Výpočet viacerých výsledkov pomocou tabuľky údajov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tabuľka údajov je rozsahom buniek, v ktorom môžete dospieť k riešeniam problémov zmenou hodnôt v niektorých bunkách. Vynikajúcim príkladom je používanie funkcie PMT s odlišnými hodnotami pôžičiek a úrokov, aby ste zistili, akú pôžičku si môžete dovoliť pri kúpe domu alebo auta. Experimentovanie s premennými hodnotami s cieľom poskytnutia odlišných výsledkov je súčasťou disciplíny, ktorá sa nazýva analýza údajov.

Tabuľky údajov sú súčasťou skupiny príkazov, ktoré sa označujú ako nástroje na citlivostnú analýzu. Pri používaní tabuliek údajov vykonávate citlivostnú analýzu.

Citlivostná analýza je proces obmieňania hodnôt v bunkách a následného zisťovania vplyvu týchto zmien na výsledok vzorcov v pracovnom hárku. Tabuľku údajov napríklad môžete použiť na obmieňanie úrokovej sadzby a dĺžky doby splácania, ktoré sa používajú pri úvere na určenie možných mesačných splátok.

Druhy citlivostnej analýzy    V programe Excel existujú tri druhy nástrojov na citlivostnú analýzu: scenáre, tabuľky údajov a hľadanie riešenia. Scenáre a tabuľky údajov spracúvajú množiny vstupných hodnôt a určujú možné výsledky. Hľadanie riešenia pracuje inak než scenáre a tabuľky údajov, pretože spracúva výsledok a na jeho základe zisťuje možné vstupné hodnoty, ktoré viedli k dosiahnutiu tohto výsledku.

Podobne ako scenáre, aj tabuľky údajov vám pomáhajú preskúmať množinu možných výsledkov. Tabuľky údajov na rozdiel od scenárov zobrazia všetky výstupy v jednej tabuľke v jednom pracovnom hárku. Používanie tabuliek údajov uľahčuje súčasné preskúmanie rozsahu možností. Výsledky v tabuľkovej forme je možné jednoducho prezerať a zdieľať, pretože sa zameriavate len na jednu alebo len na dve premenné.

Tabuľka údajov nemôže pracovať s viac ako dvoma premennými. Ak chcete analyzovať viac ako dve premenné, mali by ste namiesto toho používať scenáre. Aj keď je tabuľka údajov obmedzená iba na jednu alebo dve premenné (jednu pre vstupnú bunku riadka a druhú pre vstupnú bunku stĺpca), môže zahŕňať toľko rôznych hodnôt premenných, koľko len chcete. Scenár môže zahŕňať maximálne 32 rôznych hodnôt, môžete však vytvoriť toľko scenárov, koľko len chcete.

Informácie o citlivosti, nájdete v téme Úvod do analýzy hypotéz.

Základné údaje o tabuľke údajov

Podľa počtu premenných a vzorcov, ktoré chcete testovať, môžete vytvoriť tabuľky údajov s jednou premennou alebo s dvoma premennými.

Tabuľky údajov s jednou premennou    Tabuľky údajov s jednou premennou použite, ak chcete zistiť, ako rôzne hodnoty jednej premennej v jednom alebo viacerých vzorcoch zmenia výsledky týchto vzorcov. Napríklad, môžete použiť tabuľku údajov s jednou premennou vidieť, ako sa líši úrokových mier vplyv na výšku mesačnej splátky pomocou funkcie PMT. Zadáte hodnoty premennej do jedného stĺpca alebo riadka a výsledky sa zobrazia v susediacich stĺpcov alebo riadkov.

V nasledovnom príklade bunka D2 obsahuje vzorec na výpočet splátky =PMT(B3/12;B4;-B5), ktorý odkazuje na vstupnú bunku B3.

Tabuľka údajov s jednou premennou

Tabuľka údajov s dvomi premennými    Pomocou tabuľky údajov s dvoma premennými môžete zistiť, ako rôzne hodnoty dvoch premenných v jednom vzorci zmenia výsledky tohto vzorca. Tabuľku údajov s dvoma premennými môžete použiť na zisťovanie vplyvu rôznych kombinácií úrokovej sadzby a doby splácania na výšku mesačnej splátky.

V nasledovnom príklade bunka C2 obsahuje platobný vzorec =PMT(B3/12;B4;-B5), v ktorom sa používajú dve vstupné bunky, B3 a B4.

Tabuľka údajov s dvoma premennými

Výpočty tabuľky údajov    Tabuľky údajov sa prepočítajú vždy, keď sa prepočíta hárok, aj keď sa zmenili. Na zrýchlenie výpočtu hárka, ktorý obsahuje tabuľku údajov, môžete zmeniť možnosti výpočtu automaticky prepočítať hárok, ale nie tabuľky údajov. V časti Zrýchlenie výpočtu v hárku, ktorý obsahuje údaje tabuľky.

Vytvorenie tabuľky údajov s jednou premennou

Tabuľka údajov s jednou premennou obsahuje vstupné hodnoty, ktoré sú uvedené v stĺpci (tabuľka orientovaná podľa stĺpca), alebo v riadku (tabuľka orientovaná podľa riadka). Vzorce, ktoré sa používajú v tabuľke s jednou premennou, musia odkazovať len na jednu vstupná bunka.

 1. Zadajte zoznam hodnôt, ktoré chcete meniť vo vstupnej bunke, do jedného stĺpca alebo do jedného riadka. Po oboch stranách hodnôt ponechajte niekoľko prázdnych riadkov a stĺpcov.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa stĺpca (hodnoty premennej sa nachádzajú v stĺpci), zadajte vzorec do bunky v riadku nad a jednu bunku napravo od stĺpca hodnôt. Na obrázku tabuľky údajov s jednou premennou, nájdete v časti Prehľad je orientovaná podľa stĺpca a vzorec sa nachádza v bunke D2.
   Ak chcete preskúmať účinky rôznych hodnôt v iných vzorcoch, zadajte ďalšie vzorce do buniek napravo od prvého vzorca.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa riadka (hodnoty premennej sa nachádzajú v riadku), zadajte vzorec do bunky v stĺpci naľavo od prvej hodnoty a jednu bunku pod riadkom hodnôt.
   Ak chcete preskúmať účinky rôznych hodnôt v iných vzorcoch, zadajte ďalšie vzorce do buniek pod prvým vzorcom.

 3. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje vzorce a hodnoty, ktoré chcete nahrádzať. Ak použijeme prvý príklad v predchádzajúce časti, ktorá má názov Prehľad, ide o rozsah C2:D5.

 4. Na karte údaje kliknite v skupine Nástroje pre údaje alebo prognózy skupiny ( Excel 2016 ), kliknite na položku Analýza hypotéz a potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak sú údaje v tabuľke orientované podľa stĺpca, zadajte odkaz na bunku, ktorou je vstupná bunka, do poľa Vstupná bunka stĺpca.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná na riadky, zadajte odkaz na bunku pre vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka riadka.

   Poznámka : Po vytvorení tabuľky údajov môžete zmeniť formát buniek s výsledkami. V tomto príklade majú bunky s výsledkami formát meny.

Vloženie vzorca do tabuľky údajov s jednou premennou

Vzorce, ktoré sa používajú v tabuľke údajov s jednou premennou, musia odkazovať na tú istú vstupnú bunku.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa stĺpca (hodnoty premenných sa nachádzajú v stĺpci), zadajte nový vzorec do prázdnej bunky napravo od existujúceho vzorca vo vrchnom riadku tabuľky údajov.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa riadka (hodnoty premenných sa nachádzajú v riadku), zadajte nový vzorec do prázdnej bunky pod existujúci vzorec do prvého stĺpca tabuľky údajov.

 2. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje tabuľku údajov a nový vzorec.

 3. Na karte údaje kliknite v skupine Nástroje pre údaje alebo prognózy skupiny ( Excel 2016 ), kliknite na položku Analýza hypotéz a potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa stĺpca, zadajte odkaz na vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka stĺpca.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná na riadky, zadajte odkaz na bunku pre vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka riadka.

Vytvorenie tabuľky údajov s dvomi premennými

V tabuľke údajov s dvoma premennými sa používa vzorec, ktorý obsahuje dva zoznamy vstupných hodnôt. Vzorec musí odkazovať na dve rôzne vstupné bunky.

 1. Do bunky v hárku zapíšte vzorec, ktorý sa odvoláva na dve vstupné bunky.

  V nasledujúcom príklade, v ktorom sú počiatočné hodnoty vzorca zadané do buniek B3, B4 a B5, by ste zadali vzorec =PMT(B3/12;B4;-B5) do bunky C2.

 2. Napíšte jeden zoznam vstupných hodnôt do toho istého stĺpca pod vzorec.

  V tomto prípade zadáte rôzne úrokové sadzby do buniek C3, C4 a C5.

 3. Do toho istého riadka, v ktorom sa nachádza aj vzorec, zadajte napravo od tohto vzorca druhý zoznam.

  V tomto prípade zadáte údaje o dobe splácania (v mesiacoch) do buniek D2 a E2.

 4. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje vzorec (C2), riadok a stĺpec s údajmi (C3:C5 a D2:E2) a bunky, v ktorých chcete zobraziť vypočítané hodnoty (D3:E5).

  V tomto prípade vyberiete rozsah C2:E5.

 5. Na karte údaje kliknite v skupine Nástroje pre údaje alebo prognózy skupiny ( Excel 2016 ), kliknite na položku Analýza hypotéz a potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 6. Do poľa Vstupná bunka riadka napíšte odkaz na vstupnú bunku pre vstupné hodnoty v riadku.
  Bunky B4 zadajte do poľa Vstupná bunka riadka.

 7. Do poľa Vstupná bunka stĺpca napíšte odkaz na vstupnú bunku pre vstupné hodnoty v stĺpci.
  Do poľa Vstupná bunka stĺpca zadajte B3 .

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Príklad    V tabuľke údajov s dvoma premennými je možné zobraziť, ako rôzne kombinácie úrokových sadzieb a doby splácania ovplyvnia mesačné splátky. V nasledovnom príklade bunka C2 obsahuje vzorec na výpočet splátok =PMT(B3/12;B4;-B5), v ktorom sa používajú dve vstupné bunky, B3 a B4.

Tabuľka údajov s dvoma premennými

Zrýchlenie výpočtu v pracovnom hárku s tabuľkami údajov

 1. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • V Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu vzorce.

  • Vo všetkých verziách, kliknite na položky súbor > Možnosti > vzorce.

 2. V sekcii Možnosti výpočtu v časti Výpočet kliknite na položku Automaticky okrem údajových tabuliek.

  Tip : Inou možnosťou je kliknúť na tlačidlo Možnosti výpočtov na karte Vzorce v skupine Výpočet a potom kliknúť na položku Automaticky okrem údajových tabuliek.

Poznámka : Keď vyberiete túto možnosť výpočtu, tabuľky údajov sa preskočia a zvyšok zošita sa prepočíta. Ak chcete manuálne prepočítať svoju tabuľku údajov, vyberte jej vzorce a potom stlačte kláves F9.

Čo ďalej?

Ak chcete vykonať analýzu hypotéz a máte špecifické ciele alebo väčšie množiny premenných údajov, môžete použiť niekoľko ďalších nástrojov programu Excel.

Hľadanie riešenia

Ak viete, že výsledok sa má vrátiť vzorec, ale nie sú istí, aký vstupnú hodnotu vzorec potrebuje na dosiahnutie daného výsledku, použite funkciu hľadanie riešenia. Prečítajte si článok Použitie hľadanie riešenia na vyhľadanie požadovaného výsledku prispôsobením vstupnej hodnoty.

Riešiteľ v programe Excel

Môžete použiť doplnok Riešiteľ v programe Excel na vyhľadanie optimálne hodnoty na základe počtu premenných. Riešiteľ pracuje so skupinou buniek (nazývané rozhodovacie premenné, alebo jednoducho premenných buniek), ktoré sa používajú pri výpočte vzorcov v bunkách cieľa a obmedzení. Riešiteľ v premenných buniek rozhodnutie spĺňajú obmedzenia obmedzenia buniek a poskytnúť požadovaný výsledok cieľová bunka. Prečítajte si článok definovanie a riešenie problému použitím Riešiteľa.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×