Scenáre správy používateľov pre prostredie PowerShell v službách Office 365

Pomocou týchto scenárov prostredia PowerShell môžete rýchlo pridávať používateľské kontá zo súboru, priraďovať licencie, spravovať členstvo v distribučnej skupine a nastavovať heslá.

Automatizácia importovania viacerých používateľov

Importovanie viacerých používateľov do služieb Office 365 môžete zautomatizovať a ušetriť veľa času. Ak chcete importovať veľký počet používateľov, musíte najskôr pripraviť súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) s príslušnými informáciami o používateľoch. Základné informácie potrebné na vytvorenie používateľského konta sú Zobrazované meno a Hlavné meno používateľa (UPN).

Hlavné meno používateľa (UPN) je meno používateľa vo formáte e-mailovej adresy. Za časťou meno používateľa (alebo „menopoužívateľa“) nasleduje symbol @, za ktorým nasleduje názov internetovej domény vášho predplatného služieb Office 365. Príklad hlavného mena používateľa je belindan@contoso.com. Môžete tiež zadať údaje pre ľubovoľnú zapisovateľnú vlastnosť používateľského konta, ako napríklad umiestnenie, kontaktné telefónne čísla a adresy.

Pre základné vlastnosti používateľského konta, ako je napríklad hlavné meno používateľa a zobrazované meno, si pripravte CSV súbor s hlavičkami týchto dvoch stĺpcov:

 • UserPrincipalName,DisplayName

Následne pridajte nové používateľské konto do každého riadka CSV súboru tak, že zadáte hlavné meno používateľa a zobrazované meno oddelené čiarkou.

Poznámka: Keďže nezadávate heslo pre každé nové konto, služby Office 365 ich vygenerujú.

Uložte CSV súbor v umiestnení, ku ktorému máte prístup, ako napríklad C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Teraz ste pripravení vytvoriť používateľské kontá.

Ak chcete začať, musíte sa pripojiť do služieb Office 365 pomocou modulu Windows Azure Active Directory pre prostredie Windows PowerShell. Pokyny nájdete v téme Pripojenie do prostredia Office 365 PowerShell.

Následne zadajte medzi dvojité úvodzovky cestu a názov súboru a odstráňte text pokynov a znaky < a >.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Spustite výsledné príkazy v okne modulu Windows Azure Active Directory pre Windows PowerShell.

Ak chcete zadať podrobnejšie informácie o konte používateľa, pripravte si CSV súbor s nasledovnými hlavičkami stĺpcov a naplňte ho podľa potreby riadkami o používateľoch:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country

Poznámka: Hlavičky stĺpcov nemajú obsahovať medzery, keďže každú je potrebné odkazovať prostredníctvom prvku $_. príkazu Import-Csv. Povinné sú iba polia UserPrincipalName a DisplayName a prázdne hodnoty sa vynechajú. Kód UsageLocation je ISO kód dvoch znakov pre oblasť používateľa.

Uložte CSV súbor v umiestnení, ku ktorému máte prístup, ako napríklad C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Teraz ste pripravení importovať ich ako používateľské kontá.

Zadajte názov CSV súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Priradenie licencií v službách Office 365

Pre úplný prístup do služieb Office 365 musia mať používatelia priradenú licenciu na služby Office 365. V tomto scenári sa licencie priraďujú k používateľským kontám.

Ak chcete začať, musíte sa pripojiť do služieb Office 365 pomocou modulu Windows Azure Active Directory pre prostredie Windows PowerShell. Pokyny nájdete v téme Pripojenie do prostredia Office 365 PowerShell.

Skôr ako používateľovi priradíte licenciu, je nutné pre jeho používateľské konto nastaviť Miesto využívania na základe dvojmiestneho kódu ISO pre príslušnú oblasť. Miesto využívania určuje krajinu, v ktorej sa služba bude používať, a určuje, ktoré licencované funkcie sú k dispozícii pre danú oblasť. Napríklad: US pre Spojené štáty americké. Tu je príklad nastavenia miesta využívania na základe hlavného mena používateľa priradeného k používateľskému kontu:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Ak chcete zobraziť zoznam dostupných licencií, jednotky SKU pre ich kontá a počet licencií, ktoré je ešte možné priradiť, spustite tento príkaz:

Get-MsolAccountSku

Následne vyplňte licenciu a hlavné meno používateľa priradené k používateľskému kontu a potom spustite výsledné príkazy v okne modulu Windows Azure Active Directory pre Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Priradenie licencií viacerým používateľom

V predchádzajúcom scenári ste licenciu priradili k jednému používateľskému kontu. Priradenie licencií viacerým používateľom vyžaduje niekoľko ďalších krokov, no tento vynaložený čas bude efektívny pre veľký počet používateľských kont.

Ak chcete začať, musíte sa pripojiť do služieb Office 365 pomocou modulu Windows Azure Active Directory pre prostredie Windows PowerShell. Pokyny nájdete v téme Pripojenie do prostredia Office 365 PowerShell.

Najprv zobrazte zoznam dostupných licencií, jednotky SKU pre ich kontá a počet licencií, ktoré je ešte možné priradiť pomocou tohto príkazu:

Get-MsolAccountSku

Na zobrazenie zoznamu používateľov bez licencie, použite tento príkaz:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Ak chcete uložiť zoznam používateľov bez licencie do súboru CSV, z ktorého budete môcť vybrať používateľské kontá, ktorým chcete priradiť licencie, zadajte cestu a názov súboru a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Príkaz Where môžete použiť aj na zobrazenie zoznamu používateľských kont bez platnej licencie na základe konkrétnejších kritérií, ako napríklad licencie platné v Spojených štátoch. Tu je príklad:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Pomocou týchto príkazov zadajte vlastnosť používateľského konta a jeho požadovanú hodnotu a zobrazte konkrétnu množinu používateľov bez licencie a potom spustite výsledné príkazy.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Ak chcete získať zoznam vlastností používateľského konta, vyplňte ľubovoľné hlavné meno používateľa priradené k používateľskému kontu a potom spustite výsledné príkazy.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Nasledujúci príklad zobrazuje všetkých používateľov bez licencie v Londýne:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Po identifikovaní množiny používateľských kont ich môžete skombinovať s rutinou Set-MsolUserLicense typu cmdlet, ktorá ku každému kontu priradí licencie. Vyplňte licenciu, názov vlastnosti a jej hodnotu a spustite výsledné príkazy.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Tu je príklad, v ktorom sa licencia na služby Office 365 E5 spoločnosti Contoso priradí všetkým používateľským kontám bez platnej licencie v Londýne:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Spravovanie distribučných skupín príjemcov

Distribučné skupiny môžete použiť na vytvorenie e-mailových distribučných zoznamov. Distribučné skupiny je možné použiť iba s e-mailovými aplikáciami, ako je napríklad Microsoft Outlook, na odosielanie e-mailových správ skupine používateľov. V tomto scenári sa prostredie PowerShell používa na správu príjemcov distribučnej skupiny.

Ak chcete začať, budete sa musieť pripojiť k službe Exchange Online. Ak sa chcete k službe Exchange Online pripojiť pomocou mena používateľa konta a hesla, pozrite si tému Pripojenie k službe Exchange Online v prostredí PowerShell. Ak chcete nainštalovať modul vzdialeného prostredia PowerShell služby Microsoft Exchange Online a pripojiť sa prostredníctvom viacfaktorového overovania, pozrite si tému Pripojenie k modulu vzdialeného prostredia PowerShell služby Exchange Online pomocou viacfaktorového overovania.

Ak chcete pridať príjemcu do distribučnej skupiny, zadajte názov distribučnej skupiny a hlavné meno používateľa priradené k používateľskému kontu a spustite výsledné príkazy.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Ak chcete odstrániť príjemcu z distribučnej skupiny, zadajte názov distribučnej skupiny a hlavné meno používateľa priradené k používateľskému kontu a spustite výsledné príkazy.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Nastavenie hesiel viacerých používateľských kont

Tento scenár použite na nastavenie hesla v skupine používateľských kont. Máte napríklad novú skupinu dobrovoľníkov, ktorí prídu raz za týždeň, aby vám pomohli, alebo poskytujete ukážkové pracovné stanice, ktoré sa používajú na konferencii.

Na pravidelné vynulovanie hesiel v opakovane použiteľných kontách môžete použiť hromadnú zmenu hesiel. Označením skupiny používateľov podľa oddelenia alebo iného kritéria môžete hromadne vynulovať heslá na základe daného kritéria. Prvým krokom je export názvov používateľských kont v službách Office 365 do súboru CSV.

Ak chcete exportovať zoznam na základe vlastnosti používateľského konta a konkrétnej hodnoty do súboru CSV, zadajte názov vlastnosti, jej hodnotu a názov súboru CSV a spustite výsledné príkazy.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Toto je príklad, v ktorom sa vykoná export všetkých členov z oddelenia Dobrovoľníci do súboru s názvom c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Skontrolujte mená, ktoré sa nachádzajú v súbore CSV, aby ste sa ubezpečili, že ste identifikovali správnych používateľov, a až potom vykonajte obnovenie akýchkoľvek hesiel. Keď máme overený zoznam používateľov vo formáte CSV, existujú tri jednoduché spôsoby na vytvorenie a priradenie nového hesla každému používateľovi.

 1. Zadajte nové heslo a priraďte rovnaké heslo všetkým používateľom v súbore CSV.

  Zadajte nové heslo a názov súboru vo formáte CSV a spustite výsledné príkazy.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Manuálne definujte nové heslo pre každého používateľa v súbore CSV.

  Pre túto možnosť je nutné upraviť súbor CSV. Pridajte stĺpec vedľa poľa UserPrincipalName s označením Password a potom heslo priraďte všetkým používateľom v zozname. Zadajte názov súboru CSV a spustite výsledné príkazy.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Nastavte služby Office 365, aby automaticky vygenerovali heslo pre každé používateľské konto v súbore CSV.

  Zadajte názov súboru CSV a spustite výsledné príkazy.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Poznámka: Všetky tri z týchto možností vynucujú zmenu hesla pri prvom prihlásení používateľa pomocou používateľského konta. Ak tomu chcete predísť, odstráňte časť - ForceChangePassword $True z príkazu Set-MSolUserPassword.

Pozrite tiež

PowerShell pre správcov služieb Office 365

Scenáre pre Office 365 PowerShell

Scenáre nastavenia pre Office 365 PowerShell

Scenáre vytvárania zostáv pre Office 365 PowerShell

Ďalšie scenáre týkajúce sa funkcií pre Office 365 PowerShell

Prostriedky komunity služieb Office 365 PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×