Vloženie skupiny výberu

Skupina výberu je ovládací prvok, ktorý používateľom dáva na výber z množiny vzájomne sa vylučujúcich možností. V predvolenom nastavení obsahuje skupina výberu dve sekcie výberu, z ktorých sa jedna zobrazuje vo formulári ako predvolený výber.

Obsah článku

Používanie skupiny výberu

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie skupiny výberu

Tipy na rozloženie

Používanie skupiny výberu

Skupinu výberu môžete použiť, ak chcete:

 • poskytnúť používateľom možnosť výberu medzi dvomi alebo viacerými sekcia vo formulári,

 • vytvoriť návrh šablóny formulára založenej na existujúcej schéma XML, ktorá obsahuje prvok xsd: choice. V takom prípade umožňuje skupina výberu upraviť daný prvok schémy v šablóne formulára tak, aby s ňou používatelia mohli pracovať.

Skupiny výberu obsahujú dve alebo viac sekcií výberu. V predvolenom nastavení sa jedna s týchto sekcií zobrazuje vo formulári a používatelia ju môžu odstrániť alebo nahradiť inou sekciou. Napríklad vo formulári nákupnej žiadanky sa môže predvolene zobrazovať sekcia žiadosti o nový stolový počítač, môžete ju však úplne odstrániť alebo nahradiť sekciou žiadosti o prenosný počítač.

Choice group on form with shortcut menu visible

Sekcie výberu v skupine výberu obsahujú ovládacie prvky, ktoré používajú používatelia pri vyplňovaní formulára. Sekcie výberu sa vždy nachádzajú v skupinách výberu. Ak sa pokúsite do šablóny formulára pridať samotnú sekciu výberu, v programe Microsoft Office InfoPath sa automaticky vytvorí skupina výberu, ktorá zahrnie príslušnú sekciu.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné skupine výberu, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Sekcia    Sekcie sú podobné sekciám výberu v skupine výberu v tom, že poskytujú používateľom množinu súvisiacich ovládacích prvkov. Sekcie sa však používajú výhradne na organizačné účely; na rozdiel od sekcií výberu ich používatelia nemôžu pri vyplňovaní formulára odstrániť ani nahradiť.

Voliteľná sekcia    Ak pridáte do šablóny formulára skupinu výberu, predvolená sekcia sa zobrazí vždy, keď používateľ prvýkrát otvorí formulár založený na šablóne formulára. Voliteľné sekcie sú však v predvolenom nastavení skryté. Používatelia môžu určiť, či sa má voliteľná sekcia zahrnúť do formulára. Napríklad do vyššie spomenutého formulára nákupnej žiadanky môžu používatelia zahrnúť komentáre o počítači, ktorý plánujú objednať. Do šablóny formulára môžete vložiť voliteľnú sekciu a do nej môžete pridať pole pre text typu rich-text s menovkou „Notes”. Používatelia potom môžu podľa potreby pridať sekciu s poznámkami kliknutím na text s pokynmi vo formulári.

Opakujúca sa sekcia    Opakujúce sa sekcie umožňujú používateľom rovnako ako opakujúce sa skupiny výberu pridať do formulára podľa potreby viac sekcií. V šablóne formulára použite opakujúcu sa sekciu, ak chcete používateľom umožniť vkladanie viacerých inštancií sekcie, nie však ich nahrádzanie.

Opakujúca sa skupina výberu    Opakujúce sa skupiny výberu sú rovnaké ako skupiny výberu s tým rozdielom, že používatelia môžu do formulára vložiť viac skupín. Napríklad vo vyššie spomenutom formulári nákupnej žiadanky môžu používatelia požiadať o stolový alebo prenosný počítač. V niektorých prípadoch však môžu požiadať o oba typy počítačov alebo niekoľko počítačov rovnakého typu. Pri použití opakujúcej sa skupiny výberu vo formulári môže používateľ vyplniť sekciu, ktorá obsahuje informácie o žiadosti o stolový počítač. Potom môže vložiť druhú inštanciu skupiny výberu a vyplniť sekciu, ktorá obsahuje informácie o žiadosti o prenosný počítač.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Čo sa týka vzhľadu a správania, skupiny výbery sa podobajú sekciám a ďalším ovládacím prvkom súvisiacim s rozložením. Hlavným rozdielom je skutočnosť, že používatelia môžu nahradiť predvolenú sekciu v rámci skupiny výberu inou sekciou alebo úplne odstrániť skupinu výberu.

Ak používateľ premiestni kurzor nad predvolenú sekciu výberu, v ľavom hornom rohu sekcie sa zobrazí malé fialové tlačidlo. Po kliknutí na toto tlačidlo sa v kontextovej ponuke zobrazia príkazy na odstránenie alebo nahradenie predvolenej sekcie.

Shortcut menu for choice group

Tip: V skupine výberu môže používateľ odstrániť alebo nahradiť predvolenú sekciu, nemôže však vložiť do formulára väčší počet jej inštancií. Ak chcete používateľom umožniť vkladanie ďalších sekcií do formulára, namiesto skupiny výberu použite opakujúcu sa skupinu výberu. Z pohľadu používateľa je ich používanie v praxi podobné. Okrem zobrazenia príkazov kontextovej ponuky na odstránenie alebo nahradenie predvolenej sekcie sa však zobrazujú aj príkazy na vkladanie viacerých inštancií skupiny výberu.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom skupiny výberu a sekcie výberu nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Na začiatok stránky

Vloženie skupiny výberu

Postup pri vkladaní skupiny výberu do šablóny formulára sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad skupiny výberu, ak je vybratá v režim návrhu.

A choice group selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Sekcie výberu sú vždy viazané na skupiny. Každý ovládací prvok v sekcii výberu je viazaný na pole, ktoré je súčasťou skupiny sekcií výberu. V nasledujúcom príklade je sekcia výberu Stolový počítač v šablóne formulára viazaná na skupinu desktop na pracovnej table Zdroj údajov.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Vloženie skupiny výberu do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

Po vložení skupiny výberu sa v programe InfoPath vytvoria skupiny viazané na sekcie výberu v príslušnej skupine výberu. Okrem toho sa v programe InfoPath vytvorí špeciálny druh skupiny na vizuálne označenie vzťahu medzi skupinou výberu v šablóne formulára a zdrojom údajov. Tento typ skupiny obsahuje vedľa menovky v zdroji údajov výraz (choice).

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Skupina výberu.

  V šablóne formulára sa zobrazí skupina výberu obsahujúca dve sekcie výberu.

 4. Ak chcete do skupiny výberu vložiť ďalšie sekcie výberu, umiestnite kurzor do skupiny výberu v šablóne formulára a na pracovnej table Ovládací prvok kliknite na položku Sekcia výberu.

 5. Ak chcete pridať ovládacie prvky do sekcií výberu v skupine výberu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať ovládacie prvky do predvolenej sekcie výberu, presuňte požadované ovládacie prvky z pracovnej tably Ovládacie prvky do sekcie výberu v šablóne formulára s menovkou Sekcia výberu (predvolená).

  • Ak chcete pridať ovládacie prvky do ďalších sekcií výberu, presuňte požadované ovládacie prvky z pracovnej tably Ovládacie prvky do sekcie výberu v šablóne formulára s menovkou Sekcia výberu.

Vloženie skupiny výberu do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. Povedzme napríklad, že návrh šablóny formulára je založený na schéme XML a táto schéma obsahuje prvok xsd: choice. Za týchto okolností môžete vložiť skupinu výberu presunutím príslušnej skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára. Ak namiesto toho vložíte skupinu výberu pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky, v programe InfoPath sa zobrazí výzva na naviazanie skupiny výberu na existujúcu skupinu v zdroji údajov, ako to popisuje nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Skupina výberu.

 4. V dialógovom okne Skupina výberu – väzba vyberte skupinu so slovom (choice) vedľa názvu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Do skupiny výberu v šablóne formulára pridajte dve alebo viac sekcií výberu a potom ich naviažte na príslušné skupiny v zdroji údajov.

  Poznámka: Vybraté skupiny musia byť súčasťou skupiny (choice), ktorú ste vybrali v kroku 4.

 6. Do každej sekcie výberu pridajte ovládacie prvky a potom ich naviažte na príslušné polia v zdroji údajov.

  Poznámka: Polia musia byť súčasťou skupín, ktoré ste vybrali v kroku 5. V programa InfoPath sa použijú názvy daných polí ako menovky ovládacích prvkov. V prípade potreby zmeňte text menovky.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov skupín výberu a sekcií výberu použite nasledujúce tipy:

 • Keďže sa tlačidlo kontextovej ponuky zobrazí iba v prípade, že používatelia premiestnia ukazovateľ nad sekciu výberu, noví používatelia nemusia vedieť, ako nahradiť predvolenú sekciu výberu. Pri navrhovaní šablóny formulára pridajte nad sekciu výberu stručné vysvetlenie, ktoré informuje používateľov o spôsobe nahradenia jednej sekcie výberu druhou.

 • Orámovanie okolo sekcií výberu nie je v predvolenom nastavení viditeľné pre používateľov vyplňujúcich formulár. Výsledkom toho je, že pri otvorení formulára sa zobrazia iba ovládacie prvky v sekciách. Ak chcete vizuálne oddeliť sekciu výberu od okolitého textu a ovládacích prvkov alebo iba pritiahnuť pozornosť používateľov na sekciu, môžete prostredníctvom dialógového okna Orámovanie a podfarbenie pridať k sekciám výberu v rámci skupiny výberu orámovanie alebo sfarbenie.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých sekcií výberu súčasne, vyberte príslušné sekcie výberu. V ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti a potom na karte Veľkosť vykonajte potrebné úpravy.

 • V niektorých prípadoch sa text v ovládacích prvkoch v sekcii výberu a menovky vľavo od týchto ovládacích prvkov môžu zobraziť nie úplne zarovnané. Ak ich chcete rýchlo zarovnať, dvakrát kliknite na príslušný ovládací prvok, na karte Veľkosť kliknite na tlačidlo Zarovnať a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Ak chcete zarovnať menovky a ovládacie prvky v rozdielnych bunkách tabuľky rozloženia, pravým tlačidlom myši kliknite na bunku obsahujúcu menovku, v kontextovej ponuke kliknite na položku Tabuľka – vlastnosti a potom v časti zvislé zarovnanie na karte Bunka kliknite na položku Na stred.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×