Office
Prihlásenie
Spravovanie e-mailových správ pomocou pravidiel

Spravovanie e-mailových správ pomocou pravidiel

Pravidlo je akcia, ktorú Outlook pre Windows automaticky spúšťa pre prichádzajúce a odchádzajúce správy. Môžete vybrať, na základe čoho sa pravidlo spustí, ako aj akcie, ktoré vykoná. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré premiestni všetky správy od manažéra do určitého priečinka alebo odstráni všetky správy, ktoré majú v predmete text "Buy now!".

Pravidlá ako pomôcka pri spravovaní e-mailových správ

Pomocou pravidiel môžete obmedziť manuálne a opakované akcie, ktoré sú potrebné na spravovanie e-mailových správ. Keď zapnete pravidlá, budú pracovať nepretržite a automaticky.

Pravidlá vo všeobecnosti patria do jednej z dvoch kategórií: pravidlá na usporiadanie správ alebo pravidlá na oznamovanie. Môžete používať aj Sprievodcu pravidlami, ktorý vám pomôže navrhnúť pravidlá na spravovanie správ.

Sprievodca pravidlami obsahuje šablóny najčastejšie používaných pravidiel.

.

 • Triediť správy   
  Tieto pravidlá pomáhajú nielen triediť správy, ale ich aj ďalej spracúvať. Môžete vytvoriť pravidlo pre správy od konkrétneho odosielateľa. Môžete napríklad nastaviť pravidlo, aby sa správy od Eleny Kapustovej, ktoré v poli Predmet obsahujú slovo „predaj“, označili príznakom na spracovanie, zaradili do kategórie Predaj a presunuli do priečinka s názvom Elena – predaj.

 • Upozorňovať na nové správy   
  Tieto pravidlá vám na základe vybratých možností oznamujú prijatie konkrétnej správy. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré pri prijatí správy od člena rodiny automaticky odošle správu na mobilné zariadenie.

 • Vytvoriť úplne nové pravidlo   
  Tieto pravidlá môžete vytvoriť a prispôsobiť bez šablóny pravidla.


Krok 1: Výber šablóny pravidiel programu Outlook

 1. Vyberte položky Pravidlá > Správa pravidiel a výstrah na páse s nástrojmi alebo vyberte kartu Súbor a potom položku Správa pravidiel a výstrah.

 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia vyberte na karte Pravidlá e-mailu položku Nové pravidlo.

 3. Sprievodcovi pravidlami vyberte v časti Krok 1: Výber šablóny jednu z predvolených šablón v časti Triediť správy, Upozorňovať na nové správy alebo Vytvoriť úplne nové pravidlo.


Krok 2: Úprava popisu pravidla

Každá zo šablón pravidiel, z ktorých ste jednu vybrali v kroku 1, obsahuje v kroku 2 mierne odlišné možnosti. Keď dostupná možnosť vyžaduje výber položky, napríklad na určenie odosielateľa alebo výber priečinka, daná možnosť bude podčiarknutá. V tomto príklade sme vybrali jedno z najčastejšie používaných pravidiel: pravidlo na premiestnenie správ od určitého odosielateľa do priečinka.

 1. V poli na úpravu popisu vyberte položku ľudia alebo verejná skupina, čím sa zobrazí adresár. Vyberte meno z adresára alebo zadajte adresu danej osoby do poľa Od a potom vyberte tlačidlo OK.

 2. Výberom položky zadané zobrazte zoznam priečinkov. Môžete vybrať existujúci priečinok alebo kliknutím na tlačidlo Nový vytvoriť nový priečinok. Po výbere požadovaného priečinka vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete preskúmať rozšírené možnosti pravidla, vyberte položku Ďalej a prejdite na rozšírené možnosti pravidla, ktoré sú popísané nižšie. V opačnom prípade vyberte položku Dokončiť. Vrátite sa do okna Pravidlá a upozornenia. V tomto okne môžete vytvoriť ďalšie pravidlo alebo výberom tlačidla OK uložiť zmeny.

 

• Premiestnenie správ od určitého odosielateľa do priečinka

 1. Vyberte prepojenie ľudia alebo verejná skupina.

 2. V dialógovom okne Adresa pravidla vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte meno do poľa Hľadať.

   alebo

  • V zozname Adresár vyberte zdroj.

 3. Po zobrazení vybratej položky v poli Od vyberte tlačidlo OK.

 4. Vyberte prepojenie zadaný priečinok a potom v dialógovom okne Pravidlá a upozornenia vyberte priečinok a tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Ďalej a prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.

 

• Premiestnenie správ s určitými slovami v predmete do priečinka

 1. V predmete vyberte prepojenie určité slová.

 2. V dialógovom okne Hľadať text zadajte požadované slovo alebo frázu do poľa Zadať slová alebo frázy, ktoré sa majú hľadať v poli Predmet.

 3. Výberom položky Pridať pridajte záznam do časti Vyhľadávací zoznam a potom vyberte tlačidlo OK.

 4. Vyberte prepojenie zadaný priečinok a potom v dialógovom okne Pravidlá a upozornenia vyberte priečinok a tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Ďalej a prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.

 

• Premiestnenie správ odoslaných verejnej skupine do priečinka

 1. Vyberte prepojenie ľudia alebo verejná skupina.

 2. V dialógovom okne Adresa pravidla vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte meno do poľa Hľadať.

   alebo

  • V zozname Adresár vyberte zdroj.

 3. Po zobrazení vybratej položky v poli Komu vyberte tlačidlo OK.

 4. Vyberte prepojenie zadaný priečinok a potom v dialógovom okne Pravidlá a upozornenia vyberte priečinok a tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Ďalej a prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.

 

• Označenie správ od určitej osoby príznakom na spracovanie

 1. Vyberte prepojenie ľudia alebo verejná skupina.

 2. V dialógovom okne Adresa pravidla vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte meno do poľa Hľadať.

   alebo

  • V zozname Adresár vyberte zdroj.

 3. Po zobrazení vybratej položky v poli Od vyberte tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Nastavenie príznaku správy nechajte v poli Príznak nastavenú predvolenú možnosť Spracovať alebo vyberte inú položku zo zoznamu.

 5. V poli Pre nechajte nastavenú predvolenú možnosť Dnes alebo vyberte inú položku zo zoznamu.

 6. Vyberte položky OK > Ďalej a potom prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.

 

• Premiestnenie položiek informačného kanála RSS z konkrétneho informačného kanála RSS do priečinka

Poznámka: Ak chcete použiť túto možnosť, musíte sa prihlásiť na odber informačného kanála RSS. Po výbere tejto možnosti sa zobrazí výzva na pokračovanie. Ak vyberiete možnosť Nie, nebudete môcť pokračovať. Ak však vyberiete možnosť Áno, pokračovať môžete.

Šablóna Upozorňovať na nové správy

 

• Zobrazenie e-mailov od určitého odosielateľa v okne Upozornenie na novú položku

 1. Vyberte prepojenie ľudia alebo verejná skupina.

 2. V dialógovom okne Adresa pravidla vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte meno do poľa Hľadať.

   alebo

  • V zozname Adresár vyberte zdroj.

 3. Po zobrazení vybratej položky v poli Od vyberte tlačidlo OK.

 4. Vyberte prepojenie správa v okne Upozornenie na novú položku.

 5. V dialógovom okne Upozorňujúca správa zadajte požadovanú správu do poľa Zadajte upozorňujúcu správu a potom vyberte tlačidlo OK.

 6. Vyberte položku Ďalej a potom prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.

 

• Prehratie zvuku pri prijatí správ od určitej osoby

 1. Vyberte prepojenie ľudia alebo verejná skupina.

 2. V dialógovom okne Adresa pravidla vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte meno do poľa Hľadať.

   alebo

  • V zozname Adresár vyberte zdroj.

 3. Po zobrazení vybratej položky v poli Od vyberte tlačidlo OK.

 4. Vyberte prepojenie prehrať zvuk v okne Vyberte zvuk, ktorý sa má prehrať vyberte súbor (napríklad súbor .wav) a potom vyberte položku Otvoriť.

 5. Vyberte položku Ďalej a potom prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.

 

• Odoslanie upozornenia na mobilné zariadenie po prijatí správ od určitej osoby

 1. Vyberte prepojenie ľudia alebo verejná skupina.

 2. V dialógovom okne Adresa pravidla vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte meno do poľa Hľadať.

   alebo

  • V zozname Adresár vyberte zdroj.

 3. Po zobrazení vybratej položky v poli Od vyberte tlačidlo OK.

 4. Vyberte prepojenie ľudia alebo verejná skupina.

 5. V dialógovom okne Adresa pravidla vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte meno do poľa Hľadať.

   alebo

  • V zozname Adresár vyberte zdroj.

 6. Po zobrazení vybratej položky v poli Komu vyberte tlačidlo OK.

 7. Vyberte položku Ďalej a potom prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.

Šablóna Vytvoriť úplne nové pravidlo

 1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Použiť pravidlo na prijímané správy

   alebo

  • Použiť pravidlo na odosielané správy

 2. Vyberte položku Ďalej a potom prejdite na krok 3: Nastavenie podmienok pravidla.


Krok 3: Nastavenie podmienok pravidla

Teraz môžete pridať podmienky k možnostiam, ktoré ste vybrali v časti Krok 2: Úprava popisu pravidla. Dostupné možnosti úpravy popisu pravidla sa budú líšiť podľa toho, aké podmienky vyberiete.

Nastavenie podmienok používania pravidiel pre možnosť vybratú v šablóne Triediť správy alebo v šablóne Upozorňovať na nové správy po spustení Sprievodcu pravidlami

 1. V časti Krok 1: Výber podmienok začiarknite políčko podmienky, ktorú chcete pridať.

  Poznámka: Môžete začiarknuť viaceré políčka.

 2. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknite na podčiarknutú hodnotu) vyberte prepojenie, vykonajte požadované akcie a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Vyberte prepojenie Ďalej, vykonajte požadované akcie a potom vyberte tlačidlo OK.

 4. Ak je k dispozícii ďalšie prepojenie, vyberte ho, vykonajte požadované akcie a potom vyberte tlačidlo OK.

 5. Po skončení vyberte položku Dokončiť.

 1. Na karte Súbor vyberte položku Spravovať pravidlá a výstrahy.

 2. V okne Pravidlá a upozornenia vyberte na karte Pravidlá e-mailu položku Nové pravidlo.

 3. V časti Vytvoriť úplne nové pravidlo vyberte položku Použiť pravidlo na prijímané správy alebo položku Použiť pravidlo na odosielané správy.

 4. Vyberte položku Ďalej a vykonajte tieto kroky:

  • V časti Krok 1: Výber podmienok vyberte podmienky (kritériá), ktoré majú správy spĺňať, aby sa na ne pravidlo vzťahovalo.

   a

  • V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla vyberte podčiarknutú hodnotu každej pridanej podmienky a zadajte požadovanú hodnotu.

 5. Vyberte položku Ďalej a vykonajte tieto kroky:

  • V časti Krok 1: Výber akcií vyberte požadovanú akciu, ktorú má pravidlo pri splnení zadaných podmienok vykonať.

   a

  • V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu pre každú pridanú akciu a zadajte hodnotu.

 6. Vyberte položku Ďalej a vykonajte tieto kroky:

  • V časti Krok 1: Výber výnimiek vyberte ľubovoľné výnimky z pravidla a potom vyberte položku Ďalej.

   a

  • V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla vyberte podčiarknutú hodnotu každej pridanej výnimky a zadajte požadovanú hodnotu.

 7. Vyberte položku Ďalej a vykonajte tieto kroky:

  • V časti Krok 1: Zadanie názvu pre toto pravidlo zadajte požadovaný názov.

   a

  • V časti Krok 2: Možnosti nastavenia pravidla začiarknite políčka s požadovanými možnosťami.

   Tipy: 

   • Ak chcete pravidlo spustiť pre správy, ktoré sa už nachádzajú v priečinku Doručená pošta, začiarknite políčko Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku Doručená pošta.

   • Ak chcete vypnúť pravidlo, ktoré je automaticky zapnuté, zrušte začiarknutie políčka Zapnúť toto pravidlo.

   • Ak chcete pravidlo použiť pre všetky e-mailové kontá nastavené v programe Outlook, začiarknite políčko Vytvoriť toto pravidlo pre všetky kontá.

 8. Vyberte možnosť Dokončiť.

Pravidlo môžete vytvoriť z ľubovoľnej správy. Výhodou tejto metódy je, že pravidlá sa navrhujú podľa odosielateľa alebo príjemcu správy. Keď napríklad začnete s nejakou správou, jedno z navrhovaných pravidiel premiestni všetky správy od daného odosielateľa do priečinka, ktorý vyberiete.

 1. V priečinku Doručená pošta vyberte správu, pre ktorú chcete vytvoriť pravidlo, a potom na karte Domov vyberte v skupine Premiestniť položku Pravidlá.

  Poznámka: V zozname Pravidlá sa zobrazia navrhované pravidlá na základe odosielateľa a príjemcov správy.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Vyberte navrhované pravidlo, vyberte cieľový priečinok a výberom tlačidla OK dokončite priradenie pravidla.

   alebo

  • Vyberte položku Vytvoriť pravidlo a prejdite na ďalší krok.

 3. V časti Pri prijatí e-mailu spĺňajúceho všetky vybraté podmienky dialógového okna Vytvorenie pravidla môžete dostupné políčka nechať nezačiarknuté alebo môžete začiarknuť tie, ktoré potrebujete.

 4. V časti Vykonať nasledovné začiarknite políčka akcií, ktoré má pravidlo vykonať pri splnení zadaných podmienok (kritérií).

 5. Začiarknite políčko Premiestniť položku priečinka.

 6. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Vyberte položku Vybrať priečinok a vyberte existujúci priečinok.

   alebo

  • Vyberte položku Nový a vytvorte priečinok.

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať ďalšie podmienky, akcie alebo výnimky z pravidla, vyberte položku Rozšírené možnosti a potom postupujte podľa zostávajúcich pokynov v Sprievodcovi pravidlami.

  • Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie vlastného pravidla.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. V okne s oznámením vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo OK.

   alebo

  • Začiarknite políčko Použiť toto pravidlo teraz pre správy, ktoré sa už v aktuálnom priečinku nachádzajú a potom vyberte tlačidlo OK.

Pozrite si tému Import alebo export skupiny pravidiel, kde sa naučíte importovať alebo exportovať pravidlá tak, aby ich mohli využívať ostatní.

Keď už pravidlo nie je potrebné, môžete ho odstrániť.

 1. Na karte Súbor vyberte položku Spravovať pravidlá a výstrahy.

 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia vyberte na karte Pravidlá e-mailu pravidlo, ktoré chcete odstrániť.

 3. Vyberte položky Odstrániť Ikona Odstrániť > OK.

V prípade potreby môžete pravidlá spustiť manuálne.

 1. Na karte Súbor vyberte položku Spravovať pravidlá a výstrahy a potom na karte Pravidlá e-mailu vyberte položku Spustiť pravidlá teraz.

 2. V časti Vyberte pravidlá, ktoré sa majú spustiť dialógového okna Spustiť pravidlá teraz začiarknite políčko vedľa každého pravidla, ktoré chcete spustiť.

 3. Ak chcete v poli Spustiť v priečinku vybrať iný priečinok, vyberte položku Prehľadávať, vyberte priečinok a potom tlačidlo OK.

  Ak chcete pravidlo spustiť aj pre všetky podpriečinky priečinka vybratého v kroku 3, začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov.

 4. V zozname Použiť pravidlá pre použite predvolenú možnosť Všetky správy alebo vyberte možnosť Prečítané správy alebo Neprečítané správy.

 5. Vyberte položku Spustiť teraz.

V programe Outlook  existujú dva typy pravidiel: pravidlá na strane servera a pravidlá typu Iba klient.

 • Pravidlá na strane servera   
  Ak používate konto Microsoft Exchange Server, niektoré pravidlá sú serverové. Tieto pravidlá sa spúšťajú v poštovej schránke na e-mailovom serveri Exchange, aj keď nie je spustený program Outlook.

  Pravidlá na strane servera sa musia na správy použiť pri ich prvom doručení do priečinka Doručená pošta a musia byť schopné pracovať, až kým sa na serveri nedokončia. Napríklad pravidlo určujúce, že správa sa má vytlačiť, nie je možné spustiť, kým sa na serveri nedokončí. Ak pravidlo nie je možné použiť na serveri, použije sa pri spustení programu Outlook, na základe čoho sa zmení na pravidlo typu Iba klient.

 • Pravidlá typu Iba klient   
  Pravidlá typu Iba klient sú pravidlá spúšťané len vo vašom počítači. Sú to pravidlá, ktoré sa spúšťajú v programe Outlook, nie na serveri Exchange. Pravidlá typu Iba klient sa môžu spúšťať iba v prípade, ak je spustený program Outlook.

Tip: Ak zoznam pravidiel obsahuje obe kategórie pravidiel, pravidlá na strane servera sa uplatnia ako prvé, až potom sa uplatnia pravidlá typu Iba klient.

Potvrdenia o doručení, výsledky hlasovania a automatické odpovede

Ak sa uplatňujú pravidlá, potvrdenia o doručení, potvrdenia o prečítaní, výsledky hlasovania a automatické odpovede (oznámenia o stave Mimo pracoviska) sa spracúvajú ako správy. Napríklad pravidlo, ktoré premiestňuje správy obsahujúce slovo „schôdza“ v poli Predmet do konkrétneho priečinka, premiestni do rovnakého priečinka aj všetky potvrdenia o doručení, výsledky hlasovania alebo automatické odpovede.

Poznámka: Ak pravidlo premiestni výsledky hlasovania z  priečinka Doručená pošta do iného priečinka, ovplyvní to aj sledovanie hlasovania. Ak otvoríte odoslanú správu obsahujúcu hlasovacie tlačidlo, informácie o sledovaní nebudú obsahovať záznam hlasovaní, ktoré boli premiestnené pravidlom. Manuálne premiestnenie ani odstránenie odpovede neovplyvní sledovanie.

Žiadosti o schôdzu, zadania úloh a dokumenty

Žiadosti o schôdzu, zadania úloh a dokumenty sa považujú za správy. Ak vytvoríte pravidlo, ktoré na základe určitých splnených podmienok (kritérií) premiestňuje položky do konkrétneho priečinka, premiestnia sa aj všetky žiadosti o schôdzu a zadania úloh zodpovedajúce daným podmienkam. Pri vytváraní pravidiel, ktoré ovplyvňujú tieto typy položiek, však nezabúdajte na nasledujúce obmedzenia:

 • Ak sa položka premiestni do priečinka, ktorý nie je poštovým priečinkom, po premiestnení sa nemusí správať podľa očakávaní. Ak sa napríklad určitá správa premiestni do priečinka Kalendár, nevytvorí sa nová plánovaná činnosť.

 • Ak sa uplatnením pravidla premiestni do priečinka Odstránené položky odpoveď na žiadosť o schôdzu alebo na zadanú úlohu, pôvodná položka nebude sledovať túto odpoveď.

 • Ak sa žiadosť o schôdzu automaticky premiestni do priečinka Odstránené položky, schôdza sa nepridá do priečinka Kalendár.

 • Pravidlá týkajúce sa odosielaných správ sa neuplatňujú na zadania úlohy a žiadosti o schôdzu.

Skupiny kontaktov

Pravidlo zahŕňajúce skupinu kontaktov sa môže v závislosti od spôsobu jeho vytvorenia správať inak ako iné pravidlá.

 • Premiestniť správy odoslané verejnej skupine do určeného priečinka   
  Toto pravidlo je k dispozícii len pre používateľov konta na serveri Exchange Server. Do určeného priečinka sa premiestnia iba správy odoslané skupine kontaktov. Správy od ľudí, ktorí patria do skupiny kontaktov, sa do určeného priečinka nepremiestnia.

Kontá na serveri Exchange Server (od verzie Exchange Server 2010) umožňujú používať pravidlá na preposielanie správ na e-mailové adresy mimo organizácie. Správca servera Exchange však môže znemožniť automatické preposielanie správ príjemcom v konkrétnych doménach.

Ďalšie informácie nájdete v téme Určenie verzie servera Microsoft Exchange Server, ku ktorému sa pripája konto.

Pravidlá ako pomôcka pri spravovaní e-mailových správ

Pravidlo je akcia, ktorá sa v programe Microsoft Outlook automaticky vykoná v prípade prijatých alebo odoslaných správ na základe vami určených podmienok. Sprievodca pravidlami vám umožní vybrať si z množstva podmienok a akcií.

Pravidlá spadajú do niektorej z dvoch kategórií:  sú buď organizačné, alebo oznamovacie. Pravidlá sa neuplatňujú na prečítané, ale iba na neprečítané správy.

Šablóny pravidiel v Sprievodcovi pravidlami

Sprievodca pravidlami obsahuje šablóny pre najčastejšie používané pravidlá, ktoré sú nasledujúce:

 • Triediť správy    Tieto pravidlá vám pomáhajú triediť správy do priečinkov a na ich základe vykonávať potrebné akcie. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré všetky správy od konkrétneho odosielateľa, napríklad od Reného Klča, obsahujúce v riadku Predmet slovo „predaj“, označí príznakom na spracovanie, zaradí do kategórie Predaj a premiestni do priečinka s názvom René – predaj.

 • Upozorňovať na nové správy    Tieto pravidlá vám určitým spôsobom oznamujú prijatie konkrétnej správy. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré pri prijatí správy od člena rodiny automaticky odošle upozornenie na mobilné zariadenie.

 • Vytvoriť úplne nové pravidlo    Toto sú pravidlá, ktoré vytvoríte bez použitia šablóny pravidla a môžete ich úplne prispôsobiť.

Vytvorenie pravidla

Outlook obsahuje šablóny pravidiel pre bežné scenáre. Na vytvorenie pravidla môžete použiť tieto šablóny pravidiel, no môžete vytvoriť aj vlastné pravidlo.

Použitie šablón pravidiel v Outlooku

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Správa pravidiel a upozornení.

 3. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia kliknite na karte Pravidlá e-mailu na položku Nové pravidlo.

 4. V časti Krok 1: Výber šablóny vyberte požadovanú šablónu z kolekcie šablón Triediť správy alebo Upozorňovať na nové správy.

 5. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu. Ak kliknete napríklad na prepojenie ľudia alebo verejná skupina, otvorí sa priečinok Adresár.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V časti Krok 1: Výber podmienok vyberte požadované podmienky, ktoré má správa spĺňať, aby sa na ňu pravidlo vzťahovalo.

 8. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu pre každú zadanú podmienku a určite hodnotu.

 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. V časti Krok 1: Výber akcií vyberte požadovanú akciu, ktorú má pravidlo pri splnení zadaných podmienok vykonať.

 11. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu pre každú pridanú akciu a zadajte hodnotu.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. V časti Krok 1: Vyberte výnimky vyberte ľubovoľné výnimky z pravidla a kliknite na tlačidloĎalej.

 14. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu pre každú zadanú výnimku a určite hodnotu.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. V časti Krok 1: Zadajte názov pre toto pravidlo zadajte názov.

 17. V časti Krok 2: Možnosti nastavenia pravidla začiarknite políčka s požadovanými možnosťami.

  • Ak chcete toto pravidlo spustiť pre správy, ktoré sa už nachádzajú v priečinku Doručená pošta, začiarknite políčko Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku Doručená pošta.

  • Podľa predvoleného nastavenia je nové pravidlo zapnuté. Ak ho chcete vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Zapnúť toto pravidlo.

  • Ak chcete toto pravidlo použiť vo všetkých e-mailových kontách nastavených v Outlooku, začiarknite políčko Vytvoriť toto pravidlo pre všetky kontá.

 18. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Správa pravidiel a upozornení.

 3. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia kliknite na karte Pravidlá e-mailu na položku Nové pravidlo.

 4. V časti Vytvoriť úplne nové pravidlo kliknite na položku Skontrolovať správy pri doručení alebo Skontrolovať správy pri odosielaní.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V časti Krok 1: Výber podmienok vyberte požadované podmienky, ktoré má správa spĺňať, aby sa na ňu pravidlo vzťahovalo.

 7. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu pre každú zadanú podmienku a určite hodnotu.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. V časti Krok 1: Výber akcií vyberte požadovanú akciu, ktorú má pravidlo pri splnení zadaných podmienok vykonať.

 10. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu pre každú pridanú akciu a zadajte hodnotu.

 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. V časti Krok 1: Vyberte výnimky vyberte ľubovoľné výnimky z pravidla a kliknite na tlačidloĎalej.

 13. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu pre každú zadanú výnimku a určite hodnotu.

 14. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 15. V časti Krok 1: Zadajte názov pre toto pravidlo zadajte názov.

 16. V časti Krok 2: Možnosti nastavenia pravidla začiarknite políčka s požadovanými možnosťami.

  • Ak chcete toto pravidlo spustiť pre správy, ktoré sa už nachádzajú v priečinku Doručená pošta, začiarknite políčko Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku Doručená pošta.

  • Podľa predvoleného nastavenia je nové pravidlo zapnuté. Ak ho chcete vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Zapnúť toto pravidlo.

  • Ak chcete toto pravidlo použiť vo všetkých e-mailových kontách nastavených v Outlooku, začiarknite políčko Vytvoriť toto pravidlo pre všetky kontá.

 17. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pravidlo je možné rýchlo vytvoriť z ľubovoľnej správy. Výhodou vytvorenia pravidla týmto spôsobom je, že pravidlá sú navrhované podľa odosielateľa alebo príjemcov správy. Keď napríklad začnete s nejakou správou, jedno z navrhovaných pravidiel premiestni všetky správy od daného odosielateľa do priečinka, ktorý vyberiete.

 1. Kliknite na správu, pre ktorú chcete vytvoriť pravidlo, a potom na karte Domov kliknite v skupine Premiestniť na položku Pravidlá.

  Zobrazia sa navrhované pravidlá podľa odosielateľa a príjemcov správy.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na niektoré z navrhovaných pravidiel, kliknite na cieľový priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti pravidiel podľa odosielateľa, príjemcov alebo predmetu správy, kliknite na na položku Vytvoriť pravidlo.

Ak ste v kroku 2 vybrali položku Vytvoriť pravidlo, zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie pravidla. Pokračujte podľa nasledujúceho postupu.

 1. V časti Pri prijatí e-mailu spĺňajúceho všetky vybraté podmienky začiarknite políčka požadovaných podmienok.

 2. V časti Vykonať nasledovné začiarknite políčka akcií, ktoré má pravidlo vykonať pri splnení zadaných podmienok.

 3. Začiarknite políčko Premiestniť položku do priečinka.

 4. Kliknite na existujúci priečinok alebo kliknite na položku Nový, ak chcete vytvoriť priečinok na ukladanie správ.

  Ak chcete do pravidla pridať ďalšie podmienky, akcie alebo výnimky, kliknite na tlačidlo Rozšírené možnosti a potom postupujte podľa ďalších pokynov v Sprievodcovi pravidlami. Je to ten istý sprievodca, ktorý sa zobrazuje aj pri kliknutí na položku Správa pravidiel a výstrah v zobrazení Backstage (kliknutím na kartu Súbor). Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie vlastného pravidla.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite si tému Import alebo export skupiny pravidiel, kde sa naučíte importovať alebo exportovať pravidlá tak, aby ich mohli využívať ostatní.

Ak chcete niektoré pravidlá spustiť manuálne, použite tento postup:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Správa pravidiel a upozornení.

 3. Kliknite na tlačidlo Spustiť pravidlá teraz.

 4. V časti Vyberte pravidlá, ktoré sa majú spustiť dialógového okna Spustenie pravidiel začiarknite políčko vedľa každého pravidla, ktoré chcete spustiť.

 5. Ak chcete vybrať iný priečinok ako priečinok uvedený v poli Spustiť v priečinku, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, kliknite na požadovaný priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov, ak chcete pravidlo spustiť aj pre všetky priečinky nachádzajúce sa v priečinku zadanom v kroku 5.

 6. V zozname Použiť pravidlá pre sú predvoleným nastavením všetky správy. Toto nastavenie môžete zmeniť na prečítané alebo neprečítané správy.

 7. Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz.

V Outlooku existujú dva typy pravidiel – pravidlá na strane servera a pravidlá typu Iba klient.

 • Pravidlá na strane servera    Ak používate konto na Microsoft Exchange Serveri, niektoré z vytvorených pravidiel sú pravidlá na strane servera. Tieto pravidlá sa spúšťajú v poštovej schránke na poštovom serveri Exchange, a to aj vtedy, keď Outlook nemáte v počítači spustený. Pravidlá na strane servera musia byť použité na správy pri ich prvom doručení do priečinka Doručená pošta a musí byť možné ich na serveri dokončiť. Napríklad pravidlo, ktoré určuje, že správa sa má vytlačiť, nemôže byť spustené, kým nie je úplne dokončené na serveri. Ak pravidlo nie je možné uplatniť na strane servera, uplatní sa pri spustení Outlooku a stáva sa pravidlom typu Iba klient.

 • Pravidlá typu Iba klient    Pravidlá typu Iba klient sú pravidlá spúšťané len vo vašom počítači. Sú to pravidlá, ktoré sa nemôžu uplatniť, kým nie sú úplne zrealizované na serveri, ako je napríklad pravidlo, ktoré určuje, že sa vytlačia niektoré správy. Pravidlá typu Iba klient sa môžu spúšťať iba v prípade, ak je spustený program Outlook.

Ak zoznam pravidiel obsahuje obe kategórie pravidiel, pravidlá na strane servera sa uplatnia ako prvé, až potom sa uplatnia pravidlá typu Iba klient.

Použitie pravidiel na iné položky v Outlooku

Ak sa uplatňujú pravidlá, potvrdenia o doručení, potvrdenia o prečítaní, výsledky hlasovania a automatické odpovede (oznámenia o stave Mimo pracoviska) sa spracúvajú ako správy. Pravidlo, ktoré premiestňuje položky obsahujúce slovo schôdza v predmete do konkrétneho priečinka, napríklad premiestni aj všetky potvrdenia o doručení, výsledky hlasovania alebo automatické odpovede, ktorých predmet obsahuje slovo schôdza.

Poznámka: Ak pravidlo presunie výsledky hlasovania z priečinka Doručená pošta do iného priečinka, ovplyvní to aj sledovanie hlasovania. Ak otvoríte odoslanú správu obsahujúcu hlasovacie tlačidlo, informácie o sledovaní nebudú obsahovať záznam hlasovaní, ktoré boli presunuté pravidlom. Manuálne presunutie alebo odstránenie odpovede neovplyvní sledovanie.

Pri uplatňovaní pravidiel sa žiadosti o schôdzu, žiadosti o vykonanie úloh a dokumenty spracúvajú ako správy. Ak napríklad vytvoríte pravidlo, ktoré presúva položky obsahujúce slovo „schôdza“ v poli Predmet do zadaného priečinka, presunú sa aj všetky žiadosti o vykonanie úlohy a všetky žiadosti o schôdzu, ktoré spĺňajú túto podmienku. Pri vytváraní pravidiel, ktoré majú vplyv aj na tieto typy položiek, však nesmiete zabúdať na nasledovné obmedzenia:

 • Položka premiestnená do priečinka, ktorý nie je poštovým priečinkom, sa po premiestnení nemusí správať podľa očakávaní. Ak je napríklad určitá správa premiestnená do priečinka Kalendár, nevytvorí sa nová plánovaná činnosť.

 • Ak sa uplatnením pravidla premiestni do priečinka Odstránené položky odpoveď na žiadosť o schôdzu alebo na zadanú úlohu, pôvodná položka nebude sledovať túto odpoveď.

 • Ak sa žiadosť o schôdzu automaticky premiestni do priečinka Odstránené položky, schôdza sa nepridá do priečinka Kalendár.

 • Pravidlá týkajúce sa odosielaných správ sa neuplatňujú na zadania úlohy a žiadosti o schôdzu.

Skupiny kontaktov

Pravidlo zahŕňajúce skupinu kontaktov sa môže správať odlišne v závislosti od spôsobu jeho vytvorenia.

 • Premiestniť správy odoslané do priečinka Skupiny kontaktov     Toto pravidlo je k dispozícii len pre používateľov konta na serveri Exchange Server. Do určeného priečinka sa premiestnia iba správy odoslané skupine kontaktov. Správy od ľudí, ktorí patria do skupiny kontaktov, sa do určeného priečinka nepremiestnia.

Ak používate konto na Microsoft Exchange Serveri 2010, predvolene nemôžete používať pravidlá na preposielanie správ na e-mailové adresy mimo svojej organizácie. Toto nastavenie pomáha pri ochrane dôverných a súkromných podnikových informácií pred zverejnením a môže ho zmeniť len správca servera Exchange.

Ďalšie informácie nájdete v téme Určenie verzie servera Microsoft Exchange Server, ku ktorému sa pripája konto.

Pravidlá ako pomôcka pri spravovaní správ

Pravidlo je akcia, ktorá sa v programe Microsoft Outlook automaticky vykoná v prípade prijatých alebo odoslaných správ na základe vami určených podmienok. Pomocou Sprievodcu pravidlami a upozorneniami môžete vybrať viacero podmienok a akcií. Pravidlá sa neuplatňujú na prečítané správy, ale výlučne na správy, ktoré sú ešte neprečítané.

Pravidlá patria do jednej z dvoch všeobecných kategórií: pravidlá na usporiadanie správ a pravidlá na oznamovanie. Sprievodca pravidlami a upozorneniami obsahuje šablóny pre najčastejšie používané pravidlá.

 • Triediť správy    Tieto pravidlá vám pomáhajú triediť správy do priečinkov a na ich základe vykonávať potrebné akcie. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré všetky správy od konkrétneho odosielateľa, napríklad od Reného Klča, obsahujúce v riadku Predmet slovo „predaj“, označí príznakom na spracovanie, zaradí do kategórie Predaj a premiestni do priečinka s názvom René – predaj.

 • Upozorňovať na nové správy    Tieto pravidlá vám určitým spôsobom oznamujú prijatie konkrétnej správy. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré pri prijatí správy od člena rodiny automaticky odošle upozornenie na mobilný telefón.

 • Vytvoriť úplne nové pravidlo    Toto sú pravidlá, ktoré vytvárate úplne od začiatku.

  Šablóny pravidiel
  Obrázok 1: Sprievodca pravidlami a upozorneniami obsahuje niekoľko preddefinovaných pravidiel, ktoré sa nazývajú šablóny.

Výnimky

Výnimky môžete pridať do pravidiel pre zvláštne okolnosti, napríklad pre situácie, keď sú správy označené príznakom na ďalšie spracovanie alebo majú označenie vysokej dôležitosti. Pravidlo sa neuplatňuje na správu, ak je splnená čo i len jedna z výnimiek, ktoré určíte.

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Pošta.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 3. Ak používate viacero e-mailových kont, v zozname Aplikovať zmeny na tento priečinok vyberte požadovaný priečinok Doručená pošta.

 4. Kliknite na položku Nové pravidlo.

 5. V časti Krok 1: Výber šablóny vyberte požadovanú šablónu z kolekcie šablón Triediť správy alebo Upozorňovať na nové správy.

 6. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla kliknite na podčiarknutú hodnotu. Ak kliknete napríklad na prepojenie ľudia alebo distribučný zoznam, otvorí sa priečinok Adresár.

 7. V časti Krok 1: Výber podmienok vyberte požadované podmienky, ktoré má správa spĺňať, aby sa na ňu pravidlo vzťahovalo.

 8. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla, kliknite na podčiarknutú hodnotu, ak ste to ešte neurobili, a potom kliknite na položku Ďalej.

 9. V časti Krok 1: Výber akcií vyberte požadovanú akciu, ktorú má pravidlo pri splnení zadaných podmienok vykonať.

 10. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla, kliknite na podčiarknutú hodnotu, ak ste to ešte neurobili, a potom kliknite na položku Ďalej.

 11. V časti Krok 1: Vyberte výnimky vyberte ľubovoľné výnimky z pravidla a kliknite na tlačidloĎalej.

 12. Ak chcete dokončiť nové pravidlo, zadajte jeho názov a vyberte ktorúkoľvek z požadovaných možností.

  • Ak chcete toto pravidlo spustiť pre správy, ktoré sa už nachádzajú v niektorom z vašich priečinkov, začiarknite políčko Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku „priečinok“.

  • Ak chcete toto pravidlo použiť pre všetky e-mailové kontá a priečinky Doručená pošta priradené k jednotlivým kontám, začiarknite políčko Vytvoriť toto pravidlo pre všetky kontá.

 13. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak chcete vytvoriť pravidlo výberom vlastných podmienok, akcií a výnimiek, postupujte takto:

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Pošta.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 3. Ak používate viacero e-mailových kont, v zozname Aplikovať zmeny na tento priečinok vyberte požadovaný priečinok Doručená pošta.

 4. Kliknite na položku Nové pravidlo.

 5. V časti Vytvoriť úplne nové pravidlo vyberte položku Skontrolovať správy pri doručení alebo Skontrolovať správy pri odosielaní a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V časti Krok 1: Výber podmienok vyberte požadované podmienky, ktoré má správa spĺňať, aby sa na ňu pravidlo vzťahovalo.

 7. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla, kliknite na podčiarknutú hodnotu, ak ste to ešte neurobili, a potom kliknite na položku Ďalej.

 8. V časti Krok 1: Výber akcií vyberte požadovanú akciu, ktorú má pravidlo pri splnení zadaných podmienok vykonať.

 9. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla, kliknite na podčiarknutú hodnotu, ak ste to ešte neurobili, a potom kliknite na položku Ďalej.

 10. V časti Krok 1: Vyberte výnimky vyberte ľubovoľné výnimky z pravidla a kliknite na tlačidloĎalej.

 11. Ak chcete dokončiť nové pravidlo, zadajte jeho názov a vyberte ktorúkoľvek z požadovaných možností.

  • Ak chcete toto pravidlo spustiť pre správy, ktoré sa už nachádzajú v niektorom z vašich priečinkov, začiarknite políčko Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku „priečinok“.

  • Ak chcete toto pravidlo použiť pre všetky e-mailové kontá a priečinky Doručená pošta priradené k jednotlivým kontám, začiarknite políčko Vytvoriť toto pravidlo pre všetky kontá.

 12. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pravidlá môžete vytvárať priamo zo správy. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré presunie správy od určitej osoby do konkrétneho priečinka.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na správu, ktorá má tvoriť základ pravidla, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Vytvoriť pravidlo.

  V dialógovom okne Vytvorenie pravidla začiarknite políčka pre možnosti, ktoré už sú vyplnené informáciami z vybratej správy.

 2. Začiarknite políčko Premiestniť položku do priečinka.

 3. Ak chcete vytvoriť priečinok na ukladanie správ, kliknite na existujúci priečinok alebo kliknite na položku Nový.

 4. Ak chcete pridať ďalšie podmienky, akcie alebo výnimky z pravidla, kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom postupujte podľa zostávajúcich pokynov v Sprievodcovi pravidlami a upozorneniami.

  Tip    Ak chcete pravidlo spustiť hneď po vytvorení, na poslednej stránke Sprievodcu pravidlami a upozorneniami začiarknite políčko Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku.

  Všetky správy v priečinku Doručená pošty alebo inom vybratom priečinku, ktoré spĺňajú podmienky a výnimky pre dané pravidlo, sa presunú do uvedeného priečinka. Ak chcete otestovať nové pravidlo, otvorte nový priečinok. Premiestnili sa správy správne?

Ak chcete, aby sa pravidlo spúšťalo pravidelne, no nechcete, aby bolo spustené stále, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia vypnite pravidlo zrušením začiarknutia políčka vedľa pravidla.

 3. Kliknite na tlačidlo Spustiť pravidlá teraz.

 4. V časti Vyberte pravidlá, ktoré sa majú spustiť dialógového okna Spustenie pravidiel začiarknite políčko vedľa pravidla, ktoré chcete spustiť.

 5. Vyberte priečinok, v ktorom chcete použiť pravidlo.

 6. Vyberte kategóriu správ, v ktorej chcete použiť pravidlo.

  Môžete napríklad použiť pravidlo iba na neprečítané správy v priečinku.

 7. Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz.

Pravidlá na strane servera    Ak máte konto Microsoft Exchange, server môže použiť pravidlá na vaše správy aj v prípade, že Outlook nie je spustený. Tie sa nazývajú pravidlá na strane servera. Pravidlá musia byť nastavené na použitie pre správy pri doručovaní do priečinka Doručená pošty na serveri a musí byť možné ich celé vykonať na serveri. Pravidlo napríklad nie je možné na serveri vykonať celé, ak daná akcia vyžaduje, aby sa správa vytlačila. Ak pravidlo nie je možné použiť na serveri, použije sa pri spustení Outlooku.

Pravidlá typu Iba klient    Klientom je e-mailový program, ktorý sa spúšťa v počítači danej osoby. Pravidlo, ktoré nie je možné použiť na serveri, sa nazýva „pravidlo typu Iba klient“, pretože sa spustí iba v počítači používateľa. Ak zoznam pravidiel obsahuje pravidlá, ktoré je možné spustiť na strane servera, spolu s pravidlami, ktoré sa na serveri spustiť nedajú, pravidlá na strane servera sa uplatnia ako prvé. Až potom sa uplatnia pravidlá typu Iba klient.

Potvrdenia o doručení, potvrdenia o prečítaní, výsledky hlasovania a oznámenia o neprítomnosti sa spracúvajú ako správy. Keď napríklad vytvoríte pravidlo, ktoré presúva položky obsahujúce slovo „schôdza“ v poli Predmet do konkrétneho priečinka, všetky potvrdenia o doručení, výsledky hlasovania a oznámenia o neprítomnosti, ktoré spĺňajú túto podmienku, sa presunú tiež.

Poznámka: Ak sa odpoveď hlasovania premiestni z priečinka Doručená pošta, odpoveď sa už automaticky nesleduje v pôvodnej správe.

Žiadosti o schôdzu, žiadosti o vykonanie úloh a dokumenty sa spracúvajú ako správy. Ak napríklad vytvoríte pravidlo, ktoré presúva položky obsahujúce slovo „schôdza“ v poli Predmet do zadaného priečinka, presunú sa aj všetky žiadosti o vykonanie úlohy a všetky žiadosti o schôdzu, ktoré spĺňajú túto podmienku. Pri vytváraní pravidiel, ktoré majú vplyv aj na tieto druhy položiek, však nesmiete zabúdať na nasledovné obmedzenia:

 • Položka premiestnená do priečinka, ktorý nie je poštovým priečinkom, sa po premiestnení nemusí správať podľa očakávaní. Ak je napríklad určitá správa premiestnená do priečinka Kalendár, nevytvorí sa nová plánovaná činnosť.

 • Ak sa uplatnením pravidla premiestni do priečinka Odstránené položky odpoveď na žiadosť o schôdzu alebo na zadanú úlohu, pôvodná položka nebude sledovať túto odpoveď.

 • Ak sa žiadosť o schôdzu automaticky premiestni do priečinka Odstránené položky, schôdza sa nepridá do priečinka Kalendár.

 • Pravidlá týkajúce sa odosielaných správ sa neuplatňujú na zadania úlohy a žiadosti o schôdzu.

Nové pravidlo pre distribučný zoznam sa správa odlišne v závislosti od toho, ako dané pravidlo vytvárate:

 • Premiestniť správy odoslané do priečinka distribučného zoznamu    Ak vyberiete túto šablónu pravidla, iba správy odoslané do distribučného zoznamu sa premiestnia do zadaného priečinka. Správy od osôb, ktoré sú súčasťou distribučného zoznamu, sa nepremiestnia do určeného priečinka.

  Poznámka: Toto pravidlo funguje iba pre kontá na serveri Exchange.

 • Premiestnenie správ od určitého odosielateľa do určeného priečinka    Ak vyberiete túto šablónu pravidla, správy od ľubovoľných osôb, ktoré sú členmi zadaného distribučného zoznamu, sa presunú do určeného priečinka.

Ak pracujete v organizácii, ktorá predvolene používa Exchange, správy, ktoré preposielate na e-mailové adresy mimo vašej organizácie pomocou pravidla, sa neodošlú. Toto nastavenie sa používa ako ochrana pred zverejnením údajov spoločnosti a ovláda ho váš správca Exchangeu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×