Spočítanie počtu výskytov hodnoty v programe Excel

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Predpokladajme, že chcete zistiť počet výskytov určitej textovej alebo číselnej hodnoty v rozsahu buniek. Napríklad:

 • Ak rozsah, napríklad A2:D20, obsahuje číselné hodnoty 5, 6, 7 a 6, číslo 6 sa vyskytuje dvakrát.

 • Ak stĺpec obsahuje mená Kováč, Novák, Novák a Novák, text Novák sa vyskytuje trikrát.

Na vypočítanie výskytu hodnoty existuje niekoľko spôsobov.

Čo vás zaujíma?

Spočítanie počtu výskytov jednej hodnoty pomocou funkcie

Spočítanie počtu výskytov na základe viacerých kritérií pomocou funkcie COUNTIFS

Spočítanie počtu výskytov na základe kritérií pomocou funkcií COUNT a IF

Spočítanie počtu výskytov viacerých textových alebo číselných hodnôt pomocou funkcií SUM a IF

Spočítanie počtu výskytov viacerých hodnôt pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky

Spočítanie počtu výskytov jednej hodnoty pomocou funkcie

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia COUNTIF

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Predajca

Faktúra

Kováč

15 000

Kováč

9 000

Koška

8 000

Koška

20 000

Kováč

5 000

Grešák

22 500

Vzorec

Popis

Výsledok

'=COUNTIF(A2:A7;"Kováč")

Počet položiek predajcu Kováča (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Kováč")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Počet položiek predajcu Košku (2)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Počet faktúr s hodnotou nižšou ako 20 000 (4)

=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Počet hodnôt vo faktúrach, ktoré dosiahli hodnotu väčšiu alebo rovnú 20 000 (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie obsahuje téma Funkcia COUNTIF.

Na začiatok stránky

Spočítanie počtu výskytov na základe viacerých kritérií pomocou funkcie COUNTIFS

Funkcia COUNTIFS, prvýkrát použitá v Exceli 2007, je podobná funkcii COUNTIF až na jednu dôležitú výnimku: funkcia COUNTIFS umožňuje používať kritériá na bunky v rámci viacerých rozsahov a spočíta, koľkokrát boli splnené všetky kritériá. S funkciou COUNTIFS môžete použiť až 127 párov rozsahov alebo kritérií. Syntax funkcie vyzerá nasledovne:

COUNTIFS(rozsah_kritérií1, kritériá1, [rozsah_kritérií2, kritériá2],…)

Príklad

Identifikácia zamestnanca

Číslo oblasti

Oddelenie

20552

2

Predaj

21268

2

Financie

23949

1

Administratíva

24522

4

Administratíva

28010

3

IT

29546

4

Predaj

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Financie

40499

1

Ľudské zdroje

42051

1

Predaj

43068

2

Ľudské zdroje

45382

2

Financie

47971

1

IT

Koľko zamestnancov je v sekcii 2 a v Oddelení financií?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Financie")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Financie")

Prvým rozsahom kritérií je číslo oblasti a druhým je názov oddelenia. Kritérium použité na prvý rozsah kritérií je „2“ a kritérium použité na druhý rozsah je „Financie“. Funkcia COUNTIFS skontroluje, či sú splnené obe kritériá.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie s viacerými rozsahmi a kritériami na výpočet obsahuje téma Funkcia COUNTIFS.

Na začiatok stránky

Spočítanie počtu výskytov na základe kritérií pomocou funkcií COUNT a IF

Predpokladajme, že potrebujete určiť, koľko predajcov predalo konkrétnu položku v určitej oblasti, alebo chcete vedieť, koľko predajov nad určitú hodnotu urobil konkrétny predajca. Môžete použiť funkcie IF a COUNT. Na testovanie podmienky teda najprv použijete funkciu IF, a iba ak je výsledok funkcie IF True, použijete funkciu COUNT na spočítanie buniek.

Príklady

Oblasť

Predajca

Typ

Predaj

Juh

Kováč

Nealkoholické nápoje

3571

Západ

Rybárik

Mliečne výrobky

3338

Východ

Koška

Nealkoholické nápoje

5122

Sever

Koška

Mliečne výrobky

6239.

Juh

Grešák

Zelenina a ovocie

8677

Juh

Rybárik

Mäso

450

Juh

Rybárik

Mäso

7673

Východ

Koška

Zelenina a ovocie

664

Sever

Rybárik

Zelenina a ovocie

1 500 EUR

Juh

Grešák

Mäso

6596

Vzorec

Popis

Výsledok

=COUNT(IF((A2:A11="Juh")*(C2:C11="Mäso");D2:D11))

Počet predaja mäsových výrobkov v oblasti Juh. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Juh")*(C2:C11="Mäso");D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Koška")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Počet Koškových predajov v sume vyššej ako 1 000 EUR. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Koška")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Poznámka : 

 • Vzorce v tomto príklade treba zadať ako vzorce poľa. Ak ste tento zošit otvorili v počítačovej aplikácii Excel a chcete vzorec zmeniť alebo vytvoriť podobný vzorec, stlačte kláves F2, potom kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter a vzorec vráti očakávané výsledky.

 • Aby tieto vzorce fungovali správne, musí byť druhý argument funkcie IF číslom.

Pomocou funkcie COUNT sa spočíta počet buniek obsahujúcich číslo a spočítajú sa aj čísla v zozname argumentov. Funkcia IF vráti jednu hodnotu, ak je zadaná podmienka vyhodnotená ako True, a inú hodnotu, ak je podmienka vyhodnotená ako False.

Ďalšie informácie o týchto funkciách obsahujú témy Funkcia COUNT a Funkcia IF.

Na začiatok stránky

Spočítanie počtu výskytov viacerých textových alebo číselných hodnôt pomocou funkcií SUM a IF

V nasledujúcich príkladoch sme použili spoločne funkcie IF a SUM. Funkcia IF najskôr testuje hodnoty v niektorých bunkách a ak je výsledok testu True, funkcia SUM sčíta tie hodnoty, ktoré prešli testom.

Príklady

Predajca

Faktúra

Kováč

15000

Kováč

9000

Koška

8000

Koška

20000

Kováč

5000

Grešák

22500

Vzorec

Popis

Výsledok

=SUM(IF((A2:A7="Kováč")+(A2:A7="Grešák");1;0))

Počet faktúr predajcov Kováča a Grešáka.

=SUM(IF((A2:A7="Kováč")+(A2:A7="Grešák");1;0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

Počet faktúr s hodnotou menšou ako 9 000 € alebo väčšou ako 19 000 €.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

=SUM(IF(A2:A7="Kováč";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Počet faktúr predajcu Kováča s hodnotou nižšou ako 9 000 €.

=SUM(IF(A2:A7="Kováč";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Poznámka : Vzorce v tomto príklade treba zadať ako vzorce poľa. Ak ste tento zošit otvorili v počítačovej aplikácii Excel a chcete vzorec zmeniť alebo vytvoriť podobný vzorec, stlačte kláves F2, potom kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter a vzorec vráti očakávané výsledky.

Na začiatok stránky

Spočítanie počtu výskytov viacerých hodnôt pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky

Na zobrazenie súčtov a počtu výskytov jedinečných hodnôt môžete použiť zostavu kontingenčnej tabuľky. Kontingenčná tabuľka poskytuje interaktívny spôsob rýchleho vytvorenia súhrnu veľkého množstva údajov. Kontingenčnú tabuľku môžete použiť na rozbalenie alebo zbalenie úrovní údajov s cieľom zamerať sa na výsledky a zobrazenie podrobností súvisiacich so súhrnnými údajmi z oblastí vášho záujmu. Okrem toho môžete premiestňovať riadky do stĺpcov alebo stĺpce do riadkov (tzv. kontingencia) na zobrazenie rôznych súhrnov zdrojových údajov.

Príklad zdrojových údajov a výslednej zostavy kontingenčnej tabuľky

1   Zdrojové údaje, v tomto prípade z hárka

2   Zdrojové hodnoty pre súhrn za tretí štvrťrok pre golf v zostave kontingenčnej tabuľky

3   Celá zostava kontingenčnej tabuľky

4   Súhrn zdrojových hodnôt v bunkách C2 a C8 zo zdrojových údajov

Vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky

 1. Vyberte stĺpec obsahujúci údaje.
  Skontrolujte, či má stĺpec záhlavie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Kontingenčná tabuľka.
  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie kontingenčnej tabuľky.

 3. Kliknite na položku Vyberte tabuľku alebo rozsah.

 4. Umiestnite zostavu kontingenčnej tabuľky do nového hárka so začiatkom od bunky A1, kliknutím na položku Nový hárok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.
  Na určené umiestnenie sa pridá prázdna zostava kontingenčnej tabuľky a zobrazí sa zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

 6. V hornej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky kliknite na názov poľa a podržte ho a potom ho presuňte do poľa Označenia riadkov v sekcii rozloženia v spodnej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

 7. V sekcii polí v hornej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky, kliknite a na ten istý názov poľa, podržte a potom ho znovu presuňte do poľa Hodnoty v sekcii rozloženia v spodnej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

Poznámka : Ak údaje obsahujú čísla, zostava Kontingenčná tabuľka položky nespočíta, ale vypočíta ich súčet. Ak chcete zameniť súhrnnú funkciu Súčet za súhrnnú funkciu Počet, vyberte bunku v danom stĺpci a potom na karte Analyzovať v skupine Aktívne pole kliknite na položku Nastavenie poľa. Kliknite na kartu Súhrn podľa, potom na položku Počet a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×