Vloženie alebo úprava rovnice alebo výrazu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Word pre Mac obsahuje rovnice, ktoré môžete presúvať do dokumentu – bez formátovania povinné. Ak vstavaný rovníc nevyhovujú vašim potrebám, môžete ich upraviť alebo vytvoriť sofistikovaný rovnice, od začiatku.

Vloženie vstavanej rovnice

 1. V dokumente, kliknite na miesto, kam chcete vložiť rovnicu.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku vedľa položky rovnice, posuňte medzi možnosťami v zozname a potom kliknite na požadovanú rovnicu.

  Na karte Vložiť je zvýraznená tlačidlo rovnica.

  Rovnica sa vloží do dokumentu.

Písanie alebo zmena rovnice

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Rovnica.

  Tlačidlo rovnica

  Zástupný symbol novej rovnice sa vloží a zobrazí sadu nástrojov na karte rovníc na prispôsobovanie a pridávanie rozličných prvkov do rovnice.

 2. Ak chcete vložiť symbol, kliknite na položku symbol v skupine symboly. Tu nájdete niekoľko súvisiacich matematických symbolov môžete vybrať z.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje skupinu názvov na karte rovnicu, kliknite na položku Word > predvoľby, a potom v dialógovom okne Pozvanie na zdieľanie, kliknite na položku Zobraziť. Začiarknite políčko Zobraziť skupinu názvov v dolnej časti dialógového okna.

  Ak chcete zobraziť všetky symboly, ukazovateľ myši nad jeden z symbolov a potom kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí pod Galéria symbolov. Posuňte sa na zobrazenie všetkých dostupných symbolov.

  Na karte rovnice, zobrazí sa zoznam všetkých dostupných symbolov.

 3. Ak chcete vložiť štruktúry, kliknite na políčko štruktúra v skupine štruktúry a potom nahraďte zástupné symboly – malých políčok bodkovanej čiary – vlastné hodnoty.

  Štruktúry skupiny

 4. Vyberte spôsob zobrazenia rovnice na stránke kliknutím na niektorú z možností v skupine Nástroje.

  Skupina nástroje

  Možnosť Odborné zobrazuje rovnicu ako dvojrozmernú hodnotu. Možnosť Lineárne zobrazuje rovnicu tak, aby sa zmestila na jeden riadok.

 5. Úprava matematickú rovnicu, kliknite na položku rovnice vykonajte požadované zmeny. Keď to urobíte, Word zobrazí karta rovnice.

Môžete vkladať a upravovať matematické rovnice a výrazy priamo vo Worde a uložiť ich ako šablóny na neskoršie opätovné použitie.

Staršie verzie programu Word použiť doplnok Microsoft Equation Editor alebo MathType doplnok. Však môžete Microsoft Word pre Mac 2011 na otváranie a úpravu matematických rovníc alebo výrazy, ktoré boli vytvorené v starších verziách programu Word alebo MathType. Môžete tiež vytvoriť rovnice alebo výrazy, ktoré sú kompatibilné so staršími verziami programu Word pomocou Microsoft Editor rovníc. Ďalšie informácie o používaní Microsoft Equation Editor nájdete v téme Úprava rovnice, ktoré bolo vytvorené v predchádzajúcej verzii programu Word.

Ak chcete ušetriť čas, môžete namiesto zadávania znakov rovnice vložiť vstavanú rovnicu a upraviť ju tak, aby vyhovovala vašim potrebám.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete vložiť rovnicu alebo výraz.

 2. Na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Matematika na šípku vedľa položky Rovnica a potom v galérii rovníc vyberte požadovanú rovnicu alebo výraz.

  Zoznam používateľov v centre spravovania Google.

  Ak chcete upraviť premennú v rovnici alebo vo výraze, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, až kým sa nezvýrazní premenná, ktorú chcete upraviť. Potom podržte stlačený kláves SHIFT a stláčaním klávesu so šípkou doprava alebo doľava vyberte premennú.

Napísať rovnicu alebo výraz môžete výberom ľubovoľnej kombinácie jednotlivých matematických symbolov a vstavaných matematických štruktúr, ako je to znázornené v tomto príklade:

Možnosti rozloženia v organizačnej schéme s grafickými prvkami SmartArt

 1. Kliknite na miesto, kde chcete vložiť rovnicu alebo výraz.

 2. Na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Matematika na položku Rovnica.

  Zoznam používateľov v centre spravovania Google.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Postupujte takto

  Vloženie jednotlivých matematických symbolov do rovnice

  Na karte Nástroje rovníc, v časti Matematické symboly vytvorte rovnicu tak, že vyberiete príslušné matematické symboly a zadáte čísla a premenné.

  Ak chcete zobraziť ďalšie matematické symboly, umiestnite ukazovateľ myši nad matematický symbol a potom kliknite na položku Dialógové okno Schváliť alebo odmietnuť s vybratou možnosťou Schválené a s pridaným komentárom .

  Vloženie vstavaných matematických štruktúr do rovnice

  Na karte Nástroje rovníc v časti Štruktúry vytvorte rovnicu výberom matematických výrazov z dostupných kategórií. Ak chcete napríklad vložiť zlomok, kliknite na položku Zlomok a potom na požadovaný štýl zlomku.

  Ak chcete upraviť premennú v rovnici alebo vo výraze, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, až kým sa nezvýrazní premenná, ktorú chcete upraviť. Potom podržte stlačený kláves SHIFT a stláčaním klávesu so šípkou doprava alebo doľava vyberte premennú.

 4. Kliknite mimo rovnice alebo výrazu a ukončite ho a potom sa vráťte do dokumentu.

  Poznámky: 

  • Vloženú rovnicu alebo výraz Word automaticky skonvertuje na profesionálny formát. Ak chcete zmeniť rovnicu alebo výraz z profesionálneho formátu  Zoznam informačných položiek počas procesu navrhovania na lineárny  Kvadratická rovnica v lineárnom formáte , kliknite na šípku vedľa rovnice a potom kliknite na položku Lineárne.

  • Ak chcete zmeniť rovnicu alebo výraz na samostatný grafický prvok, kliknite na šípku vedľa rovnice a potom kliknite na položku Zmeniť na zobrazenie. Po zmene rovnice alebo výrazu na samostatný grafický prvok môžete zarovnanie nastaviť na možnosť Doľava, Doprava, Stred alebo Centrovať ako skupinu.

  • Ak chcete nahradiť text a symboly, môžete použiť znaky Unicode a automatické matematické opravy položiek. Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie symbolu.

Ak chcete vytvoriť rovnicu alebo výraz, nemusíte hľadať v galérii matematických symbolov, môžete rýchlo pridať bežne používané matematické symboly do rovnice alebo výrazu (napríklad symbol pí) pomocou automatických matematických opráv.

Poznámka: Ak chcete zobraziť všetky dostupné položky automatických matematických opráv, v ponuke Nástroje kliknite na položku Automatické opravy a potom kliknite na kartu Automatické matematické opravy.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete vložiť rovnicu alebo výraz.

 2. Na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Matematika na položku Rovnica.

 3. Do poľa rovnice zadajte opačnú lomku, za ktorou nasleduje priateľské meno alebo alias matematického symbolu, ktorý chcete vložiť. Ak chcete napríklad vložiť symbol pí, zadajte \pi a potom stlačte MEDZERNÍK.

 1. Kliknite na rovnicu alebo výraz.

 2. Na karte Nástroje rovníc, v časti Matematické symboly  alebo v časti Štruktúry vyberte matematické symboly alebo štruktúru, ktorú chcete pridať do rovnice, alebo zadajte či odstráňte premenné a čísla v rovnici.

  Ak chcete upraviť premennú v rovnici alebo vo výraze, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, až kým sa nezvýrazní premenná, ktorú chcete upraviť. Potom podržte stlačený kláves SHIFT a stláčaním klávesu so šípkou doprava alebo doľava vyberte premennú.

 3. Kliknite mimo rovnice alebo výrazu a ukončite ho a potom sa vráťte do dokumentu.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zmeniť rovnicu alebo výraz z profesionálneho formátu  Zoznam informačných položiek počas procesu navrhovania na lineárny  Kvadratická rovnica v lineárnom formáte , kliknite na šípku vedľa rovnice a potom kliknite na položku Lineárne.

  • Ak chcete zmeniť rovnicu alebo výraz na samostatný grafický prvok, kliknite na šípku vedľa rovnice a potom kliknite na položku Zmeniť na zobrazenie. Po zmene rovnice alebo výrazu na samostatný grafický prvok môžete zarovnanie nastaviť na možnosť Doľava, Doprava, Stred alebo Centrovať ako skupinu.

 1. Kliknite na rovnicu alebo výraz.

 2. Kliknite na šípku vedľa rovnice alebo výrazu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť ako novú rovnicu.

 3. Do poľa Názov zadajte názov rovnice alebo výrazu.

 4. V kontextovej ponuke Kategória vyberte jednu z existujúcich kategórií alebo pridajte novú kategóriu zadaním do poľa Kategória. Môžu to byť napríklad Moje rovnice.

 5. V poli Popis zadajte stručný popis svojej rovnice alebo výrazu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Ak chcete mať prístup k rovnici alebo výrazu v budúcnosti, na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Matematika na šípku vedľa položky Rovnica a potom vyberte rovnicu alebo výraz v galérii rovníc a výrazov.

Ak už rovnicu nepotrebujete, môžete ju odstrániť zo zoznamu najčastejšie používaných rovníc alebo výrazov.

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste odstránili iba rovnice a výrazy, ktoré ste vytvorili a pridali do zoznamu najčastejšie používaných rovníc. Hoci môžete odstrániť ľubovoľnú z rovníc vo vstavanej kategórii, ktoré boli nainštalované spolu s Wordom, jediný spôsob, ako ich obnoviť, je vytvoriť ich manuálne alebo preinštalovať Word. Všetky vstavané a používateľom definované rovnice sú uložené v súbore /Users/meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Document Elements/Equations.dotx. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok knižnice, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 1. Na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Matematika na šípku vedľa položky Rovnica.

  Zoznam používateľov v centre spravovania Google.

 2. Stlačte a podržte kláves CONTROL, kliknite na rovnicu alebo výraz, ktorý chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Funkciu Automatické matematické opravy môžete použiť na rýchle vkladanie symbolov, ktoré sú súčasťou vstavaného zoznamu položiek automatických matematických opráv. Napríklad zadaním \pi sa vloží symbol pí. Ak zoznam vstavaných položiek neobsahuje požadované opravy, môžete pridať nové položky.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Automatické opravy a potom kliknite na kartu Automatické matematické opravy.

 2. V poli Nahradiť zadajte opačnú lomku, za ktorou nasleduje priateľské meno alebo alias matematického symbolu, ktorý chcete použiť. Môže to byť napríklad \plus.

 3. V poli S zadajte požadovaný symbol, ktorý sa má zobrazovať pri zadávaní opačnej lomky s priateľským menom. Môže to byť napríklad znak plus (+).

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Ak chcete odstrániť položku automatických matematických opráv, vyberte položku v zozname a potom kliknite na položku Odstrániť.

Tento postup zabezpečuje kompatibilitu so staršími verziami programu Word. Na úpravu rovnice alebo výraz, ktorý chcete zdieľať s predchádzajúcimi verziami programu Word, použite tento postup. Ak nie je potrebné zdieľať súbor s predchádzajúcimi verziami programu Word, použite kartu prvky dokumentu na otváranie a úpravu matematických rovníc alebo výrazy, ktoré boli vytvorené v starších verziách programu Word alebo MathType.

 1. Dvakrát kliknite na rovnicu.

 2. Upravte rovnicu pomocou nástrojov a ponúk Editora rovníc.

  Tip: Ak potrebujete pomoc s úpravou rovnice, v Editore rovníc kliknite na ponuku Pomocník a potom kliknite na položku Pomocník pre Editor rovníc.

 3. Ak chcete aktualizovať dokument upravenou rovnicou, v ponuke Editor rovníc kliknite na položku Ukončiť Editor rovníc.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×