Typy grafov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Funkcia grafov v balíku Office uľahčuje vytvorenie atraktívneho grafu v Exceli a jeho následné pridanie do dokumentu.

Poznámka : Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Pomocou viacerých typov grafov môžete zmysluplne zobrazovať údaje pre vaše publikum. Tu je niekoľko príkladov najbežnejších typov grafov a ich použitia.

stĺpcový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. V stĺpcových grafoch sú kategórie usporiadané zvyčajne pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Stĺpcové grafy sú užitočné na zobrazenie zmien údajov v čase alebo zobrazenie porovnania medzi položkami.

Stĺpcové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový stĺpcový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých obdĺžnikov. Skupinový stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve.

 • Skladaný stĺpcový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku, pričom porovnáva príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu v rámci kategórií. Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých skladaných obdĺžnikov. Skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný stĺpcový graf     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných 100-percentných zvislých skladaných obdĺžnikov. 100-percentný skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • Priestorový stĺpcový graf     Používajú sa v ňom tri osi, ktoré môžete meniť (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky). Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

Naposledy použité farby

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. Pomocou čiarových grafov možno zobraziť kontinuálne údaje nastavené na bežné mierky. Sú preto ideálne na zobrazovanie údajových trendov v rovnakých intervaloch. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi, pričom všetky údaje hodnôt sú rovnomerne rozmiestnené pozdĺž zvislej osi.

Čiarové grafy fungujú aj vtedy, keď sú označenia kategórií vo forme textu a predstavujú rovnomerne rozložené hodnoty, ako napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

Čiarové grafy majú tieto podtypy:

 • Čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy v čase alebo kategóriách s poradím, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov, a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

 • Skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo zoradených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite skladaný čiarový graf bez značiek.

 • 100-percentný skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trend percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo kategóriách s poradím. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100-percentný skladaný čiarový graf bez značiek.

 • Priestorový čiarový graf     Zobrazuje každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

koláčový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rade údajov proporcionálne k súčtu položiek. Údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Zvážte použitie koláčového grafu, pokiaľ máte len jeden rad údajov, ktorý chcete zobraziť, žiadna z hodnôt na zobrazenie nie je záporná, takmer žiadne hodnoty nie sú nulové, nemáte k dispozícii viac než sedem kategórií a kategórie predstavujú časti celého koláča.

Koláčové grafy majú tieto podtypy:

 • Koláčový graf     Zobrazuje príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

 • Koláčový graf s čiastkovými výsekmi alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi     Zobrazuje koláčové grafy spolu s hodnotami definovanými používateľom. Tieto hodnoty sú odvodené z hlavného koláčového grafu a vložené do vedľajšieho koláčového grafu alebo skladaného pruhového grafu. Tieto typy grafov sú užitočné vtedy, keď chcete zlepšiť rozlíšiteľnosť malých výsekov v hlavnom koláčovom grafe.

 • Prstencový graf     Ako v koláčovom grafe, Prstencové grafy zobrazujú vzťah častí k celku. Však môže obsahovať viac ako jeden rad údajov. Každý kruh prstencový graf predstavuje jeden rad údajov. Zobrazuje údaje v krúžky, pričom každý kruh predstavuje radu údajov. Ak percentuálnych hodnôt sú zobrazené v menovkách údajov, každý kruh predstavuje spolu 100%.

  prstencový graf

pruhový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe.

Pomocou pruhových grafov zobrazíte porovnanie jednotlivých položiek.

Pruhové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový pruhový a 3-D skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty medzi rôznymi kategóriami. V skupinový pruhový graf, sú kategórie zvyčajne usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Skupinový pruhový graf 3-D zobrazí vodorovných obdĺžnikov v 3-D formát. Sa nezobrazujú údaje na troch osiach.

 • Skladaný pruhový a 3-D skladaný pruhový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku. Skladaný pruhový graf 3-D zobrazí vodorovných obdĺžnikov v 3-D formát. Sa nezobrazujú údaje na troch osiach.

 • 100-percentný skladaný pruhový graf a 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore    Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

Úvod do ovládacích prvkov

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v závislom grafe XY. Závislý graf má dve osi hodnôt. Jednu množinu číselných údajov zobrazuje pozdĺž vodorovnej osi (osi x) a druhú pozdĺž zvislej osi (osi y). Tieto hodnoty kombinuje do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo klastroch.

Závislé grafy zobrazujú vzťahy medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov alebo zobrazujú dve skupiny čísel ako jeden rad súradníc XY. Závislé grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Závislé grafy majú tieto podtypy:

 • Bodový graf     Porovnáva páry hodnôt. Pomocou grafu XY (závislosť) s značky údajových bodov, ale bez čiar, ak máte veľa údajových bodov a spojnice by sa údaje čitateľnosť. Tento typ grafu môžete použiť aj keď nemáte Zobraziť možnosť prepojenia údajových bodov.

 • Závislý graf s hladkými čiarami a závislý graf s hladkými čiarami a značkami     Zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

 • Závislý graf s priamkami a závislý graf s priamkami a značkami     Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

 • Bublinový graf alebo bublinový graf s 3-D efektu    Bublinový graf je typ grafu xy (závislosť), kde veľkosť bublín predstavuje hodnotu tretej premennej. Porovnáva množiny troch hodnôt namiesto dvoch. Tretia hodnota určuje veľkosť značky bubliny. Môžete vybrať zobrazenie bublín v 2D formáte alebo s 3D efektom.

  Bublinový graf

oblasť grafu

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Zobrazením súčtu zobrazených hodnôt plošný graf znázorňuje tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf zdôrazňuje celkovú zmenu v čase tak, že zobrazuje súčet vynášaných hodnôt. Možno ho použiť na zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Údaje, ktoré znázorňujú zisk v čase, môžete napríklad zobraziť v plošnom grafe a zvýrazniť tak celkový zisk.

Plošné grafy majú tieto podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje sa v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňuje trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Vo všeobecnosti je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

 • Skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. 100-percentný skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

Burzový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom konkrétnom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe.

Burzový graf sa najčastejšie používa - ako vyplýva z jeho názvu - na znázornenie kolísania cien akcií. Tento graf však možno použiť aj na zaznamenanie vedeckých údajov. Burzový graf môžete použiť napríklad na znázornenie výkyvu denných alebo ročných teplôt.

Burzové grafy majú tieto podtypy:

 • Maximum-minimum-koniec burzový graf     Ilustruje ceny akcií. Vyžaduje tri rady hodnôt v správnom poradí: maximum, minimum a koniec.

 • Otvoriť-maximum-minimum-koniec burzový graf     Vyžaduje štyri Rady hodnôt v správnom poradí: otvorené, maximum, minimum a koniec.

 • Objem-maximum-minimum-koniec burzový graf     Vyžaduje štyri Rady hodnôt v správnom poradí: objem, maximum, minimum a koniec. To znázornením objemu pomocou dve osi hodnôt: jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem a druhú pre ceny akcií.

 • Objem-otvoriť-maximum-minimum-koniec burzový graf     Vyžaduje päť radov hodnôt v správnom poradí: objem, otvoriť, maximum, minimum a koniec.

povrchový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf je užitočný, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov.

Povrchové grafy majú tieto podtypy:

 • Priestorový povrchový graf     Zobrazujú sa v ňom trendy hodnôt medzi dvoma rozmermi pomocou súvislej krivky. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov. Predstavujú rozdiely medzi hodnotami. V tomto grafe sa nachádza priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť.

 • Drôtený priestorový povrchový graf     Zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchom grafe sa ťažšie orientuje, no je užitočný pri rýchlejšom zobrazení veľkých množín údajov.

 • Obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora, ktoré sa podobajú na dvojrozmerné topografické mapy. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

 • Drôtený obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora. Ich povrch však neobsahuje farebné pásy a drôtený graf zobrazuje len čiary. V drôtených obrysových grafoch sa ťažšie orientuje a namiesto nich je vhodnejšie používať priestorový povrchový graf.

radarový graf

V radarovom grafe má každá kategória svoju vlastnú os hodnôt vychádzajúcu zo stredového bodu. Čiary spájajú všetky hodnoty rovnakého radu.

Pomocou radarových grafov možno porovnávať agregované hodnoty niekoľkých radov údajov.

Radarové grafy majú tieto podtypy:

 • Radarový graf     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

 • Radarový so značkami    Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredový bod so značkami.

 • Radarový graf s výplňou     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu a vyplní farbou oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov.

Pomocou viacerých typov grafov môžete zmysluplne zobrazovať údaje pre vaše publikum. Tu je niekoľko príkladov najbežnejších typov grafov a ich použitia.

stĺpcový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. V stĺpcových grafoch sú kategórie usporiadané zvyčajne pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Stĺpcové grafy sú užitočné na zobrazenie zmien údajov v čase alebo zobrazenie porovnania medzi položkami.

Stĺpcové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový stĺpcový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých obdĺžnikov. Skupinový stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve.

 • Skladaný stĺpcový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku, pričom porovnáva príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu v rámci kategórií. Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých skladaných obdĺžnikov. Skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný stĺpcový graf     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných 100-percentných zvislých skladaných obdĺžnikov. 100-percentný skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • Priestorový stĺpcový graf     Používajú sa v ňom tri osi, ktoré môžete meniť (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky). Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

 • Valcový, kužeľový a ihlanový graf     Tieto grafy sú k dispozícii v tom istom skupinovom, skladanom, 100-percentnom skladanom a trojrozmernom type grafov, ktoré možno použiť pri vytváraní obdĺžnikových stĺpcových grafov. Údaje zobrazujú a porovnávajú rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že tieto typy grafov zobrazujú namiesto obdĺžnikov valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

Naposledy použité farby

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. Pomocou čiarových grafov možno zobraziť kontinuálne údaje nastavené na bežné mierky. Sú preto ideálne na zobrazovanie údajových trendov v rovnakých intervaloch. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi, pričom všetky údaje hodnôt sú rovnomerne rozmiestnené pozdĺž zvislej osi.

Čiarové grafy fungujú aj vtedy, keď sú označenia kategórií vo forme textu a predstavujú rovnomerne rozložené hodnoty, ako napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

Čiarové grafy majú tieto podtypy:

 • Čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy v čase alebo kategóriách s poradím, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov, a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

 • Skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo zoradených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite skladaný čiarový graf bez značiek.

 • 100-percentný skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trend percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo kategóriách s poradím. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100-percentný skladaný čiarový graf bez značiek.

 • Priestorový čiarový graf     Zobrazuje každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

koláčový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rade údajov proporcionálne k súčtu položiek. Údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Zvážte použitie koláčového grafu, pokiaľ máte len jeden rad údajov, ktorý chcete zobraziť, žiadna z hodnôt na zobrazenie nie je záporná, takmer žiadne hodnoty nie sú nulové, nemáte k dispozícii viac než sedem kategórií a kategórie predstavujú časti celého koláča.

Koláčové grafy majú tieto podtypy:

 • Koláčový graf     Zobrazuje príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

 • Koláčový graf s čiastkovými výsekmi alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi     Zobrazuje koláčové grafy spolu s hodnotami definovanými používateľom. Tieto hodnoty sú odvodené z hlavného koláčového grafu a vložené do vedľajšieho koláčového grafu alebo skladaného pruhového grafu. Tieto typy grafov sú užitočné vtedy, keď chcete zlepšiť rozlíšiteľnosť malých výsekov v hlavnom koláčovom grafe.

 • Rozložený koláčový graf     Zobrazuje príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu. Rozložený koláčový graf možno zobraziť v priestorovom formáte. Môžete zmeniť nastavenie rozloženia koláča pre všetky výseky a jednotlivé výseky. Výseky rozloženého koláčového grafu však nemožno presunúť manuálne.

pruhový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe.

Pomocou pruhových grafov zobrazíte porovnanie jednotlivých položiek.

Pruhové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. V skupinových pruhových grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Skupinový pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • Skladaný pruhový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku. Skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • 100-percentný skladaný pruhový graf a 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore    Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • Vodorovný valcový, kužeľový a ihlanový graf    Tieto grafy sú k dispozícii v tom istom skupinovom, skladanom a 100-percentnom skladanom type grafov, ktoré možno použiť pri vytváraní obdĺžnikových pruhových grafov. Údaje zobrazujú a porovnávajú rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že tieto typy grafov zobrazujú namiesto vodorovných obdĺžnikov valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

oblasť grafu

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Zobrazením súčtu zobrazených hodnôt plošný graf znázorňuje tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf zdôrazňuje celkovú zmenu v čase tak, že zobrazuje súčet vynášaných hodnôt. Možno ho použiť na zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Údaje, ktoré znázorňujú zisk v čase, môžete napríklad zobraziť v plošnom grafe a zvýrazniť tak celkový zisk.

Plošné grafy majú tieto podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje sa v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňuje trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Vo všeobecnosti je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

 • Skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. 100-percentný skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

Úvod do ovládacích prvkov

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v závislom grafe XY. Závislý graf má dve osi hodnôt. Jednu množinu číselných údajov zobrazuje pozdĺž vodorovnej osi (osi x) a druhú pozdĺž zvislej osi (osi y). Tieto hodnoty kombinuje do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo klastroch.

Závislé grafy zobrazujú vzťahy medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov alebo zobrazujú dve skupiny čísel ako jeden rad súradníc XY. Závislé grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Závislé grafy majú tieto podtypy:

 • Závislý graf iba so značkami     Porovnáva páry hodnôt. Ak používate viacero údajových bodov a spojníc, pre ktoré môže byť čítanie údajov sťažené, použite radšej závislý graf so značkami údajového bodu. Tento typ grafu môžete takisto použiť vtedy, keď nie je nutné zobraziť pripojiteľnosť údajových bodov.

 • Závislý graf s hladkými čiarami a závislý graf s hladkými čiarami a značkami     Zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

 • Závislý graf s priamkami a závislý graf s priamkami a značkami     Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

Bublinový graf

Bublinový graf je druh grafu XY (závislosť), kde veľkosť bublín predstavuje hodnotu tretej premennej.

Bublinové grafy majú tieto podtypy:

 • Bublinový graf alebo bublinový graf s trojrozmerným efektom     Porovnáva množiny troch hodnôt namiesto dvoch hodnôt. Tretia hodnota určuje veľkosť bubliny. Bubliny môžete zobraziť v dvojrozmernom formáte alebo s trojrozmerným efektom.

Burzový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom konkrétnom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe.

Burzový graf sa najčastejšie používa - ako vyplýva z jeho názvu - na znázornenie kolísania cien akcií. Tento graf však možno použiť aj na zaznamenanie vedeckých údajov. Burzový graf môžete použiť napríklad na znázornenie výkyvu denných alebo ročných teplôt.

Burzové grafy majú tieto podtypy:

 • Burzový graf typu maximum-minimum-koniec     Ilustruje ceny akcií. Musia v ňom byť uvedené tri rady hodnôt v správnom poradí: maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf typu začiatok-maximum-minimum-koniec    V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf typu objem-maximum-minimum-koniec    V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: objem, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt – jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

 • Burzový graf typu objem-začiatok-maximum-minimum-koniec    V tomto burzovom grafe sa musí použiť päť radov hodnôt v správnom poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

povrchový graf

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf je užitočný, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov.

Povrchové grafy majú tieto podtypy:

 • Priestorový povrchový graf     Zobrazujú sa v ňom trendy hodnôt medzi dvoma rozmermi pomocou súvislej krivky. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov. Predstavujú rozdiely medzi hodnotami. V tomto grafe sa nachádza priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť.

 • Drôtený priestorový povrchový graf     Zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchom grafe sa ťažšie orientuje, no je užitočný pri rýchlejšom zobrazení veľkých množín údajov.

 • Obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora, ktoré sa podobajú na dvojrozmerné topografické mapy. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

 • Drôtený obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora. Ich povrch však neobsahuje farebné pásy a drôtený graf zobrazuje len čiary. V drôtených obrysových grafoch sa ťažšie orientuje a namiesto nich je vhodnejšie používať priestorový povrchový graf.

prstencový graf

Podobne ako koláčové grafy aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku. Môžu však obsahovať viac než jeden rad údajov. Každý prstenec prstencového grafu predstavuje jeden rad údajov.

Prstencové grafy majú tieto podtypy:

 • Prstencový graf     Zobrazuje údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

 • Rozložený prstencový graf     Zobrazuje príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu. Môžu však obsahovať viac než jeden rad údajov.

radarový graf

V radarovom grafe má každá kategória svoju vlastnú os hodnôt vychádzajúcu zo stredového bodu. Čiary spájajú všetky hodnoty rovnakého radu.

Pomocou radarových grafov možno porovnávať agregované hodnoty niekoľkých radov údajov.

Radarové grafy majú tieto podtypy:

 • Radarový graf     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

 • Radarový graf s výplňou     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu a vyplní farbou oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Úprava údajov v grafe

Pridať vedľajšiu os do grafu

Vytvorenie organizačnej schémy

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×