Vloženie rozbaľovacieho zoznamu

Rozbaľovací zoznam v šablóne formulára Microsoft Office InfoPathu poskytuje používateľovi zoznam vzájomne sa vylučujúcich možností. Tento zoznam je skrytý, kým používateľ neklikne na šípku vpravo od rozbaľovacieho zoznamu.

Obsah tohto článku

Používanie rozbaľovacieho zoznamu

Možnosti používateľa

Vloženie rozbaľovacieho zoznamu

Tipy na rozloženie

Používanie rozbaľovacieho zoznamu

Rozbaľovací zoznam môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom vybrať jednu možnosť v zozname preddefinovaných položiek,

 • predvolene skryť položky zoznamu vo formulári,

 • zobraziť hodnoty získané z pevného zoznamu zdroj údajov šablóny alebo externého zdroja údajov, napríklad databázy alebo zoznamu služieb Microsoft Windows SharePoint Services.

V nasledujúcom príklade používatelia kategorizujú výdavky vo formulári na vyúčtovanie výdavkov výberom preddefinovaných hodnôt v otvorenom rozbaľovacom zozname.

Položka vybratá v otvorenom rozbaľovacom zozname

Po vložení rozbaľovacieho zoznamu do šablóny formulára musíte určiť hodnoty, ktoré sa v ňom majú zobraziť. V opačnom prípade sa po kliknutí na šípku vedľa rozbaľovacieho zoznamu zobrazí prázdny zoznam. V dialógovom okne Rozbaľovací zoznam – vlastnosti môžete zadať položky sami, alebo môžete konfigurovať rozbaľovací zoznam na získanie položiek z databázy alebo iného zdroja údajov.

Súvisiace ovládacie prvky

InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné rozbaľovacím zoznamom, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Zoznam    Zoznam umožňuje používateľom rovnako ako rozbaľovací zoznam vybrať hodnotu zo zoznamu. Zoznam zobrazí vo formulári na rozdiel od rozbaľovacieho zoznamu celý zoznam. Ak máte dostatok miesta v šablóne formulára, použite radšej zoznam, ktorý používateľom zjednodušuje vyhľadávanie a výber položiek.

Rozbaľovacie pole    Rozbaľovacie pole umožňuje používateľom rovnako ako rozbaľovací zoznam vybrať hodnotu zo zoznamu. Zoznam je skrytý, kým sa ho používatelia nerozhodnú zobraziť. V rozbaľovacom poli však používatelia môžu okrem preddefinovaných hodnôt zadať do zoznamu vlastnú hodnotu.

Zoznam s výberom viacerých položiek    Ak chcete umožniť používateľom vybrať zo zoznamu viac než jednu položku, môžete namiesto rozbaľovacieho zoznamu použiť zoznam s výberom viacerých položiek. Zoznamy s výberom viacerých možností pozostávajú z dvoch alebo viacerých začiarkavacích políčok v posúvateľnom zozname.

Prepínače    Skupina prepínačov umožňuje používateľom rovnako ako rozbaľovací zoznam vybrať položku zo zoznamu vzájomne sa vylučujúcich možností. Pri používaní prepínačov však používatelia vyberajú možnosť kliknutím na malý krúžok, a nie kliknutím na položku v zozname.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Rozbaľovacie zoznamy sú vzhľadom podobné rozbaľovacím poliam. Ak pri vytváraní rozbaľovacieho zoznamu manuálne zadáte vlastné položky zoznamu do dialógového okna Rozbaľovací zoznam – vlastnosti, v InfoPathe sa zobrazí v zozname ako predvolená položka text Vybrať. Takto používatelia zistia, že musia vybrať určitú položku z rozbaľovacieho zoznamu. Ak položky zoznamu pochádzajú z hodnôt z ľubovoľného miesta vo formulári alebo zo sekundárny zdroj údajov, text Vybrať sa nezobrazí.

Pri prvom otvorení formulára používateľmi sú položky zoznamu v rozbaľovacom zozname skryté. Vybrať položku v zozname je možné kliknutím na šípku v pravej časti rozbaľovacieho zoznamu a kliknutím na požadovanú položku.

Na začiatok stránky

Vloženie rozbaľovacieho zoznamu

Postup pri vkladaní rozbaľovacieho zoznamu sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad rozbaľovacieho zoznamu, ak je vybratý v režime návrhu.

Rozbaľovací zoznam vybratý v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Rozbaľovacie zoznamy sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade je rozbaľovací zoznam Kategória v šablóne formulára viazaný na pole category na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi rozbaľovacím zoznamom v šablóne formulára a zodpovedajúcim poľom v zdroji údajov

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov.

Vloženie rozbaľovacieho zoznamu

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete automaticky vytvoriť pole v zdroji údajov viazanom na zoznam, začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  • Ak chcete zoznam viazať na existujúce pole, zrušte začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

   Poznámka: Ak začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, zdroj údajov je uzamknutý. Ak návrh šablóny formulára vychádza napríklad zo schémy XML, v InfoPathe nemusí byť možné do zdroja údajov pridať nové polia alebo skupiny. Toto obmedzenie pomáha predchádzať neúmyselným zmenám schémy, ktoré môžu zapríčiniť, že schéma bude interpretovaná ako neplatná.

 4. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Rozbaľovací zoznam.

 5. Ak ste v kroku 3 zrušili začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov, v dialógovom okne Rozbaľovací zoznam – väzba vyberte pole, na ktoré chcete zoznam naviazať.

 6. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad ovládacím prvkom alebo naľavo od neho, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

 7. Ak chcete určiť hodnoty, ktoré použijete ako položky zoznamu, dvakrát kliknite na príslušný rozbaľovací zoznam.

 8. Kliknite na kartu Údaje.

 9. Ak chcete vyplniť zoznam, použite jeden z týchto postupov:

  Samostatné zadávanie hodnôt zoznamu

  Táto možnosť je užitočná v prípade vopred určených obmedzených množín hodnôt, pričom sa v budúcnosti neočakáva zmena týchto hodnôt. Ak sa hodnoty zmenia, je potrebné publikovať a aktualizovať verziu danej šablóny formulára, takže používatelia môžu vidieť a používať najnovšie položky zoznamu.

  1. Kliknite na položku Pridať.

  2. V poli Hodnota zadajte text, ktorý chcete uložiť, ak používateľ vyberie túto položku.

  3. V poli Zobrazovaný názov zadajte požadovaný názov pre túto položku a kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každú položku, ktorú chcete pridať do zoznamu.

  5. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

  Používanie hodnôt z inej časti formulára

  Táto možnosť je užitočná v prípade, keď je potrebné zmeniť hodnoty v zozname v závislosti od iných hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do svojich formulárov.

  1. V časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov pre formulár.

   Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine v šablóne formulára.

  2. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na opakujúcu sa skupinu alebo opakujúce sa pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

  Používanie hodnôt z databázy, webovej služby, dokumentu XML alebo lokality SharePoint

  Táto možnosť je užitočná v prípade, ak je potrebné, aby hodnoty v zozname boli aktuálne alebo sa pravidelne obnovovali. Tieto hodnoty sa normálne ukladajú do databázy alebo iného externého zdroja údajov a získajú sa vždy pri otvorení formulára.

  1. Kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

  2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak ste už pridali pripojenie údajov, kliknite na pole Pripojenie údajov.

   • Ak chcete pridať nové pripojenie údajov, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi pripojením údajov.

    Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na skupinu alebo pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov rozbaľovacieho zoznamu použite tieto tipy:

 • Rozbaľovací zoznam rozšírte tak, aby bol o pár miest širší, než je priemerná šírka položiek v zozname. Týmto spôsobom položky zoznamu nie sú čiastočne skryté.

 • Ak chcete zmeniť šírku niekoľkých rozbaľovacích zoznamov súčasne, vyberte príslušné rozbaľovacie zoznamy, stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť farbu pozadia niekoľkých rozbaľovacích zoznamov súčasne, vyberte príslušné rozbaľovacie zoznamy. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom na karte Podfarbenie vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť písmo, ktoré sa zobrazuje v rozbaľovacom zozname, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma všetkých rozbaľovacích zoznamov v šablóne formulára súčasne, kliknite na rozbaľovací zoznam s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na položku Použiť písmo na všetky ovládacie prvky typu Rozbaľovací zoznam.

 • Ak chcete upraviť rozstup medzi rozbaľovacím zoznamom a objektmi, ktoré ho obklopujú v šablóne formulára, v dialógovom okne Rozbaľovací zoznam – vlastnosti (na karte Veľkosť) môžete upraviť nastavenie okrajov. Zväčšenie rozstupu pomocou okrajov poskytuje vyššiu úroveň ovládania než zväčšenie rozstupu pomocou prerušení odsekov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×