Vloženie alebo vytvorenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky slúžia vo vytlačených dokumentoch na uloženie vysvetliviek, komentárov alebo odkazov na text v dokumente. Poznámky pod čiarou sa obyčajne používajú na podrobné komentáre a vysvetlivky na citácie zdrojov.

Poznámka   Ak chcete vytvoriť bibliografický zoznam, príkazy na vytváranie a spravovanie zdrojov a citácií nájdete na karte Odkazy v skupine Citácie a bibliografia.

Obsah tohto článku

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Zmena formátu čísiel poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Zmena začiatočnej hodnoty poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Vytvorenie upozornenia na pokračovanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Odstránenie poznámky

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka pozostáva z dvoch navzájom prepojených častí: zo značka odkazu na poznámku a zo zodpovedajúceho textu poznámky.

Príklad poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente

1. Značky odkazu na poznámku pod čiarou a vysvetlivku

2. Oddeľujúca čiara

3. Text poznámky pod čiarou

4. Text vysvetlivky

Na začiatok stránky

Vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky sú v programe Microsoft Word automaticky číslované. V dokumente môžete použiť jednotnú schému číslovania alebo rozličné schémy pre jednotlivé sekcia dokumentu.

Príkazy na vkladanie a úpravu poznámok pod čiarou a vysvetliviek sa nachádzajú na karte Referencie v skupine Poznámky pod čiarou.

Program Word 2010: Skupina Poznámky pod čiarou na karte Referencie

Vložiť poznámku pod čiarou

Vložiť vysvetlivku

Spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka

Pri pridávaní, odstraňovaní alebo presúvaní automaticky číslovaných poznámok program Word prečísluje značky odkazov pre poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Poznámka   Ak sú poznámky pod čiarou očíslované v dokumente nesprávne, dokument môže obsahovať sledované zmeny. Prijmite sledované zmeny, aby program Word správne očísloval poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

 1. V zobrazenie rozloženia pri tlači kliknite na miesto, kam chcete vložiť značku odkazu na poznámku.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Poznámky pod čiarou na príkaz Vložiť poznámku pod čiarou alebo Vložiť koncovú poznámku. Program Word vloží značku odkazu na poznámku a umiestni kurzor do oblasti textu novej poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

  Klávesová skratka  Poznámku pod čiarou je možné vložiť pomocou kombinácie klávesov CTRL + ALT + F. Vysvetlivku je možné vložiť pomocou kombinácie klávesov CTRL + ALT + D.

  Program Word v predvolenom nastavení vkladá poznámky pod čiarou na koniec každej strany a vysvetlivky na koniec dokumentu.

 3. Zadajte text poznámky.

 4. Ak sa chcete vrátiť na značku odkazu v dokumente, dvakrát kliknite na značku odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 5. Ak chcete zmeniť umiestnenie alebo formát poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka a postupujte nasledovne:

  • Ak chcete skonvertovať poznámky pod čiarou na vysvetlivky alebo opačne, v časti Umiestnenie vyberte jednu z možností Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky a kliknite na položku Konvertovať. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zmeniť formát číslovania, kliknite na požadované formátovanie v poli Formát čísla a kliknite na tlačidlo Použiť.

  • Ak chcete používať vlastnú značku namiesto tradičného formátu čísla, kliknite na položku Symbol vedľa položky Vlastná značka a vyberte značku z dostupných symbolov. Týmto postupom sa nezmenia existujúce značky odkazu na poznámku, len sa pridajú nové.

Na začiatok stránky

Zmena formátu čísiel poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

 1. Umiestnite kurzor do sekcia, v ktorej chcete zmeniť formát poznámky pod čiarou alebo formát vysvetlivky. Ak dokument nie je rozdelený do sekcií, umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Referencie kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka.

 3. Kliknutím vyberte položku Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky

 4. V poli Formát čísla kliknite na požadovanú možnosť.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Na začiatok stránky

Zmena začiatočnej hodnoty poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Program Word automaticky očísluje poznámky pod čiarou so začiatkom od čísla 1 a vysvetlivky so začiatkom od značky i, môžete však zvoliť aj inú začiatočnú hodnotu.

Poznámka   Ak sú poznámky pod čiarou očíslované v dokumente nesprávne, dokument môže obsahovať sledované zmeny. Prijmite sledované zmeny, aby program Word správne očísloval poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

 1. Na karte Referencie v skupine Poznámky pod čiarou kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka.

  Spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka v programe Word 2010

 2. V poli Číslovať od vyberte požadovanú začiatočnú hodnotu.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie upozornenia na pokračovanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Ak je poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka príliš dlhá a nezmestí sa na jednu stranu, môžete vytvoriť upozornenie na pokračovanie, ktorá čitateľov upozorní, že poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka pokračuje na ďalšej strane.

 1. Kliknutím na položku Koncept na karte Zobraziť skontrolujte, že ste v konceptovom zobrazení.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Poznámky pod čiarou na položku Zobraziť poznámky.

 3. Ak dokument obsahuje poznámky pod čiarou aj vysvetlivky, zobrazí sa hlásenie. Kliknite na položku Zobraziť oblasť poznámok pod čiarou alebo na položku Zobraziť oblasť vysvetliviek a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V zozname na table s poznámkami kliknite na položku Upozornenie na pokračovanie poznámky pod čiarou alebo na položku Upozornenie na pokračovanie dlhej koncovej poznámky.

 5. Do tably s poznámkami zadajte text, ktorý chcete použiť ako upozornenie na pokračovanie poznámky.

Na začiatok stránky

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Pri odstraňovaní poznámky pracujete so značkou odkazu na poznámku v okne dokumentu, nie s textom v poznámke.

Značka odkazu na poznámku v dokumente

1. Značka odkazu na poznámku

Ak odstránite automaticky číslovanú značku odkazu na poznámku, program Word prečísluje poznámky podľa nového poradia.

Odstránenie poznámky

 • V dokumente vyberte značku odkazu na poznámku pod čiarou alebo na vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk