Spravovanie produktov a služieb pomocou doplnku Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010 môžete použiť na pomoc pri sledovaní produkty a služby, ktoré používate v rámci podniku. Môžu tiež obsahovať popisy položky, jednotkové náklady a vaše ceny pre každú položku.

Zoznam produkty a služby môžete importovať z iného programu alebo môžete pridať produktmi alebo službami jednotlivo. Pri pridávaní produktov a položiek služieb na príležitosti, môžete tiež zmeniť položky informácií, napríklad predvolené množstvá a ceny, pre každého konkrétneho zákazníka.

Tento článok obsahuje informácie o spôsobe importu zoznamu produktov a služieb, o spôsobe úpravy zoznamu alebo jednej položky zo zoznamu, o spôsobe odstránenia položiek zo zoznamu a o spôsobe zmeny nastavenia meny používanej v zozname.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie a importovanie zoznamu produktov a služieb

Pridanie produktu alebo služby do zoznamu

Úprava produktu alebo služby položky

Odstránenie položky produktu alebo služby

Pridanie produktu alebo služby so záznamom o príležitosti

Úprava položky produktov a služieb v zázname o príležitosti

Zmena mena používaná v zozname položiek

Vytvorenie a importovanie zoznamu produktov a služieb

Importovanie zoznamu produktov a služieb do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, vytvorte zoznam položiek a uložte ho ako súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv). Prvý riadok súboru .csv súboru musí byť záhlavia stĺpcov zoznamu, takže uistite sa, že prvý riadok zoznamu obsahuje záhlavia stĺpcov.

Ak chcete úspešne importovať zoznam položiek produktov a služieb do súboru vo formáte CSV, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Pre každú importovanú položku je v súbore potrebné vytvoriť samostatný riadok.

 • Každý záznam položky musí obsahovať tieto tri polia: Názov položky, Popis položky a Jednotková cena.

 • Polia musia byť oddelené čiarkami, pričom pred čiarkou ani za čiarkou nesmie byť medzera.

V súbore .csv možno použiť niekoľko usporiadaní stĺpcov.

Usporiadanie troch stĺpcov

Cena položky NameDescriptionUnit

Zadajte názov položky, popis a jednotkovú cenu bežným spôsobom, s medzerami, no nedávajte medzery medzi záhlavia stĺpcov. Nižšie je uvedený príklad, ako by mali informácie vyzerať:

Názov položky 1, položka Popis 1, jednotkovú cenu 1

Názov položky 2, položka Popis 2, jednotková cena 2

Môžete pridať voliteľné štvrté pole Množstvo položiek a piate pole Jednotkové náklady.

Usporiadanie štyroch stĺpcov

Položka NameDescriptionUnit PriceQuantity

Zadajte názov položky, popis a jednotkovú cenu bežným spôsobom, s medzerami, no nedávajte medzery medzi záhlavia stĺpcov. Nižšie je uvedený príklad, ako by mali informácie vyzerať:

Názov položky 1, položka Popis 1, jednotkovú cenu 1, množstvo 1

Usporiadanie piatich stĺpcov

Položka NameDescriptionUnit PriceQuantity jednotkové náklady

Zadajte názov položky, popis a jednotkovú cenu bežným spôsobom, s medzerami, no nedávajte medzery medzi záhlavia stĺpcov. Nižšie je uvedený príklad, ako by mali informácie vyzerať:

Názov položky 1, položka Popis 1, jednotkovú cenu 1, 1, množstvo jednotkové náklady 1

Príklad pre program Excel

Nižšie je uvedený príklad, ako sa môže zoznam s dvomi položkami zobrazovať v programe Excel. Obsahuje riadok so záhlavím, po ktorom nasleduje samostatný riadok pre každú položku.

Názov položky

Popis

Jednotková cena

Reťaz na bicykel

Titánová – 48 palcov

56,50

Fľaša na vodu

Priehľadná modrá

11,75

Príklad pre program Poznámkový blok

Ak súbor upravujete v textovom editore, ako je napríklad program Poznámkový blok, vytvorte v súbore samostatný riadok pre každú importovanú položku a oddeľte položky v každom riadku bodkočiarkou, pričom pred bodkočiarku ani za bodkočiarku nevkladajte medzeru. Nezabudnite, že prvý riadok má obsahovať text záhlavia.

Názov položky;Popis;Jednotková cena
Reťaz na bicykel;Titánová – 48 palcov;56,50
Fľaša na vodu;Priehľadná modrá;11,75

Pokyny týkajúce sa interpunkcie a meny

Ceny a množstvá produktov nemôžu obsahovať symboly meny ani interpunkciu. Jedinou výnimkou je použitie desatinnej čiarky v mene. Príklad:

 • Suma v celé čísla zadajte 10000, predstavuje vo výške desať tisíc.

 • Suma, ktorá obsahuje zlomok, napríklad ceny, zadajte desatinnú čiarku. Zadajte 10,50 predstavuje cenu desať EUR a päťdesiat centov.

Import zoznamu produktov a služieb

Pripravený súbor .csv môžete importovať. Pri importe môžete vybrať, či sa majú nové položky pridať do existujúceho zoznamu položiek produktov a služieb, alebo či sa má existujúci zoznam nahradiť novým zoznamom.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne Produkty a služby kliknite ma položku Importovať a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi Importovať položky produktov a služieb.

  Poznámka : Ak sa chybové hlásenie v súbore denníka hovorí, že položky sú už v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a chcete položky v súbore prepísať existujúce položky, opäť spustite import a kliknite na položku nahradiť existujúci zoznam s položkami v tomto súbore v dialógové okno Import produktov a položiek služieb.

  Ďalšie informácie o spôsobe importovania súboru .csv do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Pridanie produktu alebo služby do zoznamu

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne Produkty a služby kliknite na položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Pridať produkt alebo službu zadajte hodnoty Názov položky, Popis, Predvolené množstvo, Jednotkové náklady a Jednotková cena.

  Hodnota poľa Navýšenie sa vypočíta automaticky.

  Ďalšie informácie o Podrobnosti môžete pridať produkty alebo služby položky v dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby

  Pole

  Popis

  Názov položky

  Zadajte názov položky produktu alebo služby.

  Popis

  Zadajte popis produktu alebo služby.

  Predvolené množstvo

  Zadajte počet produktov alebo služieb, ktoré zvyčajne naraz predávate. Predvolené množstvo je 1.

  Jednotkové náklady

  Zadajte náklady na jednu jednotku produktu alebo služby.

  navýšenie.

  Rozdiel medzi jednotkovými nákladmi a jednotkovou cenou sa automaticky vypočíta a zobrazí v poli Navýšenie.

  Jednotková cena

  Zadajte cenu jednotky produktu alebo služby.

  Daň

  Výberom položky Zdaniteľné stanovíte, že na položku sa vzťahuje daň.

 5. Ak sa na produkt alebo službu vzťahujú dane, začiarknite políčko Zdaniteľné.

  Tip : V mnohých štátoch a oblastiach existujú dane z predaja, ktoré je nutné pripočítať k cene predávaných tovarov a služieb. Informácie o daniach vo vašej oblasti nájdete na webovej lokalite daňového úradu.

 6. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete uložiť položku v zozname a pridať ďalšiu položku produktu alebo služby, kliknite na položku Pridať ďalšie.

  • Ak chcete pridať položku do zoznamu a zatvoriť dialógové okno, kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Úprava položky produktu alebo služby

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne Produkty a služby kliknite na požadovanú položku a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne Upraviť produkt alebo službu upravte hodnoty v poliach Názov položky, Popis, Predvolené množstvo, Jednotkové náklady alebo Jednotková cena.

  Ďalšie informácie o poliach môžete aktualizovať v dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby, pozrite si tému Pridanie produktu alebo služby do zoznamu

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Produkty a služby, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete upraviť inú položku v zozname, kliknite na ňu a potom kliknite na položku Upraviť.

Na začiatok stránky

Odstránenie položky produktu alebo služby

Odstránením produkty a služby natrvalo odstránite z databázy.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne Produkty a služby kliknite na položku v zozname a potom kliknite na položku Odstrániť.

 4. Po zobrazení výzvy odstráňte položku kliknutím na tlačidlo Áno.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Produkty a služby, alebo kliknite na inú položku v zozname a odstráňte ju kliknutím na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Pridanie produktu alebo služby do záznamu príležitosti

Ak chcete sledovať, o ktoré produkty alebo služby má kontakt zaradený do kategórie Príležitosť záujem, môžete produkty a služby priradiť k danému záznamu príležitosti. Produkt alebo službu pridajte z existujúceho zoznamu produktov a služieb, alebo vytvorte úplne novú položku produktu alebo služby.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

 2. Na karte Príležitosti dvakrát kliknite na záznam, ktorý chcete otvoriť.

 3. V sekcii Informácie o produktoch a službách kliknite na položku Pridať.

 4. V poli Názov položky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V zozname položiek produktov a služieb kliknite na položku, ktorú chcete pridať.

   Zvyšné informácie sa automaticky pridajú do formulára. Vykonajte ľubovoľné zmeny. Tieto zmeny sa použijú iba na položky, ktoré pridáte do vybratého záznamu príležitosti.

  • Zadajte názov novej položky, ktorú chcete vytvoriť a pridať do záznamu príležitosti.

   Poznámka : Nové položky, ktoré môžete vytvoriť priamo v zázname o príležitosti nie sú pridané do produktov a služieb zoznamu. Sú pridané do vybratého záznam príležitosti iba.

  • Ak chcete do zoznamu položiek produktov a služieb pridať novú položku, kliknite na položku Upraviť tento zoznam.

   1. V dialógovom okne Produkty a služby kliknite na položku Pridať.

   2. Zadajte požadované informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

   3. V dialógovom okne Pridať produkt alebo službu kliknite na položku, ktorú ste práve pridali, a potom kliknite na tlačidlo OK. Informácie o položke sa automaticky pridajú do formulára príležitosti.

 5. V dialógovom okne Pridať produkt alebo službu zadajte hodnoty Popis, Predvolené množstvo, Jednotkové nákladyJednotková cena a Zľava. Hodnoty v poliach Navýšenie, Celkom za riadok (pred zľavou) a Celkom za riadok sa vypočítajú automaticky. Ak ste platcom dane z predaja alebo inej dane vzťahujúcej sa na produkt alebo službu, začiarknite políčko Zdaniteľné.

Ďalšie informácie o Podrobnosti môžete pridať so záznamom o príležitosti v dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby.

Pole

Popis

Názov položky

Zadajte názov produktu alebo služby.

Popis

Zadajte popis produktu alebo služby.

Množstvo

Zadajte počet produktov alebo služieb pre danú príležitosť.

Jednotkové náklady

Zadajte náklady na jednu jednotku produktu alebo služby.

navýšenie.

Rozdiel medzi jednotkovými nákladmi a jednotkovou cenou sa automaticky vypočíta a zobrazí v poli Navýšenie.

Jednotková cena

Zadajte cenu jednotky produktu alebo služby.

Riadok súčtu (pred zľava)

Celková cena uvedeného množstva položiek. Táto hodnota sa vypočíta automaticky.

Zľava (%)

Ak ponúkate zľavu, zadajte percento, o ktoré chcete cenu položky znížiť.

Riadok súčtu

Celková cena uvedeného množstva položiek po uplatnení zľavy. Táto hodnota sa vypočíta automaticky.

Daň

Výberom položky Zdaniteľné stanovíte, že na položku sa vzťahuje daň.

 1. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete uložiť položku v zozname a pridať ďalšiu položku produktu alebo služby, kliknite na položku Pridať ďalšie.

  • Ak chcete pridať položku do zoznamu a zavrieť dialógové okno, kliknite na tlačidlo OK.

  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť zavrite dialógové okno Pridať produkt alebo službu.

Na začiatok stránky

Úprava položiek produktov a služieb v zázname príležitosti

Keď udeľujete cenovej ponuke iným osobám, môže ponúknuť zľavu, Pridanie produktu alebo služby, aby ste zvyčajne ponúkajú, alebo dokonca odstrániť jednu z zvyčajným produktmi alebo službami. Udržte si prehľad o týchto zmenách, môžete pridať, úprava alebo odstránenie položiek priamo z ľubovoľnej údaje o príležitosti. Vykonané zmeny sa vzťahujú len na vybratý záznam príležitosti a nebude mať vplyv na zozname produktov a služieb databáza programu Business Contact Manager.

V sekcii Produkty a služby upravovaného záznamu príležitosti kliknite na príkaz Pridať alebo vyberte položku zo zoznamu a kliknite na príkaz Upraviť alebo Odstrániť.

 • Ak ste klikli na položku Pridať:

  1. V dialógovom okne Pridať produkt alebo službu zadajte požadované informácie do polí Názov položky, Popis, Množstvo, Jednotkové náklady a Jednotková cena. Ak treba, zadajte percento do poľa Zľava.

  2. Aktualizovať všetky ostatné polia, ktoré chcete aktualizovať, ako je popísané v Pridať produktu alebo služby so záznamom o príležitosti.

  3. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridať produkt alebo službu, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete pridať ďalšiu položku, kliknite na položku Pridať ďalšie.

 • Ak ste klikli na položku Upraviť:

  1. V dialógové okno úprava produktu alebo služby, typ Názov položky, PopismnožstvoJednotkové náklady a Jednotková cena a pridajte zľava percentá, v prípade potreby.

  2. Kliknite na položku tlačidlo OK zatvorte dialógové okno úprava produktu alebo služby.

 • Ak ste klikli na položku Odstrániť, kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Zmena meny používanej v zozname položiek

Menu, ktorá sa používa v nákladoch a cenách položiek produktov a služieb, určujú miestne nastavenia vybraté v počítači. V doplnku Business Contact Manager pre program Outlook nie je možné používať menu z viacerých oblastí.

Zmena miestnych nastavení v počítači s doplnkom Business Contact Manager pre program Outlook

V systéme Microsoft Windows XP

 1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  • V zobrazení kategórií kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenie a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Na karte Miestne nastavenie kliknite na tlačidlo Prispôsobiť.

 4. Na karte Mena a potom v zozname Symbol meny kliknite na požadovaný symbol.

  Vo Windows Vista

 5. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 6. V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 7. Na karte Formáty kliknite na položku Upraviť tento formát .

 8. Kliknite na kartu Mena a potom v zozname Symbol meny kliknite na požadovaný symbol.

  Windows 7

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Dvakrát kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť.

  3. V sekcii Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmena formátu dátumu, času alebo čísel.

  4. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite v zozname Formát na krajinu s požadovaným formátom a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

  5. V dialógovom okne Prispôsobenie formátu kliknite na kartu Mena a potom v zozname Symbol meny kliknite na požadovaný symbol.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×