Správa dopytu pomocou pracovného postupu v Projecte Online

V tomto článku je popísaná implementácia správy dopytu v aplikácii Project Web App.

Nástroje na správu dopytu v aplikácii Project Web App môžete používať na zaznamenávanie všetkých projektových nápadov na jednom mieste, aby ste ich mohli používať v rámci rozhodovacieho procesu prispôsobeného požiadavkám vášho podniku. Používatelia môžu pomocou týchto nástrojov prijímať rozhodnutia, ktoré návrhy sa majú schváliť, a môžu ich použiť na sledovanie priebehu projektu až do dokončenia príslušných prác.

Pri správe dopytu v aplikácii Project Online sa používajú tieto časti:

 • Stránky s podrobnosťami o projekte    – stránky aplikácie Project Web App, na ktorých si používatelia môžu zobraziť a aktualizovať informácie o projekte.

 • Etapy    – súpravy stránok s podrobnosťami o projekte, ktoré sú špecifické pre oblasti životného cyklu projektu.

 • Fázy    – slúžia na usporiadanie viacerých etáp.

 • Pracovné postupy    – zabezpečujú vykonanie vašich obchodných procesov pri realizácii rôznych fáz a etáp projektov.

 • Typy podnikových projektov    – umožňujú zosúladiť fázy, etapy a stránky s podrobnosťami o projekte s pracovným postupom a zaisťujú štandardizovanú realizáciu projektu.

Tieto jednotlivé možnosti si vysvetlíme v ďalších častiach.

Stránky s podrobnosťami o projekte

Na stránkach s podrobnosťami o projekte používatelia aplikácie Project Web App zobrazujú a aktualizujú údaje projektu. Stránku s podrobnosťami o projekte môžete prispôsobiť výberom webových častí používajúcich polia, ktoré chcete zobraziť. V rámci správy dopytu sa stránky s podrobnosťami o projekte zobrazujú používateľovi v rôznych etapách projektu, a to vždy, keď potrebujete od používateľa zhromaždiť informácie alebo mu ich zobraziť.

Etapy

Etapa zahŕňa jednu alebo viaceré stránky s podrobnosťami o projekte , ktoré sú zoskupené tak, aby zhromažďovali informácie o projekte. Tieto informácie môže používať alebo aktualizovať pracovný postup.

V aplikácii Project Web App môžete definovať, ktoré stránky s podrobnosťami o projekte sa zobrazia v danej etape, ktoré polia sú povinné a ktoré sú na čítanie a zapisovanie alebo iba na čítanie, a do ktorej fázy (fázy popíšeme v ďalšej časti) etapa patrí.

Pre každú etapu projektu odporúčame na základe obchodných požiadaviek vzťahujúcich sa na projekt definovať, ktoré akcie je nutné vykonať a ktoré informácie je potrebné zhromažďovať. Tieto informácie vám pomôžu definovať zoznam polí, ktoré potrebujete zobraziť na stránkach s podrobnosťami o projekte, a akcie, ktoré sa majú vykonať v rámci pracovného postupu. Nasledujúce kroky predstavujú všeobecný postup:

 1. Definujte, čo sa má s projektom stať v každej jednotlivej etape

 2. Definujte povinné informácie, ktoré chcete zaznamenávať pomocou stránok s podrobnosťami o projekte

 3. Definujte stav polí v jednotlivých etapách (Povinné, Čítanie a zapisovanie alebo Iba na čítanie)

Fázy

Fáza správy dopytu slúži na usporiadanie viacerých etáp, ktoré tvoria spoločnú množinu aktivít v životnom cykle projektu. Príkladmi fáz sú vytvorenie projektu, výber projektu a riadenie projektu (zobrazené v predvolených fázach aplikácie Project Web App, ako sú Vytvorenie, Výber a Správa). Fázy predstavujú len spôsob organizovania vašich etáp a neurčujú poradie, v akom sa etapy vykonávajú. (Poradie etáp určuje priradený pracovný postup.)

Ďalšie informácie nájdete v téme Najvhodnejšie postupy pri vytváraní fáz a etáp.

Pracovné postupy

Pracovné postupy zaisťujú vykonanie vašich obchodných procesov a poskytujú štrukturovaný spôsob posúvania projektu cez jednotlivé fázy a etapy. Pracovný postup môžete nastaviť na vykonávanie rôznych akcií, ktoré sú založené na vstupe používateľa v jednotlivých etapách, vrátane odosielania e-mailov, priraďovania úloh a čakania na konkrétne akcie projektu.

Môžete mať napríklad etapu Pôvodný návrh, do ktorej zahrniete stránku s podrobnosťami o projekte s vlastným poľom pre náklady na projekte. Pracovný postup potom môžete nakonfigurovať na automatické akceptovanie alebo odmietnutie projektu podľa toho, či náklady na projekt presiahli určitý limit.

Na obrázku nižšie je zobrazených päť fáz správy dopytu, ktoré sú súčasťou aplikácie Project Web App, a ich spoločné použitie. Každá fáza obsahuje príklady etáp, ako sú napríklad Navrhnúť nápad a Počiatočná revízia. Každá etapa môže mať priradenú jednu alebo viaceré stránky s podrobnosťami o projekte. Celá kolekcia etáp predstavuje jeden pracovný postup, ktorý je možné priradiť typu podnikového projektu.

Diagram znázorňujúci fázy a etapy pracovného postupu

Pri vytváraní pracovného postupu v aplikácii Project Web App sa vykonávajú štyri všeobecné kroky:

 1. Návrh pracovného postupu na základe podnikových požiadaviek.

 2. Vytvorenie potrebných vlastných polí, stránok s podrobnosťami o projekte, fáz a etáp v aplikácii Project Web App.

 3. Vytvorenie pracovného postupu v aplikácii SharePoint Designer 2013 a jeho nasadenie v aplikácii Project Web App.

 4. Vytvorenie typu podnikového projektu, ktorý používa tento pracovný postup.

Typy podnikových projektov

Typ podnikového projektu spája všetky prvky správy dopytu kombináciou jedného pracovného postupu s jeho fázami a etapami s definíciami šablón projektovej lokality a oddelení. Typy podnikových projektov, napríklad marketingové projekty, IT projekty alebo projekty ľudských zdrojov, sa zvyčajne zosúlaďujú s jednotlivými oddeleniami. Používanie typov podnikových projektov pomáha pri kategorizácii projektov s podobným životným cyklom v rámci rovnakej organizácie. Používateľovi sa typy podnikových projektov zobrazujú v rozbaľovacom zozname, keď klikne na položku Nový projekt v centre projektov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×