Uzamknutie alebo odomknutie určitých oblastí v zabezpečenom hárku

Uzamknutie alebo odomknutie určitých oblastí v zabezpečenom hárku

Pri ochrane hárka sa všetky bunky v hárku podľa predvoleného nastavenia uzamknú a používatelia nemôžu v uzamknutých bunkách vykonávať zmeny. Ak chcete povoliť úpravu buniek, pričom niektoré bunky majú zostať uzamknuté, pred zabezpečením hárka odomknite všetky bunky a potom zamknite iba určité bunky a rozsahy. Okrem toho môžete na zabezpečenom hárku povoliť úpravu určených rozsahov určitým používateľom.

Čo chcete urobiť?

Uzamknutie iba určitých buniek a rozsahov v zabezpečenom hárku

Odomknutie rozsahov v zabezpečenom hárku, aby ich používatelia mohli upravovať

Uzamknutie iba určitých buniek a rozsahov v zabezpečenom hárku

 1. Ak je hárok zabezpečený, použite nasledujúci postup:

  1. Na karte Revízia kliknite v skupine Zmeny na položku Zrušiť zabezpečenie hárka.

   Zrušiť zabezpečenie hárka

   Ak je hárok zabezpečený, príkaz Zabezpečiť hárok sa zmení na príkaz Zrušiť zabezpečenie hárka.

  2. Po zobrazení výzvy zadaním hesla zrušte zabezpečenie hárka.

 2. Vyberte celý hárok kliknutím na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na spúšťač dialógového okna Nastavenie písma. Môžete tiež stlačiť kombinácie klávesov Ctrl + Shift + F alebo Ctrl + 1.

  Spúšťač dialógového okna Formát buniek

  Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 4. Na karte Ochrana zrušte začiarknutie políčka Zamknúť bunky a kliknite na tlačidlo OK.

  Táto možnosť odomkne všetky bunky v zabezpečenom hárku. Teraz môžete vybrať konkrétne bunky, ktoré chcete zamknúť.

 5. V hárku vyberte požadované bunky, ktoré chcete zamknúť.

 6. Znova zobrazte dialógové okno Formát buniek (Ctrl + Shift + F).

 7. Teraz na karte Ochrana začiarknite políčko Zamknúť bunky a kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na karte Revízia kliknite v skupine Zmeny na tlačidlo Zabezpečiť hárok.

  Zabezpečiť hárok

 9. V zozname Činnosti povolené všetkým používateľom hárka vyberte prvky, pre ktoré chcete nastaviť, aby ich mohli používatelia meniť.

  Ďalšie informácie o prvkoch hárka

  Prvky hárka

  Zrušte začiarknutie tohto políčka

  Ak chcete používateľom zabrániť

  Vybrať uzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je začiarknuté políčko Zamknúť bunky na karte Ochrana dialógového okna Formát buniek. Na základe predvoleného nastavenia môžu používatelia vyberať uzamknuté bunky.

  Vybrať neuzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je zrušené začiarknutie políčka Zamknúť bunky na karte Ochrana dialógového okna Formát buniek. Na základe predvoleného nastavenia môžu používatelia vyberať neuzamknuté bunky a stlačením klávesu TAB sa môžu premiestňovať medzi neuzamknutými bunkami na zabezpečenom hárku.

  Formátovať bunky

  Zmeniť ľubovoľnú z možností v dialógovom okne Formát buniek alebo v dialógovom okne Podmienené formátovanie. Ak ste pred zabezpečením hárka použili podmienené formáty, formátovanie sa bude po tom, ako používateľ zadá hodnotu, ktorá spĺňa inú podmienku, naďalej meniť.

  Formátovať stĺpce

  Používať ľubovoľný z príkazov na formátovanie stĺpcov vrátane zmeny šírky stĺpca alebo skrytia stĺpcov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Formátovať riadky

  Používať ľubovoľný z príkazov na formátovanie riadkov vrátane zmeny výšky stĺpca alebo skrytia riadkov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Vložiť stĺpce

  Vkladať stĺpce.

  Vložiť riadky

  Vkladať riadky.

  Vložiť hypertextové prepojenia

  Vkladať nové hypertextové prepojenia, aj v prípade neuzamknutých buniek.

  Odstrániť stĺpce

  Odstraňovať stĺpce.

  Ak je zabezpečené políčko Odstrániť stĺpce, ale políčko Vložiť stĺpce nie, používateľ môže vkladať stĺpce, ktoré nemôže odstrániť.

  Odstrániť riadky

  Odstraňovať riadky.

  Ak je zabezpečené políčko Odstrániť riadky, ale políčko Vložiť riadky nie, používateľ môže vkladať riadky, ktoré nemôže odstrániť.

  Zoradiť

  Používať všetky príkazy na zoraďovanie údajov (karta Údaje, skupina Zoradiť a filtrovať).

  Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie zoraďovať rozsahy, ktoré obsahujú uzamknuté bunky.

  Použiť automatický filter

  Používať rozbaľovacie šípky na zmenu filtra rozsahov pri použití automatických filtrov.

  Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie používať ani odstraňovať automatické filtre.

  Použiť zostavy kontingenčnej tabuľky

  Formátovať, meniť rozloženie, obnovovať alebo iným spôsobom upravovať zostavy kontingenčnej tabuľky alebo vytvárať nové zostavy.

  Upraviť objekty

  Vykonávať ľubovoľnú z nasledovných akcií:

  • Vykonávať zmeny v grafických objektoch vrátane máp, vložených grafov, tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ktoré ste pred zabezpečením hárka neuzamkli. Ak sa napríklad v hárku nachádza tlačidlo, ktoré spúšťa makro, môžete kliknutím na tlačidlo makro spustiť, ale toto tlačidlo nemôžete odstrániť.

  • Uskutočňovať ľubovoľné zmeny vo vloženom grafe, ako je napríklad formátovanie. Po zmene jeho zdrojových údajov sa bude graf ďalej aktualizovať.

  • Pridať alebo upraviť komentáre.

  Upraviť scenáre

  Prezerať scenáre, ktoré ste skryli, uskutočňovať zmeny v scenároch, pre ktoré ste zakázali zmeny, a tieto scenáre odstraňovať. Používatelia môžu meniť hodnoty v meniacich sa bunkách v prípade, že tieto bunky nie sú zabezpečené, a pridávať nové scenáre.

  Prvky hárka s grafom

  Začiarknite toto políčko

  Ak chcete zabrániť používateľom

  Obsah

  Zmeniť položky, ktoré sú súčasťou grafu, ako sú napríklad rady údajov, osi a legendy. V grafe sa budú naďalej prejavovať zmeny vykonané v jeho zdrojových údajoch.

  Objekty

  Zmeniť grafické objekty, vrátane tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ak ste pred zabezpečením hárka s grafom dané objekty neodomkli.

 10. Do poľa Heslo na zrušenie zabezpečenia hárka zadajte heslo pre daný hárok, kliknite na tlačidlo OK a potom potvrďte heslo jeho opätovným zadaním.

  • Heslo je voliteľnou možnosťou. Ak heslo neuvediete, ľubovoľný používateľ môže zrušiť zabezpečenie hárka a zmeniť zabezpečené prvky.

  • Uistite sa, že ste vybrali zapamätateľné heslo, pretože v prípade jeho straty nebudete môcť získať prístup k zabezpečeným prvkom hárka.

Na začiatok stránky

Odomknutie rozsahov v zabezpečenom hárku, aby ich používatelia mohli upravovať

Ak chcete konkrétnym používateľom udeliť povolenie na úpravu rozsahov v zabezpečenom hárku, v počítači musí byť nainštalovaný Microsoft Windows XP alebo novšia verzia, a počítač musí byť v doméne. Namiesto používania povolení požadujúcich doménu môžete pre rozsah zadať heslo.

 1. Vyberte hárok, ktorý chcete zabezpečiť.

 2. Na karte Revízia v skupine Zmeny kliknite na položku Povoliť používateľom upravovať rozsahy.

  Povolenie úprav zmien používateľmi

  Tento príkaz je k dispozícii, iba ak hárok nie je zabezpečený.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať nový upravovateľný rozsah, kliknite na tlačidlo Nový.

  • Ak chcete upraviť existujúci upravovateľný rozsah, vyberte ho v poli Rozsahy odomknuté heslom pri zabezpečení hárka a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  • Ak chcete existujúci upravovateľný rozsah odstrániť, vyberte ho v poli Rozsahy odomknuté heslom pri zabezpečení hárka a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 4. Do poľaNázov zadajte požadovaný názov rozsahu, ktorý chcete odomknúť.

 5. Do poľa Odkazuje na bunky zadajte znamienko rovnosti (=) a potom zadajte odkaz na rozsah, ktorý chcete odomknúť.

  Môžete kliknúť aj na tlačidlo Zbaliť dialógové okno, vybrať rozsah v hárku a potom sa vrátiť do dialógového okna opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno.

 6. Ak chcete prístup zabezpečený heslom, do poľa Heslo rozsahu zadajte heslo, ktoré umožňuje prístup k rozsahu.

  Určenie hesla nie je povinné a používa sa vtedy, ak chcete použiť povolenia pre prístup. Použitie hesla vám umožňuje zobraziť poverenia pre autorizovaných používateľov, ktorí upravujú rozsah.

 7. Ak chcete pridať povolenia pre prístup, kliknite na tlačidlo Povolenia a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 8. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať (príklady) zadajte mená používateľov, ktorým chcete povoliť upravovanie rozsahov.

  Ak chcete vidieť, ako majú byť mená používateľov vkladané, kliknite na odkaz Príklady. Správnosť mien overíte kliknutím na tlačidlo Skontrolovať názvy.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete určiť typ povolení pre vybratých používateľov, v poli Povolenia začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Povoliť alebo Zakázať a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

 11. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

  Po vyžiadaní hesla zadajte určené heslo.

 12. V dialógovom okne Povolenie úprav rozsahov používateľmi kliknite na tlačidlo Zabezpečiť hárok.

 13. V zozname Činnosti povolené všetkým používateľom hárka vyberte prvky, pre ktoré chcete nastaviť, aby ich mohli meniť používatelia.

  Ďalšie informácie o prvkoch hárka

  Prvky hárka

  Zrušte začiarknutie tohto políčka

  Ak chcete používateľom zabrániť

  Vybrať uzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je začiarknuté políčko Zamknúť bunky na karte Ochrana dialógového okna Formát buniek. Na základe predvoleného nastavenia môžu používatelia vyberať uzamknuté bunky.

  Vybrať neuzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je zrušené začiarknutie políčka Zamknúť bunky na karte Ochrana dialógového okna Formát buniek. Na základe predvoleného nastavenia môžu používatelia vyberať neuzamknuté bunky a stlačením klávesu TAB sa môžu premiestňovať medzi neuzamknutými bunkami na zabezpečenom hárku.

  Formátovať bunky

  Zmeniť ľubovoľnú z možností v dialógovom okne Formát buniek alebo v dialógovom okne Podmienené formátovanie. Ak ste pred zabezpečením hárka použili podmienené formáty, formátovanie sa bude po tom, ako používateľ zadá hodnotu, ktorá spĺňa inú podmienku, naďalej meniť.

  Formátovať stĺpce

  Používať ľubovoľný z príkazov na formátovanie stĺpcov vrátane zmeny šírky stĺpca alebo skrytia stĺpcov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Formátovať riadky

  Používať ľubovoľný z príkazov na formátovanie riadkov vrátane zmeny výšky stĺpca alebo skrytia riadkov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Vložiť stĺpce

  Vkladať stĺpce.

  Vložiť riadky

  Vkladať riadky.

  Vložiť hypertextové prepojenia

  Vkladať nové hypertextové prepojenia, aj v prípade neuzamknutých buniek.

  Odstrániť stĺpce

  Odstraňovať stĺpce.

  Ak je zabezpečené políčko Odstrániť stĺpce, ale políčko Vložiť stĺpce nie, používateľ môže vkladať stĺpce, ktoré nemôže odstrániť.

  Odstrániť riadky

  Odstraňovať riadky.

  Ak je zabezpečené políčko Odstrániť riadky, ale políčko Vložiť riadky nie, používateľ môže vkladať riadky, ktoré nemôže odstrániť.

  Zoradiť

  Používať všetky príkazy na zoraďovanie údajov (karta Údaje, skupina Zoradiť a filtrovať).

  Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie zoraďovať rozsahy, ktoré obsahujú uzamknuté bunky.

  Použiť automatický filter

  Používať rozbaľovacie šípky na zmenu filtra rozsahov pri použití automatických filtrov.

  Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie používať ani odstraňovať automatické filtre.

  Použiť zostavy kontingenčnej tabuľky

  Formátovať, meniť rozloženie, obnovovať alebo iným spôsobom upravovať zostavy kontingenčnej tabuľky alebo vytvárať nové zostavy.

  Upraviť objekty

  Vykonávať ľubovoľnú z nasledovných akcií:

  • Vykonávať zmeny v grafických objektoch vrátane máp, vložených grafov, tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ktoré ste pred zabezpečením hárka neuzamkli. Ak sa napríklad v hárku nachádza tlačidlo, ktoré spúšťa makro, môžete kliknutím na tlačidlo makro spustiť, ale toto tlačidlo nemôžete odstrániť.

  • Uskutočňovať ľubovoľné zmeny vo vloženom grafe, ako je napríklad formátovanie. Po zmene jeho zdrojových údajov sa bude graf ďalej aktualizovať.

  • Pridať alebo upraviť komentáre.

  Upraviť scenáre

  Prezerať scenáre, ktoré ste skryli, uskutočňovať zmeny v scenároch, pre ktoré ste zakázali zmeny, a tieto scenáre odstraňovať. Používatelia môžu meniť hodnoty v meniacich sa bunkách v prípade, že tieto bunky nie sú zabezpečené, a pridávať nové scenáre.

  Prvky hárka s grafom

  Začiarknite toto políčko

  Ak chcete zabrániť používateľom

  Obsah

  Zmeniť položky, ktoré sú súčasťou grafu, ako sú napríklad rady údajov, osi a legendy. V grafe sa budú naďalej prejavovať zmeny vykonané v jeho zdrojových údajoch.

  Objekty

  Zmeniť grafické objekty, vrátane tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ak ste pred zabezpečením hárka s grafom dané objekty neodomkli.

 14. Do poľa Heslo na zrušenie zabezpečenia hárka zadajte heslo, kliknite na tlačidlo OK a opätovným zadaním hesla ho potvrďte.

 • Heslo je voliteľnou možnosťou. Ak nepoužívate heslo, akýkoľvek používateľ môže zrušiť zabezpečenie hárka a zmeniť zabezpečené prvky.

 • Uistite sa, či ste vybrali zapamätateľné heslo, pretože v prípade jeho straty nebudete môcť získať prístup k zabezpečeným prvkom hárka.

 • Ak niektorá bunka patrí do viacerých rozsahov, používatelia s oprávnením na úpravu ľubovoľného z týchto rozsahov budú môcť danú bunku upravovať.

 • Ak sa používateľ pokúsi upravovať niekoľko buniek súčasne, pričom má povolenie len na úpravu niektorých z nich, zobrazí sa výzva na výber a úpravu jednotlivých buniek.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×