Vloženie tabuľky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vloženie tabuľky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Outlook 2016 môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows vytvoriť a upraviť tabuľku v e-mailovej správe.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Konvertovanie textu na tabuľku

Ak máte blok textu, v ktorom sú použité rovnaké oddeľovače, môžete ho jednoducho skonvertovať na tabuľku.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete konvertovať na tabuľku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte klávesy E, K. Otvorí sa dialógové okno Konvertovať text na tabuľku.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sú v texte ako oddeľovače použité odseky, stlačte kombináciu klávesov Alt + D.

  • Ak sú v texte ako oddeľovače použité čiarky, stlačte kombináciu klávesov Alt + B.

  • Ak sú v texte ako oddeľovače použité tabulátory, stlačte kombináciu klávesov Alt + T.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Vytvorí sa tabuľka a zameranie sa vráti na správu s vybratou tabuľkou.

Konvertovanie tabuľky na text

 1. Umiestnite kurzor na miesto v tabuľke, ktorú chcete konvertovať na text.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačením klávesu L otvorte kartu Rozloženie v skupine Nástroje tabuliek.

 3. Stlačením klávesu Í otvorte dialógové okno Konvertovať tabuľku na text a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa v texte ako oddeľovače použili odseky, stlačte kláves Z.

  • Ak chcete, aby sa v texte ako oddeľovače použili čiarky, stlačte kláves B.

  • Ak chcete, aby sa v texte ako oddeľovače použili tabulátory, stlačte kláves T.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti na správu s vybratým textom.

Vloženie tabuľky

Môžete zadať rozmery tabuľky, napríklad počet stĺpcov a riadkov a ich výšku a šírku. Outlook vloží do dokumentu základnú tabuľku vo forme mriežky.

Poznámka : Ak chcete, aby bola tabuľka čo najprístupnejšia, je dôležité vložiť do nej riadok hlavičky.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte klávesy E, V. Otvorí sa dialógové okno Vložiť tabuľku.

 3. Zadajte požadovaný počet stĺpcov.

 4. Stlačte kláves Tab a potom zadajte požadovaný počet riadkov.

 5. Ak chcete tieto rozmery použiť znova v budúcnosti, stlačením kombinácie klávesov Alt + S vyberte možnosť Nastaviť rozmery ako predvolené pre nové tabuľky.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno Vložiť tabuľku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Outlook vloží tabuľku do správy a zameranie sa presunie na prvý stĺpec prvého riadka.

 7. Ak chcete skontrolovať, či tabuľka obsahuje riadok hlavičky, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačením klávesu T otvorte kartu Návrh v skupine Nástroje tabuliek.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Checked, Header row check box“ (Začiarknuté, začiarkavacie políčko Riadok hlavičky). V JAWS sa ozve: "Table style options group box, header row check box, checked" (Skupina ovládacích prvkov Možnosti štýlov tabuľky, začiarkavacie políčko Riadok hlavičky, začiarknuté). Ak sa ozve „Unchecked“ (Nezačiarknuté), stlačením medzerníka zapnite riadok hlavičky. V opačnom prípade stlačte kláves Esc, čím sa zameranie vráti na tabuľku.

 9. Použite klávesy so šípkami na pohyb v tabuľke a zadajte údaje do buniek.

Použitie vstavaných štýlov tabuliek

Po vytvorení tabuľky môžete v programe Outlook rýchlo upraviť jej vzhľad pomocou vstavaných štýlov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačením klávesu T otvorte kartu Návrh v skupine Nástroje tabuliek.

 3. Stlačením klávesu T otvorte ponuku Štýly tabuliek.

 4. Pomocou klávesov so šípkami sa posúvajte v zozname štýlov, kým nenájdete požadovaný štýl, napríklad „Grid table 1, light“ (Tabuľka s mriežkou 1 – svetlá).

 5. Požadovaný štýl vyberiete stlačením klávesu Enter. Vybratý štýl sa použije na tabuľku a zameranie sa vráti na tabuľku.

Odstránenie tabuľky

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačením klávesu L otvorte kartu Rozloženie v skupine Nástroje tabuliek.

 3. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, stlačte kláves W a potom kláves N. Tabuľka sa odstráni a kurzor sa vráti do správy.

Nastavenie vlastností tabuľky

Pomocou dialógového okna Vlastnosti tabuľky môžete tabuľke zadať názov a popis, aby ste zjednodušili jej ovládanie, alebo môžete upraviť jej zarovnanie.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke, ktorú chcete upraviť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom klávesy L, Ô. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti tabuľky.

 3. Ak chcete nastaviť zarovnanie tabuľky vo vzťahu k základnému textu správy, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zarovnať tabuľku s ľavým okrajom textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ľ.

  • Ak chcete zarovnať tabuľku na stred textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  • Ak chcete zarovnať tabuľku s pravým okrajom textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + P.

 4. Ak chcete vybrať spôsob obtekania textu okolo tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby text obtekal okolo strán tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Alt + K.

  • Ak chcete, aby bola tabuľka oddelená od textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + I.

 5. Ak chcete zadať názov a popis tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Alt + T a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Selected, Alt Text tab item“ (Vybraté, položka karty Alternatívny text). V JAWS sa ozve: „Alt text tab“ (Karta Alternatívny text).

 6. Stlačte kláves Tab a zadajte názov tabuľky. Potom stlačte kláves Tab a zadajte popis.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti na správu.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov do tabuľky

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na miesto v tabuľke, kde chcete pridať stĺpce alebo riadok.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačením klávesu L otvorte kartu Rozloženie v skupine Nástroje tabuliek.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybraté miesto, stlačte kláves Á.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybraté miesto, stlačte kláves 5.

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratého miesta, stlačte kláves Ľ.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratého miesta, stlačte kláves R.

 4. Ponuka sa zavrie a zameranie sa vráti na tabuľku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii Outlook Pošta môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows vytvoriť a upraviť tabuľku v e-mailovej správe.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Konvertovanie textu na tabuľku

Ak máte blok textu, v ktorom sú použité rovnaké oddeľovače, môžete ho jednoducho skonvertovať na tabuľku.

 1. Pri písaní správy vyberte časť textu, ktorú chcete konvertovať na tabuľku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert, button collapsed“ (Vložiť, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button“ (Tabuľka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa tabuľka a zameranie sa vráti na správu s vybratou tabuľkou. Zaznejú vlastnosti tabuľky.

Vloženie tabuľky

Pri vložení prázdnej tabuľky do e-mailu Outlook vloží základnú tabuľku s mriežkou s tromi riadkami a tromi stĺpcami. V prípade potreby môžete neskôr pridať ďalšie stĺpce a riadky.

Poznámka : Ak chcete, aby bola tabuľka čo najprístupnejšia, je dôležité vložiť do nej riadok hlavičky.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert, button collapsed“ (Vložiť, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button“ (Tabuľka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa tabuľka a zameranie sa vráti na správu s vybratou tabuľkou. Zaznejú vlastnosti tabuľky.

Použitie vstavaných štýlov tabuliek

Po vytvorení tabuľky môžete v aplikácii Outlook rýchlo upraviť jej vzhľad pomocou vstavaných štýlov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table styles“ (Štýly tabuliek), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. V ponuke Štýly tabuliek ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný štýl tabuľky, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vybratý štýl sa použije na tabuľku a zameranie sa vráti na tabuľku.

Odstránenie tabuľky

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke, ktorú chcete odstrániť.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ozve sa: „Delete, button collapsed“ (Odstrániť, zbalené tlačidlo). Zameranie sa nachádza na tlačidle Odstrániť. Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete table button“ (Tlačidlo Odstrániť tabuľku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tabuľka sa odstráni a zameranie sa vráti na správu.

Úprava vlastností tabuľky

Môžete upraviť zarovnanie tabuľky, zadať tabuľke názov a popis, aby ste zjednodušili jej ovládanie, zmeniť možnosti štýlu tabuľky a ešte oveľa viac.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. V ponuke Tabuľka ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  • Ak chcete upraviť zarovnanie tabuľky, vyberte položku Zarovnanie. V ponuke Zarovnanie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať alternatívny text vo forme názvu a popisu, vyberte položku Alternatívny text. V dialógovom okne zadajte názov tabuľky, potiahnite prstom doprava a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte popis tabuľky. Ťahajte jedným prstom na hornú časť obrazovky, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete upraviť možnosti štýlu tabuľky, vyberte položku Možnosti štýlu. V ponuke Možnosti štýlu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť štýlu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov do tabuľky

 1. Pri písaní správy posuňte kurzor v tabuľke na miesto, kde chcete pridať stĺpec alebo riadok.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. V ponuke Vložiť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Do tabuľky sa pridá stĺpec alebo riadok. Zameranie sa presunie na pridaný riadok alebo stĺpec v tabuľke.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×