Vloženie poľa so zoznamom

Pole so zoznamom je blok textu s pripojeným zoznamom. Tento typ ovládacieho prvku umožňuje používateľom vybrať v zozname preddefinovanú hodnotu alebo do bloku textu ovládacieho prvku zadať vlastnú hodnotu. Zoznam je skrytý, pokým používateľ neklikne na šípku vedľa poľa.

Obsah článku

Používanie poľa so zoznamom

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie poľa so zoznamom

Tipy na rozloženie

Používanie poľa so zoznamom

Pole so zoznamom môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom vybrať v zozname možností preddefinovanú hodnotu alebo zadať vlastnú hodnotu,

 • predvolene skryť položky zoznamu vo formulári,

 • zobraziť hodnoty získané z pevného zoznamu, zdroj údajov šablóny alebo externého zdroja údajov, napríklad databázy alebo zoznamu služieb Windows SharePoint Services spoločnosti Microsoft.

V nasledujúcom príklade používatelia kategorizujú výdavky vo formulári na vyúčtovanie výdavkov vybratím hodnôt v poli so zoznamom. Ak sa v zozname nezobrazí požadovaná hodnota, môžu ju zadať do poľa. V tomto príklade používateľ práve zadáva slová telefón/fax.

Položka, ktorá sa zadáva do poľa so zoznamom

Po vložení poľa so zoznamom do šablóny formulára musíte určiť hodnoty, ktoré sa v ňom majú zobraziť. V opačnom prípade sa po kliknutí na šípku vedľa poľa so zoznamom zobrazí prázdny zoznam. V dialógovom okne Pole so zoznamom - vlastnosti môžete zadať položky sami, alebo môžete konfigurovať pole so zoznamom na získanie položiek z databázy alebo iného zdroja údajov.

Súvisiace ovládacie prvky

Program Microsoft Office InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné poliam so zoznamom, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Zoznam    Zoznam umožňuje používateľom rovnako ako pole so zoznamom vybrať hodnoty zo zoznamu. Používatelia však do zoznamu nemôžu pridať vlastné hodnoty. Okrem toho zoznam zobrazuje všetky položky zoznamu, zatiaľ čo položky v poli so zoznamom sú skryté, pokým používateľ neklikne na príslušný ovládací prvok. Ak chcete používateľovi poskytnúť veľký počet možností v ovládacom prvku, zoznamy môžu zabrať príliš veľa miesta v šablóne formulára. V takom prípade je lepšou voľbou rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom.

Rozbaľovací zoznam    Rozbaľovací zoznam umožňuje používateľom rovnako ako pole so zoznamom vybrať hodnotu zo zoznamu, ktorý je vo formulári predvolene skrytý. Rozbaľovací zoznam však na rozdiel od poľa so zoznamom používateľom neumožňuje pridávať do zoznamu položky.

Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek    Ak chcete umožniť používateľom vybrať zo zoznamu viac než jednu položku, môžete použiť zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek. Zoznamy s možnosťou výberu viacerých možností pozostávajú z dvoch alebo viacerých začiarkavacích políčok v posúvateľnom zozname. Takýto zoznam umožňuje používateľom rovnako ako pole so zoznamom pridať do zoznamu vlastnú položku.

Prepínače    Skupina prepínačov umožňuje používateľom rovnako ako pole so zoznamom vybrať položku zo zoznamu vzájomne sa vylučujúcich možností. Pri používaní prepínačov však používatelia vyberú možnosť kliknutím na malý krúžok a nie kliknutím na položku v zozname.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Polia so zoznamom sú vzhľadom podobné rozbaľovacím zoznamom, umožňujú však používateľom v prípade potreby pridať do zoznamu vlastnú položku. Ak ste pri vytváraní poľa so zoznamom manuálne zadali vlastné položky zoznamu do dialógového okna Pole so zoznamom - vlastnosti, v programe InfoPath sa zobrazí v poli so zoznamom ako predvolená položka text Vybrať alebo zadať... Takto môžu používatelia zistiť, či je akcia prijateľná. Ak položky zoznamu v poli so zoznamom zobrazujú hodnoty z ľubovoľného miesta vo formulári alebo zo sekundárny zdroj údajov, text Vybrať alebo zadať... sa nezobrazí.

Pri prvom otvorení formulára používateľmi sú položky zoznamu v poli so zoznamom skryté. Zoznam je možné otvoriť kliknutím na šípku v pravej časti poľa so zoznamom. Kliknutím na položku sa príslušná položka vyberie.

Otvorené pole so zoznamom vo formulári

Ak sa príslušná položka zoznamu nezobrazí, používatelia môžu kliknúť na pole a zadať vlastnú hodnotu.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky poľa so zoznamom nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Na začiatok stránky

Vloženie poľa so zoznamom

Postup pri vkladaní poľa so zoznamom sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad poľa so zoznamom, ak je vybraté v režim návrhu.

Pole so zoznamom vybraté v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Polia so zoznamom sú vždy viazané na pole. V nasledujúcom príklade je pole so zoznamom Kategória v šablóne formulára viazané na pole category na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi poľom so zoznamom v šablóne formulára a zodpovedajúcim poľom v zdroji údajov

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov.

Vloženie poľa so zoznamom

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete automaticky vytvoriť pole v zdroji údajov viazanom na zoznam, začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  • Ak chcete zoznam viazať na existujúce pole, zrušte začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

   Poznámka: Ak začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, zdroj údajov je uzamknutý. Ak návrh šablóny formulára vychádza napríklad zo schémy XML, v programe InfoPath nemusí byť možné do zdroja údajov pridať nové polia alebo skupiny. Toto obmedzenie pomáha predchádzať neúmyselným zmenám schémy, ktoré môžu zapríčiniť, že schéma bude interpretovaná ako neplatná.

 4. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Pole so zoznamom.

 5. Ak ste v kroku 3 zrušili začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov, v dialógovom okne Pole so zoznamom – väzba vyberte pole, na ktoré chcete zoznam naviazať.

 6. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

 7. Ak chcete určiť hodnoty, ktoré chcete použiť ako položky zoznamu, dvakrát kliknite na príslušné pole so zoznamom.

 8. Kliknite na kartu Údaje.

 9. Ak chcete vyplniť pole so zoznamom, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Samostatné zadávanie hodnôt zoznamu

  Táto možnosť je užitočná v prípade vopred určených obmedzených množín hodnôt, pričom sa v budúcnosti neočakáva zmena týchto hodnôt. Ak sa hodnoty zmenia, je potrebné publikovať a aktualizovať verziu danej šablóny formulára, takže používatelia môžu vidieť a používať najnovšie položky zoznamu.

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. V poli Hodnota zadajte text, ktorý chcete uložiť, ak používateľ vyberie túto položku.

  3. V poli Zobrazovaný názov zadajte požadovaný názov pre túto položku a kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každú položku, ktorú chcete pridať do zoznamu.

  5. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+B.

  Používanie hodnôt z inej časti formulára

  Táto možnosť je užitočná v prípade, keď je potrebné zmeniť hodnoty v zozname v závislosti od iných hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do svojich formulárov.

  1. V časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov formulára.

   Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine na šablóne formulára.

  2. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na opakujúcu sa skupinu alebo opakujúce sa pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza blízko poľa Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jednoznačnými zobrazovanými názvami.

  Používanie hodnôt z databázy, webovej služby, dokumentu XML alebo lokality SharePoint

  Táto možnosť je užitočná v prípade, ak je potrebné, aby hodnoty v zozname boli aktuálne alebo sa pravidelne obnovovali. Tieto hodnoty sa normálne ukladajú do databázy alebo iného externého zdroja údajov a získajú sa vždy pri otvorení formulára.

  1. Kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

  2. Použite jeden z nasledovných postupov:

   • Ak ste už pridali pripojenie údajov, kliknite na pole Pripojenie údajov.

   • Ak chcete pridať nové pripojenie údajov, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi pripojením údajov.

    Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na skupinu alebo pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza blízko poľa Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu zobrazili v zozname viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jednoznačnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládacieho prvku poľa so zoznamom použite nasledujúce tipy:

 • Pole so zoznamom rozšírte tak, aby bolo o pár miest širšie, než je priemerná šírka položiek v zozname. Týmto spôsobom položky zoznamu nie sú čiastočne skryté.

 • Ak chcete zmeniť šírku niekoľkých polí so zoznamom súčasne, vyberte príslušné polia so zoznamom, stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť farbu pozadia niekoľkých polí so zoznamom súčasne, vyberte príslušné polia so zoznamom. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom na karte Podfarbenie vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť písmo, ktoré sa zobrazuje v poli so zoznamom, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma všetkých polí so zoznamom v šablóne formulára súčasne, kliknite na pole so zoznamom s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na položku Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Pole so zoznamom.

 • Ak chcete upraviť rozstup medzi poľom so zoznamom a objektmi, ktoré ho obklopujú v šablóne formulára, v dialógovom okne Pole so zoznamom - vlastnosti (na karte Veľkosť) môžete upraviť nastavenie okrajov. Zväčšenie rozstupu pomocou okrajov poskytuje vyššiu úroveň ovládania než zväčšenie rozstupu pomocou prerušení odsekov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×