Vloženie zoznamu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoznam v šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath poskytuje používateľovi zoznam vzájomne sa vylučujúcich možností.

Obsah článku

Používanie zoznamu

Možnosti používateľa

Vloženie zoznamu

Tipy na rozloženie

Používanie zoznamu

Zoznam môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom vybrať jednu možnosť zo zoznamu preddefinovaných položiek,

 • zobraziť hodnoty získané z pevného zoznamu, zdroj údajov šablóny alebo externého zdroja údajov, napríklad databázy alebo zoznamu služieb Windows SharePoint Services spoločnosti Microsoft.

V nasledujúcom príklade používatelia kategorizujú výdavky vo formulári na vyúčtovanie výdavkov vybratím hodnôt zo zoznamu.

Položka vybratá v zozname

Po vložení zoznamu do šablóny formulára musíte určiť hodnoty, ktoré sa v ňom majú zobraziť. V opačnom prípade sa po otvorení formulára založeného na šablóne formulára zobrazí prázdny zoznam. V dialógovom okne Zoznam - vlastnosti môžete zadať položky sami, alebo môžete konfigurovať zoznam na získanie položiek z databázy alebo iného zdroja údajov.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné zoznamom, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Rozbaľovací zoznam    Rozbaľovací zoznam poskytuje používateľom rovnako ako zoznam zoznam možností. V rozbaľovacom zozname sú však položky zoznamu skryté, pokým používateľ neklikne na šípku vedľa zoznamu. Ak chcete používateľom poskytnúť v zozname veľký počet možností, alebo ak je miesto v šablóne formulára obmedzené, môže byť rozbaľovací zoznam dobrým riešením.

Pole so zoznamom    Pole so zoznamom poskytuje používateľom rovnako ako zoznam zoznam možností. V poli so zoznamom sú však položky zoznamu skryté, pokým používateľ neklikne na šípku vedľa poľa so zoznamom. Používatelia môžu zadať do poľa so zoznamom vlastnú položku alebo vybrať možnosť zo zoznamu preddefinovaných položiek.

Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek    Ak chcete umožniť používateľom vybrať zo zoznamu viac než jednu položku, môžete namiesto zoznamu použiť zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek. V zozname s možnosťou výberu viacerých položiek sa možnosť neoznačuje kliknutím na hodnotu v zozname, ale začiarknutím jedného alebo viacerých políčok. V zozname s možnosťou výberu viacerých položiek sú položky rovnako ako v prípade štandardných zoznamov viditeľné po prvom otvorení formulára používateľmi.

Prepínače    Skupina prepínačov umožňuje používateľom rovnako ako zoznam vybrať položku zo zoznamu vzájomne sa vylučujúcich možností. Pri používaní prepínačov však používatelia vyberajú možnosť kliknutím na malý krúžok a nie kliknutím na položku v zozname.

Na začiatok stránky

Skúsenosti používateľa

Zoznamy patria medzi najbežnejšie používané ovládacie prvky formulárov, a väčšina používateľov preto ovláda spôsob ich použitia.

Možnosť sa zo zoznamu vyberá kliknutím na požadovanú položku. Keďže je zoznam „otvorený“, zoznam možností sa zobrazí bez toho, aby používatelia museli kliknúť na ovládací prvok. Ak položky v zozname presiahnu výšku poľa, v ktorom sa nachádzajú, v pravej časti ovládacieho prvku sa zobrazí posúvač. Ak používatelia vypĺňajú formulár pomocou klávesnice, medzi jednotlivými položkami zoznamu sa môžu premiestňovať pomocou klávesov ŠÍPKA NAHOR a ŠÍPKA NADOL.

Na začiatok stránky

Vloženie zoznamu

Postup pri vkladaní zoznamu sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad zoznamu vybratého v režime návrhu pred pridaním menovky a položiek.

Zoznam vybratý v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Polia so zoznamom sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade kategórie zoznam v šablóne formulára viazaný na pole category na pracovnej table Zdroj údajov.

vzťah medzi pole so zoznamom v šablóne formulára a zodpovedajúcim poľom v zdroji údajov

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov.

Vloženie zoznamu

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete automaticky vytvoriť pole v zdroji údajov viazanom na zoznam, začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  • Ak chcete zoznam viazať na existujúce pole, zrušte začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

   Poznámka: Ak začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, zdroj údajov je uzamknutý. Ak návrh šablóny formulára vychádza napríklad zo schémy XML, v InfoPathe nemusí byť možné do zdroja údajov pridať nové polia alebo skupiny. Toto obmedzenie pomáha predchádzať neúmyselným zmenám schémy, ktoré môžu zapríčiniť, že schéma bude interpretovaná ako neplatná.

 4. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Zoznam.

 5. Ak ste v kroku 3 zrušili začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov, v dialógovom okne Zoznam – väzba vyberte pole, na ktoré chcete zoznam naviazať.

 6. Ak chcete k zoznamu v šablóne formulára pridať menovku, zadajte nad zoznam alebo vľavo vedľa zoznamu príslušný text, za ktorým bude nasledovať dvojbodka (:).

 7. Ak chcete určiť hodnoty, ktoré použijete ako položky zoznamu, dvakrát kliknite na príslušný zoznam v šablóne formulára.

 8. Kliknite na kartu Údaje.

 9. Ak chcete vyplniť zoznam, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Samostatné zadávanie hodnôt zoznamu

  Táto možnosť je užitočná v prípade vopred určených obmedzených množín hodnôt, pričom sa v budúcnosti neočakáva zmena týchto hodnôt. Ak sa hodnoty zmenia, je potrebné publikovať a aktualizovať verziu danej šablóny formulára, takže používatelia môžu vidieť a používať najnovšie položky zoznamu.

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. V poli Hodnota zadajte text, ktorý chcete uložiť, ak používateľ vyberie túto položku.

  3. V poli Zobrazovaný názov zadajte požadovaný názov pre túto položku a kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každú položku, ktorú chcete pridať do zoznamu.

  5. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

  Používanie hodnôt z inej časti formulára

  Táto možnosť je užitočná v prípade, keď je potrebné zmeniť hodnoty v zozname v závislosti od iných hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do svojich formulárov.

  1. V časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov pre formulár.

   Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine v šablóne formulára.

  2. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na opakujúcu sa skupinu alebo opakujúce sa pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

  Používanie hodnôt z databázy, webovej služby, dokumentu XML alebo lokality SharePoint

  Táto možnosť je užitočná v prípade, ak je potrebné, aby hodnoty v zozname boli aktuálne alebo sa pravidelne obnovovali. Tieto hodnoty sa normálne ukladajú do databázy alebo iného externého zdroja údajov a získajú sa vždy pri otvorení formulára.

  1. Kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

  2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

   • Ak ste už pridali pripojenie údajov, kliknite na pole Pripojenie údajov.

   • Ak chcete pridať nové pripojenie údajov, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi pripojením údajov.

    Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na skupinu alebo pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov zoznamu použite nasledujúce tipy:

 • Zoznam rozšírte tak, aby bol o pár miest širší, než je priemerná šírka položiek v zozname. Týmto spôsobom položky zoznamu nie sú čiastočne skryté.

 • Ak chcete zmeniť šírku niekoľkých zoznamov súčasne, vyberte príslušné zoznamy, stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť farbu pozadia niekoľkých zoznamov súčasne, vyberte príslušné zoznamy. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom na karte Podfarbenie vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť písmo, ktoré sa zobrazuje v zozname, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma všetkých zoznamov v šablóne formulára súčasne, kliknite na zoznam s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na položku Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Zoznam.

 • Ak chcete upraviť rozstup medzi zoznamom a objektmi, ktoré ho obklopujú v šablóne formulára, v dialógovom okne Zoznam - vlastnosti (na karte Veľkosť) môžete upraviť nastavenie okrajov. Zväčšenie rozstupu pomocou okrajov poskytuje vyššiu úroveň ovládania než zväčšenie rozstupu pomocou prerušení odsekov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×