Výmena (kopírovanie, import, export) údajov medzi programom Excel a programom Access

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existuje niekoľko spôsobov výmeny údajov medzi programami Microsoft Office Access a Microsoft Office Excel.

 • Ak chcete preniesť údaje z programu Access do programu Excel, musíte skopírovať údaje z údajového hárka programu Access a prilepiť ich do hárka programu Excel, prepojiť na databázu programu Access z hárka programu Excel alebo exportovať údaje programu Access do hárka programu Excel.

 • Ak chcete preniesť údaje do programu Access z programu Excel, musíte skopírovať údaje z hárka programu Excel a prilepiť ich do údajového hárka programu Access, importovať hárok programu Excel do tabuľky programu Access alebo pripojiť na hárok programu Excel z tabuľky programu Access.

  Poznámky: 

  • Slovo importovať má dva rozdielne významy v programe Excel a Access. V programe Excel importovanie znamená vytvorenie stáleho pripojenia na údaje, ktoré sa môžu obnovovať. V programe Access importovanie znamená jednorazové prenesenie údajov do databázy Access, ale bez trvalého pripojenia údajov.

  • Pracovný zošit programu Excel sa nedá uložiť ako databáza programu Access. Ani program Excel, ani program Access neposkytujú funkcie na vytvorenie databázy programu Access z údajov programu Excel.

Čo chcete urobiť?

Práca s údajmi programu Access v programe Excel

Práca s údajmi programu Excel v programe Access

Práca s údajmi programu Access v programe Excel

V pracovnom hárku programu Excel môžete pracovať s údajmi programu Access a využiť výhody analýzy údajov alebo funkcií na tvorbu grafov, prispôsobivosti rozmiestnenia údajov a rozloženia alebo ďalších funkcií, ktoré nie sú k dispozícii v programe Access.

Kopírovanie údajov programu Access do programu Excel

V programe Access môžete kopírovať údaje z údajového hárka a potom ich prilepiť do zošita programu Excel.

 1. Spustite program Access a otvorte tabuľku, dotaz alebo formulár obsahujúci záznamy, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov kliknite na Zobrazenie a potom kliknite na Údajové zobrazenie.

 3. Vyberte záznamy, ktoré chcete kopírovať.

  Ak chcete vybrať určité stĺpce, presuňte ukazovateľ myši nad nadpisy susediacich stĺpcov.

 4. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Vzhľad tlačidla .

  Skupina Schránka na karte Domov

  Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + C.

 5. Spustite program Excel a potom otvorte hárok, do ktorého chcete prilepiť údaje.

 6. Kliknite na ľavý horný roh oblasti pracovného hárka, kde sa má zobraziť názov prvého poľa.

  Ak chcete zabrániť tomu, aby sa existujúce záznamy nahradili skopírovanými, overte, či hárok neobsahuje údaje pod vybratou bunkou alebo vpravo od bunky, na ktorú ste klikli.

 7. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť Obrázok tlačidla .

  Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + V.

Na začiatok stránky

Exportovanie údajov programu Access do programu Excel

Pomocou Sprievodcu exportovaním v programe Access môžete exportovať objekty databázy programu Access, napríklad tabuľku, dotaz alebo formulár, alebo vybraté záznamy v zobrazení do hárka programu Excel. Po uskutočnení exportu musíte uložiť podrobnosti na budúce použitie, alebo dokonca naplánovať harmonogram automatického spustenia v určených intervaloch.

Nasledujú najbežnejšie scenáre exportovania údajov z programu Access do programu Excel:

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa na prácu s údajmi program Access aj program Excel. Uložili ste údaje do databázy programu Access, ale na analýzu údajov a distribúciu výsledkov analýzy používate program Excel. Keď je to potrebné, exportuje vaša skupina údaje do programu Excel, ale vy by ste chceli tento proces urobiť hospodárnejším.

 • Ste dlhodobým používateľom programu Access, ale váš nadriadený uprednostňuje kontrolu výkazov v programe Excel. V pravidelných intervaloch kopírujete údaje do programu Excel, ale aby ste ušetrili čas, chceli by ste tento proces zautomatizovať.

Ďalšie informácie o exporte údajov z programu Access do programu Excel nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Na začiatok stránky

Pripojenie na údaje programu  Access z programu Excel

Ak chcete importovať obnoviteľné údaje programu Access do programu Excel, musíte vytvoriť pripojenie, ktoré je väčšinou uložené v súbore Office Data Connection (.odc), na databázu programu Access a získať všetky údaje z tabuľky alebo dotazu. Hlavná výhoda pripojenia na údaje programu Access voči importovaniu údajov je tá, že môžete pravidelne analyzovať údaje v programe Excel bez opakovaného kopírovania alebo exportovania údajov z programu Access. Po pripojení k údajom môžete automaticky obnovovať (alebo aktualizovať) zošity programu Excel z pôvodnej databázy programu Access vždy, keď je databáza aktualizovaná informáciami. Môžete napríklad aktualizovať zostavu súhrnného rozpočtu programu Excel, ktorú mesačne distribuujete tak, aby obsahovala aktuálne mesačné údaje.

 1. Kliknite na bunku, do ktorej chcete uložiť údaje z databázy programu Access.

 2. Na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na možnosť Z programu Access.

  Skupina Získať externé údaje na karte Údaje

 3. V zozname Kde hľadať vyhľadajte a dvakrát kliknite na databázu programu Access, ktorú chcete importovať.

  V dialógovom okne Výber tabuľky kliknite na tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete importovať a kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Importovať údaje postupujte nasledovne:

  • V časti Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete zobraziť údaje ako tabuľka, vyberte položku Tabuľka.

   • Ak chcete zobraziť údaje ako zostava kontingenčnej tabuľky, zostavy kontingenčnej tabuľky.

   • Ak chcete zobraziť údaje ako zostavu kontingenčného grafu a kontingenčnej tabuľky, vyberte zostavu kontingenčného grafu a kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete pre importované údaje nastaviť obnovenie, formátovanie alebo možnosti rozloženia, môžete voliteľne kliknúť na možnosť Vlastnosti and potom na tlačidlo OK.

  • V časti Kam chcete vložiť tieto údaje? vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete údaje vložiť na vybraté miesto, kliknite na položku Existujúci pracovný hárok.

   • Ak chcete vrátiť údaje na ľavý horný roh nového hárka, kliknite na možnosť Nový pracovný hárok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Program Excel vloží externý rozsah údajov do určeného umiestnenia.

Ďalšie informácie o pripojení údajov nájdete v téme pripojenie (Import) externých údajov.

Na začiatok stránky

Práca s údajmi programu  Excel v programe Access

Môžete pracovať s údajmi programu Excel v databáze programu Access a využiť výhody správy údajov, zabezpečenia alebo možnosti viacerých používateľov. V programe Access je mnoho prospešných funkcií, tieto dve funkcie však budú najužitočnejšie pre používateľov pracujúcich s údajmi programu Excel:

 • Zostavy    Ak ovládate vytváranie zostáv programu Access a chcete takýmto spôsobom zhrnúť a usporiadať údaje programu Excel, môžete z rozsahu údajov programu Excel vytvoriť zostavu programu Access. Môžete napríklad vytvoriť prispôsobivejšie zostavy, napríklad skupinu súhrnných zostáv, vytlačiteľné menovky alebo grafické zostavy.

 • Formuláre    Ak chcete formulár použiť na hľadanie alebo zobrazenie údajov v programe Excel, najskôr vytvorte formulár programu Access. Môžete napríklad vytvoriť formulár programu Access na zobrazovanie polí v inom poradí, než aké je poradie stĺpcov v pracovnom hárku alebo na jednoduchšie zobrazenie dlhých riadkov údajov na jednej obrazovke.

Ďalšie informácie o práci s formulármi a zostavami programu Access nájdete systéme Pomocníka programu Access.

Na začiatok stránky

Kopírovanie údajov programu Excel do programu Access

V programe Excel môžete kopírovať údaje z hárka a potom ich môžete prilepiť do údajového hárka programu Access.

Poznámka: Ak prilepíte údaje z viacerých polí hárka do údajového hárka overte, či sa stĺpce zhodujú s poradím údajov, ktoré chcete kopírovať. Keď do formulára prilepíte údaje z viacerých polí, program Access prilepí údaje v poliach s rovnakým názvom, ako majú zdrojové polia, bez závislosti od ich poradia vo formulári. Ak sa údaje, ktoré chcete kopírovať v cieľovom formulári nenachádzajú, program Access zobrazí žiadosť o súhlas na prilepenie iba tých polí, ktoré majú rovnaké názvy. Ak takéto polia nie sú, program Access prilepí polia podľa rozloženia cieľovej tabuľky formulára. Toto poradie sa však nemusí zhodovať s tým, ktoré potrebujete. Ak sú názvy polí v zdroji odlišné od názvov polí v cieľovom formulári, môžete údaje prilepiť do údajového hárka, namiesto do formulára.

 1. Spustite program Excel a otvorte hárok s údajmi, ktoré chcete kopírovať.

 2. Vyberte riadky, ktoré chcete kopírovať.

 3. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Vzhľad tlačidla .

  Skupina Schránka na karte Domov

  Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. Spustite program Access a otvorte tabuľku, dotaz alebo formulár, do ktorého chcete kopírovať riadky.

 5. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Zobrazenia na položku Zobrazenie a potom kliknite na položku Údajové zobrazenie.

  Pridanie aplikácie

 6. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Nahradenie záznamy, vyberte požadované záznamy a potom na karte domov v skupine Schránka kliknite na položku Prilepiť Obrázok tlačidla .

   Pridanie aplikácie

   Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + V.

  • Ak chcete prepojiť údaje ako nové záznamy, na karte Domov v skupine Schránka kliknite na príkaz Prilepiť prepojenie v ponuke Upraviť menu.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov programu Excel do programu Access

Ak chcete uložiť údaje z programu Excel v databáze programu Access a potom ich používať a spravovať už len v programe Access, môžete údaje importovať. Keď údaje importujete, program Access uloží údaje do novej alebo existujúcej tabuľky tak, že údaje v programe Excel zostanú bez zmeny. Počas importu môžete importovať iba jeden hárok. Ak chcete importovať údaje z viacerých hárkov, zopakujte import pre každý jeden hárok.

Nasledujú najbežnejšie scenáre importovania údajov z programu Excel do programu Access:

 • Predpokladajme, že ste skúseným používateľom programu Excel, časom však chcete na prácu s týmito údajmi používať program Access. Chcete premiestniť údaje z pracovných hárkov programu Excel do jednej alebo viacerých nových databáz programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, vy však z času na čas dostávate údaje vo formáte programu Excel, ktoré treba zlúčiť s databázami programu Access. Tieto pracovné hárky programu Excel chcete po ich prijatí importovať do databázy.

 • Na spravovanie údajov používate program Access, ale týždenné výkazy, ktoré dostávate od zvyšku pracovnej skupiny sú vo formáte zošitov programu Excel. Proces importovania by ste mali zjednodušiť, ak chcete zabezpečiť, že údaje budú každý týždeň do databázy v určenom čase importované.

Ďalšie informácie o importovaní údajov z programu Excel do programu Access nájdete systéme Pomocníka programu Access.

Na začiatok stránky

Prepojenie na údaje programu Excel z programu Access

Rozsah údajov programu Excel môžete prepojiť s databázou programu Access ako tabuľku. Takéto prepojenie je vhodné, ak chcete zachovať daný rozsah údajov v programe Excel a zároveň chcete, aby bol prístupný aj v programe Access. V rámci databázy programu Access potom môžete zobraziť a aktualizovať údaje v prepojenom rozsahu údajov programu Excel.

Keď prepojíte hárok alebo pomenovaný rozsah programu Excel, program Access vytvorí novú tabuľku, ktorá bude prepojená so zdrojovými bunkami. Všetky zmeny, urobené v zdrojových bunkách programu Excel sa prejavia v prepojenej tabuľke. Obsah príslušnej tabuľky v programe Access však zmeniť nemôžete. Ak chcete údaje pridať alebo odstrániť, musíte zmeny urobiť v zdrojovom súbore.

Nasledujú najbežnejšie scenáre prepojenia na hárok programu Excel z programu Access:

 • Aj naďalej chcete uchovávať svoje údaje v pracovných hárkoch programu Excel, súčasne však chcete využívať výkonné funkcie vytvárania dotazov a zostáv programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, ale údaje z externých zdrojov, s ktorými pracujete, sa nachádzajú v pracovných hárkoch programu Excel. Nechcete uchovávať kópie externých údajov, napriek tomu však s nimi chcete pracovať v programe Access.

Ďalšie informácie o prepojovaní údajov z programu Access na program Excel nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×