Spravovanie skupín v službách Office 365 pomocou prostredia PowerShell

Posledná aktualizácia: 18. apríla 2018

Tento článok obsahuje kroky na vykonávanie bežných úloh spravovania skupín v prostredí Microsoft PowerShell. Pre skupiny je tiež uvedený zoznam rutín cmdlet prostredia PowerShell. Informácie o spravovaní lokalít SharePointu nájdete v téme Správa lokalít SharePointu Online pomocou prostredia PowerShell.

Bežné úlohy na spravovanie skupín v službách Office 365

Prepojenie na zásady používania skupín v službách Office 365

Keď používatelia vytvoria alebo upravia skupinu v Outlooku, môžete im zobraziť prepojenie na zásady používania vo svojej organizácii. Postupujte takto, ak napríklad požadujete, aby sa k názvu skupiny pridala konkrétna predpona alebo prípona.

Pomocou prostredia PowerShell služby Azure Active Directory môžete ukázať svojim používateľom zásady používania skupín v službách Office 365 vo svojej organizácii. Pozrite si tému Používanie rutín typu cmdlet v Azure Active Directory na konfiguráciu nastavení skupiny. Postupujte podľa krokov v časti Vytvorenie nastavení na úrovni adresára a definujte hypertextové prepojenie na zásady používania. Po spustení rutiny typu cmdlet AAD sa pri vytváraní alebo úprave skupiny v Outlooku bude používateľom zobrazovať prepojenie na vaše zásady používania.

Vytvorenie novej skupiny s prepojením na zásady používania

Kliknutím na zásady používania skupiny zobrazíte zásady skupín v službách Office 365 vo svojej organizácii

Povolenie používateľom možnosti Odoslať ako v skupine v službách Office 365

Túto možnosť tiež môžete povoliť v Centre spravovania pre Exchange. Pozrite si tému Povolenie používateľom možnosti Odoslať ako alebo Odosielať v mene v skupine v službách Office 365.

Ak chcete povoliť skupinám v službách Office 365 možnosť Odoslať ako, na konfiguráciu použite rutiny typu cmdlet Add-RecipientPermissionGet-RecipientPermission. Po zapnutí tohto nastavenia budú môcť používatelia skupiny v Office 365 použiť Outlook alebo Outlook na webe na odosielanie e-mailov a odpovedanie na e-maily ako skupina v Office 365. Používatelia môžu prejsť do tejto skupiny, vytvoriť nový e-mail a zmeniť pole Odoslať ako na e-mailovú adresu skupiny.

Poznámka: Pri písaní e-mailu „odoslaného ako“ budete musieť pridať e-mailovú adresu skupiny do poľa Kópia, takže správa sa odošle skupine a zobrazí v konverzáciách skupiny.

V súčasnosti je jediným možným spôsobom aktualizácie politiky poštovej schránky použitie prostredia PowerShell.

 • Použite tento príkaz na nastavenie aliasu skupiny.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Použite tento príkaz na nastavenie aliasu používateľa.

  $userAlias = "User"
 • Použite tento príkaz na odovzdanie aliasu skupiny do rutiny typu cmdlet Get-Recipient na získanie podrobností o príjemcovi.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Potom sa meno cieľového príjemcu (názov skupiny) musí odovzdať rutine typu cmdlet Add-RecipientPermission. Alias používateľa, pre ktorého bude pridelené povolenie „Odoslať ako“, bude priradený parametru „Trustee“.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Po spustení rutiny typu cmdlet budú môcť používatelia prejsť do Outlooku alebo Outlooku na webe a odosielať ako skupina, ak pridajú e-mailovú adresu skupiny do poľa Od.

Vytvorenie klasifikácií pre skupiny v službách Office vo vašej organizácii

Môžete vytvoriť klasifikácie, ktoré používatelia vo vašej organizácii môžu pri vytváraní skupiny v službách Office 365 nastavovať. Používateľom môžete napríklad povoliť pre skupiny, ktoré vytvoria, nastavenia Štandardné, Tajné a Prísne tajné. Klasifikácie skupín nie sú predvolene nastavené a je potrebné ich vytvoriť, aby ich používatelia mohli nastavovať. Pomocou prostredia PowerShell služby Azure Active Directory môžete ukázať svojim používateľom zásady používania skupín v službách Office 365 vo svojej organizácii.

Pozrite si tému Používanie rutín typu cmdlet v službe Azure Active Directory na konfiguráciu nastavení skupiny. Postupujte podľa krokov v časti Vytvorenie nastavení na úrovni adresára a definujte klasifikáciu pre skupiny v službách Office 365.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Ak chcete priradiť popis jednotlivým klasifikáciám, môžete na definovanie použiť atribút nastavení ClassificationDescriptions.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Príklad:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Po spustení uvedenej rutiny typu cmdlet v Azure Active Directory svoju klasifikáciu nastavíte spustením rutiny typu cmdlet Set-UnifiedGroup, pokiaľ chcete nastaviť klasifikáciu pre konkrétnu skupinu.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Prípadne vytvorte novú skupinu s klasifikáciou.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Pozrite si témy Používanie prostredia PowerShell so službou Exchange OnlinePripojenie na Exchange Online PowerShell a zistite ďalšie podrobnosti o používaní služby Exchange Online PowerShell.

Po zapnutí týchto nastavení vlastník skupiny bude môcť vybrať klasifikáciu v rozbaľovacej ponuke v Outlooku na webe a Outlooku a uložiť si ju zo stránky skupiny Upraviť.

Výber klasifikácie skupiny v službách Office 365

Skrytie skupín v Office 365 v globálnom zozname adries

V Office 365 môžete určiť, či sa skupina má zobraziť v globálnom zozname adries (GAL) a iných zoznamoch vo vašej organizácii. Ak napríklad máte skupinu pre právne oddelenie, ktorú nechcete zobraziť v zozname adries, dokážete zabrániť tomu, aby sa táto skupina zobrazovala v globálnom zozname adries. Spustite rutinu cmdlet Set-Unified Group na skrytie tejto skupiny v zozname adries napríklad takto:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Povolenie odoslania správy do skupiny v Office 365 iba na interným používateľom

Ak nechcete, aby používatelia z inej organizácie odosielali e-maily skupine v Office 365, môžete zmeniť nastavenia pre danú skupinu. Potom budú môcť odosielať e-maily vašej skupine len interní používatelia. Ak sa externý používateľ pokúsi odoslať správu tejto skupine, správa sa zamietne.

Spustite rutinu cmdlet Set-UnifiedGroup a aktualizujte toto nastavenie napríklad takto:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Pridanie e-mailových tipov skupinám v Office 365

Vždy, keď sa odosielateľ pokúsi odoslať e-mail skupine v Office 365, môže sa mu zobraziť e-mailový tip.

Spustením rutiny cmdlet Set-Unified Group pridajte e-mailový tip skupine:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Spolu s e-mailovým tipom môžete tiež nastaviť e-mailový tip na preklady, ktorý stanovuje ďalšie jazyky pre e-mailový tip. Predpokladajme, že chcete španielsky preklad. Potom spustite tento príkaz:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Zmena zobrazovaného názvu skupiny v Office 365

Zobrazované meno určuje názov skupiny v Office 365. Tento názov sa zobrazí v  Centre spravovania pre Exchange alebo na portáli pre správcov v Office 365. Zobrazovaný názov skupiny môžete upraviť alebo môžete priradiť zobrazovaný názov existujúcej skupine v Office 365 spustením príkazu Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Spravovanie fotografií používateľov v skupinách v službách Office 365

Názov rutiny typu cmdlet

Popis

Get-UserPhoto

Používa sa na zobrazenie informácií o fotografii používateľa priradenej ku kontu. Fotografie používateľov sú uložené v službe Active Directory.

Set-UserPhoto

Používa sa na priradenie fotografie používateľa ku kontu. Fotografie používateľov sú uložené v službe Active Directory.

Remove-UserPhoto

Odstráni fotografiu pre skupinu v Office 365.

Zmena predvoleného nastavenia skupín v Office 365 pre Outlook na verejné alebo súkromné

Skupiny v Office 365 sa v Outlooku predvolene vytvárajú ako súkromné. Ak vaša organizácia potrebuje, aby sa skupiny v Office 365 pre Outlook predvolene vytvárali ako verejné (alebo znova ako súkromné), použite túto syntax rutiny cmdlet prostredia PowerShell:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Nastavenie na súkromné:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Overenie nastavenia:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Ďalšie informácie nájdete v témach Set-OrganizationConfig a Get-OrganizationConfig.

Rutiny cmdlet skupín v službách Office 365

Nedávno boli skupinám služieb Office 365 sprístupnené nasledujúce rutiny cmdlet. V prípade, že ich nemôžete používať, vaše predplatné služieb Office 365 ešte nebolo aktualizované o túto funkciu. Skontrolujte svoje stredisko správ a Plán služieb Office 365.

Názov rutiny typu cmdlet

Popis

Get-UnifiedGroup

Táto rutina typu cmdlet sa používa na vyhľadanie existujúcich skupín v Office 365 a zobrazenie vlastností objektu skupiny.

Set-UnifiedGroup

Používa sa na aktualizovanie vlastností konkrétnej skupiny v Office 365.

New-UnifiedGroup

Vytvorte novú skupinu v Office 365. Táto rutina typu cmdlet poskytuje minimálnu množinu parametrov. Po vytvorení novej skupiny použite na nastavenie hodnôt na použitie rozšírených vlastností rutinu Set-UnifiedGroup.

Remove-UnifiedGroup

Používa sa na odstránenie existujúcej skupiny v Office 365.

Get-UnifiedGroupLinks

Používa sa na načítanie informácií o členstve a vlastníkovi skupiny v Office 365.

Add-UnifiedGroupLinks

Používa sa na pridanie stoviek alebo tisícov používateľov do existujúcej skupiny v Office 365.

Remove-UnifiedGroupLinks

Používa sa na odstránenie členov a vlastníkov z existujúcej skupiny v Office 365.

Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×