Vloženie poľa pre text typu rich-text

Ak chcete, aby používateľ mohol vložiť do poľa na zadávanie údajov formátovaný text , zlomy odsekov, tabuľky, fotografie alebo obrázky ClipArt, môžete v šablóne formulára Microsoft Office InfoPath použiť pole pre text typu rich-text.

Obsah tohto článku

Používanie poľa pre text typu rich-text

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie poľa pre text typu rich-text

Tipy na rozloženie

Používanie poľa pre text typu rich-text

Pole pre text typu rich-text môžete použiť, ak chcete:

 • Umožniť používateľom zvýrazniť, zdôrazniť alebo formátovať text ktorý zadávajú do formulára.

 • Umožniť používateľom vkladať tabuľky alebo obrázky na prázdne miesta vo formulári.

 • Zobraziť informácie vo formáte typu rich-text obsiahnuté v databáze alebo v inom zdroji údajov.

 • Ukladať formátované údaje ako jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) v zdroj údajov príslušnej šablóny formulára.

V nasledovnom príklade je pole pre text typu rich-text použité na zhromažďovanie podrobných poznámok od používateľov.

Formatted text inside rich text box on form

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné poliam pre text typu rich-text, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov je najvhodnejší pre vašu šablónu formulára, nájdete v nasledujúcom zozname:

Blok textu    Podobne ako pole pre text typu rich-text, aj blok textu umožňuje používateľovi písať, upravovať alebo prezerať text. Na rozdiel od poľa pre text typu rich-text, blok textu predvolene zobrazuje iba jeden riadok textu a používatelia nemôžu do bloku textu pridávať prvky formátovania, ako tučné písmo, kurzívu alebo tabuľky.

Pole výrazu    Pole výrazu sa bežne používa na zobrazenie textu iba na čítanie, hodnoty iného ovládacieho prvku v šablóne formulára alebo na vytvorenie vzorec založených na výrazoch jazyk XPath. Na rozdiel od poľa pre text typu rich-text, pole výrazu neuchováva ani neukladá údaje. Tým pádom by sa polia výrazu mali používať iba v prípade, ak nie je potrebné ukladať ich hodnoty alebo odkazovať na ne v iných vzorcoch.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Podobne ako pole výrazu, aj pole pre text typu rich-text má na formulári iba zástupnú funkciu, ako pole komentára, do ktorého používatelia zadávajú text. Keď sa text píše do poľa pre text typu rich-text, používatelia majú prístup k mnohým formátovacím funkciám, na ktoré sú zvyknutí z iných dokumentov systému produktov Microsoft Office. Používatelia môžu napríklad vložiť obrázok alebo tabuľku do poľa pre text typu rich-text, alebo použiť žlté zvýraznenie určitého odseku v texte.

Ak chcete zistiť, či je možné formátovať text v určitom poli formulára, umiestnite do poľa kurzor, alebo vyberte v tomto poli určitú časť textu. Ak sú možnosti na paneli s nástrojmi Formátovanie aktívne a nie sú nedostupné, text môžete formátovať tak, ako v akomkoľvek inom dokumente systému produktov Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na vytvorenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Ak je šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom publikovaná na serveri so službami InfoPath Forms Services, čo znamená, že je pre prehľadávač povolená, formuláre vychádzajúce zo šablóny formulára je možné prezerať vo webovom prehľadávači. Keď navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, niektoré ovládacie prvky nie sú na pracovnej table Ovládacie prvky k dispozícii, pretože sa vo webovom prehľadávači nemôžu zobraziť.

Aj keď sú polia pre text typu rich-text sú síce pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom k dispozícii, mali by ste vedieť o týchto obmedzeniach:

 • Čiastočné formátovanie nie je podporované verziou poľa typu rich-text v prehľadávači. Ak sa na pracovnej table Kontrola návrhu zobrazí chyba týkajúca sa nekompatibilných nastavení formátu RTF, v dialógovom okne Pole pre text typu rich-text – vlastnosti začiarknite políčko Povoliť iba nastavenia kompatibilné s prehľadávačom. Týmto sa automaticky vyberú správne nastavenia formátu RTF.

 • overovanie údajov nie je povolené pre polia pre text typu rich-text, keď je formulár založený na šablóne formulára zobrazený vo webovom prehľadávači.

 • Polia pre text typu rich-text sú úplne podporované iba vo webových prehľadávačoch programu Windows Internet Explorer. V iných prehľadávačoch sa polia pre text typu rich-text zobrazia, ale sú určené iba na čítanie. Polia pre text typu rich-text je možné upravovať, ale formátovanie bude zrušené.

 • Pole pre text typu rich-text môže obsahovať prepojené obrázky v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Vložené obrázky však nie sú podporované.

Na začiatok stránky

Vloženie poľa pre text typu rich-text

Postup pri vkladaní poľa pre text typu rich-text sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroj údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad poľa pre text typu rich-text, ak je vybraté v režim návrhu.

Rich text box selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Polia pre text typu rich-text sú vždy viazané na pole. V nasledujúcom príklade je pole Poznámky v šablóne formulára viazané na pole discussionItemNotes na pracovnej table Zdroj údajov.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Vloženie poľa pre text typu rich-text do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Pole pre text typu rich-text.

 4. Ak chcete určiť, aký typ textu vo formáte RTF budú môcť používatelia do poľa zadať, dvakrát kliknite na pole pre text typu rich-text vložené do šablóny formulára. Kliknite na kartu Zobrazenie a potom v časti Dostupné formátovanie začiarknite príslušné políčka, alebo zrušte ich začiarknutie.

 5. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

Vloženie poľa pre text typu rich-text do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete pole pre text typu rich-text vložiť presunutím poľa z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára, alebo namiesto toho vložením poľa pre text typu rich-text z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako to popisuje nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Pole pre text typu rich-text.

 4. V dialógovom okne Pole pre text typu rich-text – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť údaje poľa pre text typu rich-text, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete určiť, aký typ textu vo formáte RTF budú môcť používatelia do poľa zadať, dvakrát kliknite na pole pre text typu rich-text vložené do šablóny formulára. Kliknite na kartu Zobrazenie a potom v časti Dostupné formátovanie začiarknite príslušné políčka alebo zrušte ich začiarknutie.

 6. Program InfoPath používa ako označenie ovládacieho prvku názov poľa alebo skupiny. Ak je to potrebné, zmeňte text označenia.

  Tip : Ovládacie prvky môžete vložiť aj pomocou pracovnej tably Zdroj údajov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, na ktoré chcete naviazať pole pre text typu rich-text, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Pole pre text typu rich-text.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov poľa pre text typu rich-text použite nasledujúce tipy:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých polí pre text typu rich-text súčasne, vyberte príslušné polia pre text typu rich-text, v ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti, potom kliknite na kartu Veľkosť a vykonajte potrebné úpravy.

 • Predvolenú šírku vkladania polí pre text typu rich-text v programe InfoPath je možné zmenšiť kliknutím na položku Zobraziť vlastnosti v ponuke Zobraziť. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Použiť vlastnú šírku rozloženia pre túto šablónu formulára a potom zadajte menšie číslo do poľa Vlastná šírka rozloženia.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu viacerých polí pre text typu rich-text naraz, vyberte príslušné polia. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie, kliknite na kartu Orámovanie a potom vykonajte požadované úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť text zobrazený v poli pre text typu rich-text, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete naraz zmeniť písmo a veľkosť písma vo všetkých poliach pre text typu rich-text v šablóne formulára, vyberte pole pre text typu rich-text s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na príkaz Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Pole pre text typu rich-text.

 • Ak chcete zobraziť vzhľad poľa pre text typu rich-text s aktuálnym textom, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Ukážka údajov. Môžete tak získať predstavu o vzhľade formulára po jeho vyplnení používateľmi.

 • Nastavenie odstupu z vnútornej strany poľa pre text typu rich-text je možné upraviť pomocou okrajov. Odstup od textu nachádzajúceho sa v poli pre text typu rich-text je možné upraviť odsadením.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×