Typy dostupných grafov

Program Microsoft Office Excel 2007 podporuje množstvo typov grafov, vďaka čomu môžete údaje zobrazovať tak, aby čo najúčinnejšie oslovili osoby, ktorým sú určené. Pri vytváraní grafu alebo pri zmene typu existujúceho grafu môžete vybrať niektorý z nasledujúcich typov grafov.

Dôležité   V tomto článku sú popísané typy grafov, ktoré môžete použiť. Informácie o tom, ako vytvoriť graf, nájdete v téme Vytvorenie grafu.

Obsah tohto článku

Stĺpcové grafy

Čiarové grafy

Koláčové grafy

Pruhové grafy

Plošné grafy

Grafy XY (závislosť)

Burzové grafy

Povrchové grafy

Prstencové grafy

Bublinové grafy

Radarové grafy

Ďalšie typy grafov, ktoré je možné vytvoriť v programe Excel

Stĺpcové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku možno vyniesť do stĺpcového grafu. Stĺpcové grafy sú vhodné na zobrazovanie zmien údajov počas určitého časového obdobia alebo na porovnávanie jednotlivých položiek.

V stĺpcových grafoch sú kategórie obvykle usporiadané pozdĺž vodorovných osí a hodnoty pozdĺž zvislých osí.

Priestorový skupinový stĺpcový graf

Stĺpcové grafy majú nasledovné podskupiny grafov:

 • Skupinový stĺpcový a priestorový skupinový stĺpcový graf    Skupinové stĺpcové grafy slúžia na porovnávanie hodnôt viacerých kategórií. V skupinovom stĺpcovom grafe sa hodnoty zobrazujú ako dvojrozmerné zvislé obdĺžniky. V priestorovom skupinovom stĺpcovom grafe sa údaje zobrazujú iba s použitím priestorovej perspektívy. Os tretej súradnice (os hĺbky) sa nepoužíva.

  Skupinový stĺpcový graf a priestorový skupinový stĺpcový graf

  Skupinový stĺpcový typ grafu môžete použiť ak máte kategórie, ktoré predstavujú:

  • Rozsahy hodnôt (napríklad počty položiek).

  • Špecifické usporiadania rozsahov (napríklad Likertova škála s možnosťami veľmi súhlasím, súhlasím, neutrálne, nesúhlasím, veľmi nesúhlasím).

  • Názvy, ktoré nie sú v určenom poradí (napríklad, názvy položiek, geografické názvy alebo mená ľudí).

   Poznámka   Na prezentovanie údajov v trojrozmernom formáte, v ktorom sa používajú tri osi (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky) a ktorý môžete upravovať, použite podtyp priestorového stĺpcového grafu.

 • Skladaný stĺpcový a priestorový skladaný stĺpcový graf    Skladané stĺpcové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek voči celku a porovnávajú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote vo viacerých kategóriách. V skladanom stĺpcovom grafe sa hodnoty zobrazujú ako dvojrozmerné zvislé skladané obdĺžniky. V priestorovom skladanom stĺpcovom grafe sa údaje zobrazujú s použitím trojrozmernej perspektívy. Os tretej súradnice (os hĺbky) sa nepoužíva.

  Skladaný stĺpcový graf a priestorový skladaný stĺpcový graf

  Skladaný stĺpcový graf môžete použiť pre viacnásobný rad údajov, alebo ak chcete zvýrazniť výsledok.

 • 100-percentný skladaný stĺpcový a priestorový 100-percentný skladaný stĺpcový graf     V 100-percentných skladaných stĺpcových grafoch a v priestorových 100-percentných skladaných stĺpcových grafoch sa porovnávajú percentuálne hodnoty, ktorými jednotlivé hodnoty prispievajú k celkovej hodnote, vo viacerých kategóriách. V 100-percentnom skladanom stĺpcovom grafe sa hodnoty zobrazujú ako dvojrozmerné zvislé 100-percentné skladané obdĺžniky. V priestorovom 100-percentnom skladanom stĺpcovom grafe sa údaje zobrazujú s použitím trojrozmernej perspektívy. Os tretej súradnice (os hĺbky) sa nepoužíva.

  100-percentný skladaný stĺpcový graf a priestorový 100-percentný stĺpcový graf

  100-percentný skladaný stĺpcový graf môžete použiť, ak máte tri alebo viac radov údajov a chcete zdôrazniť príspevky jednotlivých súčastí k celku, najmä ak je súčet pre všetky kategórie rovnaký.

 • Priestorový stĺpcový    V priestorových stĺpcových grafoch sa používajú tri osi, ktoré môžete upravovať (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky), a porovnávajú sa v nich údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

  Priestorový stĺpcový graf

  Priestorový stĺpcový graf môžete použiť, ak chcete rovnomerne porovnať údaje medzi kategóriami a radmi, pretože v tomto type grafu sa kategórie zobrazujú pozdĺž vodorovnej osi aj pozdĺž osi hĺbky, kým na zvislej osi sa zobrazujú hodnoty.

 • Valcové, kužeľové a ihlanové    Valcové, kužeľové a ihlanové grafy sú k dispozícii v rovnakých typoch skupinových, skladaných, 100-percentných skladaných a priestorových grafov, ktoré sú k dispozícii aj pre obdĺžnikové stĺpcové grafy, a aj údaje je v nich možné zobrazovať a porovnávať tým istým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že v týchto typoch grafov sa namiesto obdĺžnikov zobrazujú valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

  Valcový, kužeľový a ihlanový graf

Tip   Ak chcete vytvoriť stĺpcový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v stĺpcovom grafe.

Na začiatok stránky

Čiarové grafy

Údaje, ktoré sú v pracovnom hárku usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch, možno vyniesť do čiarového grafu. Čiarové grafy zobrazujú súvislé údaje za určité obdobie porovnávaním spoločnej mierky a preto sú ideálne na zobrazovanie trendov v údajoch v rovnakých intervaloch. V čiarovom grafe sú údaje kategórie rovnomerne rozdelené pozdĺž vodorovných osí a všetky hodnoty sú rozdelené pozdĺž zvislých osí.

Čiarový graf so značkami

Čiarový graf by ste mali použiť, ak sú menovky kategórií textové a predstavujú rovnomerne rozložené hodnoty, ako napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky. Platí to najmä v prípade, ak je k dispozícii viacero radov. Ak máte iba jeden rad údajov, bolo by vhodnejšie použitie graf kategórií. Čiarový graf môžete použiť aj v prípade, ak máte niekoľko rovnomerne rozmiestnených číselných menoviek, najmä ak ide o roky. Ak máte viac ako desať číselných menoviek, vhodnejšie je použite grafu typu XY.

Čiarové grafy majú nasledujúce podskupiny grafov:

 • Čiarové a čiarové so značkami    Čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a čiarové grafy bez týchto značiek sú užitočné na zobrazenie trendov v čase a zoradených kategórií, a to najmä vtedy, ak je údajových bodov veľa a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. Ak je kategórií veľa, alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite čiarový graf bez značiek.

  Čiarové grafy so značkami a bez nich

 • Skladané čiarové a skladané čiarové so značkami    Skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a skladané čiarové grafy bez týchto značiek je možné použiť na zobrazenie trendu príspevku jednotlivých hodnôt v čase alebo zoradených kategórií, ale keďže je ťažké zistiť, že čiary sú skladané, zvážte použitie iného typu čiarového grafu alebo použite namiesto neho skladaný plošný graf.

  Skladané čiarové grafy so značkami a bez nich

 • 100% skladané čiarové a 100% skladané čiarové so značkami    100-percentné skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a 100-percentné skladané čiarové grafy bez značiek sú užitočné na zobrazenie trendu percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo v zoradených kategóriách. Ak je kategórií veľa, alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100% skladaný čiarový graf bez značiek.

  Tip   Na lepšiu prezentáciu údajov tohto typu zvážte použitie 100-percentného skladaného plošného grafu.

  100-percentné skladané čiarové grafy so značkami a bez nich

 • Priestorový čiarový    Priestorové čiarové grafy zobrazujú každú čiaru alebo stĺpec ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno upravovať.

  Priestorový čiarový graf

Tip   Ak chcete vytvoriť čiarový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v grafe XY alebo v čiarovom grafe.

Na začiatok stránky

Koláčové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané iba v jednom stĺpci alebo riadku v pracovnom hárku možno vyniesť do koláčového grafu. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v rad údajov rovnomerne podľa celkového súčtu položiek. údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percentá z celého koláča.

Priestorový koláčový graf

Koláčový graf odporúčame použiť, ak:

 • Máte len jeden rad údajov, ktorý chcete do grafu vyniesť.

 • Žiadna z hodnôt určených na vynesenie na graf nemá mínusové hodnoty.

 • Takmer žiadna z hodnôt určených na vynesenie na graf nemá nulové hodnoty.

 • Nemáte viac ako sedem kategórií.

 • Kategórie predstavujú časti celého koláča.

Koláčové grafy majú nasledujúce podtypy grafov:

 • Koláčový a priestorový koláčový graf    V koláčových grafoch sa zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v  dvojrozmernom alebo v priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

  Príklad dvojrozmerného a priestorového koláčového grafu

 • Koláč s detailmi v koláči a koláč s detailmi v pruhoch    V koláčových grafoch s detailmi v koláči alebo v pruhoch sa zobrazujú používateľom definované údaje, ktoré sú extrahované z hlavného koláčového grafu a kombinované do vedľajšieho koláčového grafu alebo skladaného pruhového grafu. Tieto typy grafov sú užitočné, ak chcete, aby bolo možné jednoduchšie rozlíšiť malé výseky v hlavnom koláčovom grafe.

  Príklad koláčového grafu s čiastkovými výsekmi a čiastkovými pruhmi

 • Rozložený koláčový a rozložený koláčový v priestore     V rozložených koláčových grafoch sa zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu, pričom sa kladie dôraz na jednotlivé hodnoty. Rozložené koláčové grafy je možné zobraziť aj v priestorovom formáte. Nastavenie rozloženia koláča môžete zmeniť pre všetky výseky aj pre jednotlivé výseky, ale výseky rozloženého koláčového grafu nemôžete manuálne presúvať. Ak chcete vysunúť výseky manuálne, zvážte použitie koláčového grafu alebo koláčového grafu v priestore.

  Príklad dvojrozmerného a priestorového rozloženého koláčového grafu

Tip   Ak chcete vytvoriť koláčový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v koláčovom grafe.

Na začiatok stránky

Pruhové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku, môžu byť vynesené na pruhový graf. Pruhové grafy zobrazujú porovnanie jednotlivých položiek.

Priestorový pruhový graf

Pruhový graf odporúčame použiť, ak:

 • Menovky osí sú dlhé.

 • Zobrazené hodnoty sú trvania.

Pruhové grafy majú nasledujúce podskupiny grafov:

 • Skupinové pruhové a skupinové pruhové v priestore    Skupinové pruhové grafy porovnávajú hodnoty viacerých kategórií. V skupinovom pruhovom grafe sú kategórie zvyčajne usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Priestorový skupinový pruhový graf zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje v sústave troch osí.

  Skupinový pruhový graf a priestorový skupinový pruhový graf

 • Skladaný pruhový a skladaný pruhový v priestore    Skladané pruhové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek voči celku. Skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje v sústave troch osí.

  Skladaný pruhový graf a skladaný pruhový graf v priestore

 • 100% skladaný pruhový a 100% skladaný pruhový v priestore    Tento typ grafu porovnáva percentuálne hodnoty, ktorými sa jednotlivé hodnoty podieľajú na celkovej hodnote, v rámci viacerých kategórií. 100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje vodorovné obdĺžniky v trojrozmernom formáte. Nezobrazuje údaje v sústave troch osí.

  100-percentný skladaný pruhový graf a 100-percentný skladaný pruhový graf

 • Vodorovné valcové, kužeľové a ihlanové    Tieto grafy sú k dispozícii v rámci typov skupinových, skladaných a 100-percentných skladaných grafov, ktoré sú k dispozícii aj pre obdĺžnikové pruhové grafy. Zobrazujú a porovnávajú údaje presne tým istým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že v týchto typoch grafov sa namiesto vodorovných obdĺžnikov zobrazujú valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

  Valcový, kužeľový a ihlanový graf

Tip   Ak chcete vytvoriť pruhový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v pruhovom grafe.

Na začiatok stránky

Plošné grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku, môžu byť vynesené na plošný graf. Plošné grafy zvýrazňujú veličinu zmeny za určité obdobie a možno ich použiť na pritiahnutie pozornosti na celkové hodnoty v trende. Údaje, ktoré napríklad predstavujú zisk za určité obdobie môžu byť vynesené na plošný graf na zvýraznenie celkového zisku.

Zobrazením súčtu vynesených hodnôt zobrazuje tento graf aj vzťah častí k celku.

Plošný graf

Plošné grafy majú nasledovné podskupiny grafov:

 • Dvojrozmerný plošný a priestorový plošný graf    Plošné grafy (dvojrozmerné aj priestorové) zobrazujú trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. V priestorových plošných grafoch sa používajú tri osi (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky), ktoré môžete upraviť. V zásade by ste mali radšej uprednostniť použitie čiarového grafu pred použitím neskladaného plošného grafu, pretože sa tak môžete vyhnúť prekrytiu údajov z jedného radu údajmi z iných radov.

  Plošný a priestorový plošný graf

 • Skladaný plošný a priestorový skladaný plošný graf    Skladané plošné grafy zobrazujú trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorový skladaný plošný graf sa zobrazuje tým istým spôsobom, ibaže využíva priestorovú perspektívu. Priestorová perspektíva nie je to isté, čo naozajstný priestorový graf, pretože sa v nej nepoužíva tretia os (os hĺbky).

  Skladaný plošný a priestorový skladaný plošný graf

 • 100-percentný skladaný plošný a priestorový 100-percentný skladaný plošný graf    100-percentné skladané plošné grafy zobrazujú trendy príspevkov jednotlivých percentuálnych hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorový 100-percentný skladaný plošný graf sa zobrazuje tým istým spôsobom, ibaže využíva priestorovú perspektívu. Priestorová perspektíva nie je to isté, čo naozajstný priestorový graf, pretože sa v nej nepoužíva tretia os (os hĺbky).

  100-percentný skladaný plošný graf a priestorový 100-percentný skladaný plošný graf

Tip   Ak chcete vytvoriť plošný graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v plošnom grafe (v češtine).

Na začiatok stránky

Grafy XY (závislosť)

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch a riadkoch na pracovnom hárku môžu byť vynesené v grafe XY (závislosť). Grafy závislosti zobrazujú vzťahy v závislosti na číselných hodnotách vo viacerých radách údajov, alebo vynesú dve skupiny čísiel ako jeden rad súradníc xy.

Graf má dve osi hodnôt, pričom jedna množina číselných údajov sa zobrazuje na vodorovnej osi (os x) a druhá pozdĺž zvislej osi (os y). Graf spája tieto páry hodnôt do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nerovnakých odstupoch alebo zhlukoch. Grafy závislosti XY sa zvyčajne používajú na zobrazovanie a porovnávanie číselných hodnôt, ako sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Závislý graf odporúčame použiť, ak:

 • Chcete zmeniť rozsah vodorovnej osi.

 • Chcete urobiť takúto os logaritmickou stupnicou.

 • Hodnoty pre vodorovnú os nie sú rovnomerne rozmiestnené.

 • Na vodorovnej osi existuje viac údajových bodov.

 • Chcete efektívne zobraziť údaje hárka, ktoré obsahujú kombinácie alebo zoskupenie hodnôt, alebo ak chcete upraviť nezávislé stupnice závislého grafu tak, aby zobrazovali viac informácií o zoskupených hodnotách.

 • Chcete zobraziť podobnosti medzi veľkou skupinou údajov namiesto rozdielov medzi údajovými bodmi.

 • Chcete porovnávať množstvo údajových bodov bez ohľadu na čas. Čím viac údajov zahrniete do grafu závislosti XY, tým lepšie budú výsledky porovnávania.

Ak chcete usporiadať údaje na hárku pre graf závislosti, mali by ste do jedného riadka alebo stĺpca vložiť hodnotu x a do susediacich riadkov alebo stĺpcov potom vložiť príslušnú hodnotu y.

Graf XY (závislosť)

Grafy závislosti obsahujú nasledovné podskupiny grafov:

 • XY (závislosť) len so značkami    Tento typ grafu porovnáva páry hodnôt. Graf závislosti používajte s značka údajového bodu. Ak však používate veľký počet údajových bodov, nepoužívajte čiary, pretože spájanie jednotlivých čiar môže nepriaznivo ovplyvniť čitateľnosť údajov. Tento typ grafu môžete použiť aj v prípade, ak nemusíte zobraziť možnosť prepojenia údajových bodov.

  Graf závislosti XY iba so značkami

 • XY (závislosť) s hladkými čiarami a XY (závislosť) s hladkými čiarami a značkami    Tento typ grafu zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary je možné zobraziť so značkami aj bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez údajových bodov.

  Grafy XY (závislosť) so spojitými čiarami so značkami a bez nich

 • XY (závislosť) s priamkami a XY (závislosť) s priamkami a značkami    V tomto type grafu sa zobrazujú priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

  Grafy XY (závislosť) s priamkami so značkami a bez nich

Tip   Ak chcete vytvoriť graf závislosti XY, pozrite si tému Prezentovanie údajov v grafe XY alebo v čiarovom grafe.

Na začiatok stránky

Burzové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku v určenom poradí možno vyniesť na čiarový graf. Názov burzového grafu naznačuje, že tento typ grafu sa najčastejšie používa na znázornenie pohybu cien akcií. Tento graf však možno takisto používať na znázornenie vedeckých údajov. Možno ho použiť napríklad na znázornenie pohybu teplôt v priebehu dňa alebo roka. Ak chcete vytvoriť burzové grafy, najskôr zoraďte údaje v správnom poradí.

Veľmi dôležitý je spôsob usporiadania údajov burzového grafu na pracovnom hárku. Ak napríklad chcete vytvoriť jednoduchý burzový graf typu maximum-minimum-koniec, údaje by mali byť usporiadané tak, aby sa názvy akcií nachádzali v nadpisoch riadkov. Hodnoty Maximum, Minimum a Koniec musia byť vložené ako názvy stĺpcov.

Burzový graf

Burzové grafy majú nasledujúce podskupiny grafov:

 • Maximum-minimum-koniec    Graf typu maximum-minimum-koniec sa často používa na znázornenie cien akcií. Vyžaduje tri rady hodnôt v nasledujúcom poradí: maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu maximum-minimum-koniec

 • Začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento typ burzového grafu vyžaduje štyri rady hodnôt v nasledujúcom poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu začiatok-maximum-minimum-koniec

 • Objem-maximum-minimum-koniec    Tento typ burzového grafu vyžaduje štyri rady hodnôt v nasledujúcom poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt: jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

  Burzový graf typu objem-maximum-minimum-koniec

 • Objem-začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento typ burzového grafu vyžaduje päť radov hodnôt v nasledujúcom poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu objem-začiatok-maximum-minimum-koniec

Tip   Ak chcete vytvoriť burzový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v burzovom grafe (v češtine).

Na začiatok stránky

Povrchové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku, môžu byť vynesené na povrchový graf. Povrchový graf použite, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch skupín údajov. Farby a vzorky výplne v povrchovom grafu označujú časti, rovnako ako na topografickej mape, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf môžete použiť, ak kategória aj rad údajov obsahujú číselné hodnoty.

Povrchový graf

Povrchové grafy majú nasledujúce podskupiny grafov:

 • Priestorový povrchový    Priestorový povrchový graf zobrazuje trendy v hodnotách dvoch rozmerov v neprerušovanej krivke. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov, ale rozdiely medzi hodnotami. Tento graf poskytuje priestorové zobrazenie údajov, ktoré si môžeme predstaviť ako gumený hárok, ktorý je natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by za iných okolností nebolo možné vidieť.

  Priestorový povrchový graf

 • Priestorový drôtený povrchový    Priestorový povrchový graf, ktorý sa zobrazí bez farieb povrchu, sa nazýva aj priestorový drôtený povrchový graf. Tento graf zobrazuje iba čiary. Priestorový povrchový graf, ktorý sa zobrazuje bez farebných pásov na povrchu, sa označuje ako priestorový drôtený povrchový graf. Tento graf zobrazuje iba čiary.

  Poznámka   Priestorový drôtený povrchový graf je neprehľadný, ale je mimoriadne vhodný na rýchle vykreslenie veľkých množín údajov.

  Priestorový drôtený povrchový graf

 • Obrysový graf    Obrysové grafy sú povrchové grafy po zobrazení zhora. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

  Obrysový graf

 • Drôtený obrysový graf    Drôtené obrysové grafy sú tiež povrchové grafy po zobrazení zhora. Neobsahujú však farebné pásma na svojom povrchu a zobrazujú len čiary.

  Poznámka   Drôtené obrysové grafy sú neprehľadné. Namiesto nich by ste radšej mali používať priestorové povrchové grafy.

  Drôtený obrysový graf

Tip   Ak chcete vytvoriť povrchový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v povrchovom grafe (v češtine).

Na začiatok stránky

Prstencové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané iba v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku, možno vyniesť na prstencový graf. Podobne ako koláčové grafy, aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku, ale môžu obsahovať viac rad údajov.

Prstencový graf

Poznámka   Prstencové grafy sú neprehľadné. Miesto nich môžete použiť skladaný stĺpcový graf alebo skladaný pruhový graf.

Prstencové grafy majú nasledujúce podskupiny grafov:

 • Prstencový    V prstencových grafoch sa údaje zobrazujú v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v menovkách údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

  Typ prstencového grafu

 • Rozložený prstencový    Podobne ako rozložené koláčové grafy, rozložené prstencové grafy zobrazujú podiel každej hodnoty v súčte zvýraznením jednotlivých hodnôt. Prstencové grafy však môžu obsahovať viac radov údajov.

  Typ rozloženého prstencového grafu

Tip   Ak chcete vytvoriť prstencový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v prstencovom grafe.

Na začiatok stránky

Bublinové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch na hárku tak, že hodnoty X zobrazené v prvok stĺpci, a príslušné hodnoty Y zobrazené v priľahlých stĺpcoch, možno vyniesť na bublinový graf.

Údaje môžete usporiadať spôsobom, ktorý je zobrazený v nasledujúcom príklade.

Bublinový graf

Bublinové grafy majú nasledujúce podskupiny grafov:

 • Bublinový alebo bublinový s priestorovým efektom    V oboch typoch bublinových grafov sa porovnávajú množiny troch hodnôt namiesto dvoch. Tretia hodnota určuje veľkosť značky bubliny. Môžete vybrať zobrazenie bublín v dvojrozmernom formáte alebo s priestorovým efektom.

  Bublinový graf a bublinový graf s priestorovým efektom

Tip   Ak chcete vytvoriť bublinový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v bublinovom grafe.

Na začiatok stránky

Radarové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku, je možné vyniesť na radarový graf. Radarové grafy porovnávajú agregované hodnoty niekoľkých rad údajov.

Radarový graf s výplňou

Radarové grafy majú nasledujúce podskupiny grafov:

 • Radarový a radarový so značkami    Radarové grafy, či už so značkami alebo bez nich, zobrazujú zmeny v hodnotách vzťahujúcich sa k stredovému bodu.

  Radarový graf a radarový graf so značkami

 • Radarový s výplňou    V radarovom grafe s výplňou je oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov, vyplnená farbou.

  Radarový graf s výplňou

Tip   Ak chcete vytvoriť radarový graf, pozrite si tému Prezentovanie údajov v radarovom grafe (v češtine).

Na začiatok stránky

Ďalšie typy grafov, ktoré je možné vytvoriť v programe Excel

Ak sa typ grafu, ktorý chcete vytvoriť, nenachádza v zozname dostupných typov grafov, môže existovať aj iný spôsob, ako tento typ vytvoriť v programe Excel.

Môžete vytvoriť napríklad nasledujúce typy grafov:

 • Ganttove grafy a plávajúce stĺpcové grafy    Môžete použiť určitý typ grafu na simuláciu týchto typov grafov. Môžete napríklad použiť pruhový graf na simuláciu Ganttovho grafu, alebo môžete použiť stĺpcový graf na simuláciu plávajúceho stĺpcového grafu, ktorý znázorňuje minimálne a maximálne hodnoty. Ďalšie informácie nájdete v témach Prezentovanie údajov v Ganttovom grafe v programe Excel (v češtine) a Prezentovanie údajov v stĺpcovom grafe.

 • Kombinované grafy    Ak chcete zdôrazniť rozdielnosť typov informácií v grafe, môžete v jednom grafe kombinovať dva a viac typov grafov. Môžete napríklad skombinovať stĺpcový graf s čiarovým grafom a dosiahnuť okamžitý vizuálny efekt, ktorý môže zvýšiť prehľadnosť grafu. Ďalšie informácie nájdete v téme Prezentovanie údajov v kombinovanom grafe (v češtine).

 • Organizačné schémy    Do hárka môžete vložiť aj grafický prvok SmartArt a vytvoriť organizačnú schému, vývojový diagram alebo schému hierarchických vzťahov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie organizačnej schémy.

 • Histogramy a paretove grafy    Ak chcete vytvoriť histogram alebo paretový graf (zoradený histogram) v programe Excel, môžete použiť nástroje na analýzu údajov, ktoré sa sprístupnia po načítaní doplnku Analytické nástroje pre program Excel. Tento doplnok je k dispozícii pri inštalácii balíka Microsoft Office alebo programu Excel. Ďalšie informácie nájdete v téme Prezentovanie údajov v histograme (v češtine).

  Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007



Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk