Slovník programu InfoPath

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Na začiatok stránky

akcia

Súčasť pravidla, ktoré sa používa v spojení s podmienkami automatického zobrazenia dialógových okien, nastavenia hodnôt, zadávania dotazov, odosielania údajov a otvárania formulárov.

aktívne pole

Pole vo formulári, v ktorom je umiestnený kurzor.

ovládací prvok ActiveX

Vlastný ovládací prvok. Návrhári formulárov môžu pridávať alebo odstraňovať ovládacie prvky ActiveX na pracovnej table Ovládacie prvky.

šablóna formulára schválená správcom

Šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, ktorú nahral správca na server so službou InfoPath Forms Services. Šablóna formulára schválená správcom môže obsahovať kód.

pole atribútu

Pole v zdroji údajov, ktoré môže obsahovať dáta a ktoré je atribútom (namiesto prvku). Polia atribútu nemôžu obsahovať ďalšie polia.

B

Na začiatok stránky

viazať

Pripojenie ovládacieho prvku k poľu alebo skupine v zdroji údajov tak, aby sa údaje zadané do ovládacieho prvku uložili. Keď ovládací prvok nie je viazaný, nie je pripojený k poľu alebo skupine, takže údaje zadané do ovládacieho prvku nebudú uložené.

šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom

Šablóna formulára navrhnutá v programe Microsoft Office InfoPath pomocou špecifického kompatibilného režimu. Šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom môže byť podporovaná prehliadačom pri publikovaní na serveri so službou InfoPath Forms Services.

prehliadačom podporovaná šablóna formulára

Šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, ktorá bola publikovaná na serveri so službou InfoPath Forms Services a ktorá je podporovaná prehliadačom, takže používatelia môžu zobrazovať aj vypĺňať formulár vo webovom prehliadači.

C

Na začiatok stránky

súbor kabinetu (.cab)

Formát súboru, ktorý umožňuje efektívne balenie viacerých súborov do jedného súboru, čím sa uľahčí ich ukladanie alebo prenos. Súbory šablón (.xsn) formulára programu InfoPath sú súbory formátu .cab s príponou .xsn.

kaskádovitý zoznam

Dve alebo viac polí so zoznamom prepojené navzájom tak, že výber hodnoty v jednom zmení aj množinu vybratých možností v ostatných.

podriadený prvok

Prvok v stromovej štruktúre XML obsiahnutý v nadradenom prvku.

skupina výberu

Ovládací prvok, ktorý slúži na prezentovanie množiny vzájomne sa vylučujúcich možností. Podľa predvoleného nastavenia skupina výberu obsahuje dve sekcie výberu, z ktorých jedna sa zobrazí používateľovi ako predvolený výber vo formulári.

sekcia výberu

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a používa sa na označenie jedného výberu v rámci množiny vzájomne sa vylučujúcich výberov. Pri vypĺňaní formulárov používatelia môžu nahradiť jednu sekciu výberu inou.

COM

Pozrite si tému COM.

ovládací prvok Rozbaľovacie pole

Ovládací prvok, ktorý je kombináciou textového poľa a zoznamu a umožňuje používateľom zadať položku alebo vybrať položku zo zoznamu.

COM

Špecifikácia vyvinutá spoločnosťou Microsoft na zostavovanie softvérových súčastí, ktoré je možné začleniť do programov alebo môžu pridávať funkcie do existujúcich programov spustených v operačných systémoch Microsoft Windows.

podmienené formátovanie

Proces zmeny vzhľadu ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosti a možností čítania a zápisu na základe hodnôt zadaných do formulára.

vlastný ovládací prvok

Súčasť formulára, ako napríklad časť šablóny alebo ovládací prvok ActiveX, ktorá v predvolenom nastavení nie je súčasťou programu InfoPath. Návrhári formulárov môžu pridávať alebo odstraňovať vlastné ovládacie prvky pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky.

vlastný nainštalovaný formulár

Formulár, ktorý je nainštalovaný pomocou vlastného inštalačného programu a ktorý má zvyčajne prístup k súborom a nastaveniam v počítači.

vlastná pracovná tabla

Súbor typu .html, ktorého obsah sa zobrazí v okne vedľa formulára. Vlastné pracovné tably môžu obsahovať príkazy špecifické pre formulár a obsah Pomocníka.

D

Na začiatok stránky

pripojenie údajov

Spojenie medzi formulárom programu InfoPath a externým zdrojom údajov, ako je napríklad databáza, webová služba, knižnica lokality SharePoint alebo súbor XML. Pripojenia údajov sa používajú na zadávanie dotazov a odosielanie údajov.

knižnica pripojení údajov

Knižnica dokumentov nachádzajúca sa na lokalite so spusteným serverom Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktorá obsahuje kolekciu univerzálnych údajových pripojení (.udcx) a súbory pripojenia údajov balíka Office (.odc).

údajové pole

Pole, ktoré obsahuje výsledok dotazu na externý zdroj údajov.

zdroj údajov

Kolekcia polí a skupín, ktoré definujú a uchovávajú údaje pre formulár programu InfoPath. Ovládacie prvky formulára sú viazané na polia a skupiny v zdroji údajov.

typ údajov

Vlastnosť poľa, ktorá definuje typy údajov, ktoré môže pole obsahovať. Príklady typov údajov sú text, text vo formáte RTF, celé číslo, desatinné číslo, True/False, hypertextové prepojenie, dátum a čas a obrázok.

overovanie údajov

Proces testovania presnosti údajov. Je to množina pravidiel, ktoré môžete použiť pre ovládací prvok na určenie typu a rozsahu údajov, ktoré môžu používatelia zadávať.

predvolená rola

Nastavenie priradené k určitej roli používateľa. Používatelia, ktorí nie sú priradení k existujúcej roli, sa automaticky priradia k roli, ktorá je zadaná ako predvolená.

režim návrhu

Návrhárske prostredie programu InfoPath, v ktorom môžete vytvárať alebo upravovať šablóny formulárov.

upozornenie dialógového okna

Upozornenie vyplývajúce z overovania údajov, ktoré otvorí dialógové okno s vlastným chybovým hlásením pri zadaní neplatných údajov do ovládacieho prvku.

digitálny podpis

Elektronické šifrované potvrdenie pravosti formulára alebo sekcie formulára. Tento podpis potvrdzuje, že formulár alebo sekcia pochádza od podpísanej osoby a nedošlo ku zmene.

knižnica dokumentov

Priečinok, kde sa zdieľa kolekcia súborov a súbory často používajú rovnakú šablónu. Každý súbor v knižnici je spojený s informáciou zadanou používateľom, ktorá je zobrazená v zozname obsahu tejto knižnice.

objektový Model dokumentu (DOM)

Špecifikácia konzorcia World Wide Web Consortium, ktorá popisuje štruktúru dynamických dokumentov HTML a XML tak, aby sa s týmito dokumentmi dalo narábať prostredníctvom webového prehliadača.

technológia DOM

Pozrite si tému Objektový Model dokumentu (DOM).

E

Na začiatok stránky

udalosť

Akcia rozpoznaná objektom, napríklad kliknutie tlačidlom myši alebo stlačenie klávesu, ku ktorej možno priradiť reakciu. Udalosť môže byť spôsobená akciou používateľa alebo príkazom v jazyku Visual Basic, alebo môže byť spustená systémom.

obsluha udalosti

Kód funkcie v šablóne formulára programu InfoPath, ktorý reaguje na akcie používateľa alebo na zmeny XML údajov.

pole výrazu

Ovládací prvok vo formulári, ktorý zobrazuje údaje určené iba na čítanie ako výsledok vyhľadávania alebo výpočtu údajov s použitím výrazu XPath.

Jazyk Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Jazyk, ktorý rozširuje HTML a formuluje ho ako XML.

Jazyk Extensible Markup Language (XML)

Štandardný jazyk na popis, usporiadanie a výmenu údajov. V programe InfoPath sú šablóny formulárov založené na technológiách XML a údaje formulárov sa ukladajú alebo odosielajú vo formáte XML.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Slovník vo formáte XML, ktorý sa používa na transformáciu údajov XML do iného formulára, ako je napríklad HTML, pomocou šablóny so štýlmi, ktorá definuje pravidlá prezentácie.

F

Na začiatok stránky

pole

Prvok alebo atribút v zdroji údajov, ktorý môže obsahovať údaje. Ak je pole prvkom, môže obsahovať atribútové polia. V poliach sú uložené údaje, ktoré sú zadávané do ovládacích prvkov.

ovládací prvok prílohy súboru

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom priložiť súbory do formulára po jeho vyplnení. Návrhár formulára môže obmedziť typy pripojiteľných súborov.

filter

Množina podmienok, ktorá sa aplikuje na údaje s cieľom zobrazenia podmnožiny údajov.

ikona filtra

Ikona, ktorá sa zobrazí vedľa filtrovaných údajov vo formulári.

formulár

Dokument v programe InfoPath obsahujúci množinu ovládacích prvkov, do ktorého môžu používatelia zadávať informácie. Formuláre programu InfoPath môžu obsahovať funkcie, ako napríklad textové polia vo formáte RTF, nástroje na výber dátumov, voliteľné a opakujúce sa sekcie, overovanie údajov a podmienené formátovanie.

súbor definície formulára (.xsf)

Súbor XML s príponou .xsf, ktorý obsahuje informácie o všetkých ostatných súboroch a súčastiach použitých vo formulári vrátane prispôsobení používateľského rozhrania, XML schém, zobrazení, obchodnej logiky, udalostí a nastavení nasadenia.

súbory formulára

Kolekcia súborov, ktoré sa používajú na implementáciu formulára programu InfoPath. Typy súborov môžu obsahovať .html, .xml, .xsd, .xslt, skript a iné typy súborov, ktoré sú nevyhnutné na podporu funkčnosti formulára.

knižnica formulárov

Priečinok, v ktorom sa uchováva a zdieľa kolekcia formulárov založených na rovnakej šablóne. Každý formulár v knižnici formulárov je priradený k informácii definovanej používateľom, ktorá sa zobrazí v zozname obsahu pre danú knižnicu.

šablóna formulára

Súbor alebo množina súborov v programe InfoPath, ktorá definuje štruktúru údajov, vzhľad a správanie formulára.

knižnica šablón formulárov

Umiestnenie na lokalite najvyššej úrovne kolekcie lokalít, kde sú uložené šablóny formulárov, ktoré boli aktivované správcom.

vzorec

Výraz jazyka XPath, ktorý tvoria hodnoty, polia alebo skupiny, funkcie a operátory. Vzorce môžete použiť na výpočet matematických hodnôt, zobrazenie dátumu a času a na odkazovanie na polia.

funkcia

Preddefinovaný výraz jazyka XPath, ktorý vráti hodnotu založenú na výsledkoch výpočtu.

G

Na začiatok stránky

skupina

Prvok v zdroji údajov, ktorý môže obsahovať polia a ostatné skupiny. Ovládacie prvky, ktoré obsahujú ďalšie ovládacie prvky, napríklad opakujúce sa tabuľky a sekcie, sú viazané na skupiny.

H

Na začiatok stránky

hostiteľské prostredie

Web alebo počítačová aplikácia, ako je napríklad aplikácia Windows Forms, do ktorej je vložený formulár programu InfoPath.

hypertextové prepojenie

Farebný a podčiarknutý text alebo grafika, na ktorú kliknete, ak chcete prejsť do súboru, na umiestnenie v súbore, na webovú stránku na World Wide Web alebo na webovú stránku na intranete. Hypertextové prepojenia môžu tiež prejsť do diskusných skupín a na lokality Gopher, Telnet alebo FTP.

I

Na začiatok stránky

IME

Pozrite si tému Editor IME.

priečinok služby InfoPath Forms

Priečinok v programe Outlook 2007, ktorý obsahuje kolekciu súvisiacich formulárov programu InfoPath 2007. V priečinku Formuláre programu InfoPath môžete použiť stĺpce na zoskupenie, filtrovanie a zoradenie údajov z viacerých formulárov.

rola pôvodcu

Voliteľné nastavenie priradené k určitej roli používateľa. Používatelia, ktorí otvárajú nový formulár, sa automaticky priradia k tejto roli, ktorá prepíše všetky ostatné priradenia rolí.

písanie rukou

Písanie alebo kresba perom tabletu alebo myšou.

režim manuálneho zadávania

Prostredie, v ktorom môžete vyplniť formulár tak, že píšete rukou. Na tablete sa InfoPath automaticky otvorí v režime manuálneho zadávania.

sprievodca písaním rukou

Tieňovaný priestor, ktorý sa zväčšuje počas písania do poľa formulára perom tabletu.

sekcia písania rukou

Oblasť vnútri bloku textu vo formáte RTF, kde používatelia môžu kresliť alebo písať perom tabletu. Program InfoPath uloží rukou písané poznámky a kresby v sekcii písania rukou vo formáte písania rukou.

vnorená výstraha

Upozornenie následkom overovania údajov, ktoré označuje ovládacie prvky obsahujúce neplatné alebo chýbajúce údaje červeným orámovaním alebo červenou hviezdičkou. Používatelia môžu zobraziť vlastné chybové hlásenia kliknutím pravým tlačidlom myši na ovládací prvok alebo získať ďalšie informácie kliknutím na prepojenie.

Editor metód vstupu (IME)

Program, ktorý zadá texty vo východoázijských jazykoch (tradičnej čínštine, zjednodušenej čínštine, japončine a kórejčine) do programov konvertovaním stlačení kombinácie klávesov do východoázijských znakov. Editor IME sa považuje za alternatívny typ rozloženia klávesnice.

Internet

Celosvetová sieť tisícok menších počítačových sietí a miliónov komerčných, vzdelávacích, vládnych a osobných počítačov.

intranet

Sieť v rámci organizácie, ktorá používa internetové technológie (napríklad protokol HTTP alebo FTP). Pomocou hypertextových prepojení si môžete prezerať objekty, dokumenty, stránky a iné destinácie na intranete.

J

Na začiatok stránky

JScript

Interpretovaný skriptovací jazyk na báze objektov odvodený od jazykov C, C++ a Java. Ide o implementáciu jazykovej špecifikácie ECMA 262 od spoločnosti Microsoft.

K

Na začiatok stránky

pole kľúča

Pole v zdroji údajov, ktoré prepája súvisiace údaje v nadriadených a podriadených ovládacích prvkoch.

L

Na začiatok stránky

tabuľka rozloženia

Kolekcia buniek, ktoré sa používajú na usporiadanie obsahu formulára, napríklad textu alebo ovládacích prvkov.

prepojený objekt

Objekt vytvorený v zdrojovom súbore a vložený do cieľového súboru so zachovaním spojenia týchto dvoch súborov. Pri aktualizovaní zdrojového súboru sa prepojený objekt v cieľovom súbore sa môže zaktualizovať.

zoznam

Ovládací prvok, ktorý obsahuje zoznam možností. Ovládací prvok zoznamu pozostáva zo zoznamu a voliteľného označenia.

ovládací prvok zoznamu

Ovládací prvok vo formulári, ktorý je možné formátovať ako zoznam s odrážkami, číslovaný alebo jednoduchý zoznam. Používateľ môže zadať text do ovládacieho prvku zoznamu, ktorý sa podľa potreby opakuje.

M

Na začiatok stránky

Microsoft Developer Network (MSDN)

Webová lokalita spoločnosti Microsoft (a program predplatného), ktorá poskytuje vývojárom najnovšie nástroje, ako aj informácie, vzorové kódy a školiace materiály pre vývojové nástroje Microsoftu. (http://msdn.microsoft.com)

Editor Microsoft Script Editor (MSE)

Programovacie prostredie na vytváranie, úpravu a ladenie kódu Microsoft JScript alebo Microsoft VBScript vo formulári programu InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Programovacie prostredie riadeného kódu, ktoré sa používa na vytvorenie, úpravu a ladenie kódu jazyka Visual Basic a C# zahrnutého do šablóny formulára programu InfoPath.

inštalátor systému Microsoft Windows

Nástroj, ktorý sa používa na vytvorenie inštalačných balíkov softvéru, ktoré je potrebné nasadiť v operačných systémoch Windows.

MSDN

Pozrite si tému Webová lokalita Microsoft Developer Network.

MSE

Pozrite si tému Editor Microsoft Script Editor (MSE).

MSI

Pozrite si tému Inštalátor systému Microsoft Windows.

zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom vybrať jednu alebo viac položiek zo zoznamu možností. Používatelia môžu zadať položky začiarknutím políčok alebo pridať svoje vlastné položky do zoznamu.

N

Na začiatok stránky

priestor názvov

Mechanizmus, ktorý jedinečne posudzuje názvy prvkov a vzťahy, aby nedošlo ku konfliktom názvov prvkov, ktoré majú rovnaký názov, ale pochádzajú z viacerých zdrojov.

O

Na začiatok stránky

objektový model

Hierarchická knižnica objektov a kolekcií, ktorá predstavuje obsah a funkcie aplikácie. Objekty a kolekcie majú vlastnosti, metódy a udalosti, ktoré je možné použiť na manipuláciu a interakciu s aplikáciou.

diagram objektového modelu

Grafické znázornenie objektov a kolekcií, ktoré sa nachádzajú v rámci konkrétneho objektového modelu.

zdroj údajov v režime offline

Sekundárny zdroj údajov, ktorý je dostupný pre používateľov, ktorí vypĺňajú formuláre v režime offline. Keď je používateľ online, údaje zo zdroja údajov sú uložené v počítači používateľa tak, že ich môžete zobraziť medzi ovládacími prvkami, keď je formulár v režime offline.

operátor

Znamienko alebo symbol určujúci typ výpočtu, ktorý sa má vykonať v rámci výrazu. Existujú matematické, porovnávacie, logické a referenčné operátory.

voliteľná sekcia

Ovládací prvok vo formulári, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktorý sa zvyčajne predvolene nezobrazuje. Pri vypĺňaní formulárov používatelia môžu vložiť a odstrániť voliteľné sekcie.

P

Na začiatok stránky

parameter

Hodnota, ktorá je priradená k premennej na začiatku operácie alebo pred vyhodnotením výrazu v programe. Parameter môže byť text, číslo alebo názov argumentu priradený k inej hodnote.

nadradený prvok

Prvok vo formáte XML, pre ktorý je daný prvok podriadeným prvkom.

PNG

Pozrite si tému Formát PNG.

formát PNG

Formát grafického súboru, ktorý je podporovaný niektorými webovými prehliadačmi. Skratka pre Portable Network Graphics. PNG podporuje rôznu transparentnosť obrázkov a ovládanie jasu obrázkov v rôznych počítačoch. Súbory PNG sú komprimované bitové mapy.

pokyny na spracovanie

Informácie sa ukladajú v prológu dokumentu XML. Tieto informácie prechádzajú cez analyzátor XML na aplikáciu, ktorá používa dokument XML.

vlastnosť

Pomenovaný atribút ovládacieho prvku, poľa alebo objektu, ktorého nastavením určíte niektorú z charakteristík objektu (napríklad veľkosti, farby alebo umiestnenia na obrazovke) alebo súčasť jeho správania (napríklad, či ide o skrytý objekt).

publikovanie

Sprístupnenie šablóny formulára pre iných ľudí na vypĺňanie v programe InfoPath alebo vo webovom prehliadači. Šablónu formulára môžete publikovať vykonaním úloh, ako je napríklad jej odoslanie v e-mailovej správe alebo uloženie na lokalite SharePoint alebo inom zdieľanom umiestnení.

Q

Na začiatok stránky

pole dotazu

Pole, ktoré môže obsahovať hodnotu, ktorá sa používa v dotaze.

ukončenie činnosti

Postupné prinášanie farmy, služby alebo šablóny formulára v režime offline neprijímaním nových používateľských relácií a umožnením dokončenia existujúcich relácií.

R

Na začiatok stránky

rekurzívna sekcia

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky, je možné ho vkladať samého do seba a je viazaný na vnorené referenčné polia.

referenčné pole

Pole, ktoré je priradené k inému poľu, takže ich vlastnosti vždy súhlasia. Ak sa zmenia vlastnosti jedného poľa, vlastnosti v druhom poli sa aktualizujú automaticky.

referenčná skupina

Skupina, ktorá súvisí s inou skupinou tak, aby ich vlastnosti a vlastnosti skupiny a polí, ktoré obsahujú, vždy zhodovali. Ak sa zmenia vlastnosti jednej skupiny, druhá skupina sa automaticky aktualizuje.

opakujúce sa pole

Pole v zdroji údajov, ktoré sa môže vyskytnúť viackrát. Ovládacie prvky, napríklad zoznamy s odrážkami, číslované a obyčajné zoznamy; opakujúce sa sekcie a opakujúce sa tabuľky, môžu byť viazané na opakujúce sa polia.

opakujúca sa skupina

Skupina v zdroji údajov, ktorá sa môže vyskytnúť viackrát. Ovládacie prvky, napríklad opakujúce sa sekcie a opakujúce sa tabuľky, sú viazané na opakujúce sa skupiny.

opakujúca sa sekcia

Ovládací prvok vo formulári, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktorý sa opakuje podľa potreby. Pri vypĺňaní formulárov používatelia môžu vložiť viaceré sekcie.

opakujúca sa tabuľka

Ovládací prvok vo formulári, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky vo formáte tabuľky a ktorý sa opakuje podľa potreby. Pri vypĺňaní formulárov používatelia môžu vložiť viac riadkov.

súbor prostriedkov

Súbor vytvorený mimo programu InfoPath, ako je napríklad súbor .html, .xml alebo .xsd, ktorý sa pridá do šablóny formulára na podporu funkčnosti formulára.

S

Na začiatok stránky

posuvná oblasť

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktorý môže zobrazovať zvislé alebo vodorovné posúvače. Posuvné oblasti sa používajú iba na účely rozloženia a nie sú viazané na polia alebo skupiny v zdroji údajov.

vedľajší zdroj údajov

Údajový súbor XML, databáza alebo webová služba, ktorú používa formulár pre položky v zozname alebo funkcie skriptov.

klávesová skratka

Funkčný kláves alebo kombinácia klávesov, napríklad F5 alebo CTRL + A, ktoré slúžia na vykonanie príkazu ponuky. Naproti tomu, prístupový kláves je kombinácia klávesov, napríklad ALT + F, ktorý aktivuje ponuku, príkaz alebo ovládací prvok.

kontextová ponuka

Ponuka, pomocou ktorej sa zobrazuje zoznam príkazov súvisiacich s príslušnou položkou. Na zobrazenie kontextovej ponuky kliknite na položku pravým tlačidlom myši alebo stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10.

kolekcia lokalít

Množina webových lokalít na virtuálnom serveri, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú rovnaké nastavenia spravovania. Každá kolekcia lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať ďalšie podlokality.

T

Na začiatok stránky

časť šablóny

Časť šablóny formulára, ktorú je možné uložiť na opätovné použitie vo viacerých šablónach formulárov. Typická časť šablóny obsahuje ovládacie prvky a zdroj údajov, a môže obsahovať aj funkcie, ako sú napríklad údajové pripojenia, overovanie údajov a pravidlá.

textové pole

Ovládací prvok, do ktorého môže používateľ zadávať text. Textové polia pre formát RTF umožňujú zadávanie údajov s voľbami formátovania textu.

U

Na začiatok stránky

URL

Adresa určujúca protokol (napríklad HTTP alebo FTP) a umiestnenie objektu, dokumentu, webovej stránky alebo iného cieľa na internete alebo na intranete, napríklad http://www.microsoft.com/.

URL

Pozrite si tému URL.

používateľská šablóna formulára

Prehliadačom podporovaná šablóna formulára, ktorá bola publikovaná v programe InfoPath a ktorú správca nemusí nahrať na server so službou InfoPath Forms Services.

rola používateľa

Preddefinovaná kategória, ktorá môže byť priradená používateľom formulára na základe pracovného zaradenia alebo nejakého iného kritéria. Roly sa zvyčajne používajú na prezentáciu prispôsobených verzií formulára rôznym typom používateľov.

V

Na začiatok stránky

platné

Bezchybné alebo prijateľné podľa zavedeného súboru pravidiel alebo štandardov. Údaje zadané do formulára sú napríklad platné, ak spĺňajú kritériá nastavené v pravidlách overovania údajov formulára.

platné XML

Správne vytvorený dokument XML, ktorý zodpovedá konkrétnej množine obmedzení zvyčajne definovanej v schéme XML.

VBScript

Pozrite si časť VBScript.

zobrazenie

Nastavenie zobrazenia špecifické pre formulár, ktoré môže byť uložené so šablónou formulára a použité na údaje formulára pri vypĺňaní formulárov. Používatelia môžu prepínať medzi zobrazeniami a vybrať údaje, ktoré sa zobrazia vo formulári.

VBScript

Interpretovaný skriptovací jazyk na báze objektov, ktorý je podmnožinou programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic.

VSTA

Pozrite si tému Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA).

W

Na začiatok stránky

webový prehliadač

Softvér, ktorý interpretuje HTML súbory, formátuje ich do webových stránok a zobrazuje ich. Webový prehliadač, napríklad Windows Internet Explorer, dokáže sledovať hypertextové prepojenia, prenášať súbory a prehrať zvukové súbory alebo videosúbory, ktoré sú vložené do webových stránok.

správne vytvorené XML

Dokument XML, ktorý spĺňa minimálne kritériá pre vyhovujúci dokument XML.

pracovný postup

Automatický pohyb dokumentov alebo položiek cez určitú postupnosť akcií alebo úloh súvisiaci s obchodným procesom. Pracovné postupy je možné použiť na konzistentné spravovanie bežných obchodných procesov, ako je napríklad schvaľovanie dokumentov alebo kontrola.

X

Na začiatok stránky

Jazyk XHTML

Pozrite si tému Jazyk Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)..

XML

Pozrite si tému Jazyk Extensible Markup Language (XML).

atribút XML

Dvojica názov-hodnota oddelená znamienkom rovnosti a zahrnutá v prvku so značkami, ktoré upravujú jeho vlastnosti. Všetky hodnoty atribútu XML sú reťazce uzavreté do úvodzoviek.

údaje XML

Údaje, ktoré sa uložia vo formáte XML. Formuláre programu InfoPath sa uložia ako súbory s údajmi XML.

prvok XML

Štruktúra XML, ktorá obsahuje počiatočnú a koncovú značku a informácie medzi značkami. Prvky môžu mať atribúty a môžu obsahovať iné prvky.

jazyk XPath

Jazyk používaný na adresovanie častí dokumentu XML. XPath tiež poskytuje základné funkcie na manipuláciu s reťazcami, číslami a booleovskými hodnotami.

schéma XML

Formálna špecifikácia v jazyku XML, ktorá určuje štruktúru dokumentu XML vrátane názvov prvkov a typov údajov vo formáte RTF, ktorej prvky sa zobrazia v kombinácii a ktorej atribúty sú k dispozícii pre každý prvok.

súbor šablóny XML

XML súbor, ktorý obsahuje vzorové údaje, ktoré sa zobrazia v poliach formulára pred vyplnením používateľom.

jazyk XPath

Pozrite si tému Jazyk XPath.

XSL

Pozrite si tému Jazyk Extensible Stylesheet Language.

transformácia XSL (XSLT)

Jazyk slúžiaci na transformáciu dokumentov XML na iné typy dokumentov, napríklad vo formáte HTML alebo XML. Je navrhnutý na používanie v rámci XSL.

XSLT

Pozrite si tému Transformácia XSL (XSLT).

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×