Synchronizácia obsahu s programom Outlook 2010 SharePoint 2010

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft Outlook 2010 môžete synchronizovať knižnice lokality SharePoint, zoznam kontaktov, zoznam úloh, zoznam projektových úloh a typu externého zoznamu služby SharePoint. Pretože mnohých používateľov SharePoint 2010 použiť aplikáciu Outlook 2010 aj na spoluprácu a koordináciu aktivít a projektov, možnosť synchronizovať tieto zoznamy a knižnice môže pomôcť vám efektívnejšie, najmä ak pracovať offline alebo nemáte vhodný prístup k lokalitám SharePoint vždy.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o synchronizácii obsahu aplikácie SharePoint 2010 s programom Outlook 2010

Práca so synchronizovanou knižnicou dokumentov

Práca so synchronizovaným zoznamom kontaktov

Práca so synchronizovaným zoznamom úloh

Práca so synchronizovaným externého zoznamu

Ďalšie body integrácie

Synchronizácia knižnice lokality SharePoint s programom Outlook 2010

Synchronizácia zoznamu kontaktov lokality SharePoint s kontaktmi programu Outlook 2010

Synchronizácia zoznamu úloh lokality SharePoint s úlohami programu Outlook 2010

Úvodné informácie o synchronizácii obsahu aplikácie SharePoint 2010 s programom Outlook 2010

S programom Outlook 2010 môžete synchronizovať knižnice lokality SharePoint, zoznam kontaktov, zoznam úloh, zoznam projektových úloh a typu externého zoznamu služby SharePoint. Pretože mnohých používateľov SharePoint 2010 použiť aplikáciu Outlook 2010 aj na spoluprácu a súradníc aktivít a projektov, možnosť synchronizovať tieto zoznamy a knižnice môže pomôcť vám efektívnejšie, najmä ak pracovať offline a nemajú pohodlný prístup k lokalitám SharePoint vždy.

Ak chcete synchronizovať takéto knižnice a zoznamy, musíte mať v klientskom počítači nainštalovaný program Outlook 2010 a k danej knižnici alebo zoznamu potrebujete povolenie na spoluprácu.

Ďalšie informácie o používaní aplikácie SharePoint 2010 s programom Outlook 2010 sa nachádzajú v sekcii Pozrite tiež a v systéme Pomocníka programu Outlook 2010.

Horná časť stránky

Práca so synchronizovanou knižnicou dokumentov

Knižnicu lokality SharePoint je možné synchronizovať medzi programom Outlook 2010 a aplikáciou SharePoint 2010. Po vykonaní synchronizácie knižnice sa knižnica zobrazí ako priečinok na navigačnej table programu Outlook v časti Zoznamy SharePoint.

Ak použijete funkciu Okamžité vyhľadávanie, v programe Outlook sa vyhľadajú všetky synchronizované dokumenty lokality SharePoint. Ukážky dokumentov na table na čítanie v programe Outlook uľahčujú prezeranie výsledkov vyhľadávania. Otváranie dokumentov lokality SharePoint a ukladanie v nich vykonaných zmien je tak rýchlejšie a pohodlnejšie, ak sa uskutočňuje z programu Outlook. Zobraziť ukážky, upravovať a spravovať dokumenty v knižnici lokality SharePoint potom môžete z prostredia programu Outlook. Takisto môžete knižnice previesť do režimu offline, pracovať so súbormi balíka Office v knižnici, následne ich opäť previesť do režimu online a synchronizovať zmeny.

Takáto synchronizácia súborov balíka Office je jednosmerná. Zmeny vykonané v súboroch v knižnici lokality SharePoint môžete prevziať do programu Outlook, avšak nie je možné v prostredí programu Outlook vykonať zmeny v súboroch nepatriacich do balíka Office a potom ich odovzdať späť do knižnice lokality SharePoint. Ak s programom Outlook pracujete v režime offline, môžete upravovať súbory balíka Office, ako sú napríklad dokumenty programu Word, tabuľky programu Excel alebo prezentácie programu PowerPoint. Keď sa pripojíte naspäť do režimu online, môžete zmeny odovzdať do knižnice lokality SharePoint. V programe Outlook však nefunguje sledovanie zmien v súboroch balíka Office, ktoré boli vykonané v prostredí knižnice lokality SharePoint. Najlepšie výsledky dosiahnete tým, že skontrolujte takéto súbory ako prvé, ak v nich zamýšľate vykonať zmeny v prostredí programu Outlook.

Horná časť stránky

Práca so synchronizovaným zoznamom kontaktov

Zoznam kontaktov lokality SharePoint je možné synchronizovať medzi programom Outlook 2010 a aplikáciou SharePoint 2010, čo vám umožní v prostredí programu Outlook efektívnejšie ukladať, zdieľať a spravovať kontakty lokality SharePoint. Zoznam kontaktov je takisto možné previesť do režimu offline, pracovať s ním, potom ho previesť späť do režimu online a následne synchronizovať buď v programe Outlook 2010, alebo v aplikácii SharePoint 2010.

V programe Outlook 2010 funguje synchronizovaný zoznam kontaktov lokality SharePoint rovnako, ako iné priečinky kontaktov programu Outlook. Dané kontakty môžete zobraziť, upravovať či tlačiť a pomocou programu Microsoft Office Communicator môžete kontaktom dokonca zavolať. Takisto je možné odosielať kontaktom e-mailové správy aj žiadosti o schôdzu, používať farebné kategórie, ukladať k jednotlivým kontaktom viaceré telefónne čísla a e-mailové adresy, ako aj priradiť k nim fotografie, elektronické vizitky či informácie o narodeninách a výročiach.

Takáto synchronizácia zoznamu kontaktov funguje obojsmerne. Zmeny v kontaktoch vykonané v prostredí programu Outlook sa automaticky synchronizujú so zoznamom Kontakty na lokalite SharePoint. Zmeny vykonané v zozname Kontakty na lokalite SharePoint sa automaticky synchronizujú s kontaktmi programu Outlook.

Keď otvoríte kontakt lokality SharePoint v programe Outlook alebo otvoríte zoznam Kontakty v aplikácii SharePoint 2010, zobrazia sa najnovšie zmeny. Ak boli zmeny v kontakte vykonané v prostredí programu Outlook vtedy, keď bol otvorený zoznam Kontakty na lokalite SharePoint, na zobrazenie najnovších zmien v zozname lokality SharePoint je potrebné obnoviť okno prehliadača. Ak boli zmeny v zozname Kontakty na lokalite SharePoint vykonané vtedy, keď bol daný kontakt otvorený v programe Outlook, na zobrazenie najnovších zmien v kontakte programu Outlook je potrebné použiť príkaz Odoslať alebo prijať.

Horná časť stránky

Práca so synchronizovaným zoznamom úloh

Medzi programom Outlook 2010 a aplikáciou SharePoint 2010 je možné synchronizovať zoznam úloh lokality SharePoint. Môžete pracovať so zoznamom štandardných úloh aj so zoznamom projektových úloh, ktorý je podobný ako zoznam štandardných úloh s výnimkou toho, že súčasťou zoznamu projektových úloh je aj grafické zobrazenie položiek úloh (tzv. Ganttovo zobrazenie). Zoznam úloh môžete takisto previesť do režimu offline, pracovať s úlohami v zozname, potom ich previesť späť do režimu online a synchronizovať ich v programe Outlook.

Obsah synchronizovaného zoznamu úloh sa zobrazí v časti Iné úlohy na navigačnej table a v zlúčenej podobe na paneli s úlohami. Ak chcete sledovať stav, priebeh a históriu projektov, vy a váš tím môžete vytvárať, priraďovať, aktualizovať a odstraňovať úlohy, či odpovedať na ne, keď pracujete s príslušnými priečinkami programu Outlook.

K synchronizovaným úlohám je možné priradiť príznaky a kategórie rovnako ako k úlohám programu Outlook. Príznaky a kategórie sa nezobrazia na lokalite SharePoint, príznaky a kategórie sú však k dispozícii pri práci so synchronizovanými úlohami v programe Outlook. Upozornenia na úlohy lokality SharePoint sú tiež plne integrované s úlohami a kalendármi. Môžete sa rozhodnúť pre nastavenie automaticky generovaných e-mailových oznámení a pripomenutí.

Takáto synchronizácia zoznamu úloh funguje obojsmerne. Zmeny v týchto úlohách vykonané v prostredí programu Outlook sa automaticky synchronizujú so zoznamom Úlohy alebo so zoznamom Projektové úlohy lokality SharePoint. Zmeny vykonané v zozname Úlohy alebo v zozname Projektové úlohy lokality SharePoint sa automaticky synchronizujú s úlohami v programe Outlook. Keď otvoríte úlohu programu Outlook alebo otvoríte zoznam Úlohy či zoznam Projektové úlohy v aplikácii SharePoint 2010, zobrazia sa najnovšie zmeny.

Ak v programe Outlook vykonáte zmeny v úlohe vtedy, keď je otvorený zoznam Úlohy lokality SharePoint, na zobrazenie najnovších zmien v zozname je potrebné obnoviť okno prehliadača. Ak vykonáte zmeny v zozname Úlohy lokality SharePoint vtedy, keď je daná úloha otvorená v programe Outlook, na zobrazenie najnovších zmien v úlohe programu Outlook je potrebné použiť príkaz Odoslať alebo prijať.

Horná časť stránky

Práca so synchronizovaným externého zoznamu

Externého zoznamu služby SharePoint medzi Outlook 2010 a SharePoint 2010 je možné synchronizovať. Externý zoznam lokality SharePoint je vytvorený pomocou služby Business Connectivity Services (BCS) v programe SharePoint Designer 2010 a môže obsahovať prístup na čítanie a zapisovanie do riadka podnikové údaje zo zdrojov údajov, napríklad SQL Server alebo SAP.

Pri vytváraní typu externého obsahu v programe SharePoint Designer 2010, ktorý môžete priradiť k natívny typ položky balíka Office, ako je napríklad kontaktu alebo úlohy tak, aby externé údaje vzhľad a správanie rovnako ako kontaktu alebo úlohy položky v Outlooku. Predpokladajme, že k externému zdroju údajov je zoznam zákazníkov a chcete zobraziť tieto externé údaje v programe Outlook. Pretože údaje pre zákazníkov podobá kontaktov v Outlooku, možno priradiť daného externého typu obsahu na položku kontaktu v programe Outlook. Po pripojení externého zoznamu k programu Outlook pomocou príkazu pripojiť k programu Outlook, môžete vytvoriť, aktualizovať a odstrániť externých údajov priamo z programu Outlook tak, ako by ste vytvoriť a aktualizovať svoje kontakty programu Outlook a úlohy.

Horná časť stránky

Ďalšie body integrácie

V programe Outlook 2010 sú dostupné ďalšie body integrácie s aplikáciou SharePoint 2010 vrátane nasledujúcich:

 • Účasť na diskusiách online s použitím e-mailových správ

 • zobrazenie kalendára aplikácie SharePoint 2010 a kalendára programu Outlook 2010 vedľa seba,

 • správa upozornení služby SharePoint a informačných kanálov RSS,

 • vytvorenie centra schôdzí,

 • používanie webových častí programu Outlook v aplikácii SharePoint 2010 napríklad na zobrazenie správ programu Outlook,

 • používanie doplnku Outlook Social Connector na správu informačných kanálov sociálnych sietí kolegov.

Ďalšie informácie o uvedených doplňujúcich bodoch integrácie sa nachádzajú v systémoch Pomocníka v programe Outlook 2010 a v aplikácii SharePoint.

Horná časť stránky

Synchronizácia knižnice lokality SharePoint s programom Outlook 2010

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu knižnicu, ktorú chcete synchronizovať.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti pre knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka:  Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality SharePoint.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica a v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Pripojiť k programu Outlook.

 4. Po zobrazení výzvy na otvorenie programu v počítači kliknite na príkaz Povoliť.

 5. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie operácie, kliknite na tlačidlo Áno.

V programe Outlook sa knižnica pridá na navigačnú tablu v časti Zoznamy SharePoint. Súbory v knižnici sa správajú podobne ako e-mailové správy. Súbory balíka Office je možné kliknutím zobraziť ako ukážku na table na čítanie alebo ich otvoriť dvojitým kliknutím. Ďalšie možnosti sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na požadovaný súbor.

Poznámka: 

 • Ak má knižnica podpriečinky a vy chcete mať prístup k všetkým súborom v programe Outlook, zobrazte najvyššiu úroveň danej knižnice a potom ju pripojte k programu Outlook. Ak sa v čase pripojenia knižnice k programu Outlook nachádzate v podpriečinku danej knižnice, na základe predvoleného nastavenia sa pripojí iba obsah príslušného priečinka.

 • Ak vám postačuje prístup iba k obsahu jednotlivého priečinka v programe Outlook, môžete postupovať dvoma spôsobmi. Ak nemáte otvorený priečinok s požadovanými súbormi, ukážte myšou na priečinok, kliknite na zobrazenú šípku Otvoriť ponuku a potom kliknite na príkaz Pripojiť k programu Outlook. Ak je priečinok, ktorý chcete pripojiť, už otvorený, postupujte rovnako ako pri pripájaní knižnice.

 • Po pripojení knižnice k programu Outlook môžete ostatných členov tímu pozvať, aby sa pripojili ku knižnici. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov knižnice v programe Outlook a potom kliknite na príkaz Zdieľať tento priečinok.

Horná časť stránky

Synchronizácia zoznamu kontaktov lokality SharePoint s kontaktmi programu Outlook 2010

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznam kontaktov, ktorý chcete synchronizovať.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov zoznamu kontaktov alebo kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti zoznamu kliknite na názov zoznamu kontaktov.

  Poznámka:  Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality SharePoint.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam a v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Outlook.

 4. Po zobrazení výzvy na pripojenie kontaktov lokality SharePoint k programu Outlook kliknite na tlačidlo OK.

V programe Outlook 2010 sa kontakty pridávajú na navigačnú tablu v časti Kontakty.

Horná časť stránky

Synchronizácia zoznamu úloh lokality SharePoint s úlohami programu Outlook 2010

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznam Úlohy alebo zoznam Projektové úlohy, ktorý chcete synchronizovať.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov úlohy alebo projektovej úlohy alebo kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti zoznamu kliknite na názov úlohy alebo projektovej úlohy.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam a v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Outlook.

 4. Po zobrazení výzvy na pripojenie zoznamu Kontakty lokality SharePoint k programu Outlook kliknite na tlačidlo OK.

V programe Outlook 2010 sa úlohy pridávajú na navigačnú tablu v časti Iné úlohy, ako aj na panel s úlohami.

Poznámka: S úlohami z lokality SharePoint môžete pracovať podobne, ako s úlohami programu Outlook. Úlohy môžete voľne presúvať a kopírovať medzi priečinkami pre program Outlook a pre lokalitu SharePoint. Opakované úlohy a žiadosti o vykonanie úlohy z programu Outlook sa však na lokalite SharePoint skonvertujú do bežných úloh.

Tip:  Po pripojení zoznamu Úlohy alebo Projektové úlohy k programu Outlook môžete ostatným členom tímu odoslať správu o zdieľaní, prostredníctvom ktorej ich pozvete na pripojenie k úlohám. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov zoznamu úloh v programe Outlook a potom kliknite na príkaz Zdieľať názov zoznamu úloh. Vytvorí sa e-mailová správa obsahujúca prepojenie a príkaz na pripojenie k zoznamu.

Horná časť stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×