Vloženie opakujúcej sa sekcie

Ak do šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath vložíte opakujúcu sa sekciu, umožníte používateľom pridať viaceré inštancie danej opakujúcej sa sekcie pri vyplňovaní formulára založeného na šablóne formulára.

Obsah článku

Používanie opakujúcej sa sekcie

Možnosti používateľa

Vloženie opakujúcej sa sekcie

Tipy na rozloženie

Používanie opakujúcej sa sekcie

Opakujúca sa sekcia je ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a podľa potreby sa opakuje. Opakujúcu sa sekciu môžete použiť, ak chcete:

 • zozbierať viaceré inštancie rovnakého typu údajov (Napríklad v šablóne formulára správy o predaji môžete použiť opakujúcu sa sekciu na zozbieranie cieľov predaja od tímu predajcov.),

 • zobraziť rôzne množstvá údajov vo formulári (Ak je napríklad šablóna formulára pripojená k databáze záznamov o zamestnancoch, opakujúcu sa sekciu môžete použiť na zobrazenie zodpovedajúcich záznamov, ak používateľ vyhľadáva v databáze v rámci programu InfoPath. Ak sa vráti jeden záznam, vo formulári sa zobrazí iba jedna sekcia. Ak sa vráti 10 záznamov, zobrazí sa 10 sekcií.),

 • zabrániť výskytu prázdnych oblastí zástupného symbolu, ktoré zaberajú dôležité miesto v šablóne formulára.

Predstavte si šablónu formulára so žiadosťou o poistenie, v ktorom musia žiadatelia uviesť mená a vek rodinných príslušníkov. Na tlačenej verzii tohto formulára sa môžu zobraziť tri polia zástupného symbolu, pretože sa predpokladá, že väčšina ľudí má troch alebo menej rodinných príslušníkov. Žiadatelia s viacerými rodinnými príslušníkmi by museli informácie o ďalších osobách nahustiť pod existujúce polia alebo údaje napísať na zadnú stranu formulára.

Vo verzii tohto formulára v programe InfoPath môžete použitím opakujúcej sa sekcie umožniť žiadateľom jednoduchým spôsobom pridať potrebný počet rodinných príslušníkov. Nasledujúci príklad zobrazuje možný vzhľad formulára pri vyplňovaní.

Repeating section on form

Pri vkladaní opakujúcej sa sekcie do šablóny formulára ide zvyčajne o prázdny kontajner. Aby sa opakujúca sa sekcia dala používať, je potrebné do nej vložiť ďalšie ovládacie prvky.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné opakujúcej sa sekcii, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Opakujúca sa tabuľka    Ak chcete umožniť používateľom pridať do tabuľky viac riadkov, v šablóne formulára použite namiesto opakujúcej sa sekcie opakujúcu sa tabuľku. Vo formáte tabuľky môžete napríklad uviesť údaje rozpísané do jednotlivých položiek, napríklad položiek faktúry, a umožniť tak používateľom pridať do tabuľky podľa potreby ďalšie riadky. Použitie opakujúcej sa tabuľky namiesto opakujúcej sa sekcie je otázkou preferencií. Oba ovládacie prvky umožňujú zozbieranie a zobrazenie viacerých inštancií rovnakého typu údajov.

Sekcia    Sekcie slúžia na usporiadanie skupín súvisiacich ovládacích prvkov. Ak použijete sekciu namiesto opakujúcej sa sekcie, zabránite používateľom pridať do formulára ďalšie sekcie.

Opakujúca sa skupina výberu    Skupiny výberu obsahujú dve alebo viac sekcií. Jedna z nich sa predvolene zobrazí vo formulári, pričom ju používatelia môžu nahradiť inou sekciou. Používateľ môže skupinu výberu vložiť do formulára viackrát.

Opakujúca sa rekurzívna sekcia    Opakujúcu sa rekurzívnu sekciu je rovnako ako opakujúcu sa sekciu možné vložiť do formulára viackrát. Ak používatelia vložia viac inštancií opakujúcej sa sekcie, každá nová sekcia sa vloží pod predchádzajúcu sekciu. V prípade opakujúcej sa rekurzívnej sekcie sa však každá nová sekcia vloží do existujúcej sekcie, čím sa vytvorí množina vnorených sekcií. Je to užitočné pri vytváraní hierarchického obsahu, napríklad prehľadu.

Voliteľná sekcia    Ak do šablóny formulára pridáte opakujúcu sa sekciu, zobrazí sa vo formulári zakaždým pri prvom otvorení formulára používateľom. Voliteľné sekcie sú však v predvolenom nastavení skryté. Používatelia môžu určiť, či sa má voliteľná sekcia zahrnúť do formulára. Napríklad do formulára nákupnej objednávky môžu používatelia zahrnúť poznámky týkajúce sa tovaru, ktorý plánujú objednať. Môžete vložiť voliteľnú sekciu a do nej pridať pole pre text typu rich-text s menovkou Notes. Používatelia môžu v prípade potreby pridať voliteľnú sekciu kliknutím na text s pokynmi pod voliteľnou sekciou.

Ovládací prvok zoznamu    Ovládacie prvky zoznamu sú najjednoduchším typom opakujúceho sa ovládacieho prvku a sú užitočné, ak chcete umožniť používateľom pridať potrebný počet položiek do očíslovaného zoznamu, obyčajného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami. Zoznam s odrážkami môžete napríklad použiť na zozbieranie viacerých položiek opatrení v zozname problémov.

Ovládací prvok predlohy alebo podrobností    Ovládací prvok predlohy alebo podrobností je množina dvoch súvisiacich ovládacích prvkov. Ovládací prvok predlohy má vždy podobu opakujúcej sa tabuľky. Ovládacím prvkom podrobností môže byť opakujúca sa tabuľka alebo opakujúca sa sekcia. Pomocou ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností môžete prepojiť jeden ovládací prvok na druhý tak, že výber v prvom ovládacom prvku bude určovať, čo sa zobrazí v druhom ovládacom prvku.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Ak používatelia umiestnia ukazovateľ nad opakujúcu sa sekciu, v ľavom hornom rohu sa zobrazí modré tlačidlo so šípkou. Ide o tlačidlo kontextovej ponuky. Kliknutím na toto tlačidlo môžu používatelia zobraziť možnosti vkladania a odstraňovania opakujúcej sa sekcie.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Na začiatok stránky

Vloženie opakujúcej sa sekcie

Postup pri vkladaní opakujúcej sa sekcie sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad opakujúcej sa sekcie, ak je vybratá v režim návrhu.

Repeating section selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Opakujúce sa sekcie sú obvykle viazané na opakujúca sa skupina v zdroji údajov šablóny formulára, môžu byť však viazané aj na opakujúce sa pole.

V nasledujúcom príklade je opakujúca sa sekcia Rodinní príslušníci v šablóne formulára viazaná na opakujúcu sa skupinu dependent na pracovnej table Zdroj údajov. Každý ovládací prvok v opakujúcej sa sekcii je viazaný na zodpovedajúce pole, ktoré je súčasťou opakujúcej sa skupiny sekcie.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Vloženie opakujúcej sa sekcie do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Opakujúca sa sekcia.

 4. Ak chcete do opakujúcej sa sekcie pridať ovládacie prvky, presuňte požadované ovládacie prvky z pracovnej tably Ovládacie prvky do opakujúcej sa sekcie v šablóne formulára.

  Poznámka: Ovládací prvok, ktorý už je na šablóne formulára, nie je možné presunúť do sekcie, pokiaľ pole ovládacieho prvku nie je časťou skupiny sekcie v zdroji údajov. V opačnom prípade môže viazanie pre ovládací prvok zlyhať.

 5. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte nad ním text.

Vloženie opakujúcej sa sekcie do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade je možné pridať opakujúcu sa sekciu presunutím opakujúcej sa skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením opakujúcej sa sekcie z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako to popisuje nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Opakujúca sa sekcia.

 4. V dialógovom okne Opakujúca sa sekcia – väzba vyberte opakujúcu sa skupinu, do ktorej chcete uložiť údaje opakujúcej sa sekcie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Do opakujúcej sa sekcie pridajte ovládacie prvky a potom ich naviažte na príslušné polia v zdroji údajov.

 6. Program InfoPath používa ako označenie ovládacieho prvku názov poľa alebo skupiny. Ak je to potrebné, zmeňte text označenia.

  Tip: Ovládacie prvky môžete vložiť aj pomocou pracovnej tably Zdroj údajov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na opakujúcu sa skupinu, na ktorú chcete naviazať opakujúcu sa sekciu, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Opakujúca sa sekcia.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pred vložením ovládacích prvkov do opakujúcej sa sekcie je potrebné porozmýšľať, ako ich chcete usporiadať. Ovládacie prvky je možné voľne pridať presunutím do opakujúcej sa sekcie kedykoľvek. Ak však chcete v opakujúcej sa sekcii rozložiť viac ovládacích prvkov, môžete do nej pridať tabuľka rozloženia a potom do jednotlivých buniek vkladať menovky a ovládacie prvky tak, aby boli pekne zarovnané. V nasledujúcom príklade použil návrhár formulára na usporiadanie ovládacích prvkov v opakujúcej sa sekcii tabuľku rozloženia s jedným riadkom a troma stĺpcami.

layout table used to arrange controls in repeating section

Okrem použitia tabuliek rozloženia môžete vykonať niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých opakujúcich sa sekcií súčasne, vyberte príslušné opakujúce sa sekcie, v ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti a potom na karte Veľkosť vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu opakujúcej sa sekcie, vyberte ju v šablóne formulára, v ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie, na kartu Orámovanie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete zobraziť vzhľad opakujúcej sa sekcie s aktuálnym textom, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Ukážka údajov. Môžete tak získať predstavu o vzhľade formulára založeného na šablóne po jeho vyplnení používateľom.

 • V niektorých prípadoch sa text v ovládacích prvkoch v opakujúcej sa sekcii a menovky vľavo od týchto ovládacích prvkov nemusia zobraziť úplne zarovnané. Ak ich chcete rýchlo zarovnať, dvakrát kliknite na príslušný ovládací prvok, na karte Veľkosť kliknite na tlačidlo Zarovnať a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Ak sa menovka a ovládací prvok nachádzajú v rozdielnych bunkách tabuľky rozloženia, pravým tlačidlom myši kliknite na bunku obsahujúcu menovku, v kontextovej ponuke kliknite na položku Tabuľka – vlastnosti a potom v časti Zvislé zarovnanie na karte Bunka kliknite na položku Na stred.

 • Možnosť Opakovať zvislo je vybratá predvolene. Znamená to, že používatelia pridávajú opakujúce sa sekcie, ktoré sa zobrazia vo zvislom usporiadaní po dĺžke formulára. K dispozícii je aj možnosť rozšíriť opakujúcu sa časť vodorovne. To umožňuje tvorbu úplne odlišných rozložení. Vytvoriť môžete šablónu formulára aj vo forme kalendára. Možnosť Opakovať vodorovne nie je podporovaná v šablónach formulárov kompatibilných s prehľadávačom.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×