Správa kolekcií lokalít a globálnych nastavení v centre spravovania služby SharePoint

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ako správca služby SharePoint Online môžete pomocou Centra spravovania služby SharePoint vykonávať nasledovné:

 • vytvárať a spravovať kolekcie lokalít vrátane vyhradzovania a sledovania ukladacieho priestoru kolekcií lokalít,

 • spravovať povolenia a používateľov a pomáhať so zabezpečením obsahu na lokalitách,

 • spravovať používateľské používateľské profily a osobné lokality,

 • zapnúť a konfigurovať konkrétne funkcie služby SharePoint Online alebo globálne nastavenia.

Tu je prehľad dôležitých podrobností, ktoré by ste mali zvážiť pri plánovaní spôsobu zostavenia, konfigurácie a správy prostredia služby SharePoint Online.

Otvorenie Centra spravovania

 • Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 • Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 • Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

Kolekcia lokalít predstavuje skupinu webových lokalít s rovnakým vlastníkom, ktoré zdieľajú rovnaké nastavenia správy, ako sú napríklad povolenia. Keď vytvoríte kolekciu lokalít, automaticky sa vytvorí lokalita najvyššej úrovne. Na úrovni pod lokalitou najvyššej úrovne neskôr môžete vytvárať ďalšie podlokality.

Hierarchický diagram kolekcie lokalít s lokalitou najvyššej úrovne a podlokalitami.

Lokality najvyššej úrovne a podlokality umožňujú rôzne úrovne kontroly nad funkciami a nastaveniami lokalít. Pri použití tejto hierarchie môžete používateľom poskytnúť hlavnú pracovnú lokalitu pre celý tím a jednotlivé pracovné lokality a zdieľané lokality pre vedľajšie projekty. Môžete vytvoriť samostatné kolekcie lokalít pre jednotlivé divízie alebo pre externé webové lokality.

Nastavenia kolekcií lokalít v centre spravovania služby SharePoint

Usporiadanie kolekcií lokalít závisí od veľkosti vašej organizácie a jej podnikových potrieb. Informácie o vytváraní kolekcií lokalít nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie kolekcie lokalít.

Ak zistíte, niekoľko základných Podrobnosti. – napríklad čo kolekcie lokalít sa použije pre a ktoré používatelia musia mať prístup k nemu – a potom to vám pomôže pri rozhodovaní o tom, aký typ šablóny lokality použiť, koľko ukladacieho priestoru chcete vyhradiť , a koľko kolekcií lokalít budete musieť vytvoriť. Ak je potrebné skontrolovať k limitu ukladacieho priestoru alebo počet kolekcií lokalít, ktoré sú podporované v pláne, pozrite si tému SharePointu Online obmedzenia.

Keď chcete určiť toto:

Položte si túto otázku: :

Aké šablóny lokalít by sme mali použiť?

Pri vytváraní kolekcie lokalít môžete použiť šablónu lokality. Šablóna lokality je vopred vyplnená zoznamami, knižnicami, stránkami a ďalšími prvkami alebo funkciami, ktoré podporujú rôzne potreby podniku. Šablónu môžete použiť tak, ako je, alebo lokalitu prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Každá lokalita zdedí vlastnosti od šablóny, ktorú vyberiete pre kolekciu lokalít. V kolekcii lokalít môžete použiť aj viaceré šablóny lokalít.

 • Aký typ obsahu sa bude na lokalitách ukladať?

 • Bude lokalita plniť špecializovaný účel?

 • Ako ľudia potrebujú pracovať s týmto obsahom?

Koľko kolekcií lokalít potrebujeme?

Toto rozhodnutie ovplyvňujú potreby podniku a limity celkového ukladacieho priestoru.

Určité typy lokalít, napríklad verejná webová lokalita, katalóg aplikácií, centrum vyhľadávania alebo hostiteľ osobnej lokality, existujú ako samostatné kolekcie lokalít. Niektoré z nich sa môžu vytvoriť automaticky pri registrácii do služieb Office 365. Ak má vaša organizácia iné špecializované účely, možno budete potrebovať ďalšie kolekcie lokalít. Niektoré skupiny napríklad potrebujú obmedziť prístup k svojmu obsahu.

Poznámka : Informácie o verejnej webovej lokalite SharePoint Online v tomto článku platia len v prípade, že vaša organizácia zakúpila Office 365 pred 9. marcom 2015. Zákazníci, ktorí túto funkciu momentálne používajú, aj naďalej k nej budú mať prístup minimálne dva roky po dátume zmeny 9. marca 2015. Noví zákazníci, ktorí si predplatili Office 365 po dátume zmeny, nemajú prístup k tejto funkcii. Zákazníci služieb Office 365 majú ďalej prístup k špičkovým ponukám tretích strán, vďaka ktorým môžu mať verejnú webovú lokalitu s komplexným online riešením a prítomnosťou. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete v téme Informácie o zmenách funkcie verejnej webovej lokality SharePoint Online v Office 365.

 • Existujú divízie alebo skupiny, pre ktoré sa musia udržiavať údaje oddelene?

 • Budete potrebovať iné kolekcie lokalít na špecializované účely?

 • Plánujete používať aplikácie pre SharePoint? Ak áno, budete chcieť vytvoriť lokalitu katalógu aplikácií.

Koľko ukladacieho priestoru potrebujeme pre jednotlivé kolekcie lokalít?

Keď si organizácia zakúpi službu SharePoint Online, priradí sa k nej objem ukladacieho priestoru, ktorého veľkosť závisí od počtu zakúpených používateľských licencií a typu zakúpeného plánu služieb Office 365. Celkové množstvo ukladacieho priestoru je združované, aby bolo možné prideľovať množstvo ukladacieho priestoru podľa potrieb jednotlivých kolekcií lokalít (minimálna veľkosť je 50 MB).

Keď novej kolekcii lokalít priradíte ukladací priestor, budete vidieť celkové množstvo ukladacieho priestoru vyhradeného pre organizáciu a množstvo z celkového ukladacieho priestoru zostávajúce na vyhradenie pre nové kolekcie lokalít. Nastavené množstvo ukladacieho priestoru pre kolekciu lokalít môžete neskôr v prípade potreby zvýšiť. Môžete sledovať množstvo používaného ukladacieho priestoru podľa jednotlivých kolekcií lokalít a dostávať upozornenia, keď sa niektorá kolekcia lokalít blíži k limitu vyhradeného ukladacieho priestoru.

Ak spozorujete, že organizácii hrozí nedostatok ukladacieho priestoru, máte k dispozícii 3 možnosti:

 • Obmedziť množstvo obsahu na jednotlivých lokalitách služby SharePoint Online,

 • odstrániť aspoň jednu kolekciu lokalít,

 • zakúpiť ďalší ukladací priestor od spoločnosti Microsoft alebo iného poskytovateľa.

Dôležité je neustále sledovať spotrebu ukladacieho priestoru a nastaviť v organizácii spolu so správcami kolekcií lokalít a vlastníkmi lokalít smernice a politiky ohľadne obmedzení veľkosti súborov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Správa limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít.

 • Aký celkový počet kolekcií lokalít budete podľa vás potrebovať?

 • Koľko ukladacieho priestoru zahŕňa vaše predplatné?

 • Majú určité kolekcie lokalít v porovnaní s inými väčšie požiadavky na ukladací priestor vzhľadom na typ alebo objem obsahu, ktorý v nich bude uložený?

 • Povolíte používateľom lokalít vytvárať vlastné tímové lokality v rámci určitej kolekcie lokalít? Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie vlastných tímových lokalít používateľmi.

Potrebujeme podporu viacerých jazykov?

Funkcia viacjazyčného používateľského rozhrania Multilingual User Interface (MUI) umožňuje používateľom zobraziť lokality alebo webové stránky v inom ako predvolenom jazyku, ktorý je na lokalite alebo kolekcii lokalít nastavený. Funkcia MUI nie je prekladovým nástrojom, zmení len jazyk zobrazenia určitých predvolených prvkov rozhrania.

Funkcia MUI zmení používateľské rozhranie len pre jednotlivých používateľov a nemá vplyv na spôsob zobrazenia lokality ostatným používateľom. Všetok obsah lokality, ktorý bol vytvorený v predvolenom jazyku lokality, sa bude naďalej zobrazovať v predvolenom jazyku.

Funkcia MUI je predvolene zapnutá. Ak však chcete funkciu MUI používať v rámci kolekcie lokalít, potom ju tiež musí povoliť správca kolekcie lokalít. Spolu s vlastníkmi lokalít musíte vopred určiť predvolený jazyk, ktorý sa v kolekciách lokalít a na lokalitách bude používať. Po určení už jazyk nie je možné zmeniť.

Po vytvorení kolekcie lokalít je dôležité overiť, či sú miestne a regionálne nastavenia na lokalite vhodné. Ak napríklad vytvárate francúzske lokality, miestne nastavenie vždy nastaví francúzštinu, a to aj v prípade, že sa nachádzate v Kanade. Preto, bez ohľadu na to, aký jazyk vyberiete, je vhodné overiť vhodnosť miestneho aj regionálneho nastavenia pre vašu polohu.

Ďalšie informácie o viacjazyčných lokalitách nájdete v téme Úvod do viacjazyčných funkcií.

 • Treba nejaké kolekcie lokalít vytvoriť v určitých jazykoch?

Riadenie je súbor politík, rolí, zodpovedností a procesov, ktoré riadia spôsob spolupráce v rámci organizácie na dosiahnutie podnikových cieľov. Tieto ciele sú sústredené v službe, ktorú poskytujete, a správe duševného vlastníctva vytváraného vašimi zamestnancami. Pri plánovaní kolekcií lokalít by ste mali zostaviť aj plán toho, ako sa budú riadiť.

Ak rozmýšľate o štruktúre a riadení kolekcií lokalít, pouvažujte nad odpoveďami na tieto otázky.

Keď chcete dosiahnuť toto:

Položte si túto otázku:

Efektívna kolekcia lokalít pozostávajúca zo skupín jednotlivcov a tímov, ktoré zdieľajú spoločné ciele.

Prispieva štruktúra kolekcií lokalít k efektivite organizácie?

Zabezpečená lokalita, na ktorej sú informácie dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú, a zároveň zablokované pre ostatných, ktorí ich nemajú poznať.

Umožňuje štruktúra architektúre informácií spĺňať regulačné požiadavky, potreby ochrany súkromia a ciele zabezpečenia?

Model povolení zabezpečujúci prístup na čítanie, prístup na zapisovanie alebo oba súčasne.

Aký typ prístupu k obsahu budú používatelia potrebovať?

Oprávnenia pre externých používateľov len na kolekcie, ktoré ich vyžadujú. Ďalšie informácie o povolení prístupu externých používateľov k lokalitám získate v téme Zdieľanie lokalít alebo dokumentov s ľuďmi mimo vašej organizácie.

Potrebujú prístup aj používatelia zvonku spoločnosti?

Riadený plán pre dobre udržiavané lokality.

Kto bude mať povolenie vytvárať a spravovať lokality patriace do kolekcie lokalít?

Umiestenia špecifických akcií a aplikácií, ako napríklad izolovaných riešení.

Akú funkčnosť budú mať používatelia k dispozícii?

Kolekcia lokalít s užitočným obsahom pre tých, ktorí zdieľajú lokalitu.

Bude obsah z výsledkov vyhľadávania relevantný pre tých, ktorí zdieľajú kolekciu lokalít?

Riešenie, ktoré je možné spravovať a jednoducho inovovať.

Aká úroveň prispôsobenia bude povolená?

Ako správca SharePointu budete môcť aj obnoviť odstránené kolekcie lokalít. Kôš vám umožňuje obnoviť odstránené kolekcie lokalít, pokiaľ sa v koši nenachádzali dlhšie ako 90 dní. Kolekcia lokalít sa po 90 dňoch v koši automaticky natrvalo odstráni. Kôš vám poskytuje čas na kontrolu, či daná kolekcia lokalít neobsahuje údaje potrebné pre vašu organizáciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie odstránenej kolekcie lokalít.

Správa povolení a pomoc so zabezpečením obsahu

Pri nastavovaní a nasadzovaní kolekcie lokalít sú povolenia a zabezpečenie dôležitými aspektmi, ktoré musíte vziať do úvahy. Ak chcete vytvoriť úspešnú lokalitu, je potrebné myslieť na spravovanie používateľskej základne a na zabezpečenie obsahu a údajov.

V rámci správy služby SharePoint Online existujú tri správcovské roly:

 • Globálny správca    Správca portálu služieb Office 365: môže spravovať licencie služieb, používateľov a skupiny, domény a predplatené služby. V službách Office 365 je globálny správca tiež správcom SharePointu Online.

 • Správca SharePointu    Globálny správca, ktorého hlavnou úlohou je spravovať prostredie SharePointu Online pomocou centra spravovania služby SharePoint: môže vytvárať a spravovať kolekcie lokalít, určovať správcov kolekcií lokalít, určovať nastavenia nájomníkov a konfigurovať službu Business Connectivity Services a službu zabezpečeného ukladacieho priestoru, službu InfoPath Forms Services, spravovanie záznamov, vyhľadávanie a používateľské profily.

 • Správca kolekcie lokalít    Používateľ s povoleniami správcu na správu kolekcie lokalít. Jedna kolekcia lokalít môže mať viacerých správcov, ale iba jedného primárneho správcu. Správca služby SharePoint Online by mal primárnemu správcovi kolekcie lokalít priradiť povolenia už pri vytváraní kolekcie lokalít. Ďalších správcov pre kolekciu lokalít môže pridať dodatočne.

Pri vytváraní kolekcie lokalít v službe SharePoint Online určí globálny správca alebo správca SharePointu primárneho správcu kolekcie lokalít. V záujme bezpečnosti je vhodné určiť jedného alebo viacerých záložných správcov kolekcie lokalít a rovnako užitočné je mať v rámci služieb Office 365 k dispozícii sekundárneho globálneho správcu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie správcov kolekcie lokalít.

SharePoint Online poskytuje používateľom lokalít možnosť pozvať externých používateľov (t. j. používateľov, ktorí nemajú licenciu na vaše predplatné služieb Office 365) na zobrazenie alebo úpravu obsahu na lokalitách. Ak chcete vedieť, ktorí používatelia sa považujú za externých, a aké majú externí používatelia práva, pozrite tému Správa externého zdieľania v prostredí služby SharePoint Online. Externé zdieľanie je výkonná funkcia na spoluprácu, ktorá dokáže poskytnúť podporu v oblasti potrieb vašej organizácie týkajúcich sa spolupráce s externými dodávateľmi, zákazníkmi alebo klientmi. Externé zdieľanie je však potrebné pozorne spravovať a zabezpečiť primeranú ochranu obsahu, ktorý nechcete zdieľať.

Používatelia môžu s ľuďmi mimo organizácie zdieľať obsah lokalít tromi spôsobmi:

 • Ak chcú zdieľať celú lokalitu, môžu pozvať externých používateľov, aby sa prihlásili na vašu lokalitu prostredníctvom konta Microsoft alebo pracovného alebo školského konta.

 • Ak chcú zdieľať jednotlivé dokumenty, môžu pozvať externých používateľov, aby sa prihlásili na vašu lokalitu prostredníctvom konta Microsoft alebo pracovného či školského konta.

 • Môžu používateľom odoslať hosťovské prepojenie, ktoré môžu použiť na anonymné zobrazenie jednotlivých dokumentov na lokalite.

Predvolene je externé zdieľanie pre prostredie služby SharePoint Online (nájomník) a kolekcie lokalít zapnuté. Skôr ako ľudia začnú lokality používať alebo kým budete presne vedieť, ako chcete používať túto funkciu, môže byť vhodné ju globálne vypnúť. Môžete sa rozhodnúť, že chcete povoliť externé zdieľanie pre konkrétne kolekcie lokalít a ponechať ho vypnuté v kolekciách lokalít, v ktorých bude uložený obsah citlivý pre váš podnik. Je potrebné dôkladne zvážiť, kde externé zdieľanie zapnete a akú úroveň externého zdieľania povolíte.

Externé zdieľanie môžete v centre spravovania služby SharePoint konfigurovať na dvoch úrovniach:

 1. Externé zdieľanie môžete zapnúť alebo vypnúť globálne v celom prostredí služby SharePoint Online (alebo nájomníka).    Po zapnutí externého zdieľania môžete okrem toho určiť, či chcete povoliť zdieľanie iba s overenými používateľmi alebo chcete používateľom povoliť zdieľanie obsahu s overeným používateľmi aj anonymnými používateľmi cez hosťovské prepojenia.

 2. Môžete zapnúť alebo vypnúť externé zdieľanie v jednotlivých kolekciách lokalít.    Budete môcť zabezpečiť obsah konkrétnych kolekcií lokalít, ktorý nechcete zdieľať. Pre kolekciu lokalít tiež môžete určiť povolenú úroveň zdieľania: zdieľanie s overenými používateľmi alebo zdieľanie s overenými aj anonymnými používateľmi cez hosťovské prepojenia.

Ďalšie informácie o zapnutí a správe externého zdieľania nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online. Informácie o zdieľaní obsahu používateľmi nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

Správa prístupových práv k informáciám služby SharePoint Online používa Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), technológiu ochrany informácií v službách Office 365. Ochranu IRM možno použiť na súbory v zoznamoch a knižniciach SharePointu. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Po zapnutí služby IRM pre zoznam alebo knižnicu sú súbory šifrované tak, aby ich mohli zobraziť alebo s nimi vykonať konkrétne akcie iba oprávnené osoby. Každý súbor so správou prístupových práv zároveň obsahuje aj licenciu vydávania, ktorá uplatňuje obmedzenia pre osoby, ktoré môžu zobraziť daný súbor. Typickými obmedzeniami sú sprístupnenie súboru iba na čítanie, zabránenie kopírovaniu textu, zabránenie používateľom uložiť lokálnu kópiu alebo vytlačiť súbor. Klientske programy, ktoré prečítajú typy súborov s podporou IRM, používajú na uplatnenie týchto obmedzení licenciu vydávania v rámci súboru so správou prístupových práv. Týmto spôsobom si súbor so správou prístupových práv zachováva svoju ochranu aj po stiahnutí.

Po registrácii do služieb Office 365 je služba IRM predvolene vypnutá. Aby ste službu IRM mohli pomocou Centra spravovania služby SharePoint zapnúť, musí najskôr globálny správca služieb Office 365 nainštalovať modul Windows PowerShell na správu prístupových práv a potom sa pripojiť k službe správy prístupových práv. Ďalšie informácie nájdete v témach Nastavenie správy prístupových práv k informáciám (IRM) v službe SharePoint Online a Používanie správy prístupových práv k informáciám v zozname alebo knižnici.

Zapnutie osobných lokalít a sociálnych funkcií

Používateľský profil je súbor vlastností, ktoré popisujú používateľa SharePointu. Funkcie, ako napríklad osobné lokality a vyhľadávanie ľudí, používajú používateľské profily na poskytovanie rozsiahlych a prispôsobených možností pre používateľov vo vašej organizácii. Na používateľské profily sa spolieha veľké množstvo sociálnych funkcií a konfigurácia používateľských profilov preto ide ruku v ruke s konfiguráciou sociálnych funkcií.

Pri vytvorení používateľského profilu so službami Office 365 môže správca manuálne zadať podrobnosti o používateľovi, napríklad funkciu, oddelenie, telefónne čísla a iné vlastnosti, ktoré sa zobrazujú v globálnom zozname adries služieb Office 365. Prípadne môže správca pomocou Nástroja na synchronizáciu adresárov služieb Microsoft Online Services replikovať používateľské profily služby Active Directory a iné objekty služby Active Directory organizácie do služieb Office 365. Tieto informácie sa vložia do profilu používateľa SharePointu Online.

Bez ohľadu na to, či ste informácie používateľských profilov zadali do adresárovej služby služieb Office 365 manuálne alebo ich synchronizovali so službou Active Directory, ak chcete do používateľských profilov pridať nejaké informácie, pre ktoré nie je k dispozícii pole, je vhodné zvážiť vytvorenie vlastnosti používateľského profilu SharePointu Online. Môžete tiež definovať politiky pre správanie týchto vlastností.

Ďalšie vlastnosti používateľských profilov môžu zlepšiť sociálne možnosti SharePointu vašej organizácie, ako sú napríklad vyhľadávanie ľudí alebo odporúčania. Môžete vytvoriť napríklad vlastnosť používateľského profilu pre aktuálne projekty, na ktorých zamestnanec pracuje, čo umožní ostatným používateľom nájsť odborníkov na určitú oblasť.

Tieto vlastnosti sú špecifické pre SharePoint Online a príslušné informácie sa nereplikujú do kont služieb Office 365 organizácie. To znamená, že tieto informácie nebudú viditeľné pre služby Office 365, ako je napríklad Exchange Online alebo Skype for Business, pretože sa nepridajú do globálneho zoznamu adries.

Pri plánovaní používateľských profilov je vhodné začať zhodnotením potrieb vašej organizácie týkajúcich sa spolupráce, a to zvážením odpovedí na nasledujúce otázky. V záujme obmedzenia rozsahu plánovania sa zamerajte na pridanie vlastností, ktoré sa týkajú kľúčových podnikových potrieb alebo scenárov pre jednotlivé kolekcie lokalít. Ak sa určitá vlastnosť nevzťahuje na konkrétne scenáre, neplánujte jej pridanie len pre to, že ju možno budete potrebovať v budúcnosti. Namiesto toho počkajte, kým sa potreba tejto vlastnosti nezistí v rámci bežných operácií. Je možné, že nové vlastnosti nebudete musieť pridávať vôbec.

Ak chcete zistiť toto:

Položte si túto otázku:

Ktoré vlastnosti budete používať pre základné používateľské profily? Vlastnosti sú dôležité pri hľadaní používateľov, vytváraní cieľových skupín pri zameriavaní obsahu a vytváraní vzťahov medzi kolegami a pracovnými skupinami.

Spĺňajú predvolené vlastnosti používateľských profilov vaše potreby?

Ako používatelia vyplnia tieto informácie a kto ich bude môcť zobraziť?

Ak vytvoríte nové vlastnosti, aké politiky pre ne treba použiť?

Potrebujete konzistentnú taxonómiu, ktorá pomôže vyhľadávacej službe SharePointu zistiť zhody a nájsť používateľov? Povedzme, že vytvoríte vlastnosť profilu, ktorá má názov Spýtajte sa ma na. V tejto vlastnosti chcete spravovať údaje, ktoré môžu používatelia zadať do tohto poľa. Ak im dovolíte zadať vlastnú hodnotu, môže sa stať, že ju napíšu inak ako niekto, kto ju bude hľadať. V tomto prípade možno budete chcieť vytvoriť množinu výrazov určujúcu možnosti, ako môže používateľ vyplniť tieto informácie.

Potrebujete vytvoriť množinu výrazov, ktorou používateľom poskytnete skupinu možností vyplnenia novej vlastnosti profilu?

Ďalšie informácie o množinách výrazov nájdete v téme Úvod do spravovaných metaúdajov.

Poznámky : 

 • Zatiaľ čo Nástroj na synchronizáciu adresárov (DirSync) umožňuje migráciu a synchronizáciu používateľských profilov služby Active Directory so SharePointom Online, informácie služby Active Directory idú len jedným smerom – z lokálneho nasadenia služby Active Directory do SharePointu Online. Tým sa zabezpečí, že informácie o používateľoch SharePointu Online odzrkadľujú najaktuálnejší a najpresnejší stav používateľských údajov v službe Active Directory. Ďalšie informácie o adresárovej službe služieb Office 365 nájdete v téme Nastavenie synchronizácie v službách Office 365 a Nasadenie synchronizácie adresárov služieb Office 365 (DirSync) v službe Microsoft Azure.

 • Pri synchronizácii používateľských profilov zo služby Active Directory môžete synchronizovať aj skupiny služby Active Directory. Synchronizácia skupín poskytne SharePointu Online informácie o tom, ktorí používatelia sú členmi ktorých skupín.

 • Ak správca služby Active Directory vytvoril v službe Active Directory vlastné atribúty, tieto informácie sa nepriradia k predvoleným vlastnostiam služieb Office 365 a nebudú synchronizovať.

Ďalšie informácie o správe používateľských profilov nájdete v téme Správa používateľských profilov v službe SharePoint Online.

Cieľové skupiny SharePointu umožňujú zobraziť obsah používateľom na základe ich pracovnej funkcie alebo úlohy. Cieľové skupiny možno definovať jednou z nasledujúcich položiek alebo ich kombináciou: členstvo v distribučnom zozname, skupine zabezpečenia Windowsu alebo skupine SharePointu, rola v rámci organizácie alebo verejné vlastnosti v používateľských profiloch. Obsah možno zamerať na cieľové skupiny pomocou navigačných prepojení, položiek zoznamu, položiek knižnice a webových častí.

Pred vytvorením cieľových skupín na zameranie obsahu by ste mali v spolupráci so správcami kolekcií lokalít určiť, ktoré prvky lokality sa použijú na ich lokalitách. Pomôže vám to zvážiť, ako budú ľudia pracovať s jednotlivými lokalitami a určiť, ako chcete používať zameranie obsahu.

Cieľové skupiny možno po ich definovaní používať na zameranie obsahu viacerými spôsobmi. Napríklad pre programy balíka Microsoft Office 2016 môžete definovať prepojenia, ktoré sa zobrazujú v umiestnení Uložiť ako > Naposledy použité priečinky služby SharePoint, a nastaviť cieľové skupiny, ktorým sa jednotlivé prepojenia zobrazujú. Na osobných lokalitách (známe predtým ako Moje lokality) môžete nastaviť cieľové skupiny pre navigačné prepojenia lokality, ktoré sa zobrazujú na hornom paneli prepojení. V prostredí, v ktorom sú nakonfigurované cieľové skupiny, môžu správcovia lokalít zamerať obsah podľa cieľovej skupiny pomocou webových častí.

Pri plánovaní cieľových skupín by malo byť cieľom určenie najmenšej možnej skupiny kľúčových cieľových skupín na základe potrieb organizácie.

Cieľové skupiny služby SharePoint Online sa líšia od povolení v SharePointe. Ak chcete nejakej osobe zakázať prístup k určitej lokalite, knižnici dokumentov alebo dokumentu, môžete tak urobiť nakonfigurovaním povolení. Ďalšie informácie o plánovaní tejto činnosti nájdete v téme Plánovanie stratégie povolení.

Ďalšie informácie o správe cieľových skupín nájdete v téme Spravovanie cieľových skupín používateľských profilov v SharePointe Online.

Osobné lokality sú osobné lokality používateľov, ktoré každému členovi organizácie poskytujú širokú ponuku funkcií v oblasti sociálnych sietí a spolupráce. Osobné lokality navyše používateľom služieb Office 365 poskytujú centrálne miesto na ukladanie, zdieľanie a sledovanie dôležitých informácií. Používatelia môžu získať prístup k svojim osobným lokalitám kliknutím na položku Lokality v hornej časti lokality SharePointu Online. Po vytvorení kolekcie lokalít Osobná lokalita môžu používatelia kliknutím na položku Informačný kanál s aktualizáciami alebo OneDrive prejsť na jednotlivé umiestnenia v osobnej lokalite. Okrem toho, kliknutím na meno používateľa v pravom hornom rohu ľubovoľnej stránky a potom na položku O mne môžete prejsť na stránku osobnej lokality, ktorá popisuje aktivity vlastníka osobnej lokality.

Ako správca SharePointu Online môžete prispôsobiť obsah osobnej lokality pre každého používateľa v ľubovoľnej organizácii a zapnúť politiky na ochranu osobných údajov.

Osobné lokality majú v predvolenom nastavení tri hlavné súčasti:

 • Môj informačný kanál s aktualizáciami je predvolená stránka prvého kontaktu. Na tejto stránke sa zobrazuje informačný kanál posledných aktivít týkajúcich sa spolupracovníkov a záujmov zadaných používateľom. Používatelia môžu prispôsobiť svoje informačné kanály s aktualizáciami sledovaním spolupracovníkov, zadaním záujmov a konfiguráciou typov aktivít, ktoré chcú sledovať.

 • Môj obsah lokality OneDrive for Business je webová stránka, na ktorej sa zobrazuje obsah, ktorý používateľ uložil na osobnej lokalite.

 • Osobné lokality je stránka obsahujúca prepojenia na lokality, ktoré sa používatelia rozhodli sledovať, a prepojenia na odporúčané lokality.

 • O mne zobrazuje stránku profilu používateľa ostatným používateľom v organizácii, na ktorej môžu používatelia zdieľať svoje odborné znalosti, obrázky profilu a podobné informácie. Hoci stránky Môj informačný kanál s aktualizáciami a Môj obsah lokality OneDrive for Business sú dostupné len používateľovi, stránka Môj profil predstavuje obsah, ktorý sa zobrazuje používateľovi a ostatným používateľom v organizácii, keď pristupujú na osobnú lokalitu používateľa.

V záujme efektívneho plánovania osobných lokalít by správca služby SharePoint Online mal určiť kvótu, ktorú osobné lokality potrebujú. Správca služby SharePoint Online tiež môže určiť dôležité informácie o konfigurácii, ako sú napríklad dôveryhodné hostiteľské umiestnenia, preferované centrum vyhľadávania, kontá a skupiny, ktoré budú mať povolenia na čítanie na osobných lokalitách, a iné nastavenia ochrany osobných údajov a zabezpečenia nachádzajúce sa v Centre spravovania služby SharePoint v časti používateľské profily. Správca služby SharePoint Online tiež riadi vlastnosti používateľských profilov, ktoré sa zobrazujú na stránkach profilov osobných lokalít používateľov.

Správcovia kolekcií lokalít alebo vlastníci lokalít môžu určiť, či bude pre lokalitu zapnutá funkcia Informačný kanál lokality, ktorá je dostupná na tímových lokalitách. Pri zapnutí tejto funkcie sa vytvorí informačný kanál s aktualizáciami a informačný mikrokanál špecifické pre lokalitu, ktoré možno čítať na lokalite alebo sledovať z osobnej lokality.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú odporúčania týkajúce sa povolení pre sociálne funkcie:

Povolenie

Odporúčanie

Vytvoriť osobnú lokalitu

V predvolenom nastavení môžu všetci overení používatelia vytvárať webovú lokalitu Osobná lokalita. Rozhodnite sa, či chcete, aby sa predvolené nastavenie používalo v celej organizácii. V opačnom prípade môžete použiť minimálne jednu skupinu zabezpečenia na pridelenie povolenia Vytvoriť osobnú lokalitu podskupine používateľov v organizácii.

Používať sociálne funkcie

Predvolene môžu všetci overení používatelia pridávať hodnotenia a sociálne značky k dokumentom, iným položkám služby SharePoint Online a iným položkám, ako napríklad externým webovým stránkam alebo blogovým príspevkom. Okrem toho môžu požívatelia ľubovoľne nechávať na stránkach s profilmi webovej lokality Osobná lokalita alebo na ľubovoľnej stránke služby SharePoint Online poznámky. Ďalšou možnosťou je použiť minimálne jednu skupinu zabezpečenia na pridelenie povolenia Používať sociálne funkcie podskupine používateľov v organizácii.

Použiť osobné funkcie

Predvolene je nastavené, že všetci overení používatelia môžu upravovať svoje profily, ako aj pridávať alebo upravovať kolegov alebo členstvá. Ďalšou možnosťou je použiť minimálne jednu skupinu zabezpečenia na pridelenie povolenia Použiť osobné funkcie podskupine používateľov v organizácii.

Funkcie na dôkladné zváženie

Funkcie osobných lokalít, pri ktorých je potrebné uváženejšie rozhodnutie, sú nasledujúce:

 • Informačný kanál s aktualizáciami    Predvolene je funkcia informačného kanála s aktualizáciami zapnutá a používatelia majú povolené sledovať aktivity spolupracovníkov na stránke Informačný kanál s aktualizáciami v rámci svojich osobných lokalít. Používatelia môžu v informačnom kanáli s aktualizáciami zobrazovať iba tie aktivity, na ktoré majú povolenie. Pri plánovaní osobných lokalít by ste mali zvážiť vplyv tejto funkcie na ochranu osobných údajov a zabezpečiť prijatie vhodných riešení podľa vlastných požiadaviek.

 • Nástroj Značky a poznámky    Nástroj na pridávanie značiek a poznámok je možné zapnúť alebo vypnúť v Centre spravovania služby SharePoint pomocou nastavenia povolenia Použiť značky a poznámky. Toto nastavenie sa vzťahuje na všetkých používateľov, ktorí majú povolenie Použiť značky a poznámky.

Ďalšie informácie o spravovaní osobných lokalít získate v téme Spravovanie nastavení osobných lokalít v SharePointe Online.

Tu nájdete niektoré funkcie, ktoré možno nakonfigurovať alebo spravovať globálne pomocou Centra spravovania služby SharePoint. Ak potrebujete pomoc pri plánovaní času a zdrojov, je užitočné definovať, či má vaša organizácia pri konkrétnych funkciách určité podnikové potreby.

Tento krok vám pomôže určiť, v ktorých prípadoch možno bude potrebné angažovať odborníkov na príslušnú oblasť z vašej organizácie, ktorí v spolupráci so správcami naplánujú konfiguráciu týchto funkcií. Na zhromaždenie potrebných požiadaviek pre konfiguráciu funkcií, ako je ukladací priestor výrazov, alebo funkcií spravovania záznamov, ako je organizátor obsahu, možno napríklad budete musieť spolupracovať s ľuďmi, ktorí v organizácii zodpovedajú za podnikovú taxonómiu, spravovanie záznamov alebo správu obsahu.

Potrebujete tieto možnosti?

Ďalšie informácie o nastavení tejto možnosti nájdete tu:

Návrhári lokalít chcú mať možnosť vytvárať a publikovať prehliadačom podporované formuláre, ktoré môžu používatelia lokality vyplniť.

Služba InfoPath Forms Services umožňuje vykresľovanie formulárov v prehliadači. Je k dispozícii pre plány E3 a E4 služieb Office 365. Služba InfoPath Forms Services je podporovaná serverom SharePoint Server 2016.

Potrebujete pracovať s podnikovými údajmi, ktoré sú uložené v externých aplikáciách, a chcete mať možnosť integrovať tieto údaje do lokalít SharePointu Online.

Na pripojenie k zdrojom údajov, ako sú databázy SQL Azure alebo webové služby rozhrania Windows Communication Foundation (známe aj ako WCF), môžete použiť službu Business Connectivity Services.

Chcete vytvoriť a používať taxonómie na klasifikáciu a usporiadanie informácií na lokalitách.

Pomocou Nástroja na správu množiny výrazov môžete vytvárať, importovať a spravovať hierarchické kolekcie centrálne spravovaných výrazov (nazývané aj množiny výrazov).

Potrebujete automaticky smerovať obsah na zadané umiestnenia na základe kritérií spravovania záznamov alebo spravovania dokumentov.

Potrebujete nakonfigurovať vyhľadávanie pre prostredie služby SharePoint Online.

Chcete používateľom poskytnúť možnosť nájsť a nainštalovať interne vyvinuté podnikové aplikácie alebo aplikácie tretích strán, ktoré slúžia na prispôsobenie a rozšírenie lokalít.

Chcete vytvoriť centrum elektronického vyhľadávania na spravovanie obsahu, ktorý môže byť súčasťou požiadaviek elektronického vyhľadávania pri vyšetrovaní, auditoch alebo právnych prípadoch.

Centrum elektronického vyhľadávania je kolekcia lokalít a musí byť vytvorené v centre spravovania služby SharePoint. Šablóna Centrum elektronického vyhľadávania je umiestnená na karte Podnik dialógového okna novej kolekcie lokalít. Každý nový prípad sa stane lokalitou v kolekcii lokalít Centrum elektronického vyhľadávania.

V rámci plánovania by ste mali zvážiť, či má vaša organizácia špecifické podnikové potreby, ktoré môžu na prispôsobenie služby SharePoint Online požadovať služby alebo aplikácie tretích strán. Môžete napríklad potrebovať migrovať na lokalitu SharePoint Online veľké množstvo obsahu alebo veľký počet používateľov. Možno tiež máte podnikové procesy, ktoré vyžadujú podporu zoznamov s povolenými e-mailmi. Ak si myslíte, že by pre vašu organizáciu mohli byť služby alebo aplikácie tretích strán užitočné, pozrite si profesionálne služby a aplikácie partnerov na lokalite Centrum partnerov spoločnosti Microsoft. Na tejto lokalite nájdete odborníkov, ktorí vám pomôžu s nasadením v cloude alebo prispôsobením služieb Microsoft Office 365 potrebám vášho podniku. Dostupné služby a riešenia tretích strán je vhodné preskúmať na začiatku procesu plánovania.

Návrat na tému Príručka plánovania SharePointu Online pre služby Office 365 for business.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×