Vloženie alebo vytvorenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky slúžia vo vytlačených dokumentoch na vloženie vysvetliviek, komentárov alebo odkazov na text do dokumentu. Poznámky pod čiarou sa obyčajne používajú na podrobné komentáre a vysvetlivky sa používajú na citácie zdrojov.

Poznámka : Ak chcete vytvoriť bibliografický zoznam, príkazy na vytváranie a spravovanie zdrojov a citácií nájdete na karte Referencie v skupine Citácie a bibliografia.

Obsah tohto článku

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Zmena formátu čísiel poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Zmena počiatočnej hodnoty poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Vytvorenie upozornenia na pokračovanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Zmena alebo odstránenie oddeľovača poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka pozostáva z týchto dvoch navzájom prepojených častí: značka odkazu na poznámku a zodpovedajúci text poznámky.

Príklad poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente

1. Značky odkazu na poznámku pod čiarou a vysvetlivku

2. Oddeľujúca čiara

3. Text poznámky pod čiarou

4. Text vysvetlivky

Na začiatok stránky

Vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Microsoft Word čísluje poznámky pod čiarou a vysvetlivky automaticky. V dokumente môžete použiť jednotnú schému číslovania alebo rozličné schémy pre jednotlivé sekcia dokumentu.

Príkazy na vloženie a úpravu poznámok pod čiarou a vysvetliviek nájdete na karte Referencie v skupine Poznámky pod čiarou.

Program Word 2010: Skupina Poznámky pod čiarou na karte Referencie

Vloženie poznámky pod čiarou

Vloženie vysvetlivky

Spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka

Pri pridávaní, odstraňovaní alebo presúvaní automaticky číslovaných poznámok Word prečísluje značky odkazov pre poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Poznámka : Ak sú poznámky pod čiarou očíslované v dokumente nesprávne, dokument môže obsahovať sledované zmeny. Prijmite sledované zmeny, aby Word správne očísloval poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

 1. V zobrazenie rozloženia pri tlači kliknite na miesto, kam chcete vložiť značku odkazu na poznámku.

 2. Na karte Referencie kliknite v skupine Poznámky pod čiarou na položku Vložiť poznámku pod čiarou alebo Vložiť vysvetlivku. Word vloží značku odkazu na poznámku a umiestni kurzor do oblasti textu novej poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

  Klávesová skratka  Ak chcete vložiť poznámku pod čiarou, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + F. Ak chcete vložiť vysvetlivku, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + D.

  Word v predvolenom nastavení vkladá poznámky pod čiarou na koniec každej strany a vysvetlivky na koniec dokumentu.

 3. Napíšte text poznámky.

 4. Ak sa chcete vrátiť na značku odkazu v dokumente, dvakrát kliknite na značku odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 5. Ak chcete zmeniť formát poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete konvertovať poznámky pod čiarou na vysvetlivky alebo opačne, v časti Umiestnenie vyberte možnosť Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky a potom kliknite na tlačidlo Konvertovať. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zmeniť formát číslovania, kliknite na požadované formátovanie v poli Formát čísla a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

  • Ak chcete používať vlastné označenie namiesto tradičného formátu čísla, kliknite na tlačidlo Symbol vedľa položky Vlastné označenie a vyberte označenie z dostupných symbolov. Existujúce značky odkazov na poznámky sa nezmenia, iba sa pridajú nové.

Na začiatok stránky

Zmena formátu čísiel poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

 1. Umiestnite kurzor do sekcia, v ktorej chcete zmeniť formát poznámky pod čiarou alebo formát vysvetlivky. Ak dokument nie je rozdelený do sekcií, umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Referencie kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka.

 3. Kliknite na možnosť Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky.

 4. V poli Formát čísla kliknite na požadovanú možnosť.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Na začiatok stránky

Zmena počiatočnej hodnoty poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Word automaticky očísluje poznámky pod čiarou so začiatkom od čísla 1 a vysvetlivky so začiatkom od značky i, môžete však zvoliť aj inú počiatočnú hodnotu.

Poznámka : Ak sú poznámky pod čiarou očíslované v dokumente nesprávne, dokument môže obsahovať sledované zmeny. Prijmite sledované zmeny, aby Word správne očísloval poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

 1. Na karte Referencie v skupine Poznámky pod čiarou kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka.

  Spúšťač dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka v programe Word 2010

 2. V poli Číslovať od vyberte požadovanú počiatočnú hodnotu.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie upozornenia na pokračovanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Ak je poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka príliš dlhá a nezmestí sa na jednu stranu, môžete vytvoriť upozornenie na pokračovanie, ktoré čitateľov upozorní, že poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka pokračuje na ďalšej strane.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Koncept, čím zabezpečíte, že sa použije zobrazenie Koncept.

 2. Na karte Referencie v skupine Poznámky pod čiarou kliknite na položku Zobraziť poznámky.

 3. Ak dokument obsahuje poznámky pod čiarou aj vysvetlivky, zobrazí sa hlásenie. Kliknite na položku Zobraziť oblasť poznámok pod čiarou alebo Zobraziť oblasť vysvetliviek a potom na tlačidlo OK.

 4. V zozname na table s poznámkami kliknite na položku Upozornenie na pokračovanie poznámky pod čiarou alebo Upozornenie na pokračovanie vysvetlivky.

 5. Do okna poznámky zadajte text, ktorý chcete použiť ako upozornenie na pokračovanie poznámky.

Na začiatok stránky

Zmena alebo odstránenie oddeľovača poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Word oddeľuje text dokumentu od poznámok pod čiarou a od vysvetliviek krátkym vodorovným riadkom, ktorý sa nazýva oddeľovač poznámky. Ak poznámka presahuje na ďalšiu stranu, Word vytlačí dlhší riadok nazývaný oddeľovač dlhej poznámky. Oddeľovače poznámok môžete prispôsobiť pridaním textu alebo grafiky.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Koncept, čím zabezpečíte, že sa použije zobrazenie Koncept.

 2. Na karte Referencie v skupine Poznámky pod čiarou kliknite na položku Zobraziť poznámky.

 3. V zozname na table s poznámkami kliknite na typ oddeľovača, ktorý chcete zmeniť alebo odstrániť.

  1. Ak chcete zmeniť oddeľovač, ktorý sa zobrazuje medzi textom dokumentu a poznámkami, kliknite na položku Oddeľovač poznámky pod čiarou alebo Oddeľovač vysvetlivky.

  2. Ak chcete zmeniť oddeľovač poznámok, ktoré pokračujú z predchádzajúcej strany, kliknite na položku Oddeľovač dlhej poznámky pod čiarou alebo Oddeľovač pokračovania vysvetlivky.

 4. Vyberte oddeľovač a vykonajte zmeny:

  • Ak chcete oddeľovač odstrániť, stlačte kláves DELETE.

  • Ak chcete oddeľovač upraviť, vložte deliacu čiaru typu Clip Art alebo napíšte text.

  • Ak chcete obnoviť predvolený oddeľovač, kliknite na položku Obnoviť.

Na začiatok stránky

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Pri odstraňovaní poznámky pracujete so značkou odkazu na poznámku v okne dokumentu, nie s textom v poznámke.

Značka odkazu na poznámku v dokumente

1. Značka odkazu na poznámku

Ak odstránite automaticky číslovanú značku odkazu na poznámku, Word prečísluje poznámky podľa nového poradia.

Odstránenie poznámky

 • V dokumente vyberte značku odkazu na poznámku pod čiarou alebo na vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×