Vloženie sekcie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Sekciu je možné použiť na organizovanie skupín súvisiacich ovládacích prvkov v šablóne formulára Microsoft Office InfoPath.

Obsah tohto článku

Kedy sa má použiť sekcie

Vloženie sekcie

Skrytie sekcie na základe hodnôt vo formulári

Tipy na rozloženie

Používanie sekcie

Použitie sekcie je vhodné na organizovanie skupiny súvisiacich ovládacích prvkov v šablóne formulára. Napríklad v šablóne formulára poistnej udalosti je sekciu možné použiť na zoskupenie množiny blokov textu slúžiacich na zhromažďovanie kontaktných informácií od poistencov.

Sekcia obsahujúce textové polia

Na zobrazenie alebo skrytie sekcií založených na hodnotách, ktoré používatelia zadali na inom mieste vo formulári, je možné použiť aj podmienené formátovanie. Napríklad vo formulári na vyúčtovanie výdavkov je možné pomocou podmieneného formátovania zobraziť sekciu Požaduje sa schválenie vedúceho, pokiaľ suma výdavkov presiahne určitú stanovenú hodnotu. Ak suma výdavkov stanovenú hodnotu nepresiahne, táto sekcia zostane vo formulári skrytá.

Pri vkladaní sekcie do šablóny formulára ide zvyčajne o prázdny kontajner. Aby sa dala sekcia použiť, je potrebné vložiť do nej ďalšie ovládacie prvky. Tieto ovládacie prvky môžu obsahovať bloky textu, zoznamy, prípadne i ďalšie sekcie.

Tip : Orámovania sekcií vo formulári sú predvolene neviditeľné. Ak chcete, aby bolo viditeľné ohraničenie sekcie, ktorá je podobná sekcii na vzore poistnej udalosti, môžete použiť možnosť orámovania sekcie v dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné sekciám, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov je pre vašu šablónu formulára najvhodnejší, nájdete v nasledujúcom zozname:

Opakujúca sa sekcia    Ak chcete vytvoriť sekciu, ktorú používatelia môžu vložiť do formulára viackrát, použite opakujúcu sa sekciu alebo iný opakujúci sa ovládací prvok.

Voliteľná sekcia    Sekcia pridaná do formulára sa zobrazí vždy, keď používateľ prvýkrát otvorí formulár. Voliteľné sekcie sú však štandardne skryté. Používatelia môžu určiť, či sa má voliteľná sekcia vložiť do formulára.

Skupina výberu    Ak chcete vložiť sekciu, ktorú je možné nahradiť ďalšou sekciou, použite skupinu výberu. Skupina výberu obsahuje dve alebo viac sekcií. Jedna z nich sa predvolene zobrazí vo formulári, pričom používatelia ju môžu nahradiť inou.

Na začiatok stránky

Vloženie sekcie

Postup pri vkladaní sekcie sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú a prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či externom zdroji údajov.

Nasledujúca ilustrácia ukazuje, ako sekcia vyzerá v režim návrhu.

Prázdnu časť vybratý v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Sekcie sú vždy viazané na skupiny v zdroji údajov v šablóne formulára. Každý ovládací prvok v sekcii je viazaný pole, ktorá je súčasťou skupiny sekcií.

V nasledujúcom príklade je Sekcia informácií o poistencovi v šablóne formulára viazaná na skupinu addressPolicyholder na pracovnej table Zdroj údajov.

vzťah medzi sekcie v šablóne formulára a zodpovedajúce skupinou v zdroji údajov

Vloženie sekcie do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Sekcia.

 4. Ak chcete do sekcie pridať ovládacie prvky, presuňte ich z pracovnej tably Ovládacie prvky do sekcie v šablóne formulára.

  Poznámka : Ovládací prvok, ktorý už je na šablóne formulára, nie je možné presunúť do sekcie, pokiaľ pole ovládacieho prvku nie je časťou skupiny sekcie v zdroji údajov. V opačnom prípade môže viazanie pre ovládací prvok zlyhať.

 5. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte nad ním text.

Vloženie sekcie do šablóny formulára založenej na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete pridať sekciu presunutím opakujúcej sa skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením sekcie pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Sekcia.

 4. V dialógovom okne Sekcia – väzba vyberte skupinu, do ktorej chcete uložiť údaje sekcie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Pridajte do sekcie ovládacie prvky a potom ich naviažte na príslušné polia v zdroji údajov.

Na začiatok stránky

Skrytie sekcie založenej na hodnotách vo formulári

Podmienené formátovanie sa používa nie len na zmeny formátovania ovládacích prvkov. Jedným z najlepších spôsobov použitia podmieneného formátovania je zobrazenie alebo skrytie ovládacieho prvku, ktorý je založený na hodnote zadanej v inom ovládacom prvku. Typickým spôsobom ako to urobiť, je navrhnúť formulár so začiarkavacím políčkom nad sekciou tak, aby sa začiarknutím políčka táto sekcia zobrazila alebo skryla. Táto technika umožní jednoduché zobrazenie správnej informácie v správnom čase.

Tento postup možno uskutočniť za predpokladu, že sekcia už bola k šablóne formulára pridaná.

 1. V šablóne formulára kliknite na sekciu, ktorú chcete skryť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Podmienené formátovanie.

 3. V dialógovom okne Podmienené formátovanie kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. V časti Ak je táto podmienka pravdivá nastavte požadovanú podmienku. Napríklad, ak chcete skryť sekciu, ktorú ste si zvolili v prvom kroku, v ktorom bolo zvolené aj určité začiarkavacie políčko, vyberte pole, ku ktorému je začiarkavacie políčko viazané v prvom bloku a následne zadajte hodnotu, ktorá ovplyvní, či bude sekcia skrytá.

  Tip : Pri začiarkavacích políčkach hodnota TRUE predvolene znamená to isté ako „začiarknuté“ a hodnota FALSE ako „nezačiarknuté“.

 5. V časti Potom použiť toto formátovanie kliknite na tlačidlo Skryť tento ovládací prvok.

 6. Ak chcete uložiť podmienku a vrátiť sa do šablóny formulára, dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pred vložením ovládacích prvkov do sekcie v šablóne formulára je potrebné porozmýšľať o tom, ako budú ovládacie prvky usporiadané. Bloky textu a ďalšie ovládacie prvky je do sekcie možné presunúť kedykoľvek. Ak však chcete mať v danom rozložení viac ovládacích prvkov, môžete do nej pridať tabuľka rozloženia a potom do jednotlivých buniek vkladať menovky a ovládacie prvky tak, aby boli pekne zarovnané. Nasledovný príklad zobrazuje tabuľku, v ktorej tvorca formulára použil dvojriadkové a trojstĺpcové rozloženie tabuľky, aby mohol ovládacie prvky usporiadať vo vnútri sekcie.

Sekcia s tabuľku rozloženia, ktorá obsahuje textové polia

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×