Riadky a stĺpce

Výber obsahu buniek v Exceli

Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v pracovnom hárku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V hárku môžete vybrať bunky, rozsahy, riadky alebo stĺpce napríklad na formátovanie údajov vo výbere alebo na vkladanie iných buniek, riadkov alebo stĺpcov. Taktiež môžete vybrať všetok obsah bunky alebo jeho časť a zapnúť režim úprav, aby ste mohli upravovať údaje.

V tabuľke programu Microsoft Excel môžete bunky a rozsahy vyberať rovnako, ako by ste ich vyberali v pracovnom hárku, avšak výber riadkov a stĺpcov tabuľky sa od výberu riadkov a stĺpcov pracovného hárka líši.

Poznámka: Ak je pracovný hárok zabezpečený, výber buniek alebo ich obsahu sa v pracovnom hárku nemusí dať uskutočniť.

Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

Výber

Vykonajte nasledovné

Jednu bunku

Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

Rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

Veľký rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

Veľký rozsah buniek bez posúvania

Kliknutím na prvú bunku v rozsahu ju vyberte a potom kliknite na pole Názov úplne naľavo od riadka vzorcov.

Pole Názov

Pole názvov

Zadajte odkaz na poslednú bunku v rozsahu, ktorú chcete vybrať, a potom počas stlačenia klávesu ENTER podržte stlačený kláves SHIFT.

Všetky bunky v hárku

Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko .

Tlačidlo Vybrať všetko

Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL + A.

Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

Poznámka: Ak chcete vybrať všetky bunky v aktívnom rozsahu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + *.

Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

Note Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

Celý riadok alebo stĺpec

Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

Nadpis riadka.

Záhlavie stĺpca

Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Poznámka Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombináciou klávesov CTRL + SHIFT + šípka vyberiete riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + šípka po druhýkrát vyberiete celý riadok alebo stĺpec.

Susedné riadky alebo stĺpce

Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

Nesusedné riadky alebo stĺpce

Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Bunky na začiatku pracovného hárka

Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Novým výberom sa stane obdĺžnikový rozsah medzi aktívnou bunkou a bunkou, na ktorú ste klikli.

Poznámky: 

  • Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

  • Program Excel vybraté bunky a rozsahy označuje ich zvýraznením. Toto zvýraznenie nie je na výtlačkoch viditeľné. Ak chcete pri tlači pracovného hárka bunky zobraziť so zvýraznením, môžete pomocou formátovacích funkcií použiť podfarbenie buniek.

  • Keď je zapnutý kláves Scroll Lock, v stavovom riadku sa zobrazuje Scroll Lock. Stlačením klávesu so šípkou počas aktívneho zámku Scroll Lock sa zobrazenie posunie o riadok nahor alebo nadol alebo o stĺpec doľava alebo doprava. Ak chcete šípky s klávesmi použiť na presun medzi bunkami, zámok Scroll Lock musíte vypnúť.

  • Ak sa výber pri pohybe po hárku po stlačení klávesu alebo po kliknutí na bunku rozšíri, možnou príčinou je, že bol stlačený kláves F8 alebo kombinácia klávesov Shift + F8 na rozšírenie výberu alebo pridávanie do výberu. V stavovom riadku sa v tomto prípade zobrazujú položky Rozšíriť výber alebo Pridať do výberu. Ak chcete rozširovanie výberu alebo pridávanie do výberu ukončiť, znova stlačte kláves F8 alebo kombináciu klávesov Shift + F8.

Na začiatok stránky

Výber obsahu bunky

Výber obsahu bunky

Vykonajte nasledovné

V bunke

Dvakrát kliknite na bunku a potom posuňte myš cez obsah bunky, ktorý chcete vybrať.

V riadku vzorcov Obrázok tlačidla

Kliknite na bunku a potom posuňte myš cez obsah bunky, ktorý chcete v riadku vzorcov vybrať.

Pomocou klávesnice

Ak chcete zmeniť bunku, stlačte kláves F2, pomocou klávesov so šípkami nastavte kurzor, a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT+kláves so šípkou, čím vyberiete obsah.

Na začiatok stránky

Výber riadkov a stĺpcov v tabuľke programu Excel

Bunky a rozsahy môžete v tabuľke vyberať tak, ako v hárku, ale výber riadkov a stĺpcov tabuľky sa od výberu riadkov a stĺpcov hárka líši.

Výber

Vykonajte nasledovné

Stĺpec tabuľky s hlavičkami alebo bez hlavičiek tabuľky

V tabuľke kliknite na horný okraj stĺpca alebo hlavičky stĺpca. Zobrazí sa nasledujúca šípka výberu, ktorá znamená, že kliknutím sa vyberie stĺpec.

Šípka výberu stĺpca tabuľky

Poznámka:    Ak kliknete na horný okraj jedenkrát, vyberú sa údaje stĺpca tabuľky; ak kliknete dvakrát, vyberie sa celý stĺpec tabuľky.

Stĺpec môžete vybrať aj kliknutím na ľubovoľné miesto v stĺpci tabuľky a stlačením kombinácie klávesov CTRL+MEDZERNÍK, alebo môžete kliknúť na prvú bunku v stĺpci tabuľky a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL.

Poznámka:    Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+MEDZERNÍK jedenkrát, vyberú sa údaje stĺpca tabuľky; ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+MEDZERNÍK dvakrát, vyberie sa celý stĺpec tabuľky.

Riadok tabuľky

Kliknite na ľavý okraj riadka tabuľky. Zobrazí sa nasledujúca šípka výberu, ktorá znamená, že kliknutím sa vyberie riadok.

Šípka výberu riadka tabuľky

Môžete kliknúť na prvú bunku v riadku tabuľky a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA.

Všetky riadky a stĺpce tabuľky

Kliknite na horný ľavý roh tabuľky. Zobrazí sa nasledujúca šípka výberu, ktorá znamená, že kliknutím sa vyberú údaje v celej tabuľke.

Šípka výberu rohu tabuľky

Kliknutím na horný ľavý roh tabuľky dvakrát sa vyberie celá tabuľka vrátane hlavičiek tabuľky.

Všetky údaje tabuľky môžete vybrať aj kliknutím na ľubovoľné miesto v tabuľke a stlačením kombinácie klávesov CTRL+A, alebo môžete kliknúť na hornú ľavú bunku v tabuľke a potom stlačiť kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+END.

Ak dvakrát stlačíte kombináciu klávesov CTRL+A, vyberiete celú tabuľku vrátane hlavičiek.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Poznámka: V niektorých prípadoch môže výber bunky spôsobiť aj výber viacerých susediaci buniek. Tipy na riešenie tohto problému nájdete v príspevku s názvom Ako zastavím, aby Excel zvýrazňoval dve bunky naraz?, ktorý nájdete v komunite.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×