Sprievodca kontextovými ponukami doplnku Power Query

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Kontextové ponuky sú určené pre konkrétny prvok na table editora, napríklad bunku tabuľky. Kontextová ponuka definuje akcie, ktoré sa môžu realizovať vo vybratom prvku alebo vybratých prvkoch.

Obsah článku

Kontextová ponuka bunky

Typ čísla alebo dátumu a času

Nahradenie hodnoty čísla alebo dátumu a času

Typ textu

Nahradenie textových hodnôt

Logický typ

Nahradenie logických hodnôt

Typ tabuľky alebo prepojenia

Kontextová ponuka stĺpca

Výber jedného stĺpca

Zmena typu s kultúrou

Výber viacerých stĺpcov

Kontextová ponuka tabuľky

Kontextová ponuka kroku dotazu

Vyhľadávanie online

Kontextová ponuka bunky

Ak chcete v bunke vykonať akciu, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú bunku. Každá bunka obsahuje kontextovú ponuku.

Typ čísla alebo dátumu a času

Akcia

Popis

Číselné filtre

Filtruje tabuľku na základe operátora:

 • Rovná sa

 • Nerovná sa

 • Väčšie ako

 • Väčšie ako alebo sa rovná

 • Menšie ako

 • Menšie ako alebo sa rovná

Nahradiť hodnoty

Vo vybratých stĺpcoch nahradí jednu hodnotu inou. Ak chcete nahradiť hodnoty čísla alebo dátumu a času, pozrite si časť Nahradenie hodnoty čísla alebo dátumu a času.

Prejsť na detaily

Umožňuje prechod na obsah bunky. Pridá nový krok do aktuálneho dotazu, aby sa mohla vykonať navigácia. Túto akciu možno vrátiť späť odstránením tohto kroku na table Kroky.

Pridať ako nový dotaz

Vytvorí nový dotaz s obsahom tejto bunky v podobe hodnôt dotazu. Názov nového dotazu je rovnaký ako hlavička stĺpca vybratej bunky.

Nahradenie hodnoty čísla alebo dátumu a času

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku čísla alebo dátumu a času.

 2. Kliknite na položku Nahradiť hodnoty.

 3. V dialógovom okne Nahradenie hodnôt zadajte hodnoty do polí Hodnota, ktorá sa má vyhľadať a Nahradiť s.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Typ textu

Akcia

Popis

Textové filtre

Filtruje tabuľku na základe operátora:

 • Rovná sa

 • Nerovná sa

 • Začína na

 • Končí na

 • Obsahuje

 • Neobsahuje

Nahradiť hodnoty

Vo vybratých stĺpcoch nahradí jednu hodnotu inou. Ak chcete nahradiť textové hodnoty, pozrite časť Nahradenie textových hodnôt.

Prejsť na detaily

Umožňuje prechod na obsah bunky. Pridá nový krok do aktuálneho dotazu, aby sa mohla vykonať navigácia. Túto akciu možno vrátiť späť odstránením tohto kroku na table Kroky.

Pridať ako nový dotaz

Vytvorí nový dotaz s obsahom tejto bunky v podobe hodnôt dotazu. Názov nového dotazu je rovnaký ako hlavička stĺpca vybratej bunky.

Nahradenie textových hodnôt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na textovú bunku.

 2. Kliknite na položku Nahradiť hodnoty.

 3. V dialógovom okne Nahradenie hodnôt zadajte hodnoty do polí Hodnota, ktorá sa má vyhľadať a Nahradiť s.

 4. Kliknutím na možnosť Priradiť celý obsah buniek nahraďte bunky z celého obsahu. Inak možnosť Nahradiť hodnoty nahradí každú zhodu položky Hodnota, ktorá sa má vyhľadať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Logický typ

Akcia

Popis

Nahradiť hodnoty

Vo vybratých stĺpcoch nahradí jednu hodnotu inou. Ak chcete nahradiť logické hodnoty, pozrite si časť Nahradenie logických hodnôt.

Prejsť na detaily

Umožňuje prechod na obsah bunky. Pridá nový krok do aktuálneho dotazu, aby sa mohla vykonať navigácia. Túto akciu možno vrátiť späť odstránením tohto kroku na table Kroky.

Pridať ako nový dotaz

Vytvorí nový dotaz s obsahom tejto bunky v podobe hodnôt dotazu. Názov nového dotazu je rovnaký ako hlavička stĺpca vybratej bunky.

Nahradenie logických hodnôt

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na logickú bunku.

 2. Kliknite na položku Nahradiť hodnoty.

 3. V dialógovom okne Nahradenie hodnôt zadajte hodnoty do polí Hodnota, ktorá sa má vyhľadať a Nahradiť s.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Typ tabuľky alebo prepojenia

Akcia

Popis

Prejsť na detaily

Umožňuje prechod na obsah bunky. Pridá nový krok do aktuálneho dotazu, aby sa mohla vykonať navigácia. Túto akciu možno vrátiť späť odstránením tohto kroku na table Kroky.

Pridať ako nový dotaz

Vytvorí nový dotaz s obsahom tejto bunky v podobe hodnôt dotazu. Názov nového dotazu je rovnaký ako hlavička stĺpca vybratej bunky.

Kontextová ponuka stĺpca

Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté hlavičky stĺpcov, čím sa na všetky bunky tohto stĺpca použije daná akcia. Každý typ stĺpca obsahuje kontextovú ponuku.

Výber jedného stĺpca

Akcia

Vzťahuje sa na typ

Popis

Odstrániť

Všetky typy

Odstráni vybratý stĺpec zo zobrazenia a ďalšieho používania.

Odstrániť ostatné stĺpce

Všetky typy

Odstráni všetky nevybraté stĺpce zo zobrazenia a ďalšieho používania.

Použiť prvý riadok ako hlavičky

Všetky typy

Všetky názvy hlavičky tabuľky sa nahradia hodnotami buniek v prvom riadku tabuľky.

Duplikovať stĺpec

Všetky typy

Vytvorí duplikát vybratého stĺpca na pravej strane tabuľky. Nový stĺpec sa pomenuje Kópia <názov stĺpca>.

Rozdeliť stĺpec

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Typ textu

Stĺpec textu sa môže rozdeliť do viacerých stĺpcov dvomi spôsobmi:

 • Pomocou oddeľovača

 • Pomocou počtu znakov

Ďalšie informácie o rozdelení textového stĺpca nájdete v téme Rozdelenie stĺpca textu.

Odstrániť duplikáty

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov )

Text, Číslo, Dátum a čas

Logické typy

Odstráni všetky riadky z tabuľky, v ktorých hodnoty vo vybratých stĺpcoch duplikujú staršie hodnoty. Riadok s prvým výskytom súboru hodnôt sa neodstráni. Ďalšie informácie o odstraňovaní duplikátov nájdete v téme Odstránenie duplikátov.

Nahradiť hodnoty

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov )

Text, Číslo, Dátum a čas

Logické typy

Položky v stĺpci nahradiť inú hodnotu. Ďalšie informácie o tom, ako nahradenie hodnôt nájdete v téme kontextová ponuka bunky.

Zmeniť typ

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov )

Text, Číslo, Dátum a čas

Logické typy

Zakázané pre typy Tabuľka, Prepojenie a Záznam

Zmení typ vybratého stĺpca na nový typ:

 • Logické

 • Číselné

 • Dátum

 • Dátum a čas

 • Dátum a čas a časové pásmo

 • Čas

 • Trvanie

 • Binárne

 • Text

 • Typ s kultúrou. Ďalšie informácie o zmene typu s kultúrou pôvodu nájdete v časti Zmena typu s kultúrou.

Transformovať

Typy Text a Dátum a čas

Zakázané pre všetky ostatné typy

V prípade textovej hodnoty zmení spôsob vykreslenia hodnôt v stĺpci:

 • Malé písmená

 • VEĽKÉ PÍSMENÁ

 • Použiť v každom slove veľké začiatočné písmeno

 • Orezať

 • Vymazať

 • JSON

 • XML

V prípade hodnoty Dátum a čas zmení spôsob vykreslenia hodnôt v stĺpci:

 • Dátum

 • Čas

 • Deň

 • Mesiac

 • Rok

 • Deň v týždni

Vložiť stĺpec

Všetky typy

Vloží nový stĺpec za posledný stĺpec tabuľky. Hodnoty v novom stĺpci sa určia na základe výberu typu stĺpca, ktorý sa má vložiť:

 • Vlastný (definujete vzorec, ktorým sa vypočítajú nové hodnoty)

 • Index

Ďalšie informácie o vkladaní stĺpca nájdete v téme Vloženie vlastného stĺpca do tabuľky.

Zoskupiť podľa

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov )

Text, Číslo, Dátum a čas

Logické typy

Sčítava údaje podľa hodnôt riadkov. Na základe stĺpcov tabuľky Štát, Mesto, Obyvateľstvo môžete napríklad:

 • zoskupiť a spočítať počet miest podľa štátu alebo sčítať obyvateľstvo miest a získať počet obyvateľov každého štátu,

 • zoskupiť a spočítať inštancie názvov miest podľa štátu.

Ďalšie informácie o zoskupovaní riadkov nájdete v téme Zoskupenie riadkov v tabuľke.

Zrušenie kontingenčnosti stĺpcov

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov )

Všetky typy

Transformuje vybraté stĺpce na páry typu atribút-hodnota. Ďalšie informácie o zrušení kontingenčnosti stĺpcov nájdete v téme Zrušenie kontingenčnosti stĺpcov.

Premiestniť

Všetky typy

Premiestni vybratý stĺpec na iné miesto v tabuľke. Premiestnenie vybratého stĺpca:

 • Doľava

 • Doprava

 • Na začiatok

 • Na koniec

Môžete tiež kliknúť na stĺpce a presunúť ich myšou doľava alebo doprava od vybratého stĺpca.

Premenovať

Všetky typy

Premenuje vybratý stĺpec.

Prejsť na detaily

Všetky typy

Umožňuje prechod na obsah stĺpca. Pridá nový krok do aktuálneho dotazu, aby sa mohla vykonať navigácia. Túto akciu možno vrátiť späť odstránením tohto kroku na table Kroky.

Pridať nový dotaz

Všetky typy

Vytvorí nový dotaz s obsahom tohto stĺpca v podobe hodnôt dotazu. Robí sa to umiestnením odkazu na pôvodný dotaz do nového dotazu. Názov nového dotazu je rovnaký ako hlavička vybratého stĺpca.

Zmena typu s kultúrou

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý stĺpec.

 2. Kliknite na položky Zmeniť typ > Typ s kultúrou.

 3. V dialógovom okne Zmena typu s kultúrou vyberte možnosť Typ údajov, čím označíte údaje, ktoré sa majú zmeniť, a potom vyberte možnosť Kultúra.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Výber viacerých stĺpcov

Vyberte (Ctrl + kliknutie alebo Shift + kliknutie) aspoň dva stĺpce a potom kliknutím pravým tlačidlom myši na niektorý z vybratých stĺpcov použite na vybraté stĺpce akciu z kontextovej ponuky pre viaceré stĺpce.

Poznámka:  V prípade niektorých výberov viacerých stĺpcov nebudú k dispozícii všetky položky kontextovej ponuky.

Akcia

Popis

Odstrániť stĺpce

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov )

Odstráni vybraté stĺpce zo zobrazenia a ďalšieho používania.

Odstrániť ostatné stĺpce

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Odstráni všetky nevybraté stĺpce zo zobrazenia a ďalšieho používania.

Odstrániť duplikáty

Odstráni všetky riadky z tabuľky, v ktorých hodnoty vo vybratých stĺpcoch duplikujú staršie hodnoty. Riadok s prvým výskytom súboru hodnôt sa neodstráni. Ďalšie informácie o odstraňovaní duplikátov nájdete v téme Odstránenie duplikátov.

Nahradiť hodnoty

Položky v stĺpci nahradiť inú hodnotu. Ďalšie informácie o tom, ako nahradenie hodnôt nájdete v téme kontextová ponuka bunky.

Zmeniť typ

Zmení typ vybratého stĺpca na nový typ:

 • Logické

 • Číselné

 • Dátum

 • Dátum a čas

 • Dátum a čas a časové pásmo

 • Čas

 • Trvanie

 • Binárne

 • Text

 • Typ s kultúrou. Ďalšie informácie o zmene typu s kultúrou pôvodu nájdete v časti Zmena typu s kultúrou.

Transformovať

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

V prípade textovej hodnoty zmení spôsob vykreslenia hodnôt v stĺpci:

 • Malé písmená

 • VEĽKÉ PÍSMENÁ

 • Použiť v každom slove veľké začiatočné písmeno

 • Orezať

 • Vymazať

 • JSON

 • XML

V prípade hodnoty Dátum a čas zmení spôsob vykreslenia hodnôt v stĺpci:

 • Dátum

 • Čas

 • Deň

 • Mesiac

 • Rok

 • Deň v týždni

Zlúčiť stĺpec

Zoskupiť podľa

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Sčítava údaje podľa hodnôt riadkov. Na základe stĺpcov tabuľky Štát, Mesto, Obyvateľstvo môžete napríklad:

 • zoskupiť a spočítať počet miest podľa štátu alebo sčítať obyvateľstvo miest a získať počet obyvateľov každého štátu,

 • zoskupiť a spočítať inštancie názvov miest podľa štátu.

Ďalšie informácie o zoskupovaní riadkov nájdete v téme Zoskupenie riadkov v tabuľke.

Zrušenie kontingenčnosti stĺpcov

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Transformuje vybraté stĺpce na páry typu atribút-hodnota. Informácie o zrušení kontingenčnosti stĺpcov nájdete v téme Zrušenie kontingenčnosti stĺpcov.

Premiestniť

Premiestni vybratý stĺpec na iné miesto v tabuľke. Premiestnenie vybratého stĺpca:

 • Doľava

 • Doprava

 • Na začiatok

 • Na koniec

Môžete tiež kliknúť na stĺpce a presunúť ich myšou doľava alebo doprava od vybratého stĺpca.

Na začiatok stránky

Kontextová ponuka tabuľky

Kontextová ponuka tabuľky, ktorú predstavuje ikona tabuľky ( Ikona tabuľky ), vykonáva akcie v celej tabuľke.

Akcia

Popis

Použiť prvý riadok ako hlavičky

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Povýši hodnoty prvého riadka tabuľky na hlavičky stĺpcov.

Odstrániť duplikáty

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Odstráni všetky riadky z tabuľky Power Query, v ktorej hodnoty vo vybratých stĺpcoch duplikujú staršie hodnoty. Riadok s prvým výskytom súboru hodnôt sa neodstráni.

Odstrániť chyby

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Odstráni riadky obsahujúce chyby v aktuálne vybratých stĺpcoch.

Vložiť stĺpec

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Vloží nový stĺpec za posledný stĺpec tabuľky. Hodnoty v novom stĺpci sa určia na základe výberu typu stĺpca, ktorý sa má vložiť:

 • Vlastný (definujete vzorec, ktorým sa vypočítajú nové hodnoty)

 • Index

Ďalšie informácie o vkladaní stĺpca nájdete v téme Vloženie vlastného stĺpca do tabuľky.

Ponechať najvrchnejšie riadky

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Udáva počet horných riadkov, ktoré sa majú v tabuľke ponechať.

Ponechať 100 najvrchnejších riadkov

Ponechá horných 100 riadkov tabuľky.

Ponechať rozsah riadkov

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Umožňuje zadať rozsah riadkov od prvého riadka pridaním počtu riadkov, ktorý sa má v tabuľke zachovať.

Odstrániť najvrchnejšie riadky

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Odstráni z tabuľky najvrchnejšie riadky n.

Odstrániť alternatívne riadky

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

Pomocou funkcie Prvý riadok, ktorý sa má odstrániť zadajte Počet riadkov, ktoré sa majú odstrániť a Počet riadkov, ktoré sa majú ponechať a odstráňte alternatívne riadky.

Zlúčiť

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

V mriežke Ukážka vytvorí nový dotaz z dvoch existujúcich dotazov. Jeden výsledok dotazu obsahuje všetky stĺpce z primárnej tabuľky a jeden stĺpec slúžiaci ako jednoduchý stĺpec obsahujúci navigačné prepojenie na súvisiacu tabuľku. Ďalšie informácie o zlúčení dotazov nájdete v téme Zlúčenie dotazov.

Pripojiť

(k dispozícii na páse s nástrojmi editora dotazov)

V mriežke Ukážka vytvorí nový dotaz, ktorý obsahuje všetky riadky z prvého dotazu, po ktorých nasledujú všetky riadky z druhého dotazu. Ďalšie informácie o pripojení dotazov nájdete v téme Pripojenie dotazov.

Na začiatok stránky

Kontextová ponuka kroku dotazu

Kliknutím pravým tlačidlom myši upravte krok dotazu a zmeňte pozíciu kroku dotazu.

Akcia

Popis

Upraviť nastavenia

Umožňuje upraviť hodnoty vo funkcii, ktoré definujú vybratý krok.

Premenovať

Umožňuje premenovať tento krok. Je to užitočné, ak chcete, aby mali kroky zmysluplné názvy alebo ak chcete odlíšiť viaceré inštancie tej istej operácie, napríklad vloženia stĺpca.

Odstrániť

Odstráni tento krok zo streamu. Poznámka: Týmto sa môžu vytvoriť chyby v nasledujúcich krokoch, ak sú tieto kroky závislé od odstráneného kroku.

Odstrániť do konca

Odstráni tento a všetky nasledujúce kroky v tomto streame.

Posunúť nahor

Premiestni vybratý krok o jednu pozíciu bližšie k začiatku streamu.

Posunúť nadol

Premiestni vybratý krok o jednu pozíciu ďalej od začiatku streamu.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie online

Na table Vyhľadávanie onlinekliknite pravým tlačidlom myši na položku súhrnu zdroja údajov.

Akcia

Popis

Prejsť na zdroj

Prejde na zdrojovú webovú stránku vybratej položky zdroja údajov.

Podmienky používania

Prejde na stránku s podmienkami používania vybratej položky zdroja údajov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×