Slovník programu InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

A.

B

C

D

E

F

G

H

Môžem

J

K.

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Na začiatok stránky

akcia

Súčasťou pravidlo, ktoré sa používa v spojení s podmienkami automaticky zobrazil dialógové okná Nastavenie hodnôt dotaz a odoslanie údajov a otvorenie formulárov.

Aktívne pole

Pole vo formulári, v ktorom sa nachádza kurzor.

ovládací prvok ActiveX

Vlastný ovládací prvok. Návrhári formulárov môžete pridať alebo odstrániť ovládacie prvky ActiveX na pracovnej table Ovládacie prvky.

správcom schválená šablóna formulára

Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom nahratého správca na server s programom InfoPath Forms Services. Šablóna formulára schválená správcom môže obsahovať kód.

pole atribút

Pole v zdroji údajov, obsahujúce údaje, a ktoré je atribútom (namiesto prvok). Polia atribút nemôže obsahovať ďalšie polia.

B

Na začiatok stránky

viazať

Pripojiť ovládací prvok k poľu alebo skupine v zdroji údajov tak, aby sa údaje zadané do ovládacieho prvku uložili. Keď je neviazaný ovládací prvok, nie je pripojený k poľu alebo skupine, a tak údaje zadané do ovládacieho prvku sa neuložia.

šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom

Šablóna formulára, ktorý je určený v programe Microsoft Office InfoPath pomocou špecifický režim kompatibility. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžu byť podporované prehliadačom pri publikovaní na serveri aplikácie služby InfoPath Forms Services.

prehliadačom podporovaná šablóna formulára

Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá bola publikovaná na serveri so službou InfoPath Forms Services a ktorá je povolená pre prehľadávač tak, aby používatelia môžu aj Zobraziť a vyplňte formulár vo webovom prehliadači.

C

Na začiatok stránky

súbor skrinka (.cab)

Formát súboru, ktorý poskytuje spôsob, ako efektívne balíka viacerých súborov do jedného súboru pre ľahšie ukladanie alebo prenos. Súbory šablón (.xsn) formulára programu InfoPath sú .cab súbory s príponou .xsn.

kaskádové pole so zoznamom

Dva alebo viaceré polia so zoznamom pripojených k sebe tak, že výber hodnoty v jednom zmení množinu možností v iných.

Podradený prvok

V stromový XML, prvok nachádzajúci sa nadradený prvok.

skupina volieb

Ovládací prvok, ktorý sa používa na prezentovanie množinu navzájom sa vylučujúcich možností. Na základe predvoleného nastavenia skupina volieb obsahuje dve sekcie výberu jednej z nich sa zobrazí používateľovi ako predvolená možnosť vo formulári.

sekcia výberu

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a slúži na predstavenie jednej voľby v rámci množiny navzájom sa vylučujúcich možností. Pri vypĺňaní formulára, môžu používatelia s iným nahradiť jedna sekcia výberu.

COM

Pozrite si tému Component Object Model.

rozbaľovacie pole

Ovládací prvok, ktorý je kombináciou textového poľa a zoznamu umožňuje používateľom zadať položku alebo vybrať položku v zozname.

COM

Špecifikácie vyvinutý spoločnosťou Microsoft pre zostavovanie softvérových súčastí, ktoré je možné začleniť do programov alebo môžete pridať funkcie do existujúcej programy spustené v operačných systémoch Microsoft Windows.

podmienené formátovanie

Proces zmeny vzhľadu ovládacieho prvku vrátane jeho viditeľnosti a čítanie a zapisovanie, na základe hodnôt zadaných do formulára.

vlastný ovládací prvok

Súčasť formulára, ako napríklad časť šablóny alebo ovládací prvok ActiveX, ktoré nie je súčasťou programu InfoPath v predvolenom nastavení. Návrhári formulárov môžete pridať alebo odstrániť vlastné ovládacie prvky pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky.

vlastný nainštalovaný formulár

Formulár, ktorý je nainštalovaný pomocou vlastného inštalačného programu a ktoré zvyčajne má prístup k súborom a nastavenie na počítači.

vlastná pracovná tabla

Súbor typu .html, ktorého obsah sa zobrazí v okne vedľa formulára. Vlastné pracovné tably môžu obsahovať príkazy špecifické pre formulár a obsah Pomocníka.

D

Na začiatok stránky

pripojenie údajov

Prepojenie medzi formulár programu InfoPath a externým zdrojom údajov, ako sú napríklad databázy, webovej služby, knižnice SharePoint alebo súboru XML. Pripojenia údajov sa používajú na prijímanie a odosielanie údajov.

knižnica pripojení údajov

Knižnica dokumentov, ktorý sa nachádza na lokalite programom Microsoft Office SharePoint Server 2007, obsahujúci kolekcia univerzálny údajového pripojenia (.udcx) a súborov balíka Office údajov pripojenia (.odc).

údajové pole

Pole, ktoré obsahuje výsledok dotazu do externého zdroja údajov.

zdroj údajov

Kolekcia polí a skupín, ktoré definujú a uchovávajú údaje pre formulár programu InfoPath. Ovládacie prvky formulára sú viazané na polia a skupiny v zdroji údajov.

typ údajov

Vlastnosť poľa, ktorá definuje druhy údajov, ktoré v poli. Typy údajov príklady textu, Text vo formáte RTF, celé číslo, desatinné, True alebo False, hypertextové prepojenie, dátum a čas a obrázok.

overovanie údajov

Proces testovania presnosti údajov; množinu pravidiel môžete použiť k ovládaciemu prvku, zadajte typ a rozsah údajov, ktoré môžu používatelia zadávať.

predvolené roly

Nastavenie konkrétnej funkcii používateľa. Používatelia, ktorí nie sú priradené k existujúcej úlohe sa automaticky priradí k úlohe, ktorý je zadaný ako predvolený.

režim návrhu

InfoPath návrhové prostredie, v ktorom môžete vytvárať alebo upravovať šablóny formulára.

upozornenie dialógového okna

Upozornení overenia údajov, ktorý sa otvorí dialógové okno vlastné chybové hlásenie pri zadaní neplatných údajov do ovládacieho prvku.

digitálny podpis

Elektronické šifrované potvrdenie pravosti formulára alebo sekcie formulára. Tento podpis potvrdí, formulára alebo sekcie pochádza od podpísaného a neboli zmenené.

knižnica dokumentov

Miesto, kde je kolekcia súborov zdieľané priečinky a súbory často používajú rovnakú šablónu. Každý súbor v knižnici je priradený k používateľom definovaných informácie, ktoré sa zobrazia v zozname obsahu tejto knižnice.

Document Object Model (DOM)

World Wide Web Consortium špecifikácie, ktoré opisuje štruktúru Dynamické HTML a XML dokumenty spôsobom, ktorý umožňuje s týmito dokumentmi prostredníctvom webového prehliadača.

DOM

Pozrite si tému dokumentu objektový Model.

E

Na začiatok stránky

udalosť

Akcia rozpoznať objekt, napríklad myši alebo stlačením tlačidla, na ktoré môžete definovať odpoveď. Udalosti môžu byť spôsobené akcie používateľa alebo príkaz jazyka Visual Basic, alebo môžu byť vyvolané systému.

obsluha udalostí

Funkcia kódu v šablóne formulára programu InfoPath, ktorý odpovedá na akcie používateľa alebo zmeniť údaje XML.

pole výrazu

Ovládacieho prvku vo formulári, ktorý zobrazuje údaje iba na čítanie ako výsledok vyhľadávania alebo výpočtu údajov s použitím výrazu XPath.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Jazyku HTML, ktorý rozširuje HTML a formuluje ho ako XML.

Formát XML (Extensible Markup Language)

Štandardné jazyk pre popis, usporiadanie a výmenu údajov. V programe InfoPath sú šablóny formulára založené na technológiách XML a údaje formulárov sa ukladajú alebo odosielajú vo formáte XML.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Formátu XML, ktorý sa používa na transformáciu údajov XML do iného formulára, ako je napríklad HTML, pomocou šablóny so štýlmi, ktorá definuje pravidlá prezentácie.

F

Na začiatok stránky

pole

Prvok alebo atribút v zdroji údajov, ktorý môže obsahovať údaje. Ak je pole prvkom, môže obsahovať polia atribútu. Polia obsahujú údaje, ktoré sú zadané do ovládacích prvkov.

Ovládací prvok prílohy súboru

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom Priloženie súborov do formulára po jeho vyplnení. Návrhár formulára môžete obmedziť typy súborov, ktoré má.

filter

Zoznam podmienok, ktoré sa použije na údaje za účelom zobrazenia podmnožiny údajov.

ikona filtra

Ikona, ktorá sa zobrazí vedľa položky filtrovať údaje vo formulári.

formulár

V programe InfoPath, dokument množstvo ovládacích prvkov, do ktorého môžu používatelia vkladať informácie. Formuláre programu InfoPath môže obsahovať funkcie, ako napríklad bloky textu vo formáte RTF, výbery dátumov, voliteľné a opakujúcej sa sekcie, overovanie údajov a podmienené formátovanie.

Súbor definície formulára (.xsf)

XML súbor s príponou .xsf, ktorý obsahuje informácie o všetkých ostatných súboroch a súčastiach použitých vo formulári, vrátane prispôsobenia používateľského rozhrania, schémy XML, zobrazení, pracovnej logiky, udalostí a nastavení nasadenia.

súbory formulára

Kolekcia súborov, ktoré sa používajú na implementáciu formulára programu InfoPath. Typy súborov môžu obsahovať .html, .xml .xsd, .xslt, skript a iné typy súborov, ktoré sú potrebné na podporu funkčnosť formulára.

knižnica formulárov

Priečinok, v ktorom kolekcia formuláre založené na tej istej šablóne ukladania a zdieľania. Každý formulár v knižnici formulárov je spojený s používateľom definovaných informácie, ktoré sa zobrazia v zozname obsahu tejto knižnice.

šablóna formulára

V programe InfoPath, súboru alebo množiny súborov, ktorá definuje štruktúru údajov, vzhľad a správanie formulára.

Knižnica formulárov šablóna

Umiestnenie na lokalite najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít, kde sú uložené šablón formulárov, ktoré boli aktivované alebo správcom.

Vzorec

Výraz XPath, ktorý tvoria hodnoty, polia alebo skupiny, funkcií a operátorov. Vzorce možno použiť na výpočet matematických hodnôt, zobrazenie dátumu a času a referenčných polí.

funkcia

Preddefinované výraz XPath, ktorý vráti hodnotu založenú na výsledkoch výpočtu.

G

Na začiatok stránky

skupina

Prvok v zdroji údajov, ktorý môže obsahovať polia a ostatné skupiny. Ovládacie prvky, ktoré obsahujú ďalšie ovládacie prvky, napríklad opakujúce sa tabuľky a sekcie, sú viazané na skupiny.

H

Na začiatok stránky

hostiteľské prostredie

Web alebo počítačovú aplikáciu, ako je napríklad aplikácia Windows Forms, do ktorého je vložený formulár programu InfoPath.

hypertextové prepojenie

Farebný a podčiarknutý text alebo grafiku, môžete kliknutím na kliknite na položky súbor, umiestnenie v súbore, na webovú stránku, na World Wide Web alebo webovú stránku na intranete. Hypertextové prepojenia môžete tiež prejsť do diskusných skupín a na lokality Gopher, Telnet alebo FTP.

I

Na začiatok stránky

IME

Pozrite si tému Editor IME.

priečinok služby InfoPath Forms

Priečinok v programe Outlook 2007, ktorý obsahuje kolekciu súvisiacich formulárov programu InfoPath 2007. V priečinku formulárov programu InfoPath môžete použiť stĺpce na zoskupenie, filtrovanie a zoradenie údajov z viacerých formulárov.

pôvodcu

Voliteľné nastavenie priradené konkrétnej funkcii používateľa. Používatelia, ktorí sa otvorí formulár novej sa automaticky priradí túto úlohu, ktorá prepíše všetky ostatné priradenia rolí.

Písanie rukou

Písanie alebo kresba perom alebo myšou.

režim manuálneho zadávania

Prostredie, v ktorom môžete vyplniť formulár tak, že písanie rukou. Na počítači Tablet PC, program InfoPath automaticky otvorí v režime písania rukou.

Návod na písanie rukou

Tieňovaným priestorom zvyšuje veľkosť počas písania v poli formulára s pero počítača tablet PC.

sekcia písania rukou

Oblasť vo vnútri bloku textu vo formáte RTF miesto, kde používatelia kresliť alebo písať s pero počítača tablet PC. Program InfoPath uloží ako rukou písaných poznámok alebo kresby rukou sekcie.

vnorená výstraha

Upozornení overenia údajov, ktoré označí ovládacie prvky, ktoré obsahujú neplatné alebo chýbajúce údaje s červeným orámovaním alebo červená hviezdička. Používatelia môžu zobraziť vlastné chybové hlásenia kliknutím pravým tlačidlom myši na ovládací prvok alebo kliknutím na prepojenie Ďalšie informácie.

Editor IME (IME)

Program, ktorý zadá východoázijských jazykoch (čínština, zjednodušená čínština, japončina alebo kórejčina) do programov konvertovaním zložené východoázijské znaky. Editor IME sa považuje za alternatívny typ rozloženia klávesnice.

Internet

Po celom svete sieť tisícok menších počítačových sietí a z miliónov komerčných, vzdelávacích, vládnych a osobných počítačov.

intranet

Sieť v rámci organizácie, ktorá používa internetové technológie (napríklad protokol HTTP alebo FTP). Pomocou hypertextových prepojení, si môžete prezrieť objektov, dokumentov, stránok a ďalších cieľov na intranete.

J

Na začiatok stránky

JScript

Výklad, na základe objekt skriptovacieho jazyka, požičiavala z C, C ++ a Java. Ide o implementáciu jazykovej špecifikácie ECMA 262 od spoločnosti Microsoft.

K

Na začiatok stránky

pole kľúča

Pole v zdroji údajov, prepojenia súvisiacich údajov v ovládacích prvkoch predlohy a podrobností.

L

Na začiatok stránky

tabuľka rozloženia

Kolekcia buniek, ktoré sa používajú na usporiadanie obsahu formulára, napríklad textu alebo ovládacích prvkov.

prepojený objekt

Objekt, ktorý je vytvorený v zdrojovom súbore a vložené do cieľového súboru so zachovaním spojenia týchto dvoch súborov. Prepojený objekt v cieľovom súbore môžete aktualizovať, keď sa aktualizuje zdrojový súbor.

stĺpcový zoznam

Ovládací prvok, ktorý obsahuje zoznam možností. Ovládací prvok zoznamu obsahuje zoznam a voliteľnú menovku.

ovládací prvok zoznam

Ovládacieho prvku vo formulári, ktorý je možné formátovať ako zoznam s odrážkami, číslované alebo obyčajný. Používateľ môže zadať text do ovládacieho prvku zoznamu, ktorý sa podľa potreby opakuje.

M

Na začiatok stránky

Microsoft Developer Network (MSDN)

Webovú lokalitu spoločnosti Microsoft (a predplatné v programe), ktorá poskytuje vývojárom s najnovšie nástroje, ako aj informácie, vzorových kódov a školiace materiály pre vývoj nástroje balíka Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Programovacie prostredie na vytváranie, úprava a ladenie kódu Microsoft JScript alebo Microsoft VBScript vo formulári programu InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Riadeného kódu programovacieho prostredia, ktoré sa používa na vytvorenie, úprava a ladenie kódu Visual Basic alebo C# súčasťou šablóny formulára programu InfoPath.

inštalátor systému Microsoft Windows (MSI)

Nástroj, ktorý sa používa na vytvorenie inštalačných balíkov softvéru, ktorý sa má nasadiť v operačných systémoch Windows.

MSDN

V téme Microsoft Developer Network.

MSE

V téme Microsoft Script Editor.

MSI

Pozrite si tému Inštalátor systému Microsoft Windows.

pole so zoznamom viacnásobného výberu

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom vybrať jednu alebo viac položiek zo zoznamu možností. Používatelia môžu zadať položky začiarknutím políčok alebo pridať svoje vlastné položky do zoznamu.

N

Na začiatok stránky

priestor názvov

Mechanizmus, ktorý spĺňa podmienky jedinečne názvy prvkov a vzťahy, aby sa zabránilo názov zrážky na prvky, ktoré majú rovnaký názov, ktoré pochádzajú z viacerých zdrojov.

O

Na začiatok stránky

objektový model

Hierarchické knižnici objekty a kolekcie lokalít, ktorá predstavuje obsah a funkcie aplikácie. Objekty a kolekcie majú vlastnosti, metódy a udalosti, ktoré možno použiť na prácu s nimi a interakciu s aplikáciou.

diagram modelu objektu

Grafické znázornenie objektov a kolekcií, ktoré sú obsiahnuté v rámci zadaného objektový model.

zdroj údajov v režime offline

Vedľajší zdroj údajov, je dostupný pre používateľov, ktorí vyplnenie formulárov v režime offline. Keď používateľ je online, údaje zo zdroja údajov sa ukladajú v počítači používateľa tak, že ho môžete zobraziť medzi ovládacími prvkami, keď je formulár v režime offline.

operátor

Znamienko alebo symbol, ktorý určuje typ výpočtu, ak chcete vykonať v rámci výrazu. Existujú matematické, porovnávacie, logické a odkazové operátory.

voliteľná sekcia

Ovládacieho prvku vo formulári, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktorý sa zvyčajne nezobrazuje v predvolenom nastavení. Používateľov môžete vložiť a odstrániť voliteľných sekcií, keď vyplnením formulára.

P

Na začiatok stránky

parameter

Hodnota, ktorá je priradená k premennej na začiatku operácie alebo pred výrazu v programe. Parameter môže byť text, číslo alebo názov argumentu priradený k inej hodnote.

nadradený prvok

XML prvku, ktorého daný prvok je dieťa.

PNG

Pozrite si tému Formát Portable Network Graphics.

Formát Portable Network Graphics (PNG)

Formát grafického súboru, ktorý podporuje niektoré webové prehliadače. Skratka pre Portable Network Graphics PNG podporuje premennej priehľadnosť obrázkov a ovládanie jasu obrázkov na rôznych počítačoch. Súbory PNG sú komprimované bitové mapy.

pokyny na spracovanie

Informácie v prológu dokumentu XML. Táto informácia prechádza analyzátor XML do ľubovoľnej aplikácie, ktorá používa dokument XML.

vlastnosť

Pomenovaný atribút ovládacieho prvku, poľa alebo objektu, ktorý nastavíte na určenie niektorej z charakteristík objektu (napríklad veľkosti, farby alebo umiestnenia na obrazovke) alebo pomer jeho správania (napríklad, či je objekt skrytý).

publikovať

Na sprístupnenie šablóny formulára ostatní používatelia mohli vyplniť v programe InfoPath alebo vo webovom prehliadači. Vykonaním úloh, ako napríklad odosielanie e-mailovej správy alebo uložiť ho na lokalite SharePoint alebo iného zdieľaného umiestnenia môžete publikovať šablónu formulára.

Q

Na začiatok stránky

pole dotazu

Pole, ktoré môže obsahovať hodnotu, ktorá sa používa v dotaze.

ukončovať činnosť

Postupne priniesť nie prijímanie nových používateľských relácií a umožňuje existujúce relácie do konca farmy, službu alebo šablóny formulára v režime offline.

Polomer

Na začiatok stránky

opätovne použiteľné časti

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky, môžete vkladať do seba a je viazané na polia, vnorený odkaz.

referenčné pole

Pole, ktoré je priradené k inej oblasti tak, aby ich vlastnosti sú vždy zhodné. Ak sa zmenia vlastnosti v jednom poli, sa automaticky aktualizujú vlastnosti v druhom poli.

referenčná skupina

Skupina, ktoré je priradené k inej skupiny, tak, že ich vlastnosti a vlastnosti skupiny a polia, ktoré obsahujú vždy zodpovedať. Ak sa zmenia vlastnosti jednej skupiny, inej skupiny sa automaticky aktualizuje.

opakujúce sa pole

Pole v zdroji údajov, ktoré sa môžu vyskytnúť viackrát. Ovládacie prvky, napríklad zoznamy s odrážkami, číslované a obyčajné zoznamy; opakujúcej sa sekcie; a opakujúce sa tabuľky môžu byť viazané na opakujúce sa polia.

opakujúca sa skupina

Skupina v zdroji údajov, ktoré sa môžu vyskytnúť viackrát. Ovládacie prvky, napríklad opakujúcej sa sekcie a opakujúce sa tabuľky sú viazané na opakujúce sa skupiny.

opakujúca sa sekcia

Ovládacieho prvku vo formulári, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktorý sa podľa potreby opakuje. Používatelia môžu počas vypĺňania formulára vkladať viaceré sekcie.

opakujúca sa tabuľka

Ovládacieho prvku vo formulári, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky vo formáte tabuľky, a ktorý sa podľa potreby opakuje. Používatelia môžu počas vypĺňania formulára vkladať viaceré riadky.

súbor prostriedkov

Súbor vytvorený mimo programu InfoPath, ako je napríklad .html, .xml alebo .xsd súbor, ktorý sa pridá do šablóny formulára na podporu funkčnosť formulára.

S

Na začiatok stránky

oblasť posúvania

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktorý môže zobrazovať zvislé alebo vodorovné posúvače. Oblasti posúvania sa používajú iba na účely rozloženia a nie sú viazané na polia alebo skupiny v zdroji údajov.

sekundárny zdroj údajov

Údajový súbor XML, databázy alebo webovej služby, ktorú používa formulár pre položky v zozname alebo na funkcie skriptov.

klávesová skratka

Funkčný kláves alebo kombináciu klávesov, napríklad F5 alebo CTRL + A, ktoré slúžia na vykonanie príkazu ponuky. Na rozdiel od prístupový kláves je kombinácia klávesov, napríklad ALT + F, ktorá aktivuje ponuku, príkaz alebo ovládací prvok.

kontextová ponuka

Ponuka, ktorá zobrazuje zoznam príkazov súvisiacich s príslušnou položkou. Zobrazenie kontextovej ponuky, kliknite pravým tlačidlom myši na položku alebo stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10.

kolekcia lokalít

Množina webových lokalít na serveri virtuálnej, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú Nastavenie správy. Jednotlivé kolekcie lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať aspoň jeden podlokality.

T

Na začiatok stránky

časť šablóny

Časť šablóny formulára, ktorý môže byť uložený na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov. Typická časť šablóny obsahuje ovládacie prvky a zdroj údajov, a tiež môže obsahovať funkcie, napríklad pripojenia údajov, overovanie údajov a pravidlá.

textové pole

Ovládací prvok, do ktorého používateľa môžete zadať text. Bloky textu vo formáte RTF povolenie zadávania údajov pomocou možností formátovania textu.

U

Na začiatok stránky

URL

Adresa určujúca protokol (napríklad HTTP alebo FTP) a umiestnenie objektu, dokumentu, webovej stránky alebo iného cieľa na internete alebo intranete, napríklad: http://www.microsoft.com/.

URL

Pozrite si tému Uniform Resource Locator.

používateľská šablóna formulára

Šablóna formulára povolená pre prehľadávač, bola zverejnená v programe InfoPath, a ktoré nie je potrebné nahrať alebo správcom na server s programom InfoPath Forms Services.

rola používateľa

Preddefinovanej kategórie, ktoré je možné priradiť k používateľom formulára na základe názvu funkcie alebo niektoré iné kritéria. Roly sa zvyčajne používajú na prezentáciu prispôsobených verzií formulára rôznym typom používateľov.

V

Na začiatok stránky

platný

Chyba bezplatné alebo nepripúšťajú podľa stanovených množiny pravidiel alebo noriem. Napríklad údaje zadané do formulára je platná, ak spĺňa kritériá v pravidlá overovania údajov formulára.

platné XML

Dokumentu XML, ktoré zodpovedá stanovených obmedzení, zvyčajne definované v schéme XML.

VBScript

Pozrite si tému Visual Basic Scripting Edition.

zobrazenie

Nastavenie špecifické pre formulár zobrazenia, ktoré môžu byť uložené so šablónou formulára a použité na údaje formulára pri jeho vypĺňaní formulára. Používateľov môžete prepínať medzi zobrazenia vyberte veľkosť údaje sa zobrazujú vo formulári.

VBScript

Výklad, na základe objekt skriptovacieho jazyka ktorý je podmnožinou programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic.

VSTA

V téme Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Na začiatok stránky

webový prehliadač

Softvér, ktorý interpretuje HTML súborov, formátuje ich na webové stránky a zobrazuje ich. Webový prehliadač, napríklad Windows Internet Explorer, môžete sledovať hypertextových prepojení, prenos súborov, a prehrať zvuk alebo video súbory, ktoré sú vložené na webové stránky.

správne formátovaných údajov XML

Dokument XML, ktorý spĺňa minimálne kritériá pre zodpovedajúceho dokumentu XML.

pracovný postup

Automatický pohyb dokumentov alebo položiek cez konkrétnu postupnosť činností alebo úloh súvisiacich s obchodným procesom. Pracovné postupy možno použiť na konzistentné spravovanie bežných obchodných procesov, ako je napríklad schvaľovanie dokumentov alebo kontrola.

X

Na začiatok stránky

XHTML

Pozrite si tému Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Pozrite si tému Extensible Markup Language.

Atribút XML

Názov-hodnota oddelené znamienkom rovnosti a súčasťou označeného prvok, ktorý upravuje funkcie prvok. Všetky XML atribút hodnoty sú reťazce v úvodzovkách.

Údaje XML

Údaje, ktoré je uložené vo formáte XML. Formuláre programu InfoPath sú uložené ako súbory s údajmi XML.

prvok XML

Štruktúra XML, ktoré sa skladá z počiatočnú a koncovú značku informácií medzi značky. Prvky môžu mať atribúty a môžu obsahovať iné prvky.

jazyk XPath

Jazyk používaný k častiam dokumentu XML. XPath tiež poskytuje základné funkcie pre manipulácia s reťazce, čísla a boolovské hodnoty.

schéma XML

Formálna špecifikácia v jazyku XML, ktorá určuje štruktúru dokumentu XML, vrátane názvov prvkov a typov komplexných údajov, kombinácia prvkov a dostupnosti atribútov pre jednotlivé prvky.

súbor šablóny XML

XML súbor, ktorý obsahuje vzorové údaje, ktoré sa zobrazí v poliach formulára pred používateľa sa vyplní.

XPath

Pozrite si tému jazyk XML Path.

XSL

Pozrite si tému Extensible Stylesheet Language.

transformácia XSL (XSLT)

Jazyk, ktorý sa používa na transformáciu dokumentov XML na iné typy dokumentov, napríklad HTML alebo XML. Je určený na používanie v rámci XSL.

XSLT

Pozrite si tému Transformácia XSL.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×