Office
Prihlásenie

Sledovanie zmien vo Worde

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zistiť, kto vykonal zmeny do dokumentu, zapnite funkciu sledovania zmien. Môžete tiež vybrať, ktoré zmeny prijať alebo odmietnuť, a môžete zobraziť a odstrániť komentáre.

 • Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie položku Sledovať zmeny.

Keď zapnete sledovanie zmien, Word označí nové vykonané zmeny v dokumente.

Po vypnutí sledovanie zmien Word prestane označovať nové zmeny. Všetky už sledované zmeny zostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite.

Položka Sledovať zmeny na páse s nástrojmi vo Worde

Ak zapnete sledovanie zmien, Word označí a zobrazí všetky zmeny, ktoré ktokoľvek vykoná v dokumente.

Obrázok hero revízií v texte vo Worde

 1. Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie v zozname Jednoduchá značka možnosť zobrazenia.

  • Jednoduchá značka je predvolená možnosť a miesto so zmenou označuje červenou čiarou na okraji.

   Čiara na okraji poukazujúca na výskyt sledovanej zmeny na danom mieste

  • Možnosť Žiadna značka skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny.

   Poznámka: Značky môžete znovu zobraziť výberom položky Jednoduchá značka alebo Všetky značky.

  • Možnosť Všetky značky zobrazuje všetky úpravy odlišnou farbou textu a čiar.

  • Možnosť Pôvodná verzia zobrazuje dokument v pôvodnej podobe.

 2. V zozname Zobraziť značky vyberte požadované revízie: komentáre, písanie rukou, vložený a odstránený text, formátovanie, bubliny, konkrétne osoby.

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť sledovanie zmien, môžete zapnúť uzamknutie sledovania a pridať heslo. Ak je sledovanie zmien uzamknuté, nemožno túto funkciu vypnúť a zmeny nemožno prijímať ani odmietať.

 1. Na karte Revízia v zozname funkcie Sledovať zmeny vyberte položku Uzamknúť sledovanie.

  Príkaz Uzamknúť sledovanie v ponuke Sledovať zmeny

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V dialógovom okne Uzamknúť sledovanie zadajte heslo, potom ho zadajte znova do poľa Zadajte znova na potvrdenie a potom vyberte položku OK.

   Poznámka: Pridanie hesla je voliteľnou možnosťou. Nie je to funkcia zabezpečenia. Slúži však na odradenie ostatných od vypnutia sledovania zmien.

  • V dialógovom okne Uzamknúť sledovanie vyberte položku Zrušiť.

Vypnutie uzamknutia sledovania

 1. V zozname Sledovať zmeny vyberte položku Uzamknúť sledovanie.

 2. Ak ste pridali heslo, po zobrazení výzvy ho zadajte a potom vyberte možnosť OK.

  Poznámka: Sledovanie zmien je stále zapnuté, ale môžete prijímať alebo odmietať zmeny.

Sledované zmeny možno z dokumentu odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím. Po výbere položky Žiadna značka v poli Zobraziť na revíziu sa zobrazí vzhľad výsledného dokumentu. Sledované zmeny sa však skryjú iba dočasne. Zmeny sa neodstránia a pri ďalšom otvorení dokumentu sa zobrazia znova. Ak chcete sledované zmeny odstrániť natrvalo, prijmite ich alebo odmietnite.

Prijatie alebo odstránenie jednej sledovanej zmeny

 1. Otvorte dokument.

 2. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

 3. Vyberte položku Prijať alebo Odmietnuť.

  Tlačidlá Prijať, Odmietnuť a Ďalšia

Prijatie alebo odstránenie všetkých sledovaných zmien

 1. Otvorte dokument.

 2. Na karte Revízia vykonajte v skupine Zmeny jeden z nasledovných krokov:

  • V zozname Prijať vyberte možnosť Prijať všetky zmeny.

   alebo

  • V zozname Odmietnuť vyberte možnosť Odmietnuť všetky zmeny.

Wordzmenu prijme alebo odstráni a potom prejde na ďalšiu zmenu.

Zobrazenie komentárov

 • Word zobrazuje pri komentároch malú bublinu. Ak chcete komentár zobraziť, vyberte bublinu s komentárom.

  Ikona komentára v zobrazení s jednoduchou značkou

 • Zmeny zobrazíte kliknutím na čiaru pri okraji. Táto akcia prepne Word do zobrazenia Všetky značky.

  Sledovanie zmien v zobrazení všetkých značiek

Odstránenie jedného komentára

 • Vyberte komentár a na karte Revízia v skupine Komentáre vyberte položku Odstrániť.

Odstránenie všetkých komentárov

 • Na karte Revízia v skupine Komentáre vyberte v zozname Odstrániť možnosť Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

Tipy: Pred zdieľaním výslednej verzie dokumentu odporúčame spustiť kontrolu dokumentov. Tento nástroj kontroluje sledované zmeny a komentáre, skrytý text, osobné mená vo vlastnostiach a ďalšie informácie, ktoré možno nechcete zdieľať s každým.

 • Na karte Súbor vyberte položky Informácie > Overiť výskyt problémov > Skontrolovať dokument.

Ďalšie informácie o komentároch nájdete v téme Vloženie alebo odstránenie komentára.

 • Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie položku Sledovať zmeny.

  Sledovanie zmien je zvýraznené, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Skupina Sledovanie so zapnutým sledovaním zmien

Poznámka: Ak nie je funkcia Sledovať zmeny k dispozícii, možno bude potrebné vypnúť ochranu dokumentu. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy a potom kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie v dolnej časti pracovnej tably Zabezpečenie dokumentu. (Možno budete musieť poznať heslo dokumentu.)

Indikátor sledovania zmien môžete pridať aj na stavový riadok.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na stavový riadok a vyberte možnosť Sledovať zmeny.

  Stavový riadok, na ktorom je zobrazené zapnutie sledovania zmien

  Poznámka: Pomocou indikátora Sledovať zmeny v stavovom riadku môžete teraz zapnúť alebo vypnúť sledovanie zmien.

Ak vypnete sledovanie zmien, môžete upravovať dokument bez označovania toho, čo sa zmenilo. Vypnutím funkcie však neodstránite zmeny, ktoré už boli sledované.

 • Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie tlačidlo Sledovať zmeny.

  Tlačidlo Sledovať zmeny už nie je zvýraznené, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Sledovanie skupiny

Dôležité: Ak chcete odstrániť sledované zmeny, použite príkazy PrijaťOdmietnuť na karte Revízia v skupine Zmeny.

Čo vás zaujíma?

Zobraziť všetky zmeny v texte

Predvolené vo Worde je zobrazíte odstránené položky a komentárov v bublinách na okraji dokumentu. Však môžete zmeniť zobrazenie na zobrazenie komentárov v texte a všetky odstránené položky s prečiarknutie namiesto bublinách.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine sledovanie kliknite na položku Zobraziť značky.

  Príkaz Zobraziť značky

 2. Ukážte na položku bubliny a potom kliknite na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky s prečiarknutie a komentáre v texte.

Zobraziť komentáre v obrazovkových komentárov namiesto komentárov v bublinách

Predvolené vo Worde je zobrazíte odstránené položky a komentárov v bublinách na okraji dokumentu. Však môžete zmeniť zobrazenie na zobrazenie komentárov v texte. Karta Návrh sa dá zobraziť, keď umiestnite ukazovateľ myši nad indikátor komentára.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine sledovanie kliknite na položku Zobraziť revíziu.

  Príkaz Zobraziť značky

 2. Ukážte na položku bubliny a potom kliknite na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky s prečiarknutie a komentáre v texte.

 3. Podržte ukazovateľ na komentári v dokumente. Komentár sa zobrazí v obrazovkovom komentári.

  Vložený komentár

Zobrazenie zmien podľa typu úpravy alebo recenzenta

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine sledovanie kliknite na položku Zobraziť revíziu.

  Príkaz Zobraziť značky

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknutím vyberte typ zmeny, ktoré sa má zobraziť.

   Napríklad kliknite na položku komentáre alebo vložený a odstránený text. Na znak začiarknutia vedľa položky označuje, či je vybratá položka.

   Zoznam možností Zobraziť značky

   Dôležité: Aj v prípade, že skryjete typ značky zrušením jeho začiarknutia v ponuke Zobraziť značky, značka sa automaticky zobrazí vám alebo inému recenzentovi pri každom otvorení dokumentu.

  • Ukážte na položku Recenzenti a potom kliknite na položku Zrušiť začiarknutie všetkých políčok okrem políčok vedľa mien recenzentov, ktorých zmeny a komentáre, ktoré sa majú zobrazovať.

   Poznámka: Ak chcete začiarknuť políčka všetkých recenzentov v zozname (alebo ich začiarknutie zrušiť), kliknite na položku Všetci recenzenti.

Zobrazenie zmien a komentárov určitých recenzentov

Editor alebo recenzent chcú zvyčajne zobraziť dokument tak, ako bude vyzerať po zahrnutí ich zmien. Tento postup umožňuje editorovi alebo recenzentovi vidieť, ako bude dokument so zmenami vyzerať.

 • Na karte Revízia kliknite v skupine sledovanie kliknite na šípku v poli Zobraziť na revíziu a potom vyberte požadovanú možnosť.

  Ponuka možností Zobraziť na revíziu

  • Výsledný so značkami    Táto možnosť zobrazí výsledný dokument so všetkými sledovanými zmenami a komentármi. Toto je predvolené zobrazenie pre všetky dokumenty otvorené vo Worde.

  • Výsledný    Táto možnosť zobrazí dokument so všetkými zmenami, ktoré sú zahrnuté do textu bez toho, aby sa zobrazovali sledované zmeny. Všetky sledované zmeny alebo komentáre, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

  • Pôvodný so značkami    Táto možnosť zobrazí pôvodný text so sledovanými zmenami a komentármi.

  • Pôvodný    Táto možnosť zobrazí pôvodný dokument bez zobrazenia sledovaných zmien a komentárov. Všetky sledované zmeny alebo komentáre v dokumente, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

Poznámka: Ak chcete zobraziť komentáre a sledované zmeny v bublinách, musíte mať vybraté zobrazenie rozloženia pri tlači alebo zobrazenie Webové rozloženie.

Skrytie sledovaných zmien a komentárov pri tlači

Skrytím zmien sa neodstránia zmeny z dokumentu. Ak chcete odstrániť značky z dokumentu, musíte použiť príkazy PrijaťOdmietnuť v skupine Zmeny.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti nastavenia kliknite na šípku vedľa položky Tlačiť všetky strany.

 4. Kliknite na položku Tlačiť značky s cieľom zrušte začiarknutie políčka.

  Tlačiť revíziu v programe Word

Čo vás zaujíma?

Kontrola výsledkov sledovaných zmien

Tabla revízií je užitočný nástroj ako zabezpečiť, že všetky sledované zmeny boli odstránené z dokumentu a nebude zobrazovať ostatným používateľom, ktorí môžu zobraziť dokument. V sekcii súhrnu v hornej časti tably revízií zobrazuje presný počet viditeľných sledovaných zmien a komentárov, ktoré je ešte v dokumente.

Tabla revízií umožňuje čítať dlhé komentáre, ktoré sa nehodia do bublina s komentárom.

Poznámka: Tabla revízií, na rozdiel od dokumentu alebo bubliny s komentárom nie je najlepší nástroj na vykonávanie zmien v dokumente. Namiesto odstránenie textu alebo komentáre alebo iných zmien v table revízia, aby všetky redakčné zmeny v dokumente. Zmeny sa potom zobrazia v table revízia.

Sledovanie skupiny

 1. Na karte Revízia v skupine sledovanie vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete zobraziť súhrn na bočnej strane obrazovky, vyberte položku Tabla revízií.

  • Ak chcete zobraziť súhrn v dolnej časti obrazovky, v zozname Tabla revízií, vyberte položku Tabla revízií vodorovne.

 2. Vyberte položku Zobraziť podrobný súhrn zobrazenie čísla každý typ zmeny.

  Tabla súhrnu

Prezeranie všetkých sledovaných zmien a komentár v poradí

 1. Na table Revízia kliknite v skupine Zmeny na položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V skupine zmeny vyberte položku prijať.

  • V skupine zmeny vyberte položku odmietnuť.

  • V skupine komentáre, vyberte položku odstrániť.

 3. Prijať alebo odmietnuť zmeny a odstraňujte komentáre, kým nie sú žiadne ďalšie sledované zmeny alebo komentáre v dokumente a potom potvrďte všetky sledované zmeny prijaté alebo odmietnuté a všetky komentáre odstránené.

 4. Na karte Revízia kliknite v skupine sledovanie vyberte položku Tabla revízií.

  Poznámka: V sekcii súhrnu v hornej časti Tably revízií zobrazuje presný počet sledovaných zmien a komentárov, ktoré je ešte v dokumente.

Kontrola zmien podľa typu úpravy alebo konkrétneho recenzenta

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine sledovanie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Sledovanie skupiny

  • V zozname Zobraziť značky, zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem tých vedľa typov zmien, ktoré chcete skontrolovať.

  • V zozname Zobraziť značky, vyberte položku Recenzenti a potom zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem tých, ktoré sú vedľa mien recenzentov, ktorých zmeny, ktoré sa majú zobraziť.

  • V zozname Zobraziť značky, vyberte možnosť Všetci recenzenti a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok pre všetkých recenzentov v zozname

 2. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V skupine zmeny vyberte položku prijať.

  • V skupine zmeny vyberte položku odmietnuť.

Prijať všetky zmeny v rovnakom čase

 1. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. V zozname prijať vyberte položku Prijať všetky zmeny v dokumente.

Odmietnuť všetky zmeny naraz

 1. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. V zozname odmietnuť, vyberte položku Odmietnuť všetky zmeny v dokumente.

Odstránenie komentárov

 1. Kliknite na komentár.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Odstrániť.

  Ak chcete odstrániť všetky komentáre naraz, kliknite na šípku pod položkou odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

Čo vás zaujíma?

Vytvárať a zobrazovať sledované zmeny a komentáre môžete jednoducho počas práce v dokumente. V predvolenom nastavení používa Microsoft Office Word 2007 bubliny, pomocou ktorých zobrazí odstránené položky, komentáre, zmeny formátovania a premiestnený obsah. Ak chcete zobraziť všetky zmeny priamo v texte, môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa sledované zmeny a komentáre zobrazovali požadovaným spôsobom.

Sledovanie zmien pomocou bublín

V bublinách (1) sa zobrazia zmeny formátovania, komentáre a odstránené položky.

Poznámka: Sledované zmeny a komentáre Word predvolene zobrazuje preto, aby vám zabránil v neúmyselnej distribúcii dokumentov obsahujúcich sledované zmeny a komentáre. Ide o predvolenú možnosť Výsledný so značkami v poli Zobraziť na revíziu.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na tlačidlo Sledovať zmeny. Tlačidlo Sledovať zmeny sa zvýrazní, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Stlačené tlačidlo Sledovať zmeny

 3. K dispozícii je aj voliteľná možnosť. Indikátor sledovania zmien môžete pridať na stavový riadok. Kliknite pravým tlačidlom myši na stavový riadok a kliknite na položku Sledovať zmeny. Kliknutím na indikátor Sledovať zmeny v stavovom riadku môžete zapnúť alebo vypnúť sledovanie zmien.

  Indikátor sledovania zmien

 4. Vykonajte požadované zmeny vložením, odstránením, premiestnením alebo formátovaním textu alebo grafiky. Môžete tiež pridať komentáre.

Poznámka: Ak používate sledovanie zmien a uložíte dokument ako webovú stránku (.htm alebo .html), sledované zmeny sa na webovej stránke zobrazia.

Vypnutie sledovania zmien:

 • Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na tlačidlo Sledovať zmeny.

  Tlačidlo Sledovať zmeny už nie je zvýraznené, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

Ak ste prispôsobili stavový riadok, aby obsahoval indikátor sledovania zmien, kliknutím na položku Sledovať zmeny v skupine Sledovanie vypnete aj indikátor v stavovom riadku.

Poznámka: Vypnutie sledovania zmien neodstráni sledované zmeny v dokumente. Ak chcete zabezpečiť, aby v dokumente neboli žiadne sledované zmeny, uistite sa, že sa zobrazujú všetky zmeny, a potom použite príkaz Prijať alebo Odmietnuť pre jednotlivé zmeny v dokumente.

Existujú rôzne spôsoby, ako skryť sledované zmeny alebo komentáre, ale všetky zmeny vykonané pri zapnutej funkcii sledovania zmien a všetky vložené komentáre zostávajú súčasťou dokumentu, kým nie sú prijaté alebo odmietnuté (alebo odstránené, ak ide o komentáre).

Skrytím sledovaných zmien, napríklad v časti Zobraziť značky alebo zrušením začiarknutia políčka Vložený a odstránený text, sa existujúce sledované zmeny a komentáre z dokumentu neodstránia. Ak však sledované zmeny skryjete, dokument sa zobrazí bez všetkého toho prečiarknutého a podčiarknutého textu a bez bublín.

Existuje niekoľko spôsobov, ako skryť sledované zmeny a komentáre, čo u vás môže vyvolať dojem, že sa v dokumente nenachádzajú. Napríklad:

 • Pole Zobraziť na revíziu    Na karte Revízia v skupine Sledovanie sa nachádza pole Zobraziť na revíziu s informáciami o režime zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Poskytuje aj ďalšie možnosti na zobrazenie dokumentu. Ak kliknete na možnosť Výsledný alebo na možnosť Pôvodný, sledované zmeny a komentáre sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, vyberte možnosť Výsledný so značkami alebo Pôvodný so značkami.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 • Zobrazenie značiek    Na karte Revízia je v skupine Sledovanie zoznam Zobraziť značky, pomocou ktorého môžete skryť komentáre a sledované zmeny. Položky označené znakom začiarknutia v zozname Zobraziť značky sa zobrazia, položky bez značky začiarknutia sú skryté. Ak chcete zobraziť určitú položku, ako je napríklad Vložený a odstránený text, kliknite na ňu v ponuke Zobraziť značky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

Word predvolene zobrazuje odstránené položky a komentáre v bublinách na okrajoch dokumentu. Toto zobrazenie však môžete zmeniť tak, že sa položky nebudú zobrazovať v bublinách, ale komentáre budú vnorené a všetky odstránené položky budú prečiarknuté.

 1. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na položku Balóniky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky ako prečiarknuté a komentáre vnorené v texte.

Existuje niekoľko možností na zmenu spôsobu zobrazovania sledovaných zmien (značiek).

 • Môžete zmeniť farbu a iné formátovanie, ktoré Word používa na označenie zmeneného textu a grafiky tak, že kliknete na šípku vedľa položky Sledovať zmeny a následne kliknete na položku Zmeniť možnosti sledovania.

  Poznámka: Hoci nemôžete priradiť konkrétne farby zmenám, ktoré vykonali iní recenzenti, zmeny od každého recenzenta sa zobrazia v dokumente inou farbou, aby ste mohli sledovať viacerých recenzentov.

 • Všetky zmeny vrátane odstránených položiek môžete zobraziť vnorené v texte. Nemusia sa zobrazovať v bublinách na okrajoch dokumentu. Ak chcete zobrazovať zmeny vnorené v texte, v skupine Sledovanie kliknite na položku Balóniky a potom kliknite na položku Zobraziť všetky revízie v texte.

  Po kliknutí na položku Zobraziť všetky revízie v texte sa všetky revízie a komentáre v dokumente zobrazia vnorené v texte.

 • Ak chcete zvýrazniť oblasť okraja, kde sa zobrazujú všetky bubliny, v časti Zobraziť značky kliknite na položku Zvýrazniť oblasť značiek.

 1. Na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť značky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte typ zmeny, ktorý chcete zobraziť.

   Poznámka: Aj v prípade, že skryjete typ značky zrušením jeho začiarknutia v ponuke Zobraziť značky, značka sa automaticky zobrazí vám alebo inému recenzentovi pri každom otvorení dokumentu.

  • Ukážte na položku Recenzenti a potom kliknutím zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem tých, ktoré sú vedľa mien recenzentov, ktorých zmeny a komentáre chcete zobraziť.

   Poznámka: Ak chcete začiarknuť políčka všetkých recenzentov v zozname (alebo ich začiarknutie zrušiť), kliknite na položku Všetci recenzenti.

Pomocou zoznamu Zobraziť na revíziu v skupine Sledovanie si môžete zobraziť dokument v rôznych fázach procesu úprav. Každá zo štyroch možností v zozname poskytuje iné zobrazenie dokumentu. Výsledný so značkami je predvolené nastavenie pri otvorení dokumentu.

Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 • Výsledný so značkami    Táto možnosť zobrazí výsledný dokument so všetkými sledovanými zmenami a komentármi. Toto je predvolené zobrazenie pre všetky dokumenty otvorené vo Worde.

 • Výsledný    Táto možnosť zobrazí dokument so všetkými zmenami, ktoré sú zahrnuté do textu bez toho, aby sa zobrazovali sledované zmeny. Všetky sledované zmeny alebo komentáre, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

 • Pôvodný so značkami    Táto možnosť zobrazí pôvodný text so sledovanými zmenami a komentármi.

 • Pôvodný    Táto možnosť zobrazí pôvodný dokument bez zobrazenia sledovaných zmien a komentárov. Všetky sledované zmeny alebo komentáre v dokumente, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

Word predvolene zobrazuje odstránené položky a komentáre v bublinách na okrajoch dokumentu. Zobrazenie však môžete zmeniť tak, aby sa komentáre zobrazili vnorené v texte. Vnorené komentáre je možné zobraziť pri podržaní ukazovateľa na indikátore komentára.

 1. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na položku Balóniky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky ako prečiarknuté a komentáre vnorené v texte.

 3. Podržte ukazovateľ na komentári v dokumente. Komentár sa zobrazí v obrazovkovom komentári.

  Vložený komentár

Ďalšie informácie o komentároch nájdete v téme Vloženie alebo odstránenie komentára.

 1. Na table Revízia kliknite v skupine Zmeny na položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V skupine zmeny vyberte položku prijať.

  • V skupine zmeny vyberte položku odmietnuť.

  • V skupine komentáre, vyberte položku odstrániť.

 3. Prijať alebo odmietnuť zmeny a odstraňujte komentáre, kým nie sú žiadne ďalšie sledované zmeny alebo komentáre v dokumente a potom potvrďte všetky sledované zmeny prijaté alebo odmietnuté a všetky komentáre odstránené.

 4. Na karte Revízia kliknite v skupine sledovanie vyberte položku Tabla revízií.

  Poznámka: V sekcii súhrnu v hornej časti Tably revízií zobrazuje presný počet sledovaných zmien a komentárov, ktoré je ešte v dokumente.

 1. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  V zozname prijať vyberte položku Prijať všetky zmeny v dokumente.

  V zozname odmietnuť, vyberte položku Odmietnuť všetky zmeny v dokumente.

Office Word 2007 poskytuje funkciu, ktorá sa nazýva Kontrola dokumentov a umožňuje vám skontrolovať, či dokument neobsahuje sledované zmeny, komentáre, skrytý text a iné osobné informácie. Ak chcete skontrolovať dokument:

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať sledované zmeny a komentáre.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Kontrola dokumentu.

 3. V dialógovom okne Kontrola dokumentov kliknite na položku Skontrolovať.

 4. Pozrite si výsledky kontroly. Ak Kontrola dokumentov nájde komentáre a sledované zmeny, zobrazí sa výzva na kliknutie na položku Odstrániť všetko vedľa možnosti Komentáre, revízie, verzie a poznámky.

 5. Kliknite na položku Znova skontrolovať alebo na položku Zavrieť.

Skôr než vytlačíte dokument, prepnite na zobrazenie rozloženia pri tlači, aby sa zobrazili sledované zmeny a komentáre tak, ako sa majú zobraziť vo vytlačenom dokumente. Máte niekoľko možností.

 • Tlač zobrazujúca všetky značky    Na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na položku Zobraziť značky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

  Poznámka: Kliknutím na položku Zobraziť značky zobrazíte alebo skryjete všetky značky vybratých recenzentov v dokumente. Keď zobrazíte všetky značky, vyberú sa všetky typy značiek v ponuke Zobraziť značky.

 • Tlač zobrazujúca zmeny a komentáre podľa typu alebo recenzenta    Na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na položku Zobraziť značky a potom vyberte typ zmeny, ktorý chcete zobraziť.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 • Tlač zmien a komentárov pre editora alebo iných recenzentov    Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie v poli Zobraziť na revíziu kliknite na položku Výsledný so značkami.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

Po zobrazení značiek požadovaným spôsobom ste pripravení na tlač dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne Tlačiť kliknite v poli Vytlačiť na položku Dokument so značkami a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Microsoft Word vyberie predvolene úroveň priblíženia a orientáciu strany tak, aby sa sledované zmeny zobrazili vo vytlačenom dokumente čo najlepšie.

  • Ak sú bubliny zapnuté, dokument sa veľkosťou prispôsobí bublinám na vytlačenej strane. Ak chcete, aby bola vytlačená strana čitateľná, môžete bubliny vypnúť kliknutím na položku Balóniky v skupine Sledovanie a následným kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte. Môžete tiež nastaviť rozloženie strany na šírku a vytlačiť bubliny a text v čitateľnejšom formáte. Na karte Rozloženie strany v časti Nastavenie strany kliknite na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na šírku.

Zmena rozloženia pri tlači sledovaných zmien

 1. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na šípku vedľa položky Sledovať zmeny a potom kliknite na položku Zmeniť možnosti sledovania.

 2. V časti Bubliny v zozname Orientácia papiera pri tlači kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:

  • Automaticky     Po výbere tejto možnosti Word rozpozná orientáciu, ktorá poskytne najlepšie rozloženie dokumentu.

  • Zachovať     Ak vyberiete túto možnosť, Word vytlačí dokument s orientáciou, ktorá je zadaná v dialógovom okne Nastavenie strany.

  • Použiť orientáciu na šírku     Ak vyberiete túto možnosť, použije sa orientácia na šírku a bubliny budú mať viac priestoru.

Tlač zoznamu zmien, ktoré boli vykonané v dokumente

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V poli Vytlačiť kliknite na položku Zoznam značiek.

Skrytím zmien sa neodstránia zmeny z dokumentu. Ak chcete odstrániť značky z dokumentu, musíte použiť príkazy PrijaťOdmietnuť v skupine Zmeny.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V poli Vytlačiť kliknite na položku Dokument (a nie Dokument so značkami).

Pozrite tiež

Vloženie alebo odstránenie komentára

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×