Ukladanie a opätovné použitie prvkov návrhu databázy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Access 2010 sú k dispozícii viaceré spôsoby na opätovné použitie návrhu databázy. Celú databázu je možné uložiť ako šablónu, časť databázy je možné uložiť ako časť aplikácie a takisto je možné uložiť pole či množinu polí v podobe šablóny typu údajov. Vo všetkých prípadoch sa v programe Access vytvorí súbor, ktorý je možné zdieľať s ostatnými. Môžu sa využívať aj súbory tretích strán.

V tomto článku sa hovorí o spôsobe ukladania rôznych objektov databázy do podoby šablón, ktoré môžu v niektorých prípadoch obsahovať údaje. Okrem toho sa v ňom hovorí o rôznych súboroch šablón, spôsobe ich zdieľania. Nachádzajú sa tu aj podrobnosti o častiach aplikácie, ktoré sú súčasťou programu Access.

V tomto článku nemá diskutovať návrhu databázy, ani rôzne šablóny databáz s prístup alebo ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com. Základné Úvod do zásady navrhovania databázy programu Access, nájdete v článku Základy navrhovania databázy. Ďalšie informácie o používaní šablóny databázy, ktoré sú s programom Access 2010, nájdete v článku úvodné informácie o šablónach programu Access 2010.

Obsah tohto článku

Prehľad

Ukladanie a zdieľanie prvkov návrhu databázy na opätovné použitie

Uloženie databázy v podobe šablóny databázy alebo časti aplikácie (*.accdt)

Uloženie poľa ako šablóny typu údajov (*.accft)

Opätovné použitie návrhu šablóny tretej strany

Prehľad

Niekedy nechcete začínať úplne od začiatku. Ak strávite navrhovaním mnoho času, chcete z neho získať maximum a to znamená aj použiť ho viackrát. V programe Access existujú 3 spôsoby, ako opakovane použiť návrh databázy:

 • Šablóny databáz    sú súbory (typ súboru *.accdt), ktoré sa používajú na tvorbu nových databáz. Databáza vytvorená pomocou šablóny je pripravená na použitie. Ak však chcete, aby databáza spĺňala špecifické požiadavky, môžete ju ďalej prispôsobovať. Napríklad šablóna webovej databázy aktív poskytuje základné možnosti na správu aktív. Možnosti šablóny sa však dajú rozšíriť pridaním informácií o oddelení alebo rozpočte vo vašej organizácii. Program Access obsahuje množstvo rôznych šablón databáz, ktoré je možné zobraziť pri otvorení programu Access v zobrazení BackStage.

 • Častí aplikácie sú súbory, rovnako ako šablóny databáz, ale ste ich používať, ak chcete pridať prvky návrhu do existujúcej databázy, než bude slúžiť ako základ pre novú databázu. Napríklad komentáre aplikácie časť obsahuje tabuľku, ktorá bola nastavená na komentármi, vrátane poľa typu dátum/čas. Niektoré častí aplikácie spustite sprievodcu na vytvorenie vzťahu medzi definovať časti aplikácie, ako zapadá do existujúcej tabuľky. Prístup obsahuje niekoľko častí aplikácie, ktoré si môžete prezrieť na karte vytvoriť.

 • Šablóny typu údajov    sú súbory, ktoré sa používajú na vytváranie nových polí a kombinácií polí. Napríklad pomocou šablón typu údajov Počiatočný dátum a Dátum ukončenia sa jedným kliknutím pridajú polia dátumu a času. Pri šablónach typu údajov sa používajú iné typy údajov (*.accft) ako pri databázach alebo častiach aplikácie. V Accesse sa nachádzajú rôzne šablóny typu údajov, ktoré sa zobrazia na karte Polia, ak je v údajovom zobrazení otvorená tabuľka.

Ukladanie a zdieľanie prvkov návrhu databázy na opätovné používanie

Vytvorenie šablóny databázy alebo aplikácie časti   , sa Uložiť databázu ako súbor *.accdt pomocou príkazov na kartu súbor (postupy, nájdete v časti Uložiť databázu ako šablónu databázy alebo časti aplikácie (*.accdt).) Potom môžete použiť šablónu vytvoríte novú databázu alebo, ak je časti aplikácie, pridajte jeho funkcie do existujúcej databázy.

Vytvorené šablóny databáz a časti aplikácie sa predvolene ukladajú v zdieľanom priečinku so šablónami údajov aplikácií (Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Ak uložíte súbory šablón do tohto priečinka, budú k dispozícii ako šablóny databáz alebo časti aplikácie. Súbory šablón môžete z priečinka kopírovať a poskytovať ostatným.

Poznámka : Ak používate súbory tretích strán, buďte opatrní.

Vytvorenie šablóny typu údajov, uložíte výber polí tabuľky ako *.accft súbor pomocou príkazu na karte polia (postupy, nájdete v časti Uložiť ako šablóny typu údajov (*.accft) pole.)

Vytvorené šablóny typu údajov sa predvolene ukladajú v zdieľanom priečinku so šablónami údajov aplikácií (Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Ak uložíte súbory šablón typu údajov do tohto priečinka, budú k dispozícii ako typy údajov pre nové polia. Súbory šablón môžete z priečinka kopírovať a poskytovať ostatným.

Poznámka : Ak používate súbory tretích strán, buďte opatrní.

Na začiatok stránky

Uloženie databázy v podobe šablóny databázy alebo časti aplikácie (*.accdt)

Uložte databázu ako šablónu databázy alebo časti aplikácie pomocou príkazov na karteUložiť a publikovať v zobrazení BackStage.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť a publikovať.

 2. V priečinku Uložiť databázu ako kliknite na možnosť Šablóna.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie novej šablóny z tejto databázy zadajte nasledujúce polia:

  • Názov    Povinné. Zadajte text na identifikáciu šablóny alebo časti aplikácie. V programe Access sa názov zobrazí zároveň so šablónou alebo časťou aplikácie.

  • Popis    Zadajte text na popis účelu alebo obsahu šablóny alebo časti aplikácie. Zobrazí sa popis šablóny alebo časti aplikácie.

  • Kategória Výberom možnosti Používateľské šablóny sa časť aplikácie zobrazí na páse s nástrojmi v časti Používateľské šablóny (predvolené). Napísaním je možné pridať novú kategóriu a priradiť k nej túto aj budúce časti aplikácie. Nová kategória sa zobrazí na páse s nástrojmi.

  • Ikona Špecifikujte ikonu, ktorá bude zobrazovať šablónu alebo časť aplikácie. V prípade častí aplikácie sa ikona bude zobrazovať na páse s nástrojmi v galérii častí aplikácie.

  • Ukážka Špecifikujte väčší obrázok, ktorý bude zobrazovať šablónu v zobrazení BackStage. Pod týmto obrázkom sa daná šablóna bude zobrazovať pri hľadaní .

  • Primárna tabuľka Špecifikujte primárnu tabuľku časti aplikácie. Táto tabuľka sa predvolene použije na určenie vzťahu časti aplikácie k ostatným tabuľkám databázy, ku ktorej sa časť aplikácie pridáva. Keď sa používa časť aplikácie, v programe Access sa spustí sprievodca, ktorý je pomôckou pri vytváraní vzťahu. Predvolene sa používa Primárna tabuľka, avšak po spustení sprievodcu je možné vybrať inú tabuľku.

  • Inštančný formulár Špecifikujte formulár, ktorý sa predvolene otvorí pri prvom otvorení databáz vytvorených z danej šablóny. Formulár sa predvolene otvorí iba raz. Formulár môže obsahovať kód, ktorý sa spustí pri otvorení. Prítomnosť kódu má však za následok aj zobrazenie upozornenia zabezpečenia.

  • Časť aplikácie Začiarknutím tohto políčka sa databáza uloží ako časť aplikácie. Ak chcete databázu uložiť ako šablónu databázy, zrušte začiarknutie.

   Poznámka :  Ak chcete určiť hodnotu položky Primárna tabuľka, začiarknite toto políčko.

  • Zahrnúť údaje v šablóne Začiarknutím tohto políčka sa uložia údaje z databázy ako súčasť šablóny. Ak sa pomocou tejto šablóny vytvoria nové databázy, budú obsahovať dané údaje.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK sa šablóna uloží. V programe Access sa šablóny predvolene ukladajú do priečinka C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Uloženie poľa ako šablóny typu údajov (*.accft)

Ak chcete vytvoriť šablónu typu údajov, vyberte pole alebo kombináciu polí a použite príkaz z pása nástrojov na uloženie vo forme šablóny. Skôr ako začnete, uistite sa, že pole alebo polia sú nastavené podľa vašich predstáv. Nastavte vlastnosti, ktoré sa majú stať súčasťou šablóny typu údajov. Ak napríklad chcete vytvoriť šablónu typu údajov eura, vytvorte pole s menou a nastavte jeho formát na Euro.

1. Otvorte tabuľku, ktorá obsahuje polia alebo polia, ktoré chcete uložiť ako šablónu.

2. Vyberte pole alebo polia, ktoré chcete uložiť na opätovné použitie.

3. na karte polia kliknite v skupine Pridať a odstrániť, kliknite na položku Ďalšie polia a potom kliknite na položku Uložiť výber ako nový typ údajov.

4. v dialógovom okne Vytvorenie nového typu údajov z polí zadajte tieto údaje:

 • Názov    Povinné. Identifikuje šablónu typu údajov a zobrazuje sa v zozname dostupných polí po výbere poľa zo zoznamu Viac polí.

 • Popiszadať text, ktorý popisuje obsah alebo účel šablóny typu údajov. Takto sa zobrazí v bubline, ktorý sa zobrazí pri ukázaní na šablóny typu údajov v zozname Viac polí.

 • Kategória vyberte kategóriu, v ktorom zoznam šablóny typu údajov v zozname Viac polí. Na základe predvoleného nastavenia je kategórii používateľom definované typy.

 • Inštančný formulár Ak chcete, môžete určiť formulár, ktorý sa otvorí v predvolenom nastavení prvý raz, aby sa používa šablóny typu údajov.

5. kliknite na tlačidlo OK uložte svoje šablóny typu údajov.

Na začiatok stránky

Opätovné použitie návrhu šablóny tretej strany

Šablónu databázy alebo časť aplikácie tretej strany môžete sprístupniť na páse s nástrojmi uložením kópie súboru .accdt do správneho priečinka v počítači.

 1. Zaobstarajte si súbor šablóny (mal by mať príponu .accdt alebo .accft).

 2. Vložte kópiu súboru do priečinka s adresou <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\. Premenné položky v adrese majú nasledujúci význam:

  • Položka <System Root> predstavuje koreňový priečinok v inštalácii systému Windows (obyčajne priečinok C:\) a položka

  • <current user> predstavuje meno používateľa, pomocou ktorého sa prihlasujete do systému Windows.

   Poznámka :  Ak priečinok neexistuje, vytvorte ho.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť šablónu databázy, na karte Súbor kliknite na položku Nový, potom kliknite na možnosť Moje šablóny a kliknutím vyberte požadovanú šablónu. Nakoniec kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť časť aplikácie, otvorte databázu, ku ktorej chcete časť pridať a na karte Vytvoriť kliknite na položku Časti aplikácie. Zo zoznamu vyberte požadovanú časť.

  • Ak chcete použiť šablónu typu údajov, otvorte tabuľku, v ktorej chcete vytvoriť pole. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na položku Viac polí a kliknite na požadovanú šablónu typu údajov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×