Ukladanie a opätovné použitie prvkov návrhu databázy

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V Accesse sú k dispozícii viaceré spôsoby na opätovné použitie návrhu databázy. Celú databázu môžete uložiť ako šablónu, časť databázy môžete uložiť ako časť aplikácie a takisto môžete uložiť pole či množinu polí v podobe šablóny typu údajov. Vo všetkých prípadoch sa v Accesse vytvorí súbor, ktorý je možné zdieľať s ostatnými. Môžu sa využívať aj súbory tretích strán.

V tomto článku sa hovorí o spôsobe ukladania rôznych objektov databázy do podoby šablón, ktoré môžu v niektorých prípadoch obsahovať údaje. Okrem toho sa v ňom hovorí o rôznych súboroch šablón, spôsobe ich zdieľania. Nachádzajú sa tu aj podrobnosti o častiach aplikácie, ktoré sú súčasťou programu Access.

Poznámka:  Tento článok sa nevzťahuje na accessové aplikácie – nový druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie.

Obsah tohto článku

Prehľad

Ukladanie a zdieľanie prvkov návrhu databázy na opätovné používanie

Uloženie databázy v podobe šablóny databázy alebo časti aplikácie (*.accdt)

Uloženie poľa ako šablóny typu údajov (*.accft)

Opätovné použitie návrhu šablóny tretej strany

Prehľad

Niekedy nechcete začínať úplne od začiatku. Ak strávite navrhovaním mnoho času, chcete z neho získať maximum a to znamená aj použiť ho viackrát. V programe Access existujú 3 spôsoby, ako opakovane použiť návrh databázy:

 • Šablóny databáz   sú súbory (súbor typu *.accdt), ktoré môžete použiť na vytvorenie novej databázy. Zvyčajne databázy zo šablóny je pripravená na použitie, ale môžete prispôsobiť potrebám. Napríklad šablóne webovej databázy ponúka možnosti správy základné mediálneho obsahu, ale možno budete chcieť rozšíriť pridaním niektoré oddelenia alebo rozpočtové informácie, ktoré sa týka vašej organizácie. Prístup obsahuje širokú škálu šablóny databázy, ktoré môžete vidieť v zobrazení Backstage, keď program Access otvorí.

 • Častí aplikácie   sú súbory, rovnako ako šablóny databáz, ale ste ich používať, ak chcete pridať prvky návrhu do existujúcej databázy, skôr než slúžiť ako základ pre novú databázu. Napríklad komentáre aplikácie časť obsahuje tabuľku, ktorá bola nastavená na komentármi, vrátane poľa typu dátum/čas. Niektoré častí aplikácie spustite sprievodcu, ktorý vám umožní vytvoriť vzťah definovať časti aplikácie, ako zapadá do existujúcej tabuľky. Prístup obsahuje niekoľko častí aplikácie, ktoré si môžete pozrieť na karte vytvoriť.

 • Šablóny typu údajov   sú súbory, ktoré môžete použiť na vytvorenie nových polí a pole kombinácie. Napríklad, môžete použiť počiatočný a koncový dátum šablóny typu údajov chcete tabuľku s jedným kliknutím pridať pár polia dátumu a času. Šablóny typu údajov použite iný typ súboru (*.accft) zo šablóny databáz a častí aplikácie. Prístup obsahuje širokú škálu údajový typ šablóny, ktoré môžete vidieť na karte polia, keď máte tabuľky otvorenej v údajovom zobrazení.

Ukladanie a zdieľanie prvkov návrhu databázy na opätovné používanie

Vytvorenie šablóny databázy alebo časti aplikácie    Uloženie databázy v podobe súboru *.accdt pomocou príkazov na kartu súbor (postupy, nájdete v časti Uložiť databázu ako šablónu databázy alebo časti aplikácie (*.accdt).) Potom môžete použiť šablónu vytvoríte novú databázu alebo, ak je to komponentu aplikácie pridať jeho funkcie do existujúcej databázy.

Vytvorené šablóny databáz a časti aplikácie sa predvolene ukladajú v zdieľanom priečinku so šablónami údajov aplikácií (Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Ak uložíte súbory šablón do tohto priečinka, budú k dispozícii ako šablóny databáz alebo časti aplikácie. Súbory šablón môžete z priečinka kopírovať a poskytovať ostatným.

Poznámka: Ak používate súbory tretích strán, buďte opatrní.

Vytvorenie šablóny typu údajov    Uložiť výber polí tabuľky ako *.accft súbor pomocou príkazu na karte polia (postupy, nájdete v časti Uložiť ako šablóny typu údajov (*.accft) pole.)

Vytvorené šablóny typu údajov sa predvolene ukladajú v zdieľanom priečinku so šablónami údajov aplikácií (Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Ak uložíte súbory šablón typu údajov do tohto priečinka, budú k dispozícii ako typy údajov pre nové polia. Súbory šablón môžete z priečinka kopírovať a poskytovať ostatným.

Poznámka: Ak používate súbory tretích strán, buďte opatrní.

Na začiatok stránky

Uloženie databázy v podobe šablóny databázy alebo časti aplikácie (*.accdt)

Uložte databázu ako šablónu databázy alebo časti aplikácie pomocou príkazov na karteUložiť a publikovať v zobrazení BackStage.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť a publikovať.

 2. V priečinku Uložiť databázu ako kliknite na možnosť Šablóna.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie novej šablóny z tejto databázy zadajte nasledujúce polia:

  • Názov    Povinné. Zadajte text, ktorý identifikuje šablónu alebo časti aplikácie. Program Access zobrazí tento názov vedľa šablóny alebo časti aplikácie.

  • Popis    Zadajte text, ktorý popisuje obsah alebo účel šablóny alebo časti aplikácie. Takto sa zobrazí v bubline pre šablónu alebo časti aplikácie.

  • Kategória    Vyberte položku Šablóny používateľa mať časti aplikácie, ktoré sa zobrazujú v časti používateľské šablóny na páse s nástrojmi (predvolená možnosť). Kategórie môžete pridať aj presunutím písať, a potom môžete priradiť túto a budúce aplikácie časti ku kategórii. Nová kategória sa zobrazí na páse s nástrojmi.

  • Ikona    Určite ikonu zobrazíte pre šablónu alebo časti aplikácie. Pre častí aplikácie tejto ikony sa zobrazí v galérii častí aplikácie na páse s nástrojmi.

  • Ukážka    Určite väčší obrázok zobrazíte šablóny v zobrazení Backstage. Pri využívaní pre šablónu, tento obrázok je, čo sa zobrazí pre túto šablónu.

  • Primárna tabuľka    Zadajte tabuľku, ktorá bude primárna tabuľka časti aplikácie. V tejto tabuľke sa použije v predvolenom nastavení sa týkajú časti aplikácie na iné tabuľky v databáze, do ktorej sa pridá v časti. Ak niekto používa časti aplikácie, program Access spustí sprievodcu, ktorý pomôže vytvoriť vzťah. Hoci primárnej tabuľky sa používa v predvolenom nastavení, môžete vybrať inú tabuľku pri spustení sprievodcu.

  • Inštančný formulár    Určiť formulár, ktorý sa predvolene otvorí pri prvom otvorení databázy vytvorenej z tejto šablóny. Tento formulár predvolene otvorí iba raz. Formulár môže obsahovať kód, ktorý sa spustí po otvorení, ale kód vygeneruje upozornenie zabezpečenia.

  • Časti aplikácie    Začiarknite toto políčko, ak chcete uložiť databázu ako časti aplikácie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete uložiť databázu ako šablónu databázy.

   Poznámka:  Ak chcete určiť hodnotu položky Primárna tabuľka, začiarknite toto políčko.

  • Zahrnúť údaje v šablóne    Začiarknite toto políčko, ak chcete uložiť údaje, ktoré sú v databáze v rámci šablóny. Po vytvorení novej databázy zo šablóny, zahŕňajú tieto údaje.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK sa šablóna uloží. V programe Access sa šablóny predvolene ukladajú do priečinka C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Uloženie poľa ako šablóny typu údajov (*.accft)

Ak chcete vytvoriť šablónu typu údajov, vyberte pole alebo kombináciu polí a použite príkaz z pása nástrojov na uloženie vo forme šablóny. Skôr ako začnete, uistite sa, že pole alebo polia sú nastavené podľa vašich predstáv. Nastavte vlastnosti, ktoré sa majú stať súčasťou šablóny typu údajov. Ak napríklad chcete vytvoriť šablónu typu údajov eura, vytvorte pole s menou a nastavte jeho formát na Euro.

 1. Otvorte tabuľku s poľami, ktoré chcete uložiť ako šablónu.

 2. Vyberte polia, ktoré chcete uložiť a znovu použiť.

 3. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na položku Viac polí a kliknite na možnosť Uložiť výber ako nový typ údajov.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie nového typu údajov z polí zadajte tieto údaje:

  • Názov    Povinné. Identifikuje šablóny typu údajov a sa zobrazí v zozname dostupných polí pri výbere poľa zo zoznamu Viac polí.

  • Popis    Zadajte text, ktorý popisuje obsah alebo účel šablóny typu údajov. Takto sa zobrazí v bubline, ktorý sa zobrazí pri ukázaní na šablóny typu údajov v zozname Viac polí.

  • Kategória    Vyberte kategóriu, v ktorej chcete zobraziť zoznam šablóny typu údajov v zozname Viac polí. V predvolenom nastavení je kategórii definované typy používateľov.

  • Inštančný formulár    Ak chcete, môžete určiť formulár, ktorý sa predvolene otvorí prvýkrát, aby sa používa šablóny typu údajov.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK sa šablóna typu údajov uloží.

Na začiatok stránky

Opätovné použitie návrhu šablóny tretej strany

Šablónu databázy alebo časť aplikácie tretej strany môžete sprístupniť na páse s nástrojmi uložením kópie súboru .accdt do správneho priečinka v počítači.

 1. Zaobstarajte si súbor šablóny (mal by mať príponu .accdt alebo .accft).

 2. Vložte kópiu súboru do priečinka s adresou <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\. Premenné položky v adrese majú nasledujúci význam:

  • Položka <System Root> predstavuje koreňový priečinok v inštalácii systému Windows (obyčajne priečinok C:\) a položka

  • <current user> predstavuje meno používateľa, pomocou ktorého sa prihlasujete do systému Windows.

   Poznámka:  Ak priečinok neexistuje, vytvorte ho.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť šablónu databázy, na karte Súbor kliknite na položku Nový, potom kliknite na možnosť Moje šablóny a kliknutím vyberte požadovanú šablónu. Nakoniec kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť časť aplikácie, otvorte databázu, ku ktorej chcete časť pridať a na karte Vytvoriť kliknite na položku Časti aplikácie. Zo zoznamu vyberte požadovanú časť.

  • Ak chcete použiť šablónu typu údajov, otvorte tabuľku, v ktorej chcete vytvoriť pole. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na položku Viac polí a kliknite na požadovanú šablónu typu údajov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×