Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pre Android pomocou aplikácie TalkBack

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pre Android pomocou aplikácie TalkBack

V programe Excel pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v Androide, na zoraďovanie a filtrovanie tabuliek. Zoraďovanie vám pomáha usporiadať a analyzovať údaje. Filtrovanie údajov je veľmi užitočné najmä pri hárkoch s obsahom veľkého množstva údajov.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 • Ak ste tak ešte neurobili, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Excel pre Android z obchodu Google Play.

 • Ďalšie informácie o gestách vo funkcii TalkBack nájdete v téme Používanie gest aplikácie TalkBack.

Obsah tohto článku

Zoraďovanie údajov v Exceli

Môžete zoradiť textové a číselné údaje v excelovom hárku a dať ich do konkrétneho poradia, ako napríklad text od A po Z alebo od Z po A, čísla od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie, dátumy a časy od skorších po neskoršie alebo od neskorších po skoršie.

 1. Ťuknite na niektoré miesto v excelovom hárku. TalkBack oznámi vybratú bunku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite do stĺpca, ktorý chcete zoradiť. Výber aktivujte dvojitým ťuknutím.

 3. Ak chcete použiť dotykové ovládanie, pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 4. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 5. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 6. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  • Výberom položky Zoradiť vzostupne zoradíte alfanumerické údaje od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie, alebo dátumy a časy od skorších po neskoršie. TalkBack oznámi: „Sort Ascending, switch not checked“ (Zoradiť vzostupne, prepínač nie je začiarknutý).

  • Výberom položky Zoradiť zostupne zoradíte alfanumerické údaje od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie, alebo dátumy a časy od neskorších po skoršie. TalkBack oznámi: „Sort Descending, switch not checked“ (Zoradiť zostupne, prepínač nie je začiarknutý).

  Keď nájdete požadovanú možnosť, zdvihnite prst a potom dvakrát ťuknite. Položky sa zoradia podľa výberu.

 8. Ak sa chcete vrátiť na pracovný hárok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Expand switch checked“ (Prepínač Rozbaliť je začiarknutý). Tlačidlo Rozbaliť je teraz vybraté, aktivujete ho dvojitým ťuknutím.

Zoraďovanie rozsahu buniek

Ak zošit obsahuje prázdne bunky, môžete najprv vybrať rozsah a potom tento rozsah zoradiť.

 1. V zošite sa pomaly presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 2. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov).

 3. V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 4. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 5. Keď TalkBack oznámi „Select Range“ (Vybrať rozsah), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa dialógové okno Vybrať bunku alebo rozsah a zameranie sa nachádza v poli rozsahu. Zadajte rozsah, ktorý chcete vybrať, napríklad A1:C15. Potiahnite prstom na obrazovke, kým TalkBack neoznámi „OK button“ (Tlačidlo OK). Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite. Teraz je rozsah vybratý.

 7. Presúvajte sa jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zdvihnite prst a dvojitým ťuknutím aktivujte tlačidlo.

 8. Preskúmajte zoznam v dolnej časti obrazovky potiahnutím jedným prstom na položky. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  • Výberom položky Zoradiť vzostupne zoradíte alfanumerické údaje od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie, alebo dátumy a časy od skorších po neskoršie. TalkBack oznámi: „Sort Ascending, switch not checked“ (Zoradiť vzostupne, prepínač nie je začiarknutý).

  • Výberom položky Zoradiť zostupne zoradíte alfanumerické údaje od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie, alebo dátumy a časy od neskorších po skoršie. TalkBack oznámi: „Sort Descending, switch not checked“ (Zoradiť zostupne, prepínač nie je začiarknutý).

  Keď nájdete požadovanú možnosť, zdvihnite prst a potom dvakrát ťuknite. Položky sa zoradia podľa výberu.

Formátovanie údajov

Niekedy možno budete musieť formátovať údaje, aby ste pri zoraďovaní dosiahli správny výsledok.

 1. Prejdite na bunku alebo stĺpec, ktorý chcete formátovať. Výber aktivujte dvojitým ťuknutím.

 2. Ak chcete použiť dotykové ovládanie, pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 3. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). Potiahnutím dvomi prstami v dolnej časti obrazovky sa posuňte nadol v zozname.

 4. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 5. Keď TalkBack oznámi: „Number Format menu“ (Ponuka Formát čísla), zdvihnete prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  Môžete vybrať z nasledujúcich formátov: General (Všeobecný), Number (Čísla), Currency (Mena), Accounting (Účtovníctvo), Date (Dátum), Time (Čas), Percentage (Percentá), Fraction (Zlomky), Scientific (Vedecký), Text (Text) a Special (Špeciálny). Keď nájdete požadovaný formát, zdvihnite prst a použite formát dvojitým ťuknutím.

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov získali neočakávané výsledky, skontrolujte toto:

 • Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť. Postup odkrytia v excelovom zošite:

  1. Prejdite na riadok alebo stĺpec vedľa skrytého stĺpca alebo riadku. TalkBack oznámi: „Adjacent to hidden cell“ (Susediaci so skrytou bunkou).

  2. Potiahnutím prstom prejdite nahor na hlavičku stĺpca alebo doľava na číslo riadka a zdvihnite prst. Dvojitým ťuknutím vyberte celý stĺpec alebo riadok.

  3. Ak chcete otvoriť ponuku, znova dvakrát ťuknite.

  4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Unhide button“ (Tlačidlo Odkryť). Odkryte dvojitým ťuknutím. TalkBack oznámi vašu aktuálnu polohu v zošite a stĺpec alebo riadok sa odkryje.

 • Skontrolujte si miestne nastavenie v telefóne. Zoradenie výsledkov sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Keď vložíte údaje do tabuľky v Exceli, môžete použiť filtre na rýchle vyhľadanie hodnôt, ktoré zodpovedajú kritériám.

 1. V Exceli potiahnite prstom na obrazovke, kým sa nedostanete na tabuľku. TalkBack oznámi vybratú bunku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite do hlavičky tabuľky, ktorú chcete filtrovať. Hlavičku tiež môžete nájsť presúvaním prsta po obrazovke.

 3. Pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 4. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 5. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 6. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom. Keď sa dostanete na položku Zobraziť tlačidlá filtrovania, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 8. Do hárka sa môžete vrátiť tak, že presuniete prst v hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi hlavičku tabuľky.

 9. Potiahnite raz prstom doprava a dostanete sa na tlačidlo filtrovania. TalkBack oznámi umiestnenie napríklad takto: „Column zero, row zero header, no filter applied“ (Hlavička stĺpca nula, riadka nula, filter nie je použitý). Potiahnutím prstom doľava prejdite na ďalšiu položku. TalkBack oznámi: „Filter Items button“ (Tlačidlo Filtrovať položky). Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 10. Otvorí sa ponuka Filtrovať položky. Zameranie sa nachádza v poli Hľadať. Dvojitým ťuknutím aktivujete vyhľadávacie pole a zobrazíte klávesnicu v dolnej časti obrazovky.

 11. Presúvajte sa prstom po klávesnici na obrazovke a zadajte kritériá, s ktorými chcete filtrovať.

 12. Keď ste hotoví, presúvajte sa prstom v hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi správne kritériá. Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na výber.

 13. Presúvajte sa prstom na obrazovke, kým TalkBack neoznámi tlačidlo Hotovo (v pravom hornom rohu). Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 14. Ponuka Filtrovať položky sa zavrie a vrátite sa do tabuľky s použitými vybratými kritériami filtrovania.

Pozrite tiež

Používanie externej klávesnice v Exceli pre Android

Vykonávanie základných úloh v Exceli pre Android pomocou funkcie TalkBack

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×