Scenáre vytvárania zostáv pre prostredie Office 365 PowerShell

Tieto scenáre prostredia PowerShell použite na vytvorenie zostáv o používateľoch, distribučných skupín a nepoužitých poštových schránok a na filtrovanie a zoraďovanie.

Vytvorenie zostavy o licencovaných používateľoch služby Office 365 a o používateľoch bez licencie

Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať zoznamy používateľov s licenciou a bez licencie a zobraziť ich v okne prostredia PowerShell alebo ich uložiť do súboru.

Ak chcete začať, musíte sa pripojiť do služieb Office 365 pomocou modulu Windows Azure Active Directory pre prostredie Windows PowerShell. Pokyny nájdete v téme Pripojenie do prostredia Office 365 PowerShell.

Ak chcete zobraziť používateľské kontá s licenciou na jednotlivých obrazovkách, použite tento príkaz:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Ak chcete exportovať tento zoznam do textového súboru pre jednoduchšie skenovanie a vyhľadávanie, zadajte medzi dvojité úvodzovky cestu a názov súboru, a zároveň odstráňte text s inštrukciami a znaky < a >.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Spustite výsledné príkazy v okne modulu Windows Azure Active Directory pre Windows PowerShell.

Ak chcete exportovať tento zoznam do súboru CSV a následne ho importovať do Microsoft Excelu na účely podrobnej analýzy, zadajte cestu a názov súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Na zobrazenie používateľov bez licencie v samostatných obrazovkách spustite tento príkaz:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Ak chcete tento zoznam exportovať do textového súboru pre jednoduchšie skenovanie a vyhľadávanie, zadajte cestu a názov súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Ak chcete exportovať tento zoznam do súboru CSV a následne ho importovať do Microsoft Excelu na účely analýzy, zadajte cestu a názov súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Zostavy o vašich distribučných skupinách v službách Office 365

Distribučné skupiny sa v rámci organizácie používajú v e-mailových aplikáciách, ako je napríklad Microsoft Outlook, na odosielanie e-mailových správ skupine používateľov. V tomto scenári je popísané vytváranie zoznamu distribučných skupín v rámci vášho predplatného služieb Office 365.

Ak chcete začať, budete sa musieť pripojiť k službe Exchange Online. Ak sa chcete k službe Exchange Online pripojiť pomocou mena používateľa konta a hesla, pozrite si tému Pripojenie k službe Exchange Online v prostredí PowerShell. Ak chcete nainštalovať modul vzdialeného prostredia PowerShell služby Microsoft Exchange Online a pripojiť sa prostredníctvom viacfaktorového overovania, pozrite si tému Pripojenie k modulu vzdialeného prostredia PowerShell služby Exchange Online pomocou viacfaktorového overovania.

Tento príkaz použite na zobrazenie zoznamu existujúcich distribučných skupín na samostatných obrazovkách.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Ak chcete tento zoznam exportovať do textového súboru pre jednoduchšie skenovanie a vyhľadávanie, zadajte cestu a názov súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Ak chcete exportovať tento zoznam do súboru CSV a následne ho importovať do Microsoft Excelu na účely podrobnej analýzy, zadajte cestu a názov súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Získanie zoznamu neaktívnych poštových schránok servera Exchange

Keď používatelia opustia organizáciu, môžu po sebe zanechať poštové schránky a zaberať tým ukladací priestor v rámci vášho predplatného služieb Office 365. V tomto scenári je popísané vyhľadávanie týchto zastaraných poštových schránok tak, aby ste následne mohli podniknúť príslušné kroky na ich odstránenie. Tento scenár ukazuje, ako sa vytvára zoznam všetkých používateľov, ktorí sa neprihlásili do svojej poštovej schránky minimálne 30 dní.

Poznámka : V niektorých prípadoch nemusí zostava obsahovať dátum LastLogin, ale vždy spočíta hodnotu DaysInactive. V tejto zostave as môžu zobraziť aj poštové schránky zadržané v dôsledku súdneho sporu. Tieto však nepredstavujú poštovú schránku, ktorá vyžaduje čistenie alebo odstránenie.

Ak chcete začať, budete sa musieť pripojiť k službe Exchange Online. Ak sa chcete k službe Exchange Online pripojiť pomocou mena používateľa konta a hesla, pozrite si tému Pripojenie k službe Exchange Online v prostredí PowerShell. Ak chcete nainštalovať modul vzdialeného prostredia PowerShell služby Microsoft Exchange Online a pripojiť sa prostredníctvom viacfaktorového overovania, pozrite si tému Pripojenie k modulu vzdialeného prostredia PowerShell služby Exchange Online pomocou viacfaktorového overovania.

Tento príkaz zobrazí zoznam používateľov neaktívnych minimálne 30 dní, a to na samostatných obrazovkách.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Ak chcete vytvoriť zoznam používateľov neaktívnych minimálne 30 dní a exportovať ho do súboru CSV, zadajte cestu a názov súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Zobrazenie používateľov s použitím filtrov a zoraďovania

Príkaz Where môžete použiť na filtrovanie zoznamu, príkaz Sort na určenie poradia zoznamu, a príkaz Select na určenie množiny vlastností, ktoré chcete zobraziť.

Ak chcete začať, musíte sa pripojiť do služieb Office 365 pomocou modulu Windows Azure Active Directory pre prostredie Windows PowerShell. Pokyny nájdete v téme Pripojenie do prostredia Office 365 PowerShell.

Povedzme napríklad, že potrebujete zoznam členov, ktorí sú na vašom oddelení predaja a chcete vidieť ich hlavné meno používateľa (UPN), zobrazované meno, a či majú licenciu. Všetko by malo byť zoradené podľa hlavného mena používateľa:

  • Príkaz Where použite na určenie len tých používateľských kont, ktoré majú vlastnosť oddelenia nastavenú na „Predaj“.

  • Príkaz Sort použite na zoradenie podľa vlastnosti UserPrincipalName.

  • Príkaz Select použite na zadanie vlastností UserPrincipalName, DisplayName a isLicensed.

  • Nakoniec, príkaz More použite na zobrazenie zoznamu po jednotlivých obrazovkách.

Toto je výsledný príkaz:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Povedzme teraz, že potrebujete zoznam všetkých členov z oddelenia predaja aj z marketingového oddelenia. V tomto prípade rozšírte kritériá pre príkaz Where tak, aby obsahoval obe oddelenia a pridajte vlastnosť Department do príkazu Select. Toto je výsledný príkaz:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Pozrite tiež

Prostredie PowerShell pre správcov služieb Office 365

Scenáre prostredia PowerShell pre Office 365

Scenáre nastavení pre prostredie PowerShell pre Office 365

Scenáre správy používateľov pre prostredie PowerShell v službách Office 365

Ďalšie scenáre týkajúce sa funkcií prostredia PowerShell pre Office 365

Prostriedky komunity služieb Office 365 PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×