Spustenie makra

Existuje niekoľko spôsobov spustenia makra v Microsoft Exceli. Makro je akcia alebo množina akcií, ktoré môžete použiť na automatizáciu úloh. Makrá sa zaznamenávajú v programovacom jazyku Visual Basic for Applications. Makro môžete vždy spustiť kliknutím na príkaz Makrá na páse s nástrojmi. V závislosti od nastavenia spúšťania makra môžete makro spustiť aj stlačením klávesovej skratky s klávesom CTRL, kliknutím na tlačidlo na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo vo vlastnej skupine na páse s nástrojmi, prípadne kliknutím na oblasť v objekte, grafickom prvku alebo ovládacom prvku. Okrem toho môžete makro spustiť automaticky po otvorení zošita.

Poznámka : Keď nastavíte úroveň zabezpečenia makra v Exceli na hodnotu Zakázať všetky makrá bez oznámenia, Excel spustí iba tie makrá, ktoré sú digitálne podpísané alebo uložené v dôveryhodnom umiestnení (napríklad spúšťací priečinok Excelu v počítači). Ak makro, ktoré chcete spustiť, nie je digitálne podpísané alebo sa nenachádza v dôveryhodnom umiestnení, môžete dočasne zmeniť úroveň zabezpečenia na takú, ktorá povolí všetky makrá.

Pred spustením makier

Pred spustením makier budete musieť v Exceli zmeniť niekoľko nastavení:

 1. Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, zobrazte ju. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie karty Vývojár.

 2. Ak chcete dočasne nastaviť úroveň zabezpečenia na povolenie všetkých makier, postupujte nasledovne:

  1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Zabezpečenie makra.

   Karta Vývojár na páse s nástrojmi
  2. V kategórii Nastavenie makra v časti Nastavenie makra kliknite na položku Povoliť všetky makrá (neodporúča sa, môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) a potom na tlačidlo OK.

   Poznámka : Ak chcete zabrániť spusteniu potenciálne nebezpečného kódu, po ukončení práce s makrami sa odporúčame vrátiť k ľubovoľnému nastaveniu, ktorým sa zakážu všetky makrá.

 1. Otvorte zošit, ktorý obsahuje makro.

 2. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Makrá.

  Karta Vývojár na páse s nástrojmi
 3. V poli Názov makra kliknite na makro, ktoré chcete spustiť.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Makro môžete spustiť aj stlačením kombinácie klávesov CTRL + F8. Makro zastavíte stlačením klávesu ESC.

  • Ak chcete spustiť makro z modulu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), kliknite na položku Úpravy a potom v ponuke Run kliknite na položku Run Sub/UserForm alebo stlačte kláves F5.

 1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Makrá.

  Karta Vývojár na páse s nástrojmi
 2. V poli Názov makra kliknite na makro, ktoré chcete priradiť ku klávesovej skratke s klávesom Ctrl.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti makra.

 4. Do poľa Klávesová skratka zadajte ľubovoľné malé alebo veľké písmeno, ktoré chcete použiť spolu s klávesom Ctrl.

  Poznámka : Klávesová skratka prepíše ľubovoľnú ekvivalentnú predvolenú klávesovú skratku Excelu, kým je zošit obsahujúci makro otvorený.

  Zoznam klávesových skratiek s klávesom Ctrl, ktoré sú už v Exceli priradené, nájdete v článku Excelové skratky a funkčné klávesy.

 5. Do poľa Popis zadajte popis makra.

 6. Kliknutím na položku OK uložte zmeny a kliknutím na položku Zrušiť zavrite dialógové okno Makro.

Ak chcete spustiť makro stlačením tlačidla Rýchly prístup na paneli s nástrojmi, tlačidlo je najprv potrebné pridať na panel s nástrojmi podľa postupu, ktorý nájdete v téme Priradenie makra k tlačidlu.

Môžete vytvoriť vlastnú skupinu, ktorá sa zobrazí na karte na páse s nástrojmi, a potom môžete priradiť makro k tlačidlu v danej skupine. Môžete napríklad pridať vlastnú skupinu s názvom Moje makrá na kartu Vývojár a potom do nej pridať makro, ktoré sa zobrazí ako tlačidlo. Postup nájdete v téme Priradenie makra k tlačidlu.

Spustenie makra kliknutím na oblasť na grafickom objekte

Na grafickom prvku môžete vytvoriť aktívny bod, na ktorý môžu používatelia kliknúť a spustiť makro.

 1. Do zošita vložte existujúci grafický objekt, ako je napríklad obrázok, obrázok ClipArt, tvar alebo grafika SmartArt.

  Ďalšie informácie o vkladaní grafického objektu nájdete v téme Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov.

 2. Ak chcete na existujúcom objekte vytvoriť najrelevantnejšiu oblasť, kliknite na položky Vložiť > Tvary, vyberte požadovaný tvar a následne ho natiahnite na existujúci objekt.

  Tvary
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na vytvorenú najrelevantnejšiu oblasť a potom kliknite na položku Priradiť makro.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete existujúce makro priradiť ku grafickému objektu, dvakrát kliknite na makro alebo zadajte jeho meno do poľa Názov makra.

  • Ak chcete zaznamenať nové makro a priradiť ho k vybratému grafickému objektu, kliknite na položku Záznam, zadajte názov makra do dialógového okna Záznam makra a kliknutím na položku OK spustite záznam makra. Po dokončení záznamu makra kliknite na tlačidlo Zastaviť záznam Obrázok tlačidla na karte Vývojár v skupine Kód.

   Tip :  Môžete kliknúť aj na položku Zastaviť záznam Obrázok tlačidla v ľavej časti stavového riadka.

  • Ak chcete upraviť existujúce makro, kliknite na názov makra v poli Názov makra a potom kliknite na príkaz Upraviť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zošite vyberte najrelevantnejšiu oblasť. Zobrazia sa nástroje na Kreslenie a pridá sa karta Formát.

 7. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  Ponuka možností farieb Výplň tvaru

 8. Kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

Ak zaznamenáte makro a uložíte ho pod názvom Auto_Open, makro sa spustí pri každom otvorení zošita, v ktorom sa nachádza. Ďalším spôsobom, ako môžete automaticky spustiť makro pri otvorení zošita, je zapísanie procedúry VBA do udalosti Open zošita pomocou nástroja Visual Basic Editor. Udalosť Open je zabudovaná udalosť zošita, ktorá spúšťa kód makra pri každom otvorení zošita.

Vytvorenie makra s názvom Auto_Open

 1. Ak chcete makro uložiť s konkrétnym zošitom, najskôr daný zošit otvorte.

 2. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Zaznamenať makro.

 3. Do poľa Názov makra zadajte reťazec Auto_Open.

 4. V poli Uložiť makro v vyberte zošit, do ktorého chcete makro uložiť.

  Tip : Ak chcete, aby bolo makro dostupné pri každom použití Excelu, vyberte možnosť Zošit osobných makier. Ak vyberiete možnosť Zošit osobných makier, Excel vytvorí skrytý zošit osobných makier (Personal.xlsb), ak ešte žiadny neexistuje, a makro uloží do tohto zošita. V systéme Windows Vista sa tento zošit uloží do priečinka C:\Users\meno používateľa\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. Ak v tomto umiestnení zošit nenájdete, je pravdepodobné, že sa namiesto podpriečinka Local uložil do podpriečinka Roaming. V systéme Microsoft Windows XP sa zošit uloží do priečinka C:\Documents and Settings\meno používateľa\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Zošity v priečinku XLStart sa otvárajú automaticky pri každom spustení Excelu. Ak chcete, aby sa makro v zošite osobných makier automaticky spúšťalo v inom zošite, musíte aj tento zošit uložiť do priečinka XLStart, aby sa pri spustení Excelu otvorili oba zošity.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom vykonajte akcie, ktoré chcete zaznamenať.

 6. V skupine Kód na karte Vývojár kliknite na položku Zastaviť záznam Obrázok tlačidla .

  Tip : Môžete kliknúť aj na položku Zastaviť záznam v ľavej časti stavového riadka.

  .

Poznámky : 

 • Ak v kroku 6 makro uložíte do priečinka Tento zošit alebo Nový zošit, zošit uložte, alebo presuňte do jedného z priečinkov XLStart.

 • Záznam makra Auto_Open má nasledovné obmedzenia:

  • Ak zošit, do ktorého makro Auto_Open ukladáte, už v udalostiOpen obsahuje procedúru VBA, procedúra VBA pre udalosť Open prepíše všetky akcie v makre Auto_Open.

  • Makro Auto_Open sa ignoruje v prípade, že zošit sa otvára programovo s použitím metódy Open.

  • Makro Auto_Open sa spustí ešte pred otvorením ľubovoľného zošita. Z tohto dôvodu, ak zaznamenávate akcie, ktoré má program Excel uskutočňovať, v predvolenom zošite Zošit1 alebo v zošite, ktorý je načítaný z priečinka XLStart, makro Auto_Open po reštartovaní programu Excel nebude fungovať, pretože toto makro sa spúšťa pred otvorením predvoleného a spúšťacieho zošita.

   Ak narazíte na tieto obmedzenia, musíte namiesto vytvorenia makra Auto_Open podľa popisu uvedeného v nasledujúcej časti tohto článku vytvoriť procedúru VBA pre udalosť Open.

 • Ak chcete zabrániť spusteniu makra Auto_Open pri spustení programu Excel, počas spúšťania programu Excel držte stlačený kláves SHIFT.

Vytvorenie procedúry VBA pre udalosť Open v zošite

V nasledovnom príklade je udalosť Open použitá na spustenie makra pri otvorení zošita.

 1. Všetky otvorené zošity uložte a zavrite.

 2. Otvorte zošit, do ktorého chcete pridať makro, alebo vytvorte nový zošit.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine Kód na položku Visual Basic.

 4. V okne Prieskumníka projektu kliknite pravým tlačidlom myši na objekt Tento zošit a potom na položku Zobraziť kód.

  Tip : Ak sa okno Prieskumník projektu nezobrazuje, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Prieskumník projektu.

 5. V zozname Objekt nad oknom Kód vyberte položku Zošit.

  Takto sa automaticky vytvorí prázdna procedúra pre udalosť Open podobná tejto procedúre:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 6. Do procedúry pridajte tieto riadky kódu:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date
  End Sub

 7. Prejdite do programu Excel a zošit uložte ako zošit s povolenými makrami (.xlsm).

 8. Zatvorte a znova otvorte zošit. Pri opätovnom otvorení súboru program Excel spustí procedúru Workbook_Open, ktorá zobrazí hlásenie s dnešným dátumom.

 9. V okne s hlásením kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Bunka A1 v Hárku1 tiež obsahuje dátum ako výsledok spustenia procedúry Workbook_Open.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Automatické spustenie makra pri otváraní zošita 

Automatizácia úloh pomocou záznamu makra

Zaznamenanie makra na otvorenie konkrétnych zošitov pri spustení Excelu

Vytváranie a ukladanie všetkých makier v jednom zošite

Uloženie makra

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×