Office
Prihlásenie

Správa pravidiel dotazu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca SharePointu Online môžete zlepšiť výsledky vyhľadávania vytvorením a správou pravidiel dotazu. Pravidlá dotazu docieľujú lepšie reagovanie vyhľadávania na zámery používateľov.

V pravidle dotazu určite podmienky a súvisiace akcie. Ak bude dotaz spĺňať podmienky v pravidle dotazu, systém vyhľadávania vykoná akcie zadané v pravidle na zvýšenie relevantnosti výsledkov vyhľadávania. To sa môže uskutočniť zúžením výsledkov alebo zmenou poradia, v ktorom sa výsledky zobrazujú. Podmienkou pravidla dotazu môže byť napríklad to, že výraz v dotaze zodpovedá konkrétnemu výrazu v množine výrazov SharePointu alebo že dotaz sa často realizuje v konkrétnom zdroji výsledkov v systéme vyhľadávania, napríklad videách. Po splnení podmienky pravidla dotazu môže byť súvisiacou akciou zobrazenie konkrétnej položky na prvom mieste vo výsledkoch vyhľadávania. Povedzme, že máte intranetovú lokalitu, na ktorej sa v knižnici uchovávajú všetky udalosti spoločnosti a chcete nájsť seminár o prvej pomoci. Vytvoríte pravidlo dotazu, ktorým sa seminár o prvej pomoci prenesie na prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania vždy vtedy, keď niekto vyhľadá slovo „seminár“ alebo „udalosť“.

Pravidlá dotazu môžete nakonfigurovať pre jeden alebo viac zdrojov výsledkov a tiež môžete zadať časové obdobie, počas ktorého bude pravidlo dotazu aktívne.

Pozrite tiež: vysvetlenie pravidiel dotazov

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie pravidla dotazu

Vytvorenie a zobrazenie bloku výsledkov

Zmena hodnotených výsledkov vyhľadávania zmenou dotazu

Zneaktívniť pravidlo dotazu na lokalite

Hodnotenie pravidiel dotazu pre kolekciu lokalít

Vytvorenie pravidla dotazu

Pravidlá dotazu môžete vytvoriť na rôznych úrovniach: pre celého nájomníka, pre kolekciu lokalít alebo pre lokalitu. Keď vytvoríte pravidlá dotazu na úrovni nájomníka, pravidlá dotazu sa môžu použiť vo všetkých kolekciách lokalít. Keď vytvoríte pravidlá dotazu na úrovni kolekcie lokalít, pravidlá sa môžu použiť na všetkých lokalitách v kolekcii lokalít. Keď vytvoríte pravidlá dotazu na úrovni lokality, pravidlá sa môžu použiť len na tejto lokalite.

 1. Prejdite na stránku Spravovať pravidlá dotazu nájomníka, kolekcie lokalít alebo lokality:

  • Nájomník:

   1. Prihláste sa do Centra spravovania služieb Office 365.

   2. Výberom položiek Správca > SharePoint prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

   3. Kliknite na možnosť Vyhľadávať a potom na stránke správy vyhľadávania kliknite na možnosť Spravovať pravidlá dotazu.

  • Kolekcia lokalít:

   • V kolekcii lokalít prejdite do položky Nastavenie, kliknite na možnosť Nastavenie lokality a potom v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Pravidlá vyhľadávacieho dotazu.

  • Lokalita:

   • Na svojej lokalite prejdite do časti Nastavenie, kliknite na položku Nastavenie lokality a potom v časti Vyhľadávanie kliknite na možnosť Pravidlá dotazu.

 2. Na stránke Spravovať pravidlá dotazu v zozname Vybrať zdroj výsledkov vyberte zdroj výsledkov pre nové pravidlo dotazu.

 3. Kliknite na položku Nové pravidlo pre dotaz.

 4. Na stránke Pridať pravidlo dotazu v časti Všeobecné informácie zadajte do poľa Názov pravidla názov pravidla dotazu.

 5. Kliknutím rozbaľte časť Kontext.

 6. V časti Kontext vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť pravidlo dotazu na všetky zdroje výsledkov, vyberte možnosť Všetky zdroje.

  • Ak chcete pravidlo dotazu použiť na jeden alebo viac konkrétnych zdrojov výsledkov, vyberte možnosť Jeden z týchto zdrojov. Predvolene je vybratý zdroj výsledkov zadaný predtým. Ak chcete pridať zdroj výsledkov do pravidla dotazu, kliknite na položku Pridať zdroj, vyberte zdroj výsledkov v dialógovom okne a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Ak chcete pravidlo dotazu obmedziť na kategórie, napríklad ak sa má pravidlo dotazu spustiť len vtedy, keď je výraz zo spravovanej množiny výrazov navigácie zahrnutý do dotazu, vykonajte toto:

  • Ak chcete obmedziť pravidlo dotazu na kategóriu, kliknite na položku Pridať kategóriu. V dialógovom okne Importovať z ukladacieho priestoru výrazov vyberte výraz, ktorý po začlenení do dotazu spôsobí spustenie pravidla dotazu, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Ak chcete obmedziť pravidlo dotazu na používateľský segment, vykonajte toto:

   1. Kliknite na položku Pridať používateľský segment.

   2. V dialógovom okne zadajte do poľa Názov názov tohto pravidla a potom kliknite na položku Pridať výraz používateľského segmentu.

   3. V dialógovom okne Importovať z ukladacieho priestoru výrazov vyberte výraz predstavujúci používateľský segment, ktorý po zobrazení v dotaze spôsobí spustenie pravidla dotazu.

   4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 8. V časti Podmienky dotazu vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte jednu z podmienok uvedených v nasledujúcej tabuľke.

  • Kliknutím na položku Odstrániť podmienku nakonfigurujte toto pravidlo dotazu tak, aby sa spustilo pre každý dotaz, ktorý používatelia zadajú na úrovni, na ktorej vytvárate pravidlo, a potom prejdite na ďalší krok. Ak napríklad vytvárate toto pravidlo pre kolekciu lokalít, kliknite na položku Odstrániť podmienku, ak chcete, aby sa toto pravidlo spustilo pre každý dotaz, ktorý používatelia zadajú do vyhľadávacieho poľa v kolekcii lokalít.

Podmienka dotazu

Popis

Konfigurácia

Príklad

Dotaz sa presne zhoduje s kľúčovým slovom

Pravidlo dotazu sa spustí vtedy, keď dotaz presne zodpovedá zadanému slovu alebo fráze.

V prípade textového poľa Dotaz presne zodpovedá jednému z týchto výrazov zadajte jednu frázu alebo viac fráz oddelených bodkočiarkou.

Do poľa zadajte výraz „obrázok; obr“. Pravidlo dotazu sa spustí, keď používateľ zadá do vyhľadávacieho poľa „obrázok“ alebo „obr“. Pravidlo sa nespustí, keď používateľ zadá „obrázky“ alebo „letné obrázky“.

Dotaz obsahuje výraz akcie

Pravidlo dotazu sa spustí, keď dotaz obsahuje výraz pre niečo, čo chce používateľ urobiť. Výraz musí byť na začiatku alebo na konci dotazu.

Zadajte výraz akcie, ktorý spôsobuje spustenie pravidla dotazu vykonaním nasledujúceho:

 • Vyberte možnosť Výraz akcie je jedna z týchto fráz a zadajte jednu alebo viac fráz.

 • Vyberte možnosť Výraz akcie je položkou v tomto slovníku a potom kliknite na možnosť Importovať z ukladacieho priestoru výrazov. V dialógovom okne vyberte výraz z množiny výrazov a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

V poli Výraz akcie je jedna z týchto fráz zadajte slovo „stiahnuť“. Keď používateľ do vyhľadávacieho poľa zadá frázu „stiahnuť údajový hárok Contoso Electronics“, je pravdepodobné, že používateľ nehľadá dokument obsahujúci slová „stiahnuť“, „Contoso“, „Electronics“, „údajový“ a „hárok“. Zrejme chce stiahnuť údajový hárok Contoso Electronics. Pravidlo dotazu sa spustí a do indexu vyhľadávania sa odošlú len slová „Contoso“, „Electronics“ a „údajový hárok“.

Dotaz sa presne zhoduje so slovníkom

Pravidlo dotazu sa spustí, keď dotaz presne zodpovedá položke slovníka.

Zo zoznamu Dotaz presne zodpovedá položke v tomto slovníku vyberte slovník. Ak chcete zadať iný slovník, kliknite na položku Importovať z ukladacieho priestoru výrazov, vyberte výraz z množín výrazov v dialógovom okne a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Slovo zadané používateľom do vyhľadávacieho poľa presne zodpovedá položke vo vopred nakonfigurovanom slovníku Mená ľudí.

Dotaz bežnejší v zdroji

Pravidlo dotazu sa spustí, keď používatelia často odosielajú tento dotaz z iného zdroja, ktorý je už zadaný.

Zo zoznamu Je pravdepodobnejšie, že dotaz sa použije v tomto zdroji vyberte zdroj výsledkov.

Zo zoznamu ste vybrali položku Lokálne videovýsledky. Pravidlo dotazu sa spustí, ak používateľ zadá do vyhľadávacieho poľa slovo „školenie“ a ak bolo toto slovo už často zadávané do vyhľadávacieho poľa vo vertikálnych videách.

Typ výsledku, na ktorý sa bežne kliká

Pravidlo dotazu sa spustí, ak iní používatelia často klikli na konkrétny typ výsledku po zadaní rovnakého dotazu.

Zo zoznamu Výsledky, na ktoré sa bežne kliká, zodpovedajú typu výsledku vyberte typ výsledku.

Zo zoznamu ste vybrali položku Príspevok na mikroblogu SharePointu. Ak používatelia často klikajú na mikroblogový príspevok vo výsledkoch vyhľadávania, zvážte nakonfigurovanie najnovšieho mikroblogového príspevku ako prvého ponúkaného výsledku a druhého najnovšieho mikroblogového príspevku ako druhého ponúkaného výsledku (v časti Akcie).

Priradenie textu rozšíreného dotazu

Použitie frázy alebo položky slovníka, ktoré spôsobujú spustenie pravidla dotazu a definovanie podrobnejších podmienok na spustenie pravidla dotazu.

Zadajte frázu alebo výraz, ktoré spôsobujú spustenie pravidla dotazu vykonaním nasledujúceho:

 • Vyberte možnosť Dotaz obsahuje jeden z týchto výrazov a zadajte jednu alebo viac fráz.

 • Vyberte možnosť Dotaz obsahuje položku v tomto slovníku a potom kliknite na možnosť Importovať z ukladacieho priestoru výrazov. V dialógovom okne vyberte výraz z množiny výrazov a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Potom pridajte ďalšie podmienky výberom z možností v zoznamoch.

Vybrali ste možnosť Dotaz obsahuje jeden z týchto výrazov a potom Začiatok dotazu zodpovedá, ale celý dotaz nie. Pravidlo dotazu sa spustí iba vtedy, ak je fráza na začiatku dotazu a nie na jeho konci.

Ak chcete pridať viac podmienok, kliknite na položku Pridať alternatívnu podmienku.

Poznámka: Pravidlo sa spúšťa, keď je pravdivá akákoľvek podmienka.

 1. V časti Akcie zadajte akciu, ktorá sa má vykonať po spustení pravidla dotazu. Zadajte jednu z nasledujúcich:

  • Ak chcete povýšiť jednotlivé výsledky, aby sa zobrazovali v hornej časti výsledkov vyhľadávania, kliknite na položku Pridať povýšený výsledok (v produktoch SharePointu 2010 sa táto funkcia nazývala Najlepšie tipy).

   1. V dialógovom okne v poli Názov zadajte názov, ktorým chcete pomenovať tento povýšený výsledok.

   2. Do poľa URL zadajte URL adresu výsledku, ktorý má byť povýšený. Vyberte možnosť Vykresliť URL ako transparent, nie hypertextové prepojenie.

   3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

    Môžete pridať viacero jednotlivých povýšených výsledkov. Ak existuje viac povýšených výsledkov, zadajte relatívne hodnotenie.

  • Zvýšenie úrovne skupiny výsledkov vyhľadávania, kliknite na položku Pridať blok výsledkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a zobrazenie bloku výsledkov mierne nižšie v zozname.

  • Ak chcete zmeniť hodnotených výsledkov vyhľadávania, kliknite na položku zmeniť hodnotené výsledky zmenou dotazu. Ďalšie informácie nájdete v téme zmeniť hodnotené výsledky vyhľadávania zmenou dotazu mierne nižšie v zozname.

 2. Ak chcete, aby bolo pravidlo dotazu aktívne počas konkrétneho časového obdobia, kliknite na položku Publikovanie a potom zadajte obdobie.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a zobrazenie bloku výsledkov

Blok výsledkov tvorí niekoľko výsledkov vyhľadávania zobrazených ako skupina. Rovnako ako konkrétny výsledok môžete po použití konkrétnej podmienky dotazu povýšiť aj blok výsledkov.

Pri konfigurácii podmienky dotazu pre blok výsledkov môžete použiť premenné dotazu. Premenné dotazu sú zástupné hodnoty pre hodnoty, ktoré ešte pri zadávaní dotazu nepoznáte. Keď je však dotaz spustený, táto informácia je dostupná a systém ju použije na odoslanie dotazu do indexu. {User.Name} napríklad zastupuje zobrazované meno používateľa, ktorý zadal dotaz. Ďalšou môže byť {searchBoxQuery}, ktorá zastupuje dotaz zadaný používateľom do vyhľadávacieho poľa. Ak na konfiguráciu dotazu použijete zostavovač dotazov, zobrazí sa zoznam premenných dotazu. (Pozri krok 3 v postupe nižšie.)

 1. V kroku 9 postupu Vytvorenie pravidla dotazuna stránke Pridať pravidlo dotazu v časti akcie kliknite na položku Pridať blok výsledkov.

 2. V časti Názov bloku zadajte do poľa Názov názov bloku výsledkov.

 3. V časti Dotaz zadajte dotaz po kliknutí na položku Spustiť zostavovač dotazov.

 4. V dialógovom okne Zostavenie vlastného dotazu:

  • Na karte ZÁKLADY vyberte možnosti na definovanie dotazu pre blok výsledkov:

Zoznam

Možnosti

Výber dotazu

Vyberte zdroj výsledkov na zadanie obsahu, ktorý sa má prehľadávať.

Filter kľúčových slov

Pomocou filtrov kľúčového slova k dotazu pridať premenné dotazu. Zoznam dostupných dotazu premenných nájdete v téme premenné dotazu v programe SharePoint Server 2013 .

Preddefinované premenné dotazu vyberte zo zoznamu a potom ich pridajte do dotazu kliknutím na položku Pridať filter kľúčových slov.

Filter vlastností

Použite filtre vlastností pri dotazovaní na obsah spravovaných vlastností, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako dotazovateľné.

Vyberte spravované vlastnosti zo zoznamu Filter vlastností. Kliknutím na položku Pridať filter vlastností pridajte filter k dotazu.

Poznámka: Vlastné spravovanej vlastnosti nie sú uvedené v zozname filter vlastností. Pridať vlastné spravovanej vlastnosti na vašu otázku do poľa text dotazu zadajte názov vašej vlastnej spravovanú vlastnosť nasleduje Podmienka dotazu, ako je napríklad MyCustomColorProperty:Green

 • Na karte ZORADENIE zadajte, ako chcete zoradiť výsledky vyhľadávania v rámci svojho bloku výsledkov.

  V časti Zoradiť výsledky zoznamu Zoradiť podľa:

  • Ak chcete zoradiť spravované vlastnosti nastavené v schéme vyhľadávania ako zoraditeľné, vyberte spravovanú vlastnosť zo zoznamu a potom vyberte položku Zostupne alebo Vzostupne. Ak chcete pridať viac úrovní zoradenia, kliknite na položku Pridať úroveň zoradenia.

  • Ak ich chcete zoradiť podľa hodnotenia relevancie, vyberte možnosť Poradie a potom:

   • V zozname Model vytvorenia poradia vyberte, ktorý model vytvorenia poradia sa má použiť na zoradenie výsledkov vyhľadávania (tento výber je voliteľný).

   • V časti Dynamické vytváranie poradia kliknite s cieľom zadať ďalšie hodnotenie pridaním pravidiel, ktorými sa zmení poradie výsledkov vyhľadávania pri splnení určitých podmienok, na položku Pridať pravidlo dynamického zoraďovania a potom zadajte podmienené pravidlá.

 • Na karte TEST môžete zobraziť odoslaný dotaz.

Možnosť

Popis

Text dotazu:

Zobrazuje finálny dotaz, ktorý spustí webová časť Vyhľadávanie obsahu. Vychádza z pôvodnej šablóny dotazu, v ktorej sú dynamické premenné nahradené aktuálnymi hodnotami. V rámci pravidiel dotazu môžete tiež vykonávať iné zmeny dotazu.

Zobraziť viac

Kliknutím sa zobrazí viac možností.

Šablóna dotazu

Zobrazuje obsah šablóny dotazu, ktorý sa použije na dotaz.

Premenné šablóny dotazu

Zobrazuje premenné dotazu, ktoré sa použijú na dotaz, a hodnoty premenných, ktoré sa použijú na aktuálnu stránku. Môžete zadať iné hodnoty na testovanie účinku, ktorý môžu mať na dotaz. Kliknutím na tlačidlo Testovať dotaz zobrazíte výsledky vyhľadávania.

 1. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Zostavenie vlastného dotazu.

 2. V časti Dotaz v zozname Vyhľadávať v tomto zdroji vyberte zdroj výsledkov, na ktorý chcete použiť blok výsledkov.

 3. V rozbaľovacom zozname Položky vyberte, koľko výsledkov sa má zobraziť v bloku výsledkov.

 4. Kliknutím rozbaľte časť Nastavenie.

Blokovanie výsledok zobrazí len počet výsledkov vyhľadávania, ktoré ste zadali v predchádzajúcom kroku. Však môžete pridať prepojenie Zobraziť ďalšie v dolnej časti bloku výsledkov, ktoré vám ukážeme všetky výsledky vyhľadávania pre blok výsledkov. Ak chcete pridať prepojenie Zobraziť ďalšie, vyberte "rovné" prejde na nasledujúcu URL adresu a potom zadajte URL adresu. Premenné dotazu môžete použiť v túto URL adresu, napríklad http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena hodnotených výsledkov vyhľadávania zmenou dotazu

Model vytvorenia poradia vypočítava poradie hodnotenia výsledkov vyhľadávania. Toto poradie môžete zmeniť povýšením alebo degradovaním položiek v rámci výsledkov vyhľadávania. Pre dotaz obsahujúci spojenie „stiahnuť súbor nástrojov“ môžete napríklad vytvoriť pravidlo dotazu rozpoznávajúce slovo „stiahnuť“ ako výraz akcie. Potom môžete zmeniť hodnotené výsledky vyhľadávania, čím sa povýši URL konkrétnej sťahovacej lokality vášho intranetu. Môžete tiež dynamicky zmeniť poradie zoradenia výsledkov vyhľadávania na základe niekoľkých premenných, ako napríklad prípony názvu súboru alebo konkrétnych kľúčových slov. Po zmene hodnotených výsledkov vyhľadávania zmenou dotazu zistíte, že vaše výsledky sú obmedzené z dôvodu zabezpečenia a upraviteľné. Výsledky vyhľadávania sa okrem toho nezobrazujú, ak už neexistuje daný dokument.

 1. V kroku 9 postupu Vytvorenie pravidla dotazuna stránke Pridať pravidlo dotazu v časti akcie kliknite na položku zmeniť hodnotené výsledky zmenou dotazu.

 2. V dialógovom okne Zostavenie vlastného dotazu:

  • Na karte ZÁKLADY vyberte možnosti na zmenu hodnotených výsledkov vyhľadávania:

Zoznam

Možnosti

Výber dotazu

Vyberte zdroj výsledkov na zadanie obsahu, ktorý sa má prehľadávať.

Filter kľúčových slov

Pomocou filtrov kľúčového slova k dotazu pridať premenné dotazu. Zoznam dostupných dotazu premenných nájdete v téme premenné dotazu v programe SharePoint Server 2013 .

Preddefinované premenné dotazu vyberte zo zoznamu a potom ich pridajte do dotazu kliknutím na položku Pridať filter kľúčových slov.

Filter vlastností

Použite filtre vlastností pri dotazovaní na obsah spravovaných vlastností, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako dotazovateľné.

Vyberte spravované vlastnosti z rozbaľovacieho zoznamu Filter vlastností. Kliknutím na položku Pridať filter vlastností pridajte filter k dotazu.

 • Na karte ZORADENIE zadajte, ako sa majú zoradiť vaše výsledky vyhľadávania:
  V rozbaľovacom zozname Zoradiť podľa:

  • Ak chcete zoradiť spravované vlastnosti nastavené v schéme vyhľadávania ako zoraditeľné, vyberte spravovanú vlastnosť zo zoznamu a potom vyberte položku Zostupne alebo Vzostupne. Ak chcete pridať viac úrovní zoradenia, kliknite na položku Pridať úroveň zoradenia.

  • Ak ich chcete zoradiť podľa hodnotenia relevancie, vyberte možnosť Poradie a potom:

   • V zozname Model vytvorenia poradia vyberte, ktorý model vytvorenia poradia sa má použiť na zoradenie výsledkov vyhľadávania (tento výber je voliteľný).

   • V časti Dynamické vytváranie poradia kliknite s cieľom zadať ďalšie hodnotenie pridaním pravidiel, ktorými sa zmení poradie výsledkov vyhľadávania pri splnení určitých podmienok, na položku Pridať pravidlo dynamického zoraďovania a potom zadajte podmienené pravidlá.

 • Na karte TEST môžete zobraziť odoslaný dotaz.

Možnosť

Popis

Text dotazu:

Zobrazuje finálny dotaz, ktorý spustí webová časť Vyhľadávanie obsahu. Vychádza z pôvodnej šablóny dotazu, v ktorej sú dynamické premenné nahradené aktuálnymi hodnotami. V rámci pravidiel dotazu môžete tiež vykonávať iné zmeny dotazu.

Zobraziť viac

Kliknutím sa zobrazia ďalšie informácie.

Šablóna dotazu

Zobrazuje obsah šablóny dotazu, ktorý sa použije na dotaz.

Premenné šablóny dotazu

Zobrazuje premenné dotazu, ktoré sa použijú na dotaz, a hodnoty premenných, ktoré sa použijú na aktuálnu stránku. Môžete zadať iné hodnoty na testovanie účinku, ktorý môžu mať na dotaz. Kliknutím na tlačidlo Testovať dotaz zobrazíte výsledky vyhľadávania.

 1. Kliknite na položku tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Zostavenie vlastného dotazu.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Zneaktívnenie pravidla dotazu na lokalite

Pravidlá dotazu vytvorené na úrovni nájomníka dedia kolekcie lokalít a lokality. Podobne tak pravidlá dotazu vytvorené na úrovni kolekcie lokalít dedia lokality v kolekcii lokalít. Ak nechcete použiť pravidlo dotazu na lokalitu, ktorá ho dedí, môžete pre túto lokalitu pravidlo dotazu zneaktívniť.

 1. Na lokalite v ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Používatelia a povolenia na položku Pravidlá dotazu.

 3. Na stránke Spravovať pravidlá dotazu v ponuke Vybrať zdroj výsledkov vyberte zdroj výsledkov obsahujúci pravidlo dotazu, ktoré chcete zneaktívniť.

 4. V stĺpci Názov ukážte na pravidlo dotazu, ktoré chcete zneaktívniť, kliknite na zobrazenú šípku a potom na položku Zmeniť na neaktívne.

Na začiatok stránky

Hodnotenie pravidiel dotazu pre kolekciu lokalít

Keď sú pre nájomníka, kolekciu lokalít alebo lokalitu aktívne viaceré pravidlá dotazu, v prípade dotazu realizovaného na tejto úrovni sa môžu spustiť viaceré pravidlá. Predvolene sa pravidlá nespúšťajú v zadanom poradí. Ak však chcete riadiť poradie spúšťania pravidiel, musíte pridať vami vytvorené pravidlá dotazu k skupinám dotazov. Ak to chcete urobiť, vyberte pravidlá, ktoré chcete pridať k skupine, a potom zadajte poradie, v ktorom sa spustia pravidlá v skupine v prípade ich aktivácie. Môžete tiež zabrániť spúšťaniu najnižšie hodnotených pravidiel dotazu v skupine, a to aj vtedy, ak sú aktivované.

 1. V kolekcii lokalít v ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Pravidlá vyhľadávacieho dotazu.

 3. Na stránke Spravovať pravidlá dotazu v ponuke Vybrať zdroj výsledkov vyberte zdroj výsledkov obsahujúci pravidlá dotazu, ktoré chcete zoskupiť.

 4. V rámci každého vami vytvoreného pravidla dotazu, ktoré chcete pridať do skupiny, ukážte na pravidlo a začiarknite začiarkavacie políčko.

  Poznámka: Pravidlá dotazu vytvorené pre túto kolekciu lokalít sú uvedené v časti Definované pre túto kolekciu lokalít.

 5. Kliknite na položku Zoradiť vybraté pravidlá.

 6. V dialógovom okne Zoradiť vybraté pravidlá vyberte jednu z týchto možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Vyberte možnosť Presunúť pravidlá do novej skupiny s týmto názvom a zadajte názov skupiny.

  • Vyberte možnosť Presunúť pravidlá do existujúcej skupiny a vyberte skupinu zo zoznamu.

 7. Na stránke Spravovať pravidlá dotazu:

  1. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa bude po aktivovaní spúšťať pravidlo v skupine, zmeňte poradované číslo pravidla.

  2. Ak chcete zabrániť spúšťaniu najnižšie hodnotených pravidiel dotazu v skupine, prejdite do riadka s pravidlom dotazu, ktoré sa má spúšťať ako posledné, a v stĺpci Akcie v zozname Pokračovať/zastaviť vyberte položku Zastaviť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×