Správa schémy vyhľadávania v SharePointe Online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Schéma vyhľadávania ovládacie prvky, čo môžete vyhľadávať, ako možno vyhľadávať a ako si prezentovať výsledky vyhľadávania webových lokalít. V schéme vyhľadávania môžete zobrazenie, vytvorenie alebo zmena spravovaných vlastností a mapa prehľadávaných vlastností k spravovaným vlastnostiam. Zmena schémy vyhľadávania, môžete vytvoriť prispôsobené vyhľadávanie.

Informácie o schéme vyhľadávania

Pri vyhľadávaní obsahu na lokalitách SharePoint závisia výsledky vyhľadávania od indexu vyhľadávania. Index obsahuje informácie zo všetkých dokumentov a stránok na lokalite.

Index hľadania pozostáva z prehľadávanie obsahu na lokalite SharePoint. Modulu na prehľadávanie obsahu nadväzuje na obsah a metaúdajov z dokumentov vo forme prehľadávané vlastnosti. Schéma vyhľadávania pomáha modulu na prehľadávanie obsahu rozhodnete Zdvihnite aký obsah a metaúdajov. Príklady metaúdajov sú autora a názov dokumentu. Však, ak chcete prejsť na obsah a metaúdajov z dokumentov do indexu hľadania, prehľadávané vlastnosti musia byť priradené spravovaných vlastností. Iba spravovaným vlastnostiam sú uložené v indexe. Napríklad prehľadávanej vlastnosti súvisiace s autor je priradený k spravovanej vlastnosti súvisiace s autor. Ďalšie informácie nájdete v časti Úvod do schémy vyhľadávania pre SharePoint .

Schéma vyhľadávania obsahuje priradenia prehľadávaných vlastností k spravovaným vlastnostiam, ako aj rôzne nastavenia spravovaných vlastností. Používatelia môžu vyhľadávať len spravované vlastnosti. Nastavenia spravovaných vlastností určujú, čo a ako môžete vyhľadávať, napríklad ktoré spravované vlastnosti môžete neskôr nastaviť ako spresnenie vyhľadávania.

Spravované vlastnosti môžete použiť na obmedzenie výsledkov vyhľadávania, ako v prípade vyhľadávania len položiek, ktoré majú rovnakého autora. Obsah vlastností môžete prezentovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Delve používa spravovaných vlastností pri dotazovaní Office graph a zobrazenie kariet obsahu v Delve. Napríklad, uvidíte spravovaných vlastností, ako je napríklad meno autora, názvu súboru, ModifiedBy a LastModifiedTime na kartách Delve obsahu.

Akýkoľvek dokument, ktorý používateľ môže zobraziť alebo upraviť v Office 365 sa môžu zobrazovať v Delve. Delve nemení všetky povolenia a používateľov zobrazia iba dokumenty, ktoré už majú prístup k. Niekedy však budete chcieť zabrániť nachádzajúce sa v Delve dokumentu.

Ak chcete skryť dokumentu z Delve môžete použiť HideFromDelve spravované vlastnosti. Môžete ponechať ukladaní dokumentu v Office 365 a stále ho ľudia našli prostredníctvom vyhľadávania - len nebude zobrazovať v Delve už. Pozrite si tému Skryť dokumenty z Delve.

Ďalšie informácie o Delve nájdete v téme Office Delve pre správcov služieb Office 365

Keď v zozname SharePointu vytvoríte nový stĺpec lokality, modul na prehľadávanie obsahu vyberie názov stĺpca lokality za novú prehľadávanú vlastnosť. SharePoint automaticky priradí novú prehľadávanú vlastnosť k novej automaticky vytvorenej spravovanej vlastnosti. Táto automaticky vytvorená spravovaná vlastnosť je predvolene nespresňujúca.

Ak chcete použiť vlastnosť v klientovi ako spresnenie vyhľadávania, musíte manuálne priradiť prehľadávanú vlastnosť k spravovanej vlastnosti, ktorá je nastavená ako spresňujúca. Ak chcete vytvoriť novú spravovanú vlastnosť na spresnenie vyhľadávania v SharePointe Online, musíte použiť existujúcu nepoužívanú spravovanú vlastnosť a pomocou aliasu ju premenovať. Na tento účel je k dispozícii pomerne dosť spravovaných vlastností. Majú názvy ako RefinableString00 a RefinableDate19.

Vytvoríte napríklad nový stĺpec lokality s názvom NoveFarby a chcete, aby mohli používatelia stĺpec NoveFarby používať pri spresnení výsledkov vyhľadávania. V schéme vyhľadávania vyberiete nepoužívanú spravovanú vlastnosť, napríklad RefinableString00, a premenujete ju pomocou aliasu na Nove Farby. Potom túto novú spravovanú vlastnosť priradíte k príslušnej prehľadávanej vlastnosti.

Zvyčajne nemusíte meniť predvolenú schému vyhľadávania nájomcu. Ak však chcete vytvoriť rozšírenejšie alebo vlastné vyhľadávanie, môžete schému zmeniť.

Schému vyhľadávania môžete zmeniť v prípade celého nájomcu alebo len v prípade konkrétnej kolekcie lokalít. Schéma vyhľadávania pre kolekciu lokalít vychádza zo schémy vyhľadávania nájomcu, takže zvyčajne sa zmeny vykonávajú najskôr na úrovni nájomcu a potom na úrovni kolekcie lokalít. Všetky zmeny vykonané na úrovni kolekcie lokalít sa vzťahujú len na danú kolekciu lokalít.

Po zmene alebo pridaní nových spravovaných vlastností sa zmeny prejavia až po opätovnom prehľadaní obsahu. V SharePointe Online sa prehľadávanie uskutočňuje automaticky na základe definovaného plánu prehľadávania.

Po pridaní novej vlastnosti do zoznamu alebo knižnice alebo po zmene vlastností používaných v zozname alebo knižnici sa zmeny prejavia v indexe vyhľadávania až po opätovnom prehľadaní obsahu. Keďže ste zmeny urobili v schéme vyhľadávania a nie na lokalite, modul na prehľadávanie obsahu nevykoná opätovné indexovanie zoznamu alebo knižnice. Ak chcete zabezpečiť vykonanie prehľadania a opätovného indexovania, môžete si opätovné indexovanie zoznamu alebo knižnice konkrétne vyžiadať. Potom sa zoznam alebo knižnica opätovne prehľadajú a opätovne preindexujú, takže nové spravované vlastnosti bude môcť začať používať v dotazoch, pravidlách dotazov a šablónach zobrazenia.

Na začiatok stránky

Poznámka :  V SharePointe Online nie sú k dispozícii všetky možnosti.

Nová spravovaná vlastnosť vytváraná v SharePointe Online bude mať isté obmedzenia. Vlastnosť môže byť napríklad iba typu Text alebo Áno/Nie a nemôže byť spresňujúca ani zoraditeľná.

Ak potrebujete iný typ vlastnosti alebo vlastnosť s inými charakteristikami, než aké sú k dispozícii, postupujte podľa krokov v časti Vytvorenie spravovanej vlastnosti premenovaním existujúcej vlastnosti.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania nájomcu alebo kolekcie lokalít:

  Prejdite na stránku schémy vyhľadávania nájomcu
  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

   Vyberte vafľovú ponuku a potom vyberte položku Správca.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Prejdite na stránku schémy vyhľadávania pre kolekciu lokalít
  1. Na svojej lokalite prejdite na nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Kliknite na položku spravovaných vlastností.

 3. Na stránke Spravované vlastnosti kliknite na položku Nová spravovaná vlastnosť.

 4. do poľa názov vlastnosti v časti názov a popis zadajte názov novej spravovanej vlastnosti. Ak chcete, zadajte popis.

 5. V časti Typ vyberte jednu z možností dostupných pre vlastnosť:

  • Áno/Nie

  • Rotácia

 6. V časti Hlavné charakteristiky vyberte jednu alebo niekoľko dostupných možností.

 7. V časti Priradenia na prehľadávané vlastnosti kliknite na položku Pridať priradenie.

 8. V dialógovom okne výber prehľadávanej vlastnosti vyberte prehľadávanú vlastnosť, ktorá sa priradí k spravovanej vlastnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete priradiť ďalšie prehľadávané vlastnosti k tej istej spravovanej vlastnosti, zopakujte tento krok.

 9. V časti Priradenia na prehľadávané vlastnosti zadajte, či chcete zahrnúť:

  • všetok obsah zo všetkých prehľadávaných vlastností priradených k tejto spravovanej vlastnosti,

  • obsah z prvej prehľadávanej vlastnosti, ktorá obsahuje hodnotu, a (voliteľne) v akom poradí.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca
  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

   Vyberte vafľovú ponuku a potom vyberte položku Správca.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít
  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Na stránke spravované vlastnosti Nájdite nepoužité spravované vlastnosti. Podľa nepoužité, sme znamená, že vlastnosť nie je priradený k prehľadávanej vlastnosti: v stĺpci Priradené prehľadávané vlastnosti sú prázdne. Pozrite si tabuľku predvolené nepoužité spravované vlastnosti ďalšie podrobnosti.

  Dôležité : Ak má byť možné použiť neskôr vlastnosť ako spresnenie vyhľadávania, vyberte spravovanú vlastnosť označenú ako Spresniť.

 3. Ukážte na spravovanú vlastnosť, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť alebo priradiť vlastnosť.

 4. Na stránke Úprava spravovanej vlastnosti v sekcii Hlavné charakteristiky zadajte v časti Alias nový názov pre vlastnosť do poľa Alias.

 5. V časti Priradenia na prehľadávané vlastnosti kliknite na položku Pridať priradenie.

 6. Na stránke Výber prehľadávanej vlastnosti vyberte prehľadávanú vlastnosť, ktorá sa má priradiť k spravovanej vlastnosti, a kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete priradiť ďalšie prehľadávané vlastnosti k tejto spravovanej vlastnosti, zopakujte tento krok.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité :  Po vytvorení novej spravovanej vlastnosti týmto spôsobom musia byť knižnica alebo zoznam, ktoré budú používať spresnenie vyhľadávania, znovu prehľadané a znovu indexované, až potom sa vlastnosť zobrazí ako možnosť v nastavení spresnenia. Pozri časť Žiadosť o opätovné indexovanie knižnice alebo zoznamu dokumentov.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca
  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

   Vyberte vafľovú ponuku a potom vyberte položku Správca.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít
  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Na karte Spravované vlastnosti sa zobrazujú všetky spravované vlastnosti, nastavenia spravovaných vlastností a prehľadávané vlastnosti, ku ktorým sú priradené.

 3. Ak chcete zobraziť prehľadávané vlastnosti a spravované vlastnosti, ku ktorým sú priradené, kliknite na položku Prehľadávané vlastnosti.

 4. Ak chcete zobraziť kategórie prehľadávaných vlastností, kliknite na položku Kategórie.

Poznámka :  V SharePointe Online nie sú k dispozícii všetky možnosti.

Úprava spravovanej vlastnosti
 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca
  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

   Vyberte vafľovú ponuku a potom vyberte položku Správca.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít
  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Nájdite spravovanú vlastnosť, ktorú chcete upraviť v stĺpci Názov vlastnosti na karte Spravované vlastnosti, alebo zadajte názov do poľa Filter.

 3. Ukážte na spravovanú vlastnosť v zozname, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Upraviť alebo priradiť vlastnosť.

 4. Upravte nastavenia na stránke Úprava spravovanej vlastnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Nájomca
  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

   Vyberte vafľovú ponuku a potom vyberte položku Správca.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na stránku schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít
  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Na karte Spravované vlastnosti nájdite spravovanú vlastnosť, ktorú chcete odstrániť, alebo zadajte jej názov do poľa Filter.

 3. Ukážte na spravovanú vlastnosť, ktorú chcete odstrániť, kliknite na šípku a potom na príkaz Odstrániť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité : Ak odstránite spravovanú vlastnosť:

  • Používatelia nebudú môcť na základe vlastnosti vyhľadávať.

  • Pravidlo dotazu, ktoré vlastnosť používa, prestane fungovať.

  • Vlastná webová časť, ktorá vlastnosť používa, prestane fungovať.

 1. Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Nájomca
  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

   Vyberte vafľovú ponuku a potom vyberte položku Správca.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít
  1. Na lokalite, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Vyberte položku Prehľadávané vlastnosti.

 3. Na stránke Prehľadávané vlastnosti nájdite prehľadávanú vlastnosť, ktorú chcete priradiť k spravovanej vlastnosti, alebo zadajte jej názov do poľa Prehľadávané vlastnosti v časti Filtre.

 4. Ukážte na prehľadávanú vlastnosť, ktorú chcete priradiť, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť alebo priradiť vlastnosť.

 5. Na stránke Úprava prehľadávanej vlastnosti v sekcii Priradenia k spravovaným vlastnostiam kliknite na položku Pridať priradenie.

 6. V dialógovom okne výber spravovanej vlastnosti vyberte spravovanú vlastnosť, ktorá sa priradí k prehľadávanej vlastnosti, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete priradiť ďalšie spravované vlastnosti k tejto prehľadávanej vlastnosti, zopakujte tento krok.

 7. Ak chcete začleniť obsah tejto prehľadávanej vlastnosti do indexu celotextového vyhľadávania, začiarknite políčko v časti Začleniť do indexu celotextového vyhľadávania.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Nájomca
  1. Prihláste sa do služieb Office 365.

   Vyberte vafľovú ponuku a potom vyberte položku Správca.

  2. Kliknite na položku správca a potom kliknite na položku SharePoint. Teraz ste v centre spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na tlačidlo Hľadať a potom kliknite na položku Spravovať schému vyhľadávania na stránke správy vyhľadávania.

  Ak chcete prejsť na schémy vyhľadávania:

  Pre kolekciu lokalít
  1. Na lokalite, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku schéma vyhľadávania.

 2. Vyberte položku Kategórie.

 3. Na stránke Kategórie nájdite kategóriu prehľadávanej vlastnosti, ktorú chcete zobraziť alebo upraviť.

 4. Vyberte niektorú z týchto možností:

  1. Ak chcete zobraziť, ktoré prehľadávané vlastnosti patria ku kategórii a ku ktorým spravovaným vlastnostiam sú priradené, kliknite na kategóriu spravovaných vlastností na stránke Kategórie.

  2. Ak chcete upraviť kategóriu, ukážte na kategóriu prehľadávaných vlastností, ktorú chcete upraviť, kliknite na šípku a potom na položku Upraviť kategóriu.

Ak nechcete, aby dokument zobrazovať Delve, môžete vytvoriť HideFromDelve stĺpca lokality typu Áno/nie. Tento stĺpec lokality vytvorí nový prehľadávanej vlastnosti, ows_HideFromDelve, ktoré sa automaticky priradia k HideFromDelve spravované vlastnosti.

Pridanie stĺpca lokality do knižnice alebo zoznamu, kde je dokument uložený
 1. Prihláste sa ako správca kolekcie lokalít a prejdite na lokalitu, kde je uložený dokument, ktorý chcete skryť pred Delve.

 2. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Zoznam alebo knižnicu.

 3. V skupine Spravovať zobrazenia kliknite na položku Vytvoriť stĺpec.

 4. Do poľa názov stĺpca, v časti názov a typ zadajte HideFromDelve , a potom vyberte položku Áno/nie (začiarkavacie políčko).

  Dôležité : V rozbaľovacej ponuke Predvolená hodnota v časti Ďalšie nastavenie stĺpcov kliknite na tlačidlo nie. Ak vyberiete možnosť Áno, všetky nové dokumenty budú skryté z Delve.

 5. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • SharePoint 2016 alebo SharePoint Online, zrušte začiarknutie políčka pridať do všetkých typov obsahu.

  • Pre SharePoint 2013, zrušte začiarknutie políčka pridať do predvoleného zobrazenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Označenie dokumentu, ktorý chcete skryť pred Delve
 1. Prejdite na lokalitu, kde je uložený dokument, ktorý chcete skryť pred Delve.

 2. Vyhľadajte dokument, ktorý chcete skryť v knižnici alebo zozname, kliknite na položku Upraviť vlastnosti a potom začiarknite políčko HideFromDelve.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie plánované prehľadávania obsahu po alebo sa žiadosť o opätovné indexovanie knižnice alebo zoznamu dokumentov, dokument je skrytý od Delve. Ak chcete dokument, ktorý sa zobrazí v Delve znova, zrušte začiarknutie políčka HideFromDelve stĺpca skrytého dokumentu.

 1. Na svojej lokalite prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde ste pridali novú vlastnosť a kliknite na názov. Mali by ste vidieť karty zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica alebo Zoznam.

 3. V časti nastavenia kliknite na položku nastavenie knižnice alebo nastavenia zoznamu.

 4. Na stránke Nastavenie v časti Všeobecné nastavenia vyberte možnosť Rozšírené nastavenie.

 5. Presuňte sa nadol na možnosť Znova indexovať knižnicu dokumentov alebo Znova indexovať zoznam a kliknite na tlačidlo. Všetok obsah v knižnici alebo zozname dokumentov sa počas najbližšieho naplánovaného prehľadávania opätovne preindexuje.

  Poznámka : To môže spôsobiť masívnej zaťaženia na systém vyhľadávania, takže nezabudnite znova indexovať až po ukončení všetky zmeny, ktorý má byť opätovne indexované.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Prehľad prehľadávaných a spravovaných vlastností na serveri SharePoint Server 2013

Prehľad schémy vyhľadávania na serveri SharePoint Server

Manuálne požiadať o prehľadávanie a opätovné indexovanie lokality

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×