Výber grafického prvku SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Každý index poskytuje iný spôsob prezentácie obsahu a zvýraznenia. Niektoré rozloženia jednoducho pridať vizuálne doladenie zoznam s odrážkami a iné rozloženia (napríklad organizačných schém a Vennových diagramov) sú navrhnuté na zobrazenie špecifických druhov informácií.

Tip : Kliknite na tieto položky Ďalšie informácie o každej témy.

Skôr než vyberiete rozloženie pre grafický prvok SmartArt, položte si otázku, čo chcete vyjadriť a či sa majú informácie zobraziť určitým spôsobom. Keďže môžete rýchlo a jednoducho prepínať medzi rozloženiami, vyskúšajte rôzne rozloženia (s rôznymi typmi), kým nenájdete to najvhodnejšie. Typ je čosi ako kategória, ktorá vám umožní rýchlo zvoliť správne rozloženie pre vaše informácie. Experimentujte s rôznymi typmi. Nasledujúca tabuľka neposkytuje kompletný zoznam, ale slúži ako pomôcka a východiskový bod.

Požadovaná akcia

Najvhodnejší typ

Zobrazenie nesekvenčných informácií

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej osi; vytvorenie vývojového diagramu.

Proces

Zobrazenie nepretržitého procesu

Cyklus

Vytvorenie organizačnej schémy

Hierarchia

Zobrazenie rozhodovacieho stromu

Hierarchia

Znázornenie prepojení

Vzťah

Zobrazenie vzťahu častí k celku

Matrica

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčšou súčasťou v hornej alebo dolnej časti

Ihlan

Prednostné použitie obrázkov na vyjadrenie alebo zvýraznenie obsahu

Obrázok

Vziať do úvahy množstvo textu, ktoré máte, pretože množstvo textu ovplyvňuje vzhľad a počet tvarov, ktoré budete potrebovať v rozložení. Existujú niekoľko hlavných bodov s vedľajšími bodmi? Vykonať podrobné informácie väčšiu váhu ako súhrnné body alebo naopak? Vo všeobecnosti grafických prvkov SmartArt sú najefektívnejšie, keď počet tvarov a množstvo textu sú obmedzené na kľúčové body. Väčšie množstvo textu môže odvádzať pozornosť od vizuálneho grafického prvku SmartArt a sťažiť vizuálne sprostredkovanie obsahu. Však niektoré rozloženia, ako napríklad v rozložení Lichobežníkový zoznam v type zoznam fungovať aj s väčším množstvom textu.

Pre každý typ grafického prvku SmartArt sú k dispozícii mnohé jedinečné rozloženia. Niektoré rozloženia obsahujú zástupné objekty obrázkov. Iné rozloženia pozostávajú zo samostatných tvarov pre každú informačnú položku vrátane vedľajších bodov. Iné rozloženia spájajú vedľajšie body s príslušnými súhrnnými bodmi. Keď si všimnete pozíciu súhrnných informácií vo vzťahu k podrobným informáciám, zistíte, ktoré informácie upútajú najväčšiu pozornosť publika. Najdôležitejšie údaje by ste mali umiestniť na pozície, ktoré pútajú najväčšiu pozornosť.

Niektoré rozloženia pre grafické prvky SmartArt obsahujú obmedzený počet tvarov. Napríklad rozloženie Šípky vyváženia v type Vzťah je určené na zobrazenie dvoch protikladných ideí alebo konceptov. Text môžu obsahovať iba dva tvary a rozloženie nie je možné zmeniť tak, aby zobrazovalo viac ideí alebo konceptov. Keď zvolíte rozloženie s obmedzeným počtom tvarov, podľa červeného znaku X zobrazeného na textovej table vedľa týchto položiek namiesto odrážky dokážete určiť, ktorý obsah sa v grafickom prvku SmartArt nezobrazí.

Textová tabla s červenými krížikmi

Rozloženie Šípky vyváženia

Ak potrebujete zobraziť viac než dve myšlienky, prepnite na iné rozloženie grafického prvku SmartArt, ktoré má viac ako dva tvary pre text, napríklad na rozloženie Základný ihlan v type Ihlan. Zapamätajte si, že zmena rozloženia alebo typu môže zmeniť význam informácií. Rozloženie so šípkami, ktoré ukazujú doprava, napríklad Základný proces v type Proces, má iný význam než grafický prvok SmartArt so šípkami v kruhu, napríklad Nepretržitý cyklus v type Cyklus.

Keď sa prepnete na iné rozloženie grafického prvku SmartArt, väčšina formátovania textu a ostatného obsahu, farieb, štýlov a efektov sa automaticky prenesie do nového rozloženia.

Obsah môžete znova prehodnotiť, aby ste zistili, či niektorá z informácií nie je menej dôležitá. Grafické prvky SmartArt s menším počtom konceptov a slov sú často krát najúčinnejšie.

Ak nemôžete nájsť požadované rozloženie, môžete pridať a odstrániť tvary v grafickom prvku SmartArt a upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad rozloženie Základný proces v type Proces sa zobrazuje s tromi tvarmi, ale vy možno potrebujete proces iba s dvomi alebo naopak až piatimi tvarmi. Pri pridávaní a odstraňovaní tvarov a úpravách textu sa usporiadanie tvarov a dĺžka textu v týchto tvaroch automaticky aktualizuje, pričom sa zachováva pôvodný návrh a orámovanie rozloženia grafického prvku SmartArt.

Keď vyberiete nové rozloženie, zobrazí sa zástupný text (napríklad [Text]). Zástupný text sa nevytlačí ani nezobrazí počas prezentácie v programe PowerPoint. Tento text je možné nahradiť vlastným obsahom. Ak prepínate medzi rozloženiami so zástupným textom, zástupný text sa zobrazí v novom rozložení. Všimnite si, že pokiaľ tvary neodstránite, budú sa vždy zobrazovať aj tlačiť.

Zvážte aj veľkosť priestoru, kam umiestnite grafický prvok SmartArt. Ak napríklad máte k dispozícii vysoký a úzky priestor, vyberte vertikálne rozloženie, napríklad Odsadený proces v type Proces, a nie horizontálne rozloženie, ako je napríklad Šípky procesu v type Proces.

Niektoré rozloženia majú pevný pomer strán, takže nemusia zaberať celý priestor. Pomer strán vyjadruje pomer medzi šírkou a výškou. Ak napríklad umiestnite rozloženie Mriežková matica v type Matrica do priestoru, ktorý má väčšiu šírku ako výšku, grafický prvok SmartArt nevyužije celú šírku voľného priestoru. Ak chcete zmeniť pomer strán, môžete zmeniť rozloženie snímky alebo dokumentu, zmeniť veľkosť priestoru, kam umiestňujete grafický prvok SmartArt (čím zmeníte tiež jeho vzhľad), alebo sa môžete prepnúť na iné rozloženie grafického prvku SmartArt s iným pomerom strán.

Výber grafického prvku SmartArt galérii sa zobrazujú všetky dostupné rozloženia, rozdelené do rôznych typov 11 – všetky, zoznam, proces, cyklus, hierarchie, vzťah, matice, Ihlanový, obrázok, Office.com a iné. (Na lokalite Office.com typ zobrazuje ďalšie rozloženie, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com. Iný typ sa zobrazí iba v prípade pridajte vlastné grafické prvky SmartArt a pridať ich do niektorého z iných typov.) Popisy, ktoré naznačuje, aký typ informácií je vhodný pre dané rozloženie sa zobrazia v rámci väčší obrázok na jednu stranu v galérii Vybrať grafiku SmartArt.

Zoznam názvov a popisov rozložení nájdete v téme Popis grafických prvkov SmartArt.

Výber rozloženia

Pod typom Všetko sú zobrazené všetky dostupné rozloženia pre grafické prvky SmartArt.

Pri výbere rozloženia nezabúdajte na nasledovné:

  • Rozloženia, ktoré obsahujú šípky, označujú spracovanie alebo postup v určitom smere.

  • Rozloženia so spojnicami namiesto šípok označujú prepojenia, a nie nevyhnutne postup alebo priebeh.

  • Rozloženia, ktoré neobsahujú spojnice ani šípky, zobrazujú súhrn objektov alebo myšlienok, medzi ktorými nie je významný vzťah.

Zoznam názvov a popisov rozložení nájdete v téme Popis grafických prvkov SmartArt.

Ak chcete zvýrazniť text s odrážkami, môžete jednoducho previesť text na tvary, ktoré môžete zafarbiť, pridať im rozmer a zvýrazniť ich pomocou vizuálnych efektov alebo animácie. V rozložení typu Zoznam sa zvýraznia hlavné body pomocou farebných tvarov, ktoré podčiarkujú ich dôležitosť. Rozloženia typu Zoznam zoskupujú informácie, ktoré nie sú zoradené v postupnom krokovom spracovaní. Na rozdiel od rozložení typu Proces rozloženia typu Zoznam zvyčajne neobsahujú šípky ani tok určitým smerom.

Príklad uvedený nižšie ilustruje zoznam s odrážkami konvertovaný na grafický prvok SmartArt, ktorý je tak vizuálne podstatne pútavejší.

Zoznam s odrážkami a súvisiaci grafický prvok SmartArt

Niektoré rozloženia typu Zoznam obsahujú tvary s obrázkami, aby ste svoj text mohli zvýrazniť malým obrázkom alebo kresbou. Hoci zástupné tvary pre obrázky sú určené na zobrazenie obrázkov, obrázkom môžete vyplniť akýkoľvek tvar.

Rozloženie zvislého zoznamu obrázkov so zvýraznením
Rozloženie typu Zvislý zoznam obrázkov so zástupnými objektmi obrázkov (malé kruhy vľavo)

Tip : Namiesto vkladania dlhého textu do grafického prvku SmartArt doň môžete vložiť iba hlavné body a potom použiť ďalšiu snímku alebo dokument, v ktorom tieto hlavné body vysvetlíte podrobnejšie.

Ďalšie informácie: Popis grafických prvkov SmartArt typu zoznam

Na rozdiel od rozložení typu Zoznam obsahujú rozloženia typu Proces zvyčajne smerový tok a používajú sa na ilustráciu krokov alebo fáz v procese alebo v pracovnom postupe, napríklad postupných krokov pri vykonávaní úlohy, všeobecných fáz vo vývoji výrobku, časovej osi alebo plánu. Rozloženia typu Proces použite vtedy, keď chcete znázorniť postupnosť krokov alebo fáz pri dosahovaní výsledku. Rozloženia typu Proces zobrazujú proces vo zvislých krokoch, vo vodorovných krokoch alebo v ich kombinácii.

Rozloženie Zvislý proces
Rozloženie Zvislý proces

Obrázok rozloženia Základný proces

Rozloženie Základný proces (vodorovné)

Obrázok rozloženia kruhový flexibilný proces

Rozloženie Kruhový flexibilný proces (zvislé aj vodorovné)

Rozloženia typu Proces je možné použiť aj na zobrazenie dôležitých dátumov vo výrobnom pláne alebo medzníkov na časovej osi.

Rozloženie Základná časová os
Rozloženie Základná časová os

Ďalšie rozloženie, ktoré je vhodné na zobrazovanie dátumov alebo číslovaných krokov, je rozloženie typu Šípky procesu. Do primárnych tvarov (kruhov) môžete umiestniť čísla alebo dátumy a do sprievodných tvarov šípok text pre jednotlivé kroky.

Rozloženie Šípky procesu
Rozloženie Šípky procesu

Poznámka : Ak chcete vytvoriť vývojový diagram, použiť napríklad rozloženie Zvislý kľukatý proces a potom nahradiť rôzne tvary tvarmi vývojového diagramu.

Rozloženie Zvislý kľukatý proces
Rozloženie Zvislý flexibilný proces

Ďalšie informácie: Proces zadajte popis grafického prvku SmartArt

Aj keď na zobrazenie krokových informácií je možné použiť rozloženie typu Proces, na znázornenie cyklického alebo opakovaného procesu sa zvyčajne používa rozloženie typu Cyklus. Rozloženia typu Cyklus je možné použiť na zobrazenie životného cyklu výrobku alebo zvieraťa, učebných cyklov, opakovaných alebo prebiehajúcich procesov (napríklad nepretržitý cyklus písania a publikovania na webovej lokalite) alebo cyklu každoročného stanovenia cieľov zamestnanca a hodnotenia jeho výkonu.

Rozloženie Základný cyklus
Rozloženie Základný cyklus

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu cyklus

Pravdepodobne najbežnejším použitím rozložení typu Hierarchia je organizačná schéma spoločnosti. Rozloženia typu Hierarchia je však možné použiť aj na znázornenie rozhodovacích stromov, rodokmeňov alebo skupín produktov.

Rozloženie Vodorovná označená hierarchia
Rozloženie Vodorovná označená hierarchia

Poznámka : Ak chcete vytvoriť organizačnú schému, použite rozloženie Organizačnej schémy, názov a názov organizácie rozloženie alebo rozloženie Organizačná schéma s obrázkami. Pri použití týchto rozložení, ďalšie funkcie, napríklad tvar asistenta a rozloženia opakovanej zarážky sú k dispozícii. Môžete si ďalšie informácie o vytváraní organizačných schém v téme vytvorenie organizačnej schémy pomocou grafických prvkov SmartArt.

Rozloženie Organizačná schéma
Rozloženie Organizačná schéma

Rozloženie Organizačná schéma s názvom a nadpisom

Rozloženie Organizačná schéma s názvom a nadpisom

Rozloženie Organizačná schéma s obrázkami

Rozloženie Organizačná schéma s obrázkami

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu hierarchia

Rozloženia typu vzťah zobrazujú statické nehierarchické vzťahy medzi časťami (napríklad vzájomne alebo prekrývajúce sa koncepty) a zvyčajne znázorňujú koncepčný vzťahy alebo prepojenia medzi dvoma alebo viacerými množinami vecí. Dobrý vzťah rozloženia príkladov Vennových diagramov, ktoré ukazujú ako oblastí alebo konceptmi prekrývajú a spájajú v centre prieniku; cieľ rozloženia, ktoré ukazujú kontroly; a kruhovej rozloženia, ktoré ukazujú vzťahy centre alebo koncept. Môžete si ďalšie informácie o vytváraní Vennových diagramov v téme Vytvorenie Vennovho diagramu.

Rozloženie Základný Vennov diagram
Rozloženie Základný Vennov diagram

Obrázok rozloženia základný cieľ

Rozloženie Základný cieľový diagram

Rozloženie Základný lúčový diagram

Rozloženie Základný lúčový diagram

Lúčové diagramy je tiež možné použiť na zobrazenie spojenia jednotlivých častí, ktoré vytvárajú jednu hlavnú alebo ústrednú myšlienku.

Rozloženie Zbiehavý lúčový diagram
Rozloženie Zbiehavý lúčový diagram

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu vzťah

Rozloženia typu Matica slúžia zvyčajne na klasifikáciu informácií a sú dvojrozmerné. Používajú sa na zobrazenie vzťahu častí k celku alebo k ústrednému konceptu. Maticové rozloženia sú dobrou voľbou, ak máte štyri a menej kľúčových bodov a dlhší text.

Obrázok rozloženia základný matice
Rozloženie Základná matica

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu matica

Rozloženia typu Ihlan zobrazujú proporcionálne alebo hierarchické vzťahy, ktoré sa zvyčajne budujú smerom nahor. Sú najvhodnejšie na zobrazenie informácií smerujúcich zhora nadol alebo zdola nahor. Ak chcete zobraziť horizontálnu hierarchiu, mali by ste zvoliť rozloženie typu Hierarchia.

Obrázok rozloženia Základný ihlan
Rozloženie Základný ihlan

Rozloženia typu Ihlan je možné použiť aj na prezentáciu konceptových informácií. Rozloženie Ihlanový zoznam napríklad umožňuje napísať text do tvarov mimo ihlana.

Rozloženie Ihlanový zoznam
Rozloženie Ihlanový zoznam

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu ihlan

Rozloženia typu Obrázok sa používajú, keď chcete sprostredkovať informáciu s alebo bez vysvetľujúceho textu, alebo keď chcete použiť obrázky na doplnenie zoznamu alebo procesu.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Orámovaný textový obrázok
Rozloženie Orámovaný textový obrázok

Obrázok rozloženia obrázok označený obrázkový zoznam

Rozloženie Zoznam obrázkov s označením

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Vzostupný obrázkový proces so zvýraznením

Rozloženie Proces stúpajúceho zvýraznenia obrázka

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu obrázok

V type Office.com sú zobrazené ďalšie rozloženia dostupné na webovej lokalite Office.com. Tento typ sa bude pravidelne aktualizovať novými rozloženiami.

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt z lokality Office.com

Tento typ rozloženia je možné použiť pre vlastné grafické prvky SmartArt, ktoré sa nehodia do žiadneho z vyššie popísaných typov.

Po dokončení výberu na grafický prvok SmartArt, ktorý je pre vás, môžete upraviť a prispôsobiť tak, aby ďalšie stretnúť vašim potrebám. Pozrite si nasledujúce články, prečítajte si ďalšie informácie o práci s grafickými prvkami SmartArt, ktoré ste vytvorili:

Pozrite tiež

Nahradenie textu s odrážkami elegantným grafickým zoznamom

Konverzia obrázkov na snímke na grafické prvky SmartArt

Konverzia textu snímky na grafický prvok SmartArt

Kedy mám používať grafický prvok SmartArt a kedy mám používať grafu?

Každý index poskytuje iný spôsob prezentácie obsahu a zvýraznenia. Niektoré rozloženia jednoducho pridať vizuálne doladenie zoznam s odrážkami a iné rozloženia (napríklad organizačných schém a Vennových diagramov) sú navrhnuté na zobrazenie špecifických druhov informácií.

Obsah článku

Čo treba zvážiť pri výbere rozloženia pre grafický prvok SmartArt

Typy rozloženia

Dôležité informácie pri výbere rozloženia pre grafický prvok SmartArt

Pred výbere rozloženia pre grafický prvok SmartArt, položte si otázku, čo chcete vyjadriť a či sa majú informácie Zobraziť určitým spôsobom. Keďže môžete rýchlo a jednoducho prepínať medzi rozloženiami, vyskúšajte rôzne rozloženia (s rôznymi typmi), kým nájsť ten, ktorý najlepšie ilustruje svoju správu. Typ je podobný kategórii, ktorá vám môže pomôcť rýchlo vybrať príslušnú rozloženie pre vaše informácie. Experimentovanie s rôznymi typmi pomocou v tabuľke nižšie je ako východiskový bod.

Poznámka : Tabuľky sú určené na vám pomôžu začať a nie je úplný zoznam.

Požadovaná akcia

Najvhodnejší typ

Zobrazenie nesekvenčných informácií

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti

Proces

Zobrazenie nepretržitého procesu

Cyklus

Vytvorenie organizačnej schémy

Hierarchia

Zobrazenie rozhodovacieho stromu

Hierarchia

Znázornenie prepojení

Vzťah

Zobrazenie vzťahu častí k celku

Matrica

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčšou súčasťou v hornej alebo dolnej časti

Ihlan

Do úvahy vezmite aj množstvo textu, pretože ovplyvňuje vzhľad a počet tvarov, ktoré v rozložení potrebujete. Má rozloženie obsahovať niekoľko hlavných bodov s vedľajšími bodmi? Sú dôležitejšie podrobné informácie alebo súhrn? Vo všeobecnosti sú grafické prvky SmartArt najúčinnejšie, keď sú počet tvarov a dĺžka textu obmedzené len na kľúčové body. Dlhší text môže odpútavať pozornosť od grafického prvku SmartArt a znížiť účinnosť vizuálneho podania informácií. V niektorých rozloženiach, ako napríklad v rozložení Lichobežníkový zoznam v type Zoznam, môžete použiť aj dlhší text.

Pre každý typ grafický prvok SmartArt, sú k dispozícii mnoho jedinečných rozložení. Niektoré rozloženia sa skladá z samostatných tvarov pre každú položku informácií, vrátane vedľajších bodov. Iné rozloženia spájajú bodov s ich súhrn bodov. Pri pohľade na umiestnenie súhrnné informácie týkajúce sa Podrobnosti vám pomôže získať pocit z nich informácie bude kreslenie najväčšiu pozornosť publika. Skontrolujte, či najdôležitejšie údaje sa nachádza v pozícii najväčšiu pozornosť.

Niektoré rozloženia pre grafické prvky SmartArt obsahujú obmedzený počet tvarov. Napríklad rozloženie Šípky vyváženia v type vzťah je určený na zobrazenie protichodné nápadov alebo konceptov. Iba dva tvary môžu obsahovať text a rozloženie nedá zmeniť na zobrazovalo viac informácií. Ak sa rozhodnete rozloženie s obmedzený počet tvarov, zistíte, aký obsah sa nezobrazí v grafickom prvku SmartArt, pretože vedľa tieto položky na textovej table sa zobrazí červený znak X (namiesto odrážky).

Textová tabla s červenými krížikmi

Rozloženie Šípky vyváženia

Ak potrebujete znázorniť viac ako dve položky, prepnite na iné rozloženie , obsahuje viac než dva tvary pre text, napríklad rozloženie Základný ihlan v type ihlan. Majte na pamäti, že zmena rozložení alebo typov môže zmeniť význam informácií. Napríklad rozloženie so šípkami smerujúcimi doprava, napríklad základný proces v type spracovanie, má iný význam grafický prvok SmartArt so šípkami v kruhu, napríklad Nepretržitý cyklus v type cyklický.

Keď sa prepínať medzi rozloženiami, väčšina textu a iných obsahu, farby, štýly, efekty a formátovanie textu sa automaticky prenesú do nového rozloženia.

Obsah môžete znova prehodnotiť, aby ste zistili, či niektorá z informácií nie je menej dôležitá. Grafické prvky SmartArt s menším počtom konceptov a slov sú často krát najúčinnejšie.

Ak nemôžete nájsť požadované rozloženie, môžete pridávať alebo odstraňovať tvarov v grafickom prvku SmartArt upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad rozloženie základný proces v type spracovanie sa zobrazuje s tromi tvarmi, ale možno potrebujete iba dva tvary alebo ju môže byť potrebné päť tvarov. Ako pridať alebo odstrániť tvary a upraviť text, usporiadanie tvarov a množstvo textu v tvaroch automaticky aktualizuje – zachovať pôvodný návrh a ohraničenie rozloženia pre grafický prvok SmartArt.

Keď vyberiete nové rozloženie, zobrazí sa text zástupného symbolu (napríklad [Text] ). Zástupný text nie je možné tlačiť a nezobrazuje sa počas prezentácie Microsoft Office PowerPoint 2007. Zástupný text môžete nahradiť vlastným obsahom. Ak prepnete rozloženie so zástupným textom nezobrazujú, zobrazí sa zástupný text do nového rozloženia. Všimnite si, že tvary vždy objaví a tlačia, ak ich neodstránite.

Zvážte aj veľkosť priestoru, kam umiestnite grafický prvok SmartArt. Ak napríklad máte k dispozícii vysoký a úzky priestor, vyberte vertikálne rozloženie, napríklad Odsadený proces v type Proces, a nie horizontálne rozloženie, ako je napríklad Šípky procesu v type Proces.

Niektoré rozloženia majú pevný pomer strán, takže zaberajú možno nie celý priestor. Pomer strán vyjadruje pomer medzi šírkou a výškou. Napríklad, Ak umiestnite rozloženie Mriežková matica v type matica do priestoru, ktorý je širšia než vyššia, na grafický prvok SmartArt sa používať všetky šírka medzery. Ak chcete zmeniť pomer strán, môžete zmeniť rozloženie snímky alebo dokumentu, zmeniť veľkosť miesta, kde ste umiestnenie grafický prvok SmartArt (čím zmeníte vzhľad na grafický prvok SmartArt) alebo Prepnúť na rozloženie s iný pomer strán.

Na začiatok stránky

Typy rozloženia

Každé rozloženie poskytuje odlišný spôsob prezentácie obsahu a zvýraznenia informácií. V niektorých rozloženiach sa iba pridá vizuálna úprava zoznamu s odrážkami a niektoré rozloženia (napríklad v organizačné schémy a Vennove diagramy) sú navrhnuté na zobrazenie konkrétnych typov informácií.

Výber grafického prvku SmartArt galérii sa zobrazujú všetky dostupné rozloženia, rozdelené do deviatich rôznych typov – všetky, zoznam, proces, cyklus, hierarchie, vzťah, maticeihlan , a iné. ( Iný typ sa zobrazí iba v prípade pridajte vlastné grafické prvky SmartArt a pridať ich do niektorého z iných typov.) Popisy, ktoré naznačuje, aký typ informácií je vhodný pre dané rozloženie sa zobrazia v rámci väčší obrázok na jednu stranu v galérii Vybrať grafiku SmartArt. Zoznam názvov a popisov rozložení nájdete v téme Popis grafických prvkov SmartArt.

Všetko

Pod typom Všetko sú zobrazené všetky dostupné rozloženia pre grafické prvky SmartArt.

Pri výbere rozloženia nezabúdajte na nasledovné:

  • Rozloženia, ktoré obsahujú šípky, označujú spracovanie alebo postup v určitom smere.

  • Rozloženia so spojnicami namiesto šípok označujú prepojenia, a nie nevyhnutne postup alebo priebeh.

  • Rozloženia, ktoré neobsahujú spojnice ani šípky, zobrazujú súhrn objektov alebo myšlienok, medzi ktorými nie je významný vzťah.

Zoznam názvov a popisov rozložení nájdete v téme Popis grafických prvkov SmartArt.

Zoznam

Ak chcete zvýrazniť text s odrážkami, môžete jednoducho previesť text na tvary, ktoré môžete zafarbiť, pridať im rozmer a zvýrazniť ich pomocou vizuálnych efektov alebo animácie. V rozložení typu Zoznam sa zvýraznia hlavné body pomocou farebných tvarov, ktoré podčiarkujú ich dôležitosť. Rozloženia typu Zoznam zoskupujú informácie, ktoré nie sú zoradené v postupnom krokovom spracovaní. Na rozdiel od rozložení typu Proces rozloženia typu Zoznam zvyčajne neobsahujú šípky ani tok určitým smerom.

Príklad uvedený nižšie ilustruje zoznam s odrážkami konvertovaný na grafický prvok SmartArt, ktorý je tak vizuálne podstatne pútavejší.

Zoznam s odrážkami a súvisiaci grafický prvok SmartArt

Niektoré rozloženia zoznamu zahrnúť obrázok tvarov tak, aby ste mohli zvýrazniť text s malým obrázkom alebo kresbou. Hoci tvary zástupných symbolov obrázka sú určené na zobrazovanie obrázkov, môžete pridať obrázok ako výplňdo ľubovoľného tvaru.

Rozloženie zvislého zoznamu obrázkov so zvýraznením
Rozloženie typu Zvislý zoznam obrázkov so zástupnými objektmi obrázkov (malé kruhy vľavo)

Tip : Namiesto vkladania dlhého textu do grafického prvku SmartArt doň môžete vložiť iba hlavné body a potom použiť ďalšiu snímku alebo dokument, v ktorom tieto hlavné body vysvetlíte podrobnejšie.

Proces

Na rozdiel od rozložení typu Zoznam obsahujú rozloženia typu Proces zvyčajne smerový tok a používajú sa na ilustráciu krokov alebo fáz v procese alebo v pracovnom postupe, napríklad postupných krokov pri vykonávaní úlohy, všeobecných fáz vo vývoji výrobku, časovej osi alebo plánu. Rozloženia typu Proces použite vtedy, keď chcete znázorniť postupnosť krokov alebo fáz pri dosahovaní výsledku. Rozloženia typu Proces zobrazujú proces vo zvislých krokoch, vo vodorovných krokoch alebo v ich kombinácii.

Rozloženie Zvislý proces
Rozloženie Zvislý proces
Obrázok rozloženia Základný proces
Rozloženie Základný proces (vodorovné)
Obrázok rozloženia kruhový flexibilný proces
Rozloženie Kruhový flexibilný proces (zvislé aj vodorovné)

Rozloženia typu Proces je možné použiť aj na zobrazenie dôležitých dátumov vo výrobnom pláne alebo medzníkov na časovej osi.

Rozloženie Základná časová os
Rozloženie Základná časová os

Ďalšie rozloženie, ktoré je vhodné na zobrazovanie dátumov alebo číslovaných krokov, je rozloženie typu Šípky procesu. Do primárnych tvarov (kruhov) môžete umiestniť čísla alebo dátumy a do sprievodných tvarov šípok text pre jednotlivé kroky.

Rozloženie Šípky procesu
Rozloženie Šípky procesu

Tip : Ak chcete vytvoriť vývojový diagram, použite rozloženie napríklad Zvislý kľukatý proces a potom nahradiť rôzne tvary tvarmi vývojového diagramu.

Rozloženie Zvislý kľukatý proces
Rozloženie Zvislý flexibilný proces

Cyklus

Aj keď na zobrazenie krokových informácií je možné použiť rozloženie typu Proces, na znázornenie cyklického alebo opakovaného procesu sa zvyčajne používa rozloženie typu Cyklus. Rozloženia typu Cyklus je možné použiť na zobrazenie životného cyklu výrobku alebo zvieraťa, učebných cyklov, opakovaných alebo prebiehajúcich procesov (napríklad nepretržitý cyklus písania a publikovania na webovej lokalite) alebo cyklu každoročného stanovenia cieľov zamestnanca a hodnotenia jeho výkonu.

Rozloženie Základný cyklus
Rozloženie Základný cyklus

Hierarchia

Možno Najbežnejším použitím rozložení typu hierarchia je organizačná schéma spoločnosti. Však hierarchické rozloženia môžete použiť aj na zobrazenie rozhodovacie stromy alebo skupiny produktov.

Rozloženie Vodorovná označená hierarchia
Rozloženie Vodorovná označená hierarchia

Tip : Ak chcete vytvoriť organizačnú schému, použite rozloženie Organizačnej schémy. Keď použijete toto rozloženie, ďalšie funkcie, napríklad tvar asistenta a rozloženia opakovanej zarážky sú k dispozícii.

Rozloženie Organizačná schéma
Rozloženie Organizačná schéma

Vzťah

Rozloženia typu Vzťah zobrazujú statické nehierarchické vzťahy medzi časťami (napríklad vzájomne nadväzujúce alebo prekrývajúce sa koncepty) a zvyčajne znázorňujú vzťahy konceptov alebo prepojenia medzi dvoma alebo viacerými predmetnými skupinami. Dobrými príkladmi rozložení typu Vzťah sú Vennove diagramy, pomocou ktorých sa zobrazuje prekrývanie oblastí alebo konceptov a ich zlúčenie v stredovom priesečníku. Ďalšími príkladmi sú cieľové rozloženia, ktoré zobrazujú zahrnutie položiek v rámci iných položiek, a lúčové diagramy, ktoré zobrazujú vzťahy položiek k centrálnemu jadru alebo konceptu.

Rozloženie Základný Vennov diagram
Rozloženie Základný Vennov diagram
Obrázok rozloženia základný cieľ
Rozloženie Základný cieľový diagram
Rozloženie Základný lúčový diagram
Rozloženie Základný lúčový diagram

Lúčové diagramy je tiež možné použiť na zobrazenie spojenia jednotlivých častí, ktoré vytvárajú jednu hlavnú alebo ústrednú myšlienku.

Rozloženie Zbiehavý lúčový diagram
Rozloženie Zbiehavý lúčový diagram

Matica

Rozloženia typu Matica slúžia zvyčajne na klasifikáciu informácií a sú dvojrozmerné. Používajú sa na zobrazenie vzťahu častí k celku alebo k ústrednému konceptu. Maticové rozloženia sú dobrou voľbou, ak máte štyri a menej kľúčových bodov a dlhší text.

Obrázok rozloženia základný matice
Rozloženie Základná matica

Ihlan

Rozloženia typu ihlan zobrazujú proporcionálne alebo hierarchické vzťahy, ktoré zvyčajne zostavenie smerom nahor. Sú najvhodnejšie informácie, ktoré chcete zobraziť zhora nadol alebo zdola. Ak chcete zobraziť horizontálnu hierarchiu, by ste mali zvoliť rozloženia hierarchia.

Obrázok rozloženia Základný ihlan
Rozloženie Základný ihlan

Rozloženia typu Ihlan je možné použiť aj na prezentáciu konceptových informácií. Rozloženie Ihlanový zoznam napríklad umožňuje napísať text do tvarov mimo ihlana.

Rozloženie Ihlanový zoznam
Rozloženie Ihlanový zoznam

Iné

Tento typ rozloženia je možné použiť pre vlastné grafické prvky SmartArt, ktoré sa nehodia do žiadneho z vyššie popísaných typov.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×