Umožnite používateľom vyhľadať záznam výberom hodnoty zo zoznamu

Keď vytvárate návrh formulára v programe Access, môžete vytvoriť stĺpcový zoznam alebo rozbaľovacie pole, ktoré môžete použiť na vyhľadanie záznamu po výbere hodnoty zo zoznamu. Takto sa zjednoduší rýchle vyhľadanie existujúcich záznamov bez nutnosti zadávania hodnoty do dialógového okna Hľadanie.

Poznámka: 

 • Ak chcete, aby tento postup fungoval, formulár musí byť viazaný na tabuľku alebo uložený dotaz. Krok 5 tohto postupu obsahuje ďalšie informácie o tom, ako postupovať, ak formulár nie je viazaný na tabuľku alebo uložený dotaz.

 • Tento postup môže vytvoriť kód, ktorý sa spustí iba vtedy, keď je databáze udelený dôveryhodný stav. Ďalšie informácie nájdete v článku Rozhodnutie o dôverovaní databáze (v angličtine).

Vytvorenie zoznamu alebo poľa so zoznamom

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na formulár na navigačnej table a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Uistite sa, že na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládacími prvkami Obrázok tlačidla .

 3. V skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Zoznam obrázok tlačidla alebo Pole so zoznamom obrázok tlačidla .

 4. Vo formulári kliknite na miesto, kam chcete umiestniť zoznam alebo pole so zoznamom.

 5. Na prvej stránke sprievodcu kliknite na položku Vyhľadať záznam o formulári na základe hodnoty vybratej v zozname alebo poli so zoznamom a potom kliknite na položku Ďalej.

  Možnosť Vyhľadať záznam... je nedostupná.

  Ak sa možnosť Vyhľadať záznam o formulári na základe hodnoty vybratej v zozname alebo poli so zoznamom nezobrazuje, pravdepodobným dôvodom je skutočnosť, že formulár nie je viazaný na tabuľku alebo uložený dotaz. Formulár musí byť viazaný na objekt, ktorý je dostupný na navigačnej table v časti Tabuľky alebo Dotazy.

  Ak chcete overiť, či je formulár viazaný na tabuľku alebo uložený dotaz, postupujte takto:

  1. Kliknutím na položku Zrušiť zavrite sprievodcu.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na vytvorený zoznam alebo pole so zoznamom a potom kliknite na položku Odstrániť.

  3. Ak sa pracovná tabla Hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ju stlačením klávesu F4.

  4. V zozname v hornej časti hárka vlastností vyberte položku Formulár.

  5. Na karte Údaje hárka vlastností vyhľadajte pole vlastností Zdroj záznamu. Ak chcete použiť postup uvádzaný v tomto článku, toto pole musí obsahovať názov tabuľky alebo uloženého dotazu. Ak je toto pole prázdne, môžete vybrať existujúcu tabuľku alebo dotaz ako zdroj záznamu alebo môžete vytvoriť nový dotaz, ktorý bude slúžiť ako zdroj záznamu. Ak pole obsahuje výraz SELECT, k dispozícii budete mať aj možnosť konverzie uvedeného výrazu na uložený dotaz. Po dokončení niektorej z uvedených úloh sa po ďalšom spustení Sprievodcu poľom so zoznamom alebo zoznamom zobrazí možnosť Vyhľadať záznam....

   V závislosti od požadovanej činnosti postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov:

   • Vyberte existujúcu tabuľku alebo dotaz ako zdroj záznamu

    Ak viete, že v databáze existuje tabuľka alebo dotaz, ktorý obsahuje hľadané záznamy, pomocou tohto postupu naviažte formulár k danému objektu.

    Poznámka: Ak pole vlastností Zdroj záznamu obsahuje výraz SELECT, tento postup vedie k trvalému odstráneniu uvedeného výrazu. Ak budete chcieť výraz obnoviť, môžete ho skopírovať do textového súboru alebo iného textového editora.

    1. Kliknite na pole vlastností Zdroj záznamu a potom kliknite na zobrazený rozbaľovací zoznam.

    2. Vyberte niektorú z dostupných tabuliek alebo dotazov. Ak nie je dostupná vhodná tabuľka alebo dotaz, musíte tabuľku alebo dotaz vytvoriť pred tým, než budete pokračovať. Ďalšie informácie nájdete v článkoch Vytváranie tabuliek v databáze alebo Výber údajov pomocou dotazu (v angličtine).

    3. Uložte formulár a opakujte postup na začiatku tohto článku. Sprievodca by teraz mal zobraziť možnosť Vyhľadať záznam o formulári na základe hodnoty vybratej v zozname alebo poli so zoznamom.

   • Vytvorenie nového uloženého dotazu alebo konverzia výrazu SELECT na uložený dotaz

    Ak sú údaje, ktoré chcete vyhľadať, obsiahnuté vo viacerých tabuľkách, budete musieť naviazať formulár na dotaz, ktorý vyberá údaje z týchto tabuliek.

    1. V poli vlastností Zdroj záznamu kliknite na tlačidlo Zostaviť Builder button .

     Program Access otvorí zostavovač dotazov.

     • Ak bolo pole vlastností Zdroj záznamu pôvodne prázdne, zostavovač dotazov zobrazí dialógové okno Zobrazenie tabuľky a vy môžete začať s vytváraním nového dotazu. Ďalšie informácie nájdete v článku Výber údajov pomocou dotazu (v angličtine). Po dokončení zostavovania dotazu pokračujte krokom 2.

     • Ak pole vlastností Zdroj záznamu pôvodne obsahovalo výraz SELECT, tento dotaz sa zobrazí v zostavovači dotazu. Pokračujte krokom 2 a skonvertujte ho na uložený dotaz.

    2. Na karte Návrh v skupine Zavrieť kliknite na položku Uložiť ako.

    3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov dotazu do poľa Uložiť dotaz n do:.

    4. Overte, či ste vybrali položku Dotaz v poli Ako a kliknite na položku OK.

    5. Na karte Návrh v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť.

    6. Kliknutím na položku Áno uložte zmeny dotazu a aktualizujte vlastnosť.

     Program Access zobrazí formulár v zobrazení návrhu a zmení vlastnosť Zdroj záznamu, t. j. zobrazí sa názov nového uloženého dotazu.

    7. Kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

    8. Opakujte postup na začiatku tohto článku. Sprievodca by mal zobraziť možnosť Vyhľadať záznam o formulári na základe hodnoty vybratej v zozname alebo poli so zoznamom.

 6. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Na poslednej strane sprievodcu kliknutím na položku Dokončiť zobrazte zoznam alebo pole so zoznamom v zobrazení návrhu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×