Vloženie výberu dátumu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Výber dátumu je ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom rýchlo zadať dátumy do formulára programu Microsoft Office InfoPath kliknutím na malý rozbaľovací kalendár. Pomocou výberu dátumu môžete napríklad zozbierať dátumy narodenia osôb vo formulári poistenia. Výber dátumu môžete tiež použiť na zobrazenie prednastavených dátumov, napríklad aktuálneho dátumu.

Obsah článku

Používanie výberu dátumu

Skúsenosti používateľa

Požiadavky na kompatibilitu

Vloženie výberu dátumu

Zobrazenie aktuálneho dátumu vo výbere dátumu

Zobrazenie aktuálneho dátumu a času vo výbere dátumu

Tipy na rozloženie

Používanie výberu dátumu

Výber dátumu môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom zadať do formulára dátumy podľa vlastného výberu, napríklad dátum začiatku a konca konkrétneho projektu,

 • Na zobrazenie vložiť aktuálny dátum a čas vo formulári, použite funkcie today a teraz.

 • zobraziť dátumy z externého zdroja údajov, napríklad dátumy fakturácie a expedície z databázy objednávok zákazníkov.

V nasledujúcom príklade slúži výber dátumu v šablóne formulára cestovného príkazu na zadanie dátumu odletu.

Dátum odchodu zadané v ovládacom prvku výberu dátumu vo formulári

Výber dátumu môžete prispôsobiť vlastným potrebám dvojitým kliknutím na ovládací prvok v šablóne formulára a zmenou príslušných vlastností. Napríklad môžete určiť predvolený dátum alebo zmeniť spôsob zobrazenia dátumu vo formulári.

Na začiatok stránky

Skúsenosti používateľa

Výber dátumu je vzhľadom podobný bloku textu, v pravej časti poľa sa však navyše zobrazuje malá ikona kalendára. Kliknutím na ikonu kalendára sa otvorí rozbaľovací kalendár. Keď sa zobrazí kalendár, používatelia môžu kliknúť na požadovaný dátum v kalendári alebo pomocou tlačidiel šípky doprava a doľava posúvať mesiace. Ak chcú používatelia vložiť aktuálny dátum, môžu kliknúť na tlačidlo Dnes v dolnej časti kalendára.

Kontextové kalendára

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom pri publikovaných na serveri aplikácie InfoPath Forms Services, a potom otvárania, formuláre založené na šablóne formulára môžete zobraziť vo webovom prehliadači. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, niektoré ovládacie prvky nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich nie je možné zobraziť vo webovom prehliadači.

Výbery dátumu sú síce pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom k dispozícii, mali by ste však vedieť o týchto obmedzeniach:

 • Výbery dátumu sú úplne podporované iba v prehľadávačoch programu Windows Internet Explorer. V iných webových prehľadávačoch sa výber dátumu zobrazuje ako blok textu, v ktorom sú podporované možnosti formátovania dátumu.

 • Text zástupného symbolu je text, ktorý sa vyskytuje vo vnútri ovládacieho prvku na šablóne formulára. Príkladom textu zástupného symbolu je „Kliknite sem a zadajte“. Hoci nastavenia pre text zástupného symbolu je v prípade šablón formulárov kompatibilných s prehľadávačom možné ponechať, takýto text sa vo webovom prehľadávači nezobrazí.

Na začiatok stránky

Vloženie výberu dátumu

Postup pri vkladaní výberu dátumu sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad výberu dátumu, ak je vybratý v režim návrhu.

Výber dátumu vybratý v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v Hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky výberu dátumu sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade je výber dátumu Dátum odchodu v šablóne formulára viazaný na pole departureDate na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi výber dátumu v šablóne formulára a zodpovedajúcim poľom v zdroji údajov

Vloženie výberu dátumu do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Výber dátumu.

 4. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad ovládacím prvkom alebo naľavo od neho, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

 5. Ak chcete určiť spôsob zobrazenia dátumu vo formulári, dvakrát kliknite na výber dátumu vložený do šablóny formulára.

 6. Kliknite na kartu Údaje a potom na tlačidlo Formátovať.

 7. V zozname Dátum zobraziť takto v dialógovom okne Formát dátumu kliknite na požadovaný formát zobrazenia.

  Poznámka: Formát zobrazenia dátumu môžete zmeniť iba v prípade, že je typ údajov text, dátum alebo dátum a čas.

Vloženie výberu dátumu do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V tomto scenári, môžete pridať výberu dátumu tak, že presuniete pole Dátum výberu z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením výberu dátumu pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Výber dátumu.

 4. V dialógovom okne Výber dátumu – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť údaje výberu dátumu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Program InfoPath používa ako označenie ovládacieho prvku názov poľa alebo skupiny. Ak je to potrebné, zmeňte text označenia.

 6. Ak chcete určiť spôsob zobrazenia dátumu vo formulári, dvakrát kliknite na výber dátumu vložený do šablóny formulára.

 7. Na karte Údaje kliknite na tlačidlo Formátovať.

 8. V zozname Dátum zobraziť takto v dialógovom okne Formát dátumu kliknite na požadovaný formát zobrazenia.

  Poznámka: Formát zobrazenia dátumu môžete zmeniť iba v prípade, že je typ údajov text, dátum alebo dátum a čas.

Tip: Ovládacie prvky môžete vložiť aj pomocou pracovnej tably Zdroj údajov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, na ktoré chcete naviazať výber dátumu, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Výber dátumu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie aktuálneho dátumu vo výbere dátumu

Ak chcete, aby sa po otvorení formulára automaticky vložil aktuálny dátum, môžete použiť funkciu today.

 1. Vložte výber dátumu do šablóny formulára.

 2. Dvakrát kliknite na výber dátumu, ktorý ste vložili do šablóny formulára.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti Predvolená hodnota kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Obrázok tlačidla .

 5. V dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 6. V dialógovom okne Vloženie funkcie kliknite v zozname Kategórie na položku Dátum a čas.

 7. V zozname Funkcie kliknite na položku today a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK, čím sa obnoví dialógové okno Výber dátumu - vlastnosti.

  V poli Hodnota sa zobrazí výraz today().

 8. V časti Predvolená hodnota zrušte začiarknutie políčka Pri prepočítaní výsledku vzorca aktualizovať túto hodnotu.

  Poznámka: Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, dátum nebude automaticky aktualizovaný pri každom otvorení formulára založenom na tejto šablóne používateľom. Je to ideálna voľba, ak chcete, aby sa používateľom zobrazoval dátum vytvorenia formulára. Políčko ponechajte začiarknuté, ak formulár obsahuje pole Naposledy aktualizované alebo Naposledy otvorené, v ktorom sa má meniť dátum pri každom otvorení formulára.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK obnovte šablónu formulára.

 10. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 11. Overte, či je dátum vo výbere dátumu zobrazený požadovaným spôsobom. Ak nie je, spôsob zobrazenia dátumu a času je možné zmeniť kliknutím na tlačidlo Formátovať v dialógovom okne Výber dátumu - vlastnosti.

Na začiatok stránky

Zobrazenie aktuálneho dátumu a času vo výbere dátumu

Ak chcete, aby sa po otvorení formulára automaticky vložil aktuálny dátum a čas, môžete použiť funkciu now.

 1. Vložte výber dátumu do šablóny formulára.

 2. Dvakrát kliknite na výber dátumu, ktorý ste vložili do šablóny formulára.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V poli Typ údajov kliknite na položku Dátum a čas (dateTime).

 5. Kliknite na tlačidlo Formátovať.

 6. V dialógovom okne Formát dátumu a času v zozname Čas zobraziť takto kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Výber dátumu - vlastnosti v časti Predvolená hodnota kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Obrázok tlačidla .

 8. V dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 9. V dialógovom okne Vloženie funkcie kliknite v zozname Kategórie na položku Dátum a čas.

 10. V zozname Funkcie kliknite na položku now a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK, čím sa obnoví dialógové okno Výber dátumu - vlastnosti.

  V poli Hodnota sa zobrazí výraz now().

 11. V časti Predvolená hodnota zrušte začiarknutie políčka Pri prepočítaní výsledku vzorca aktualizovať túto hodnotu.

  Poznámka: Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, dátum nebude automaticky aktualizovaný pri každom otvorení formulára založenom na tejto šablóne používateľom. Je to ideálna voľba, ak chcete, aby sa používateľom zobrazoval dátum vytvorenia formulára. Políčko ponechajte začiarknuté, ak formulár obsahuje pole Naposledy aktualizované alebo Naposledy otvorené, v ktorom sa má meniť dátum pri každom otvorení formulára.

 12. Kliknutím na tlačidlo OK obnovte šablónu formulára.

 13. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 14. Overte, či je dátum vo výbere dátumu zobrazený požadovaným spôsobom. Ak nie je, spôsob zobrazenia dátumu a času je možné zmeniť kliknutím na tlačidlo Formátovať v dialógovom okne Výber dátumu - vlastnosti.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov výberu dátumu použite nasledujúce tipy:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých výberov dátumu súčasne, vyberte príslušné výbery dátumu, v ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti a potom na karte Veľkosť vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu výberu dátumu, vyberte príslušný výber dátumu, v ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť text, ktorý sa zobrazuje vo výbere dátumu, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma všetkých výberov dátumu v šablóne formulára súčasne, pravým tlačidlom myši kliknite na výber dátumu obsahujúci požadované formátovanie a v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Výber dátumu.

 • Ak chcete zobraziť vzhľad výberu dátumu s aktuálnym textom, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Ukážka údajov. Môžete tak získať predstavu o vzhľade formulára po jeho vyplnení používateľmi.

 • V niektorých prípadoch sa text vo výbere dátumu a menovka vľavo od výberu dátumu môžu zobraziť trochu nezarovnané. Ak ich chcete rýchlo zarovnať, dvakrát kliknite na príslušný výber dátumu, na karte Veľkosť kliknite na tlačidlo Zarovnať a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Ak sú menovka a výber dátumu v rozdielnych bunkách tabuľky rozloženia, pravým tlačidlom myši kliknite na bunku obsahujúcu menovku, v kontextovej ponuke kliknite na položku Tabuľka – vlastnosti a potom v časti zvislé zarovnanie na karte Bunka kliknite na položku Na stred.

 • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia dátumu, dvakrát kliknite na výber dátumu, kliknite na kartu Údaje a potom kliknite na tlačidlo Formátovať. V dialógovom okne Formát dátumu vyberte formát zobrazenia.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×