Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe PowerPoint 2016 môžete používať klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na uloženie prezentácie vytvorenej v stolnom počítači na lokálnu jednotku (napríklad do prenosného počítača), do sieťového umiestnenia, na CD alebo DVD disk či USB kľúč. Taktiež ju môžete uložiť v inom formáte súboru alebo v staršej verzii PowerPointu. Môžete použiť aj čítačku obrazovky JAWS.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPointu

Uloženie súboru prezentácie

Tento postup použite, ak chcete prezentáciu pomenovať alebo súbor prezentácie uložiť v predvolenom type súboru, ako je powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako a prehľadávať svoje jednotky a priečinky, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O. Ozve sa hlásenie „Save As dialog.“ (Dialógové okno Uložiť ako.)

  Tip : Ak chcete prezentáciu uložiť do webového umiestnenia, pozrite si tému Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive.

 2. Ak chcete prejsť na zoznam jednotiek a priečinkov, stlačením klávesu Tab prechádzajte v dialógovom okne, kým sa neozve hlásenie „stromové zobrazenie.“ (V Moderátorovi sa ozve názov priečinka a napríklad hlásenie „zbalených osem z ôsmych položiek“.)

 3. Ak chcete vyhľadať jednotku alebo priečinok, kde chcete prezentáciu uložiť, stlačením klávesu so šípkou nadol alebo klávesu so šípkou nahor sa presúvajte v zozname.

 4. Priečinok alebo jednotku vyberiete stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete presunúť zameranie na priečinky a súbory v rámci vybratej jednotky a priečinka, stlačte kláves Tab.

 6. Ak chcete prehľadať obsah vybratého umiestnenia, stlačte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor. Priečinok otvoríte stlačením klávesu Enter.

 7. Po výbere požadovaného umiestnenia prejdite stlačením klávesu Tab na pole Názov súboru.

 8. Ak chcete prezentáciu uložiť, zadajte požadovaný názov súboru a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Ak chcete uložiť zmeny vykonané v súbore, ktorý je už uložený na správnom mieste pod názvom, ako ste určili, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Pri ukladaní prezentácie si môžete vybrať z množstva formátov súboru. Postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru. Postup nájdete v téme Uloženie súboru prezentácie.

 3. Tabulátorom prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom formátov súborov, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. Formát súboru vyberiete stlačením klávesu Enter.

  Tip : Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny názov formátu súboru, zadajte prvé písmeno názvu. Opakovaným zadávaním napríklad písmena O sa presúvate zoznamom všetkých formátov súborov začínajúcich na písmeno O (Office – motív, Outline/RTF, prezentácia vo formáte OpenDocument).

 5. Ak chcete uložiť súbor vo vybratom formáte súborov, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Poznámka : Ďalšie informácie o ukladaní súboru vo formáte PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) nájdete v téme Uloženie vo formáte PDF alebo Uloženie vo formáte XPS.

Uloženie súboru prezentácie v staršej verzii PowerPointu

PowerPoint 2016 používa formát súboru .pptx založený na jazyku XML, ktorý bol predstavený vo vydaní balíka Office 2007. Pomocou tohto formátu môžete súbory otvoriť v starších verziách PowerPointu vrátane PowerPointu 2010 a PowerPointu 2007, a to bez použitia špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov a Kontrola možnosti otvorenia powerpointovej prezentácie pomocou PowerPointu 2003 alebo staršej verzie.

Pomocou týchto krokov môžete svoju prezentáciu uložiť vo formáte, ktorý je kompatibilný so staršou verziou PowerPointu:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte. Predvolený typ súboru je powerpointová prezentácia (*.pptx).

  Tip : Po otvorení dialógového okna Uložiť ako sa zameranie presunie na pole Názov súboru. Ak sa už súbor na požadovanom mieste nachádza, stlačením klávesu Tab prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte.

 4. Ak sa chcete rýchlo presunúť na iné formáty súborov PowerPointu, opakovane stláčajte písmeno P.

 5. Keď sa ozve hlásenie „prezentácia PowerPointu 97-2003 (.ppt)“, vyberie sa tento formát súboru.

 6. Ak chcete uložiť súbor v staršej verzii PowerPointu, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie prezentácie zo šablóny s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek v okne Pomocníka

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete používať klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na ukladanie prezentácií v Macu alebo sieťovom umiestnení. Prezentáciu môžete uložiť tiež v inom formáte súboru alebo ju uložiť v staršej verzii programu PowerPoint.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súborov, powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: „Save as dialog.“ (Dialógové okno Uložiť ako.)

 2. Zadajte názov súboru prezentácie. Ak sa rozhodnete nezadať názov súboru na tomto mieste, použije sa predvolený názov.

 3. Miesto, kam chcete súbor uložiť, vyberiete prostredníctvom niektorého z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať umiestnenie v Macu, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „<Current saving location>, Where, popup button.“(<Aktuálne umiestnenie na uloženie>, kde, tlačidlo kontextovej ponuky.) Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte zoznam umiestnení.

   Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Budete počuť názvy možností, ktoré sú v zozname. Jednotku alebo priečinok vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete uložiť súbor v online umiestnení, ako je napríklad OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Online locations button.“ (tlačidlo online umiestnení). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Options + medzerník.

   Ak chcete pridať nové online umiestnenie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add a place button“ (tlačidlo Pridať miesto) a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Add a place“ (Pridať miesto). Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť umiestnenie, ktoré si želáte pridať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Potom postupujte podľa pokynov, ako ich čítačka obrazovky oznámi.

   Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť umiestnenie, kde si želáte svoj súbor uložiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie súboru prezentácie v niekoľkých rôznych formátoch súboru. Uložte súbor vo formáte PDF, ak chcete napríklad odoslať snímky v e-maile ako podklady pre publikum. Môžete tiež uložiť súbor vo formáte ODP a zdieľať prezentácie vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: „Save As in dialog“ (dialógové okno Uložiť ako).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálny formát súboru>, popup button“ (<Aktuálny formát súboru>, tlačidlo kontextovej ponuky). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov formátu súboru, ktorý chcete vybrať, napríklad PDF alebo OpenDocument Presentation.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPointu

Svoje súbory v programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete uložiť vo formáte, ktorý možno otvoriť v starších verziách PowerPointu bez špeciálnych doplnkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborovKontrola možnosti otvorenia powerpointovej prezentácie pomocou PowerPointu 2003 alebo staršej verzie.

 1. Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: „Save As in dialog“ (dialógové okno Uložiť ako).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálny formát súboru>, popup button“ (<Aktuálny formát súboru>, tlačidlo kontextovej ponuky). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „PowerPoint 97 – 2003“

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Na uloženie prezentácií v programe PowerPoint 2016 v iPhone alebo vo OneDrive použite funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS. Prezentáciu môžete uložiť tiež v inom formáte súboru.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súborov, powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Potiahnite v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ak chcete pomenovať súbor, v ponuke Súbor ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Name“ (Názov). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte názov súboru pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete vypnúť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať miesto uloženia, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad „OneDrive“ alebo „iPhone“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia je uložená vo formáte .pptx a zameranie sa presunie do prezentácie.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Prezentáciu môžete uložiť vo formáte ODP s cieľom zdieľať ju v rôznych aplikáciách a na rozličných platformách, alebo vo formáte PDF na zdieľanie prezentácie a zabezpečenie neporušenia obsahu a formátovania prezentácie.

 1. Potiahnite v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Export button“ (Tlačidlo Export). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu ODP, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Prezentácia vo formáte OpenDocument, hviezdička ODP.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu PDF, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „PDF, star PDF“ (PDF, hviezdička PDF). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Exportovať so zameraním v textovom poli Názov. Zadajte názov súboru pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete vypnúť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad „OneDrive“ alebo „iPhone“. Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prsta doprava prehľadávajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

  Tip : Môžete tak rýchlo vyhľadať priečinky používané v minulosti. Ak chcete prejsť do zoznamu umiestnení, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Umiestnenia, tlačidlo Naspäť“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým nezaznie „Export button“ (Tlačidlo Export). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa exportuje do formátu .odp alebo .pdf a zameranie sa presunie do prezentácie.

  Poznámka : Ak sa zobrazí oznámenie Povoliť konverziu súboru online?, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie „Allow“ (Povoliť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×