Vloženie zlučovacích polí do publikácie s hromadnou korešpondenciou

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zlučovacie polia môžete pridať do publikácie s hromadnou korešpondenciou, hromadnou e-mailovou korešpondenciou alebo zlúčením do katalógu počas 2. kroku vytvárania hromadnej korešpondencie, hromadnej e-mailovej korešpondencie alebo zlúčenia do katalógu. Zlučovacie polia sú zástupné symboly textových a obrázkových informácií, ktoré sa budú v jednotlivých kópiách dokončenej publikácie meniť.

Hromadnej korešpondencie, e-mailovej korešpondencie alebo publikácii musí byť pripojená k zdroju údajov, pred vložením zlučovacích polí. Informácie o vytvorení zdroja údajov nájdete v téme vytvorenie zdroja údajov pre hromadnú korešpondenciu.

Obsah tohto článku

Vloženie zlučovacích polí do publikácie hromadnej korešpondencie

Vloženie zlučovacích polí do publikácie e-mailovej korešpondencie

Vloženie zlučovacích polí do publikácie s hromadnou korešpondenciou katalógu

Vloženie zlučovacích polí do publikácie s hromadnou korešpondenciou

 1. Otvorte publikáciu s hromadnou korešpondenciou, ak ešte nie je otvorená.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a kliknite na položku Hromadná korešpondencia.

 3. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytvoriť zoznam príjemcov vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Ďalšie: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na požadovaný zdroj údajov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od vybratého typu zdroja údajov sa môžu zobraziť aj iné dialógové okná s výzvou na poskytnutie špecifických informácií.

  Ak je napríklad zdrojom údajov pracovný zošit programu Microsoft Office Excel s informáciami na viacerých pracovných hárkoch, je potrebné vybrať hárok, ktorý obsahuje požadované informácie, a potom kliknúť na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie môžete vybrať príjemcov, ktorých chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa príjemcov, ktorých chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa príjemcov, ktorých chcete vylúčiť. Môžete zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť zoznam v abecednom poradí. Ďalšie informácie o úprave zoznamu príjemcov nájdete v téme Tipy pre distribučné zoznamy.

 6. Ak publikácia neobsahuje bloky textu a chcete pridať text, ktorý bude rovnaký v každej kópii dokončenej publikácie, vložte bloky textu.

  Ako?

  1. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku Textové pole Vzhľad tlačidla .

  2. V publikácii ukážte na požadované miesto zobrazenia jedného rohu bloku textu a potom diagonálnym pohybom myši natiahnite blok textu na požadovanú veľkosť.

 7. Ak chcete vložiť text, ktorý sa bude opakovať v každej kópii dokončenej publikácie, kliknite do bloku textu a zadajte text, ktorý sa má zobraziť v každej kópii.

 8. Kliknite do bloku textu, do ktorého chcete vložiť zlučovacie pole.

 9. Vložte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Pole s obrázkom

  1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Pole s obrázkom.

  2. V dialógovom okne Vloženie poľa s obrázkom kliknite na údajové pole, ktoré obsahuje názvy súborov alebo cesty k obrázkom, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka : Ak stĺpec Obsah neobsahuje cestu k priečinku s obrázkami, musíte určiť umiestnenie súborov obrázkov. Kliknite na položku Určiť priečinky, vyberte možnosť [priečinok Zdroj údajov], kliknite na tlačidlo Pridať, prejdite do umiestnenia obrázkov a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Blok pre adresu obsahujúci meno, adresu a ostatné informácie

  1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Blok pre adresu.

  2. V dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu kliknite na požadované prvky adresy a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka : Ak názvy údajových polí v zdroji údajov sa nezhodujú názvy polí, ktoré program Publisher používa pre blok pre adresu, budete musieť kliknite na položku Mapovať polia v dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu. V dialógovom okne Mapovanie polí pomocou rozbaľovacích zoznamov vyberte polia zo zdroja údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Riadok s pozdravom

  1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Riadok s pozdravom.

  2. V dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom vyberte formát riadka s pozdravom, ktorý zahŕňa oslovenie, formát mena a nasledujúce interpunkčné znamienko.

   Taktiež môžete zadať vlastný text do poľa s oslovením a nasledujúcich polí s interpunkciou.

  3. Vyberte text, ktorý sa má zobraziť v prípade, že program Publisher nedokáže interpretovať meno príjemcu , ak napríklad zdroj údajov neobsahuje meno ani priezvisko príjemcu, ale iba názov spoločnosti.

   Taktiež môžete zadať vlastný text ako riadok s pozdravom do poľa pre neplatné mená príjemcov.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka : Ak názvy údajových polí v zdroji údajov nezodpovedajú názvom polí, ktoré program Publisher používa pre riadok s pozdravom, kliknite na príkaz Mapovať polia v dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom. V rozbaľovacích zoznamoch v dialógovom okne Mapovanie polí vyberte polia v zdroji údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Iné polia s údajmi

  Na pracovnej table Hromadná korešpondencia obsahuje zoznam v časti Príprava publikácie všetky polia, ktoré sa nachádzajú v zdroji údajov. Tento zoznam môžete použiť na pridanie ďalších polí do publikácie.

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia presuňte požadované pole zo zoznamu v časti Príprava publikácie do bloku textu, ktorý ste preň vytvorili.

   Poznámka : Po presunutí obrázka z tohto zoznamu sa vloží iba text označujúci cestu k obrázku. Samotný obrázok sa nevloží.

Na začiatok stránky

Vloženie zlučovacích polí do publikácie s hromadnou e-mailovou korešpondenciou

 1. Otvorte publikáciu s hromadnou e-mailovou korešpondenciou, ak ešte nie je otvorená.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a kliknite na položku Hromadná e-mailová korešpondencia.

 3. Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia v časti Vytvoriť zoznam príjemcov vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Ďalšie: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na požadovaný zdroj údajov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od vybratého typu zdroja údajov sa môžu zobraziť aj iné dialógové okná s výzvou na poskytnutie špecifických informácií.

  Ak je napríklad zdrojom údajov pracovný zošit programu Microsoft Office Excel s informáciami na viacerých pracovných hárkoch, je potrebné vybrať hárok, ktorý obsahuje požadované informácie, a potom kliknúť na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie môžete vybrať príjemcov, ktorých chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa príjemcov, ktorých chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa príjemcov, ktorých chcete vylúčiť. Môžete zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť zoznam v abecednom poradí. Ďalšie informácie o úprave zoznamu príjemcov nájdete v téme Tipy na prípravu e-mailového poštového zoznamu.

 6. Ak publikácia neobsahuje bloky textu, vložte ich.

  Ako?

  1. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku Textové pole Vzhľad tlačidla .

  2. V publikácii ukážte na miesto, kde sa má zobraziť jeden roh bloku textu, a potom diagonálnym pohybom myši natiahnite blok textu na požadovanú veľkosť.

 7. Ak chcete vložiť text, ktorý sa bude opakovať v každej kópii dokončenej publikácie, kliknite do bloku textu a zadajte text, ktorý sa má zobraziť v každej kópii.

 8. V publikácii s hromadnou e-mailovou korešpondenciou kliknite do bloku textu, do ktorého chcete vložiť zlučovacie pole.

 9. Vložte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Prispôsobené hypertextové prepojenie

  1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vložiť prispôsobené hypertextové prepojenie.

  2. Do dialógového okna Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia zadajte text, ktorý sa má zobraziť, a adresu webovej lokality alebo webovej stránky, na ktorú má prejsť príjemca po kliknutí na hypertextové prepojenie.

  3. Ak chcete v zobrazenom texte alebo poliach s hypertextovým prepojením použiť údajové pole, kliknite na pole Zobraziť text alebo Hypertextové prepojenie a potom v zozname v časti Vkladaná položka kliknite na požadované údajové pole.

   Po vložení údajového poľa môžete určiť zobrazenie náhradného textu a webovú adresu pre všetky prázdne položky zodpovedajúce vloženému údajovému poľu. Podľa potreby začiarknite políčka Pre prázdne položky použite predvolený textPre prázdne položky použiť predvolené hypertextové prepojenie a zadajte náhradný text a webovú adresu.

   Obrázok dialógového okna Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia

  Pole s obrázkom

  1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Pole s obrázkom.

  2. V dialógovom okne Vloženie poľa s obrázkom kliknite na údajové pole obrázka, ktoré chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka : Ak stĺpec Obsah neobsahuje cestu k priečinku s obrázkami, musíte určiť umiestnenie súborov obrázkov. Kliknite na položku Určiť priečinky, vyberte možnosť [priečinok Zdroj údajov], kliknite na tlačidlo Pridať, prejdite do umiestnenia obrázkov a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Riadok s pozdravom

  1. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Riadok s pozdravom.

  2. V dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom vyberte formát riadka s pozdravom, ktorý zahŕňa oslovenie, formát mena a nasledujúce interpunkčné znamienko.

   Taktiež môžete zadať vlastný text do poľa s oslovením a nasledujúcich polí s interpunkciou.

  3. Vyberte text, ktorý sa má zobraziť v prípade, že program Publisher nedokáže interpretovať meno príjemcu , ak napríklad zdroj údajov neobsahuje meno ani priezvisko príjemcu, ale iba názov spoločnosti.

   Taktiež môžete zadať vlastný text ako riadok s pozdravom do poľa pre neplatné mená príjemcov.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka : Ak názvy údajových polí v zdroji údajov nezodpovedajú názvom polí, ktoré program Publisher používa pre riadok s pozdravom, kliknite na príkaz Mapovať polia v dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom. V rozbaľovacích zoznamoch v dialógovom okne Mapovanie polí vyberte polia v zdroji údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Iné polia s údajmi

  Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia obsahuje zoznam v časti Príprava publikácie všetky polia, ktoré sa nachádzajú v zdroji údajov. Tento zoznam môžete použiť na pridanie ďalších polí do publikácie.

  1. Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia presuňte požadované pole zo zoznamu v časti Príprava publikácie do bloku textu, ktorý ste preň vytvorili.

   Poznámka : Po presunutí obrázka z tohto zoznamu sa vloží iba cesta k obrázku. Samotný obrázok sa nevloží.

Na začiatok stránky

Vloženie zlučovacích polí do publikácie so zlúčením do katalógu

 1. Otvorte publikáciu so zlúčením do katalógu, ak ešte nie je otvorená.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na príkaz Zlúčenie do katalógu.

 3. Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu v časti Vybrať zoznam produktov vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Ďalšie: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na požadovaný zdroj údajov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od vybratého typu zdroja údajov sa môžu zobraziť aj iné dialógové okná s výzvou na poskytnutie špecifických informácií.

  Ak je napríklad zdrojom údajov pracovný zošit programu Microsoft Office Excel s informáciami na viacerých pracovných hárkoch, je potrebné vybrať hárok, ktorý obsahuje požadované informácie, a potom kliknúť na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Zoznam produktov pre zlúčenie do katalógu môžete vybrať položky, ktoré chcete zaradiť do zlúčenia. Začiarknite políčka vedľa položiek, ktoré chcete zaradiť do zoznamu, a zrušte začiarknutie políčok vedľa tých, ktoré sa majú zo zoznamu vyradiť. Zoznam môžete filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť v abecednom poradí.

 6. Ak publikácia neobsahuje blok textu, vložte do oblasť zlúčenia do katalógu publikácie, v ktorom vložíte údajových polí textového poľa.

  Ako?

  1. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku Textové pole Vzhľad tlačidla .

  2. V publikácii ukážte na požadované miesto zobrazenia jedného rohu bloku textu a potom diagonálnym pohybom myši natiahnite blok textu na požadovanú veľkosť.

 7. Ak chcete vložiť údaje, ktoré sa budú meniť v jednotlivých záznamoch v opakujúcej sa oblasti zlúčenia do katalógu, kliknite do bloku textu, do ktorého chcete vložiť údajové pole, a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete vložiť text do opakujúcej sa oblasti zlúčenia do katalógu v šablóne, kliknite v časti Príprava publikácie na pracovnej table Zlúčenie do katalógu na pole, ktoré chcete vložiť.

   Poznámka : Po kliknutí na pole s obrázkom alebo fotografiou sa namiesto samotného obrázka vloží text (cesta a názov súboru obrázka).

  2. Ak chcete vložiť obrázok, kliknite v časti Ďalšie položky na položku Obrázok produktu.

   Poznámka : Ak ste pred vložením zlučovacieho poľa neklikli do bloku textu v oblasti zlúčenia do katalógu, program Publisher vloží každé zlučovacie pole do nového bloku textu alebo rámu obrázka.

 8. Opakujte krok 5, kým nevložíte všetky požadované polia zo zdroja údajov.

 9. Naformátujte a usporiadajte oblasť zlúčenia do katalógu, ktorá sa bude opakovať pre každý záznam v zdroji údajov. Môžete zmeniť jej veľkosť tak, aby sa viac záznamov dalo umiestniť na stránku presne podľa potreby. Prepojenia na ďalšie informácie o formátovaní a usporiadaní textu nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×