Vloženie obrázka nakresleného rukou

Ak chcete umožniť používateľom počítačov Tablet PC kresliť alebo písať na obrázok alebo prázdne miesto vo formulári programu Microsoft Office InfoPath, môžete v šablóne formulára použiť ovládací prvok obrázka nakresleného rukou.

Obsah článku

Používanie ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie obrázka nakresleného rukou

Tipy na rozloženie

Používanie ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou

Ovládací prvok obrázka nakresleného rukou môžete použiť, ak chcete:

 • Poskytnúť používateľom počítačov Tablet PC vyhradené pole vo formulári, ktoré je určené na písanie alebo kreslenie. Je to užitočné, keď chcete používateľom umožniť vytvoriť náčrt niečoho veľmi komplikovaného alebo technického, napríklad matematického vzorca alebo diagramu konkrétneho pracovného procesu.

 • Uložiť používateľov obrázok nakreslený rukou ako ťahy, to znamená ako binárny súbor údaje, ktoré sú zakódované v súbore používateľovho formulára (.xml). Uchovaním rukou písaných poznámok umožníte používateľom ich neskoršie úpravy. Keďže sú zakódované údaje uložené ako platný obrázok GIF, môžu byť opätovne naprojektované v databáze alebo inom prostredí.

V nasledujúcom príklade je ovládací prvok obrázka nakresleného rukou použitý na zozbieranie náčrtu automobilovej nehody v šablóne formulára hlásenia poistnej udalosti.

Ink picture control for collecting sketches from users

Keď pridáte ovládací prvok obrázka nakresleného rukou do šablóny formulára, program InfoPath predvolene vloží prázdny ovládací prvok obrázka nakresleného rukou. Používatelia môžu pri vypĺňaní formulára založeného na šablóne formulára kresliť alebo písať do prázdneho ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou. Podľa potreby môžete pridať obrázok na pozadie tohto ovládacieho prvku. Umožní to používateľom kresliť perom tabletu priamo na príslušný obrázok. Napríklad v šablóne formulára hlásenia poistnej udalosti môže poistný odhadca zakrúžkovať miesta poškodenia na obrázku auta.

Poznámka k zabezpečeniu: Ovládacie prvky obrázka nakresleného rukou nie sú bezpečným spôsobom zbierania a ukladania podpisov používateľov. Ak chcete zhromažďovať a ukladať podpisy od používateľov, odporúčame použiť digitálny podpis.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné ovládacím prvkom obrázka nakresleného rukou, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Ovládací prvok obrázka    Ovládací prvok obrázka sa zobrazuje a pracuje ako ovládací prvok obrázka nakresleného rukou. Ovládací prvok obrázka však umožňuje používateľom vložiť do formulára digitálne obrázky. V ovládacom prvku obrázka používatelia nemôžu vytvárať kresby pomocou pera tabletu. Ovládacie prvky obrázka a ovládacie prvky obrázka nakresleného rukou ukladajú údaje s kódovaním base64, ktoré predstavuje technológiu na ukladanie a zobrazovanie binárnych údajov XML.

Pole pre text typu rich-text    Ak šablóna formulára obsahuje ovládacie prvky poľa pre text typu rich-text a tieto ovládacie prvky poľa pre text typu rich-text podporujú úplný rozsah možností formátovania RTF, používatelia počítačov Tablet PC sa môžu dotknúť tlačidla Vložiť kresbu a zápis rukou Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Písanie rukou, ak chcú do týchto polí vložiť sekcie kresby a zápisu rukou. Sekcia Vložiť kresbu a zápis rukou je vyhradená plocha, na ktorú je možné pridať kreslený a písaný obsah. Používatelia môžu použiť túto funkciu napríklad na rýchle načrtnutie svojich nápadov alebo zápis myšlienok. Ak nie je určené inak, program InfoPath pri ukladaní formulára uloží kresby alebo zápisy rukou ako obrázok nakreslený rukou.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Po vložení ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou do šablóny formulára sa v predvolenom nastavení zobrazí prázdne pole, do ktorého môžu používatelia kresliť alebo písať. Obvykle môžete pomocou textu menovky poskytnúť používateľom návod k možným činnostiam v ovládacom prvku obrázka nakresleného rukou.

Ak do ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou vložíte predvolený obrázok, po otvorení formulára založeného na šablóne formulára sa príslušný obrázok zobrazí v oblasti formulára. Používatelia môžu do obrázka písať a kresliť pomocou pera tabletu.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath je možné vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky obrázka nakresleného rukou nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Na začiatok stránky

Vloženie obrázka nakresleného rukou

Postup pri vkladaní ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad prázdneho ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou vybratého v režim návrhu.

Ink picture control selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky obrázka nakresleného rukou sú vždy viazané na pole. V nasledujúcom príklade je ovládací prvok Náčrt dejiska nehody v šablóne formulára viazaný na pole accidentSketch na pracovnej table Zdroj údajov.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Vloženie ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Obrázok nakreslený rukou.

  Predvolene sa do šablóny formulára vloží prázdny ovládací prvok obrázka nakresleného rukou.

 4. Ak chcete pridať obrázok pozadia, na ktorý používatelia budú môcť priamo kresliť perom tabletu, použite nasledujúci postup:

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok obrázka nakresleného rukou.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Väzba začiarknite políčko Použiť obrázok pozadia.

  4. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na požadovaný obrázok.

 5. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

Vloženie ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V tomto prípade môžete vložiť ovládací prvok obrázka nakresleného rukou presunutím poľa z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako to popisuje nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Obrázok nakreslený rukou.

 4. V dialógovom okne Obrázok nakreslený rukou – väzba vyberte pole, ktoré chcete použiť na uloženie údajov ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Predvolene sa do šablóny formulára vloží prázdny ovládací prvok obrázka nakresleného rukou.

 5. Ak chcete pridať obrázok pozadia, na ktorý používatelia budú môcť priamo kresliť perom tabletu, použite nasledujúci postup:

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok obrázka nakresleného rukou.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Väzba začiarknite políčko Použiť obrázok pozadia.

  4. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na požadovaný obrázok.

 6. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou použite nasledujúce tipy:

 • Na usporiadanie ovládacích prvkov je bez ohľadu na ich typ vždy užitočné použiť tabuľka rozloženia.

 • Ak predpokladáte, že používatelia budú kresliť veľké obrázky, prispôsobte veľkosť ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou.

 • Vloženie ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou do posuvnej oblasti môže byť užitočné, ak sa má v šablóne formulára nachádzať pevná oblasť, ktorá sa bude posúvaním prispôsobovať veľkým kresbám alebo fotografiám.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých ovládacích prvkov obrázka nakresleného rukou súčasne, vyberte ovládacie prvky, ktorých veľkosť chcete zmeniť, stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou, vyberte ho v šablóne formulára. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Do ovládacieho prvku obrázka nakresleného rukou nemôžete zadávať text. Ak chcete pridať text s pokynmi pre používateľov, napríklad pokyn Zakrúžkujte oblasti poškodenia na vozidle, pridajte do ovládacieho prvku v šablóne formulára menovku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×