Vloženie bloku textu

V šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath je možné použiť blok textu na zbieranie informácií od používateľov alebo na zobrazenie údajov z databázy alebo iného externého zdroja údajov.

Obsah článku

Používanie bloku textu

Možnosti používateľa

Vloženie bloku textu

Tipy na rozloženie

Používanie bloku textu

Blok textu môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom zadať do formulára ľubovoľné množstvo textu,

 • zobraziť informácie, ako výsledok vzorca alebo aktuálny dátum.

V nasledovnom príklade bol blok textu použitý na zhromažďovanie kontaktných informácií od používateľov.

Three text boxes for collecting information

Keď vložíte blok textu do šablóny formulára, program InfoPath predvolene pridá jednoriadkový blok textu. Ak chcete, aby blok textu namiesto toho zobrazil viac riadkov textu, môžete v ňom po jeho vložení do šablóny formulára povoliť zlomy odsekov alebo zalomenie textu. Prípadne je možné použiť aj pole pre text typu rich-text.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné blokom textu, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov je najvhodnejší pre vašu šablónu formulára, nájdete v nasledujúcom zozname:

Pole pre text typu rich-text    Podobne ako štandardný blok textu, aj pole pre text typu rich-text umožňuje používateľovi písať, upravovať alebo zobraziť text. Na rozdiel od bloku textu, pole pre text typu rich-text zobrazuje predvolene viac riadkov textu. Používatelia tiež môžu k poľu pre text typu rich-text pridať prvky formátovania, ako tučné písmo, kurzívu alebo tabuľky. Formátované údaje sa uložia vo formáte jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), ktorý nemusí byť kompatibilný so zdrojovými údajmi, ktoré vyžadujú krátke sekvencie obyčajného textu.

Pole výrazu    Pole výrazu sa bežne používa na zobrazenie textu iba na čítanie, hodnoty iného ovládacieho prvku v šablóne formulára alebo na vytvorenie vzorec založených na výrazoch jazyk XPath. Na rozdiel od bloku textu, pole výrazu neuchováva ani neukladá údaje. Preto by ste mali používať pole výrazu len vtedy, ak nie je potrebné ukladať jeho hodnotu alebo naň odkazovať v inom vzorci.

Môžete použiť samostatné bloky textu alebo ich pridať k opakujúca sa tabuľka, sekcia alebo iným ovládacím prvkom súvisiacim s rozložením. Bloky textu sa napríklad často objavujú vo vnútri buniek v opakujúcej sa tabuľke.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Zadávanie údajov do bloku textu je jednoduché. Používatelia umiestnia kurzor do bloku textu a napíšu požadované informácie. Tieto údaje sa zobrazia vo formulári ako obyčajný text.

Tip: Ak chcete, aby mohli používatelia uplatniť formátovanie znakov v texte v blokoch textu, môžete namiesto štandardného bloku textu použiť pole pre text typu rich-text.

Bloky textu obsahujú niekoľko vlastností príbuzných so systémom produktov Microsoft Office. Napríklad, ak používatelia urobia chybu v slove v bloku textu, zobrazí sa známe podčiarknutie textu červenou vlnovkou, ktoré signalizuje možnú pravopisnú chybu.

Spelling error in a text box

Spolu s kontrolou pravopisu je v blokoch textu predvolene zapnutá aj funkcia Automatické dokončovanie. Funkcia Automatické dokončovanie ukladá predchádzajúce položky, ktoré používatelia zadali do formulára. Keď používateľ vloží niekoľko prvých znakov do bloku textu, program InfoPath zobrazí možné zhodné položky, ktoré boli pred tým zadané. Táto funkcia uľahčuje vkladanie bežných alebo opakujúcich sa údajov, napríklad mena alebo adresy.

Poznámka: Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath je možné navrhovať šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom sú niektoré funkcie v programe InfoPath, napríklad kontrola pravopisu, nedostupné, pretože by vo webovom prehľadávači nefungovali.

Na začiatok stránky

Vloženie bloku textu

Postup pri vkladaní bloku textu sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad bloku textu, ak je vybratý v režim návrhu.

Text box selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Bloky textu sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade je blok textu Priezvisko v šablóne formulára viazaný na pole LastName na pracovnej table Zdroj údajov.

relationship between text box on form template and field in data source

Vloženie bloku textu do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Blok textu.

 4. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:). Ak je napríklad blok textu navrhnutý na zhromažďovanie priezvisk používateľov, zadajte Priezvisko:.

Vloženie bloku textu do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete blok textu vložiť presunutím poľa z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára, alebo namiesto toho vložiť blok textu z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako to popisuje nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Blok textu.

 4. V dialógovom okne Blok textu – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť údaje bloku textu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Program InfoPath používa ako označenie ovládacieho prvku názov poľa alebo skupiny. Ak je to potrebné, zmeňte text označenia.

  Tip: Ovládacie prvky môžete vložiť aj pomocou pracovnej tably Zdroj údajov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, na ktoré chcete naviazať blok textu, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Blok textu.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pred vložením blokov textu do šablóny formulára je potrebné porozmýšľať o tom, ako ich chcete usporiadať. Bloky textu môžete pridať na ktorékoľvek miesto v šablóne presunutím, ale výsledkom môže byť chaos v návrhu. Ak chcete mať šablónu formulára lepšie zorganizovanú, môžete pridať tabuľka rozloženia a potom do jednotlivých buniek vkladať menovky a ovládacie prvky tak, aby boli pekne zarovnané. Nasledujúci príklad zobrazuje tabuľku rozloženia so štyrmi riadkami a dvoma stĺpcami použitú na usporiadanie menoviek a ovládacích prvkov.

Text boxes inside layout table in design mode

Okrem použitia tabuliek rozloženia na usporiadanie blokov textu môžete vykonať niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých blokov textu súčasne, vyberte príslušný blok textu, v ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti, potom kliknite na kartu Veľkosť a vykonajte potrebné úpravy.

 • Zmeňte veľkosť blokov textu v šablóne formulára podľa očakávanej dĺžky textu, ktorý zadajú používatelia do polí.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu viacerých blokov textu naraz, vyberte príslušné bloky textu. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie, na kartu Orámovanie a potom vykonajte požadované úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť text zobrazený v bloku textu, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma vo všetkých blokoch textu v šablóne formulára naraz, vyberte blok textu s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na príkaz Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Blok textu.

 • Ak chcete zobraziť vzhľad bloku textu s aktuálnym textom, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Ukážka údajov. Môžete tak získať predstavu o vzhľade formulára po jeho vyplnení používateľmi.

 • Nastavenie odstupu z vnútornej strany poľa pre text typu rich-text je možné upraviť pomocou okrajov. Odstup od textu nachádzajúceho sa v poli pre text typu rich-text je možné upraviť odsadením. Obe nastavenia sa nachádzajú na karte Veľkosť v dialógovom okne Blok textu - vlastnosti.

 • V niektorých prípadoch sa text v bloku textu a menovka vľavo od bloku textu môžu zobraziť mierne nezarovnané. Ak ich chcete rýchlo zarovnať, dvakrát kliknite na príslušný blok textu, na karte Veľkosť kliknite na tlačidlo Zarovnať a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Ak sú menovka a blok textu v rozdielnych bunkách tabuľky rozloženia, pravým tlačidlom myši kliknite na bunku obsahujúcu menovku, v kontextovej ponuke kliknite na položku Tabuľka – vlastnosti a potom v časti Zvislé zarovnanie na karte Bunka kliknite na položku Na stred.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×