Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Excel 2016 môžete použiť klávesnicu a čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na zoraďovanie a filtrovanie tabuľky. Zoraďovanie umožňuje usporiadať a rýchlo vyhľadávať požadované údaje a rýchlejšie ich analyzovať. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétnu skupinu údajov, čo je mimoriadne užitočné vo veľkých hárkoch.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie

V tejto tabuľke sú uvedené klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Filtrovanie rozsahu buniek alebo zrušenie filtra v rozsahu buniek

e

Vypnutie rozbaľovacej ponuky Automatický filter v záhlaví stĺpca

r

Vyhľadanie najvyšších alebo najnižších hodnôt v rozsahu buniek alebo tabuľky

r

Otvorenie rozbaľovacej ponuky Automatický filter z hlavičky stĺpcov

Alt + Šípka nadol

Zoradenie od najmenšieho po najväčšie alebo od A po Z

Alt + A, S + A alebo Alt + šípka nadol, S

Zoradenie od najväčšieho po najmenšie, alebo od Z po A

Alt + A, S + D alebo Alt + šípka nadol, O

Otvorenie dialógového okna Zoradiť

Alt + A, S + S alebo Alt + H, S, U

Nové zoradenie po zmene údajov

Ctrl + Alt + L (alebo Alt + A, Y + 3)

Filtrovanie podľa farby Filtrovanie podľa čísla alebo textu

Alt + šípka nadol, I

Otvorenie dialógového okna Formát buniek

Alt + šípka nadol, F

Použitie funkcie TRIM

Stlačte kombináciu klávesov Alt + M, T a potom prejdite na TRIM

Informácie o zoraďovaní v Exceli

Údaje môžete zoradiť podľa textu (od A po Z alebo od Z po A), čísel (od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie) alebo dátumov a časov (od najstaršieho po najnovšie alebo od najnovšieho po najstaršie) v jednom alebo viacerých stĺpcoch. Môžete zoraďovať aj podľa vlastného zoznamu (napríklad Veľké, Stredné alebo Malé) alebo podľa formátu vrátane farby bunky, farby písma alebo množiny ikon. Väčšina operácií zoraďovania zoraďuje stĺpce, ale môžete zoraďovať aj podľa riadkov.

Pri zoraďovaní tabuľky Excel uloží kritériá, ktoré ste použili spolu so zošitom, aby ste ich mohli znova použiť vždy, keď zošit otvoríte. Je to dôležité najmä pre viacstĺpcové zoradenia alebo pre zoradenia, ktorých vytvorenie trvá dlho. Funguje to však len pre údaje v tabuľke a nevzťahuje sa na rozsah buniek. Ak chcete kritériá zoraďovania uložiť, aby ste ich mohli pri otvorení zošita opätovne použiť, je vhodné použiť tabuľku.

Zoradenie textu v tabuľke alebo rozsahu

Zoradenie textu v tabuľke

 1. Prejdite v tabuľke do riadka hlavičky.

 2. Stlačením klávesu šípka doprava alebo doľava sa presuňte na hlavičku stĺpca údajov, ktoré chcete zoradiť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol otvorte ponuku filtrovania a potom stlačením klávesu Tab sa premiestnite do ponuky.

 4. Možnosti, ktoré sa zobrazujú, závisia od druhu údajov v stĺpci. Napríklad môžete zoradiť číselné údaje od najmenšieho po najväčší alebo od najväčšieho po najmenší. Môžete tiež zoradiť alfanumerické údaje od A po Z, od Z po A alebo podľa farby.

  Pomocou šípky nadol prejdite na možnosti a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť.

Zoradenie textu v rozsahu

 1. Vyberte stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Otvorí sa karta Údaje a budete počuť hlásenie „Upper ribbon, Data tab“ (Horný pás s nástrojmi, karta Údaje). (V Moderátorovi budete počuť hlásenie „Selected, Data tab“ (Vybraté, karta Údaje.))

  • Ak chcete údaje zoradiť vo vzostupnom alfanumerickom poradí (zoradiť od A po Z), stlačte kombináciu klávesov S + A. •

  • Ak chcete údaje zoradiť v zostupnom alfanumerickom poradí (zoradiť od Z po A), stlačte kombináciu klávesov S + D.

Zoradenia s rozlíšením malých a veľkých písmen

 1. Vyberte stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S a potom U. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť a počujete hlásenie „Dialógové okno Zoradiť.“ (V Moderátori počujete hlásenie „Zoradiť, Vlastné, tlačidlo OK.“

 3. Prejdite tabulátorom na tlačidlo Možnosti a stlačením medzerníka otvorte dialógové okno Možnosti zoradenia. Počujete hlásenie „Dialógové okno Možnosti zoradenia, začiarkavacie políčko Rozlišovať malé a veľké písmená. (V Moderátori počujete „Možnosti zoradenia s Windowsom. Začiarkavacie políčko Rozlišovať malé a veľké písmená.“)

 4. Začiarknite políčko Rozlišovať malé a veľké písmená.

 5. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť a počujete hlásenie „Dialógové okno Zoradiť.“ (V Moderátori počujete „Zoradiť, Vlastné, tlačidlo Možnosti.“)

 6. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Tipy : 

 • Ak stĺpec, ktorý zoraďujete, obsahuje zmes čísel a textu, možno budete musieť všetko naformátovať ako text. V opačnom prípade Excel zoradí najprv čísla ako čísla a potom zoradí text. Ak chcete naformátovať údaje, vyberte všetky údaje v stĺpci a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F, N. Pomocou klávesu so šípkou doľava sa presuňte na kartu Číslo, potom pomocou klávesu Tab sa presuňte na zoznam kategórií a stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „Text.“ Jedným stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Tipy : 

 • Pri importovaní alebo kopírovaní údajov z iného umiestnenia sa môžu pred údajmi nachádzať úvodné medzery. Meno Zuzana Nováková môže byť napríklad zadané ako (medzera)(medzera)Zuzana Nováková.

 • Ak používate čítačku obrazovky, možno neviete o medzerách, pretože JAWS nedokáže prečítať prázdne miesto v bunkách.

 • Excel vám ich pomôže nájsť tak, že umiestni bunky, ktoré obsahujú úvodné medzery, v hornej časti zoradeného stĺpca.

Zoradenie čísel

Zoradenie čísel

 1. Vyberte stĺpec číselných údajov v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje číselné údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Otvorí sa karta Údaje a budete počuť hlásenie „Upper ribbon, Data tab“ (Horný pás s nástrojmi, karta Údaje). (V Moderátorovi budete počuť hlásenie „Selected, Data tab“ (Vybraté, karta Údaje.))

  • Ak chcete údaje zoradiť od najmenšieho po najväčšie, stlačte kombináciu klávesov S + A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najväčšieho po najmenšie, stlačte kombináciu klávesov S + D.

Kontrola uloženia čísel ako čísel

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt +H, F, N. Otvorí sa dialógové okno Formát buniek a budete počuť hlásenie „Format Cells dialog.“ (Dialógové okno Formát buniek). (V Moderátorovi budete počuť hlásenie „Format cells window“ (Okno Formát buniek).)

 2. Presuňte sa na kartu Číslo pomocou klávesu so šípkou doľava (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab). Budete počuť hlásenie „Number Tab“ (Karta Číslo).

 3. Stlačte kláves Tab. Otvorí sa zoznam Kategórie a budete počuť hlásenie „Kategória dvojbodka pole so zoznamom, Všeobecné“. (V Moderátorovi počujete „Všeobecné, jeden z dvanásť“.)

 4. Podržte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Number“ (Číslo).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Zoradenie dátumov a časov

 1. Vyberte stĺpec s dátumami alebo časmi v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje dátumy alebo časy.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Otvorí sa karta Údaje a budete počuť hlásenie „Upper ribbon, Data tab“ (Horný pás s nástrojmi, karta Údaje). (V Moderátorovi budete počuť hlásenie „Selected, Data tab“ (Vybraté, karta Údaje.))

  • Ak chcete údaje zoradiť od najstaršieho po najnovší, stlačte kombináciu klávesov S + A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najnovšieho po najstaršie, stlačte kombináciu klávesov S + D. •

  • Ak chcete opätovne použiť zoradenie po zmene údajov, vyberte bunku v rozsahu alebo tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L.

Zoradenie podľa viacerých stĺpcov

Zoraďovať môžete podľa viacerých stĺpcov alebo riadkov, keď máte údaje, ktoré chcete zoskupiť podľa rovnakej hodnoty do jedného stĺpca alebo riadka a potom zoradiť ďalší stĺpec alebo riadok v tomto zoskupení rovnakých hodnôt. Ak napríklad máte stĺpec Oddelenie a stĺpec Zamestnanec, môžete najprv zoraďovať podľa stĺpca Oddelenie (na zoskupenie všetkých zamestnancov jedného oddelenia) a potom zoraďovať podľa mena (na zoradenie mien v rámci jednotlivých oddelení v abecednom poradí). Zoraďovať môžete až 64 stĺpcov.

Poznámka : Najlepšie výsledky dosiahnete, ak bude zoraďovaný rozsah buniek obsahovať záhlavia stĺpcov. Ak chcete zoraďovať podľa riadkov, uistite sa, že políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v dialógovom okne Zoradiť nie je začiarknuté.

 1. Vyberte rozsah buniek s dvoma alebo viacerými stĺpcami údajov alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke s dvoma alebo viacerými stĺpcami.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A, S + S. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť a budete počuť hlásenie „Sort dialog“ (Dialógové okno Zoradiť). (V Moderátorovi budete počuť hlásenie „Sort, Custom, OK button“ (Zoradiť, Vlastné, tlačidlo OK).)

 3. Prejdite tabulátorom na rozbaľovacie pole Stĺpec: Zoradiť podľa a pomocou klávesov so šípkou vyberte prvý stĺpec, ktorý chcete zoradiť.

 4. Ak chcete vybrať požadovaný typ zoradenia, prejdite tabulátorom na rozbaľovacie pole Zoradiť podľa a použite klávesy so šípkami.

  • Ak chcete zoraďovať podľa textu, čísla alebo dátumu a času, vyberte položku Hodnoty.

  • Ak chcete zoraďovať podľa formátu, vyberte položku Farba bunky, Farba písma alebo Ikona bunky.

 5. Vyberte, ako chcete zoraďovať:

  • Ak chcete zoraďovať podľa hodnoty, prejdite tabulátorom na rozbaľovacie pole Poradie a pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný spôsob zoradenia.

  • Pri zoraďovaní textových a číselných hodnôt vyberte možnosť od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie.

  • Ak chcete zoraďovať podľa vlastného zoznamu, vyberte položku Vlastný zoznam.

  • Ak chcete zoraďovať podľa farby bunky, farby písma alebo ikony bunky, použite na výber klávesy so šípkami a potom prejdite tabulátorom na ďalšie rozbaľovacie pole Poradie a pomocou šípok vyberte položku Hore alebo Dole.

 6. Ak chcete do zoraďovania pridať ďalší stĺpec, prejdite tabulátorom na tlačidlo Pridať úroveň, stlačte kláves Enter a zopakujte kroky tri až päť.

 7. Ak chcete znova použiť zoradenie stĺpca po zmene údajov, vyberte bunku v rozsahu alebo tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L sa nedá znova použiť na zoradenie riadka.

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov dostanete neočakávané výsledky:

 • Skontrolujte, či sa hodnoty vrátené vzorcom zmenili. Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Zobrazte skryté riadky a stĺpce pred zoradením. Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť.

 • Skontrolujte miestne nastavenie. Poradie zoraďovania sa líši podľa miestneho nastavenia. V položke Miestne nastavenie alebo Miestne a jazykové nastavenie na ovládacom paneli skontrolujte, či máte v počítači správne miestne nastavenie.

 • Zapnite alebo vypnite riadok záhlaví. Zvyčajne je najvhodnejšie mať pri zoraďovaní stĺpca riadok záhlaví, pretože to zjednodušuje pochopenie významu údajov. Hodnota v záhlaví predvolene nie je zahrnutá do zoraďovania. Občas možno budete potrebovať zapnúť alebo vypnúť záhlavie, aby sa hodnota v záhlaví podľa potreby zahrnula alebo nezahrnula do zoraďovania.

 • Ak chcete zo zoraďovania vylúčiť prvý riadok údajov, pretože ide o záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S a potom U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie začiarknite políčko Moje údaje majú hlavičky.

 • Ak chcete do zoraďovania zahrnúť prvý riadok údajov, pretože nejde o záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S a potom U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie zrušte začiarknutie políčka Moje údaje majú hlavičky.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Ak dáte údaje do tabuľky, Excel automaticky pridá rozbaľovaciu ponuku Automatický filter pre každú hlavičku stĺpca. Ak chcete rýchlo filtrovať, môžete otvoriť túto ponuku. Ak chcete odstrániť rozbaľovaciu ponuku Automatický filter zo záhlavia stĺpca, vyberte hlavičku a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L

 1. V hlavičke príslušného stĺpca tabuľky, ktorý chcete filtrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a budete počuť hlásenie „Zadajte slová na vyhľadanie, Ponuka“. (V Moderátori počujete hlásenie „Zoskupiť“.)

 2. Pokiaľ stĺpec obsahuje čísla, v ponuke Automatický filter sa presuňte pomocou klávesu so šípkou nadol na položku Číselné filtre a stlačte kláves Enter. Ak stĺpec obsahuje textové údaje, premiestnite sa na položku Textové filtre a stlačte kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka a budete počuť hlásenie „Rovná sa“.

 3. Ak sa chcete premiestniť na požadovanú možnosť filtrovania, použite klávesy so šípkami a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vlastný automatický filter a budete počuť hlásenie „Dialógové okno Vlastný automatický filter“. (V Moderátori počujete hlásenie „Okno Vlastný automatický filter“.)

 4. Zadajte alebo vyberte podmienky filtrovania.

  Ak chcete napríklad zobraziť čísla nad určitou číselnou hodnotou, vyberte možnosť Väčšie alebo rovné a do ďalšieho rozbaľovacieho poľa zadajte požadované číslo.

  Ak chcete filtrovať údaje podľa dvoch podmienok, zadajte podmienky filtrovania do oboch riadkov dialógového okna a potom vyberte možnosť AND, ak majú byť pravdivé obe podmienky alebo možnosť OR, ak má byť pravdivá iba jedna z nich.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L. Excel pridá do prvej bunky v rozsahu rozbaľovaciu ponuku Automatický filter.

 3. Vyberte bunku obsahujúcu rozbaľovaciu ponuku Automatický filter.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a budete počuť hlásenie „Type words to search for, Menu“(Zadajte slová na vyhľadanie, Ponuka). (V Moderátorovi budete počuť hlásenie „Group“ (Zoskupiť).)

 5. Pomocou klávesov so šípkami a klávesu Tab sa presuňte na požadované možnosti filtrovania.

 6. Po ukončení výberu sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

Ak chcete filter vymazať, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

Pozrite tiež

Pomenovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie hlavičiek stĺpcov v tabuľke v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×