Sledovanie zmien vo Worde pre Mac

Pri sledovaných zmenách môže viacerí používatelia spolupracovať na dokumente a zmeny jednotlivých osôb sa sledujú a zobrazia. Zmeny môžete kontrolovať a pred dokončením dokumentu ich môžete prijať alebo odmietnuť.

Poznámka: Keď je zapnutá možnosť sledovať pohyby, presunutie alebo vystrihnutie a prilepenie vety alebo viac sa označí ako jeden ťah. Presunutie menej ako vety sa označuje ako nezávisle od odstránenia a vloženia, dokonca aj vtedy, keď je zapnutá možnosť sledovania presunov.

Zapnutie funkcie sledovania zmien

Na karte Revízia zapnite sledovanie zmien.

Zapnutie sledovania zmien je zvýraznené

Vždy, keď niekto vykoná zmenu v dokumente, Word označí miesto zmeny zobrazením čiary na okraji. Ak prepnete na zobrazenie Všetky značky, zmeny sa zobrazia v texte a v bublinách.

Markup is highlighted near the margin

Vždy, keď niekto pridá komentár, zobrazí sa v bubline.

Komentár na okraji je zvýraznený

Zobrazenie zmien v texte

Word zvyčajne zobrazuje zmeny v bublinách pri okraji dokumentu. Ak chcete zobraziť zmeny v vnorení, na karte Revízia kliknite na položku Možnosti značiek > bubliny > Zobraziť všetky revízie vložené.

Položka Zobraziť všetky revízie v texte je zvýraznená

Nevypínanie funkcie sledovania zmien

Iným používateľom môžete zabrániť v vypnutí funkcie sledovania zmien uzamknutím sledovania zmien pomocou hesla.

Dôležité: Toto heslo si zapamätajte, aby ste sledovanie zmien mohli vypnúť, keď budete pripravení prijať alebo odmietnuť zmeny.

Uzamknutie funkcie sledovania zmien pomocou hesla

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Zabezpečiť dokument.

 2. V časti Ochrana začiarknite políčko Zabezpečiť dokument pred a kliknite na možnosť Sledované zmeny

  Sekcia Ochrana je zvýraznená

 3. Vedľa položky Heslo zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Opäť zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Keď sú sledované zmeny uzamknuté, nemôžete vypnúť sledovanie zmien a nie je možné prijať ani odmietnuť zmeny.

Odomknutie funkcie sledovania zmien

 1. Ak chcete odomknúť sledované zmeny, v ponuke Nástroje kliknite na položku zabezpečiť dokument.

 2. V časti Ochrana zrušte začiarknutie políčka Zabezpečiť dokument pred, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Funkcia sledovania zmien potom zostane naďalej zapnutá, no budete môcť prijímať a odmietať zmeny.

Vypnutie funkcie sledovania zmien

Na karte Revízia vypnite Sledovanie zmien. Word prestane označovať nové zmeny — všetky už sledované zmeny však naďalej zostanú v dokumente. V prípade potreby môžete sledované zmeny a poznámky odstrániť.

Keď pracujete na dokumente uloženom na podporovanom serveri, môžete kliknutím na položku Uložiť uložiť všetky zmeny vykonané v dokumente priamo na sever. Týmto tiež uložíte predchádzajúcu verziu dokumentu a aktualizujete zobrazovaný dokument o všetky zmeny vykonané inými autormi.

Dôležité: Uloženie môžete vykonať do akéhokoľvek konta Windows Live OneDrive alebo na sever so systémom Microsoft Office SharePoint Server 2007 či Microsoft SharePoint Server 2010. Na prácu so SharePointom v Office pre Mac je potrebné mať Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011 alebo Microsoft Office for Mac Standard 2011.

Zapnutie alebo vypnutie sledovaných zmien

Keď sú sledované zmeny zapnuté, Word označuje všetky zmeny vykonané autormi dokumentu. Je to užitočné hlavne pri spolupráci s inými autormi, pretože dokážete zistiť, ktorý autor vykonal ktorú konkrétnu zmenu.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte Revízia v časti Sledovanie zapnite kliknutím na prepínač Sledovať zmeny sledovanie zmien.

  Karta Revízia, skupina Sledovanie

  Tipy: 

  • Zmeny každého recenzenta sú zobrazené inou farbou. Ak na dokumente pracuje viac než osem recenzentov, farby sa používajú opakovane.

  • Ak chcete priradiť konkrétnu farbu k svojim vlastným sledovaným zmenám, v ponuke Word kliknite na položku predvoľbya potom v časti výstup a zdieľaniekliknite na položku sledovať zmeny Tlačidlo predvolieb zledovania zmien vo Worde . V poliach Farba vyberte požadovanú farbu.

  • Pri každej zmene sa v značke bubliny zobrazuje meno recenzenta, dátum a čas vykonania zmeny a jej typ (napríklad Odstránené). Ak nemáte zobrazené označovacie bubliny, tieto informácie sa zobrazia po ukázaní ukazovateľom na zmenu.

  • Možnosti Zvýrazniť zmeny dostupné v ponuke Nástroje > Sledovať zmeny (Zvýrazniť zmeny na obrazovke, Zvýrazniť zmeny vo vytlačenom dokumente) a možnosti dostupné v kontextovej ponuke na karte Revízia (Výsledný so značkami, Výsledný, Pôvodný so značkami, Pôvodný) nepatria medzi ukladané nastavenia. Ak nechcete, aby sa sledované zmeny zobrazili pri opätovnom otvorení dokumentu, musíte ich prijať alebo odmietnuť. Ak si chcete uchovať záznam revízií, pred prijatím alebo odmietnutím zmien si uložte kópiu dokumentu.

Zobrazenie sledovaných zmien alebo komentárov podľa typu alebo recenzenta

V dokumente môžete zobraziť alebo skryť komentáre, formátovanie a vložený alebo odstránený text, alebo si môžete zobraziť komentáre iba vybratých recenzentov.

 • Na karte Revízia kliknite v časti Sledovanie v kontextovej ponuke Zobraziť značky na požadovanú možnosť.

  Karta Revízia, skupina Sledovanie

  Tip: Na zobrazenie tieňovaného pozadia v oblasti zobrazenia sledovaných zmien alebo komentárov na pravom okraji vyberte v kontextovej ponuke Zobraziť značky položku Zvýraznenie oblasti značiek. Táto tieňovaná oblasť sa vytlačí spolu s dokumentom, aby vám umožnila odlíšiť textu v dokumente od sledovaných zmien alebo komentárov.

Vypnutie sledovaných zmien v bublinách

Vložený text, odstránený text, komentáre, meno recenzenta a časová pečiatka sa predvolene zobrazujú v bublinách na okrajoch dokumentu. Nastavenia môžete zmeniť tak, aby sa sledované zmeny zobrazovali v tele dokumentu.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Sledovanie v kontextovej ponuke Zobraziť značky na položku Predvoľby.

  Karta Revízia, skupina Sledovanie

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zobrazenie sledovaných zmien v tele dokumentu namiesto v bublinách

Zrušte začiarknutie políčka Bubliny sa používajú na zobrazenie zmien.

Skrytie mena recenzenta a časovej a dátumovej pečiatky v bublinách

Zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť recenzenta, časovú pečiatku a tlačidlá akcií.

Poznámka: Keď sú bubliny vypnuté, komentovaný text je vložený v zátvorkách, zvýraznený farbou a označený iniciálkami recenzenta. Komentáre sa zobrazia v malom kontextovom okne pri podržaní ukazovateľa nad komentovaným textom, pokiaľ nie je dokument v zobrazení publikačného rozloženia.

Zmena formátovania sledovaných zmien

Spôsob, akým sa značka revízie zobrazujú a fungujú vo Worde, môžete prispôsobiť.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Sledovanie v kontextovej ponuke Zobraziť značky na položku Predvoľby.

  Karta Revízia, skupina Sledovanie

 2. Vyberte požadované možnosti. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré najčastejšie používané možnosti formátovania.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zmena farby a ďalšieho formátovania, ktoré Word používa na označenie zmien

V časti Značky vyberte v kontextových ponukách požadované možnosti formátovania.

Označenie odstráneného textu bez zobrazenia textu, ktorý bol odstránený

V časti Značky kliknite v kontextovej ponuke Odstránený obsah na položku # alebo ^.

Odstránený text sa nahradí znakom # alebo ^.

Zmena vzhľadu označenie zmenených riadkov

V časti Značky vyberte v kontextových ponukách Zmenené riadkyFarby požadované možnosti.

Sledovanie premiestneného textu

V časti Premiestnené položky kliknite na položku Sledovať premiestnené položky a potom v kontextových ponukách Premiestnenie z, Premiestnenie doFarba vyberte požadované možnosti.

Zmena farby, ktorú Word používa na označenie zmien vykonaných v bunkách tabuľky

V časti Zvýraznenie bunky tabuľky vyberte v kontextových ponukách Vložené bunky, Odstránené bunky, Zlúčené bunkyRozdelené bunky požadované možnosti.

Revízia sledovaných zmien a komentárov

Jednotlivé sledované zmeny môžete skontrolovať a prijať alebo odmietnuť jednu po druhej, môžete prijať alebo odmietnuť všetky zmeny naraz, naraz odstrániť všetky komentáre alebo skontrolovať iba položky vytvorené konkrétnym recenzentom.

 1. Ak sa revízne značky nezobrazujú v dokumente, v ponuke Nástroje ukážte na položku Sledovať zmeny, kliknite na položku Zvýrazniť zmeny a potom začiarknite políčko Zvýrazniť zmeny na obrazovke.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

Akcia

Na karte Revízia vykonajte toto

Potom postupujte takto

Revízia ďalšej zmeny

V časti Zmeny kliknite na položku Ďalšia.

Kliknite na položku Prijať alebo Odmietnuť.

Revízia predchádzajúcej zmeny

V časti Zmeny kliknite na položku Predchádzajúca.

Kliknite na položku Prijať alebo Odmietnuť.

Prijatie všetkých zmien naraz

V časti Zmeny kliknite na šípku vedľa položky Prijať.

Kliknite na položku Prijať všetky zmeny v dokumente.

Odmietnutie všetkých zmien naraz

V časti Zmeny kliknite na šípku vedľa položky Odmietnuť.

Kliknite na položku Odmietnuť všetky zmeny v dokumente.

Odstránenie všetkých komentárov naraz

V časti Komentáre kliknite na šípku vedľa položky Odstrániť.

Kliknite na položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

Kontrola položiek vytvorených konkrétnym recenzentom

V časti Sledovanie kliknite na položku Zobraziť značky.

Ukážte na položku Recenzenti a potom zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem políčka vedľa mena recenzenta, ktorého zmeny chcete skontrolovať.

Ak chcete vybrať alebo zrušiť začiarknutie políčok všetkých recenzentov v zozname, kliknite na položku Všetci recenzenti.

Poznámka: Keď umiestnite ukazovateľ myši nad sledovanú zmenu, v obrazovkovom komentári sa zobrazí meno autora, dátum a čas vykonania zmeny a jej typ.

Tlač sledovaných zmien

Sledované zmeny môže byť užitočné aj vo vytlačenom dokumente.

 1. Otvorte dokument so sledovanými zmenami, ktorý chcete vytlačiť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. V kontextovej ponuke Kópie a strany kliknite na položku Microsoft Word.

  Tip: Ak sa kontextová ponuka Kópie a strany nezobrazuje, kliknite na modrú šípku smerujúcu nadol napravo od kontextovej ponuky Tlačiareň.

 4. V kontextovej ponuke Vytlačiť kliknite na položku Dokument so značkami.

Pozrite tiež

Vloženie, odstránenie alebo zmena komentára

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×