Rozdiely v používaní zošita v programe Excel a v službách programu Excel

Aplikácia Excel Services je predovšetkým navrhnutá ako webový systém vykazovania a skúmania údajov pre zošity programu Excel a podporuje podmnožinu funkcií v programe Microsoft Office Excel 2007. Nasledujúce časti zhŕňajú, ktoré funkcie programu Office Excel 2007 sú, a ktoré nie sú podporované v aplikácii Excel Services.

Dôležité : Možnosť publikovania zošita programu Excel v službách Excel Services je dostupná iba v balíku Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a v programe Microsoft Office Excel 2007.

Obsah tohto článku

Podporované a nepodporované funkcie pri načítavaní zošita

Podporované a nepodporované funkcie pracovného hárka

Podporované a nepodporované funkcie pri zobrazovaní zošita

Podporované a nepodporované funkcie pri interakcii so zošitom

Podporované a nepodporované funkcie pri načítavaní zošita

V aplikácii Excel Services môžete načítať zošit programu Office Excel 2007, ktorý je vo formáte zošita (.xlsx) alebo binárneho zošita (.xlsb). Zošit bude len na čítanie a môžete ho načítať troma spôsobmi:

 • Zadajte adresu URL alebo cestu UNC vo webovej časti Excel Web Access vo vlastnosti Zošit.

 • Pripojte webovú časť zoznamu knižnice dokumentov k aplikácii Excel Web Access a potom odošlite adresu URL zošita uloženého v knižnici dokumentov, aby sa zobrazil v aplikácii Microsoft Office Excel Web Access.

 • Zobrazte v prehľadávači zošit uložený v knižnici dokumentov. (Ukážte na položku, kliknite na šípku vedľa nej a potom kliknite na príkaz Zobraziť vo webovom prehľadávači.)

Všetky ostatné formáty súborov programu Microsoft Office Excel nie sú podporované, vrátane formátu zošita programu Office Excel 2007 s povolenými makrami (.xlsm) a zošita programu Office Excel 2007 97-2003 (.xls).

Poznámka : Ak máte príslušné povolenie, môžete otvoriť na klientskom počítači zošit aj v programe Office Excel 2007 a to z ponuky Otvoriť na paneli s nástrojmi programu Excel ServicesOffice Excel Web Access. Môžete ho otvoriť ako plne pracujúci zošit (na čítanie aj písanie) alebo len ako snímku len na čítanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie zošita alebo snímky v programe Excel zo služieb Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Podporované funkcie

Pri načítaní zošita sú podporované nasledujúce funkcie:

Funkcia

Komentáre

Funkcie    

Podporované sú všetky funkcie pracovného hárka programu Excel s niekoľkými výnimkami. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporované a nepodporované funkcie pracovného hárka.

Dátumy    

Dátumové systémy operačných systémov Windows a Macintosh.

Tabuľky programu Excel    

Údaje tabuliek programu Excel, hlavičky stĺpcov, vypočítané stĺpce, riadky súčtu, štruktúrované odkazy a štýly.

Bunky    

Hodnoty buniek, vrátane zlúčených buniek a pretekania obsahu buniek.

Názvy    

Definované názvy a pomenované rozsahy.

Výpočet    

Nastavenia výpočtu a prepočtu, vrátane nastavení automatického výpočtu, automatického výpočtu okrem tabuliek, manuálneho a iteratívneho výpočtu pre rozsahy alebo celé pracovné hárky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výpočet a prepočet údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Grafy    

Grafy, rozsahy grafov a zostavy kontingenčného grafu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Formátovanie    

Formátovanie bunky a rozsahu buniek, podmienené formátovanie v zošitoch (okrem formátovania pomocou údajových pruhov a ikon) a formáty čísiel.

Pripojenia    

Pripojenia na externé zdroje údajov, vrátane kontingenčných tabuliek typu OLAP.

Citlivostná analýza    

Výsledky nástrojov citlivostnej analýzy, vrátane nástrojov Hľadanie riešenia, Údajové tabuľky, Scenáre, Riešiteľ a Rady.

Zlučovanie    

Konsolidované údaje v rozsahoch.

Zdroje údajov    

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, poskytovatelia OLEDB a ovládače ODBC.

Nepodporované funkcie

Zošity, ktoré obsahujú nasledujúce nepodporované funkcie sa nenačítajú ani nezobrazia v aplikácii Excel Services. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak zošit vždy uložíte v programe Office Excel 2007 pomocou príkazu Služba Excel Services (kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na šípku vedľa položky Publikovať a potom kliknite na možnosť Služba Excel Services v časti Rozoslať dokument iným ľuďom). Overenie, či je funkcia podporovaná, môžete vykonať kliknutím na začiarkavacie políčko Otvoriť tento zošit v prehľadávači po uložení v dialógovom okne Uloženie pre službu Excel Services a pokúste sa ho otvoriť v prehľadávači. Ak funkcia nie je podporovaná, aplikácia Excel Services zobrazí výstrahu.

Nasledujúce funkcie nie sú podporované a zabraňujú načítaniu zošita:

Funkcia

Komentáre

VBA    

Kód programu Visual Basic for Applications (VBA), makrá, doplnky a používateľom definované funkcie (UDF).

Poznámka :  Programátor môže aplikáciu Excel Services prispôsobiť mnohými spôsobmi, vrátane vytvorenia používateľom definovanej funkcie (UDF). Ďalšie informácie nájdete v príručke Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Staršie makro jazyky    

Makro funkcie programu Microsoft Excel 4.0 a dialógové hárky programu Microsoft Excel 5.0.

Ovládacie prvky    

Ovládacie prvky panela s nástrojmi Formuláre, ovládacie prvky Súpravy nástrojov a všetky ovládacie prvky ActiveX.

XML    

Mapy XML a vložené inteligentné značky.

Zabezpečenie a ochrana súkromných údajov    

Zošity, pracovné hárky alebo rozsahy s ochranou a zošity, ktoré majú správu prístupových práv k informáciám (Information Rights Management).

Poznámka : Ak chcete ochraňovať zošity v aplikácii Excel Services, použite práva a povolenia služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Obrázky a objekty     

Prepojené alebo vložené objekty alebo obrázky, vložené obrázky, automatické tvary, prvky WordArt a diagramy, ako sú organizačné grafy.

Písanie rukou    

Všetky funkcie písania rukou vrátane kreslenia, písania a poznámok rukou.

OLE a DDE     

Objekty OLE (Object Linking and Embedding) a prepojenia DDE (Dynamic Data Exchange).

Zobrazené vzorce    

Zošity uložené so vzorcami, ktoré sú zobrazené.

Overenie údajov    

Zabránenie vloženiu neplatných údajov a vytváranie rozbaľovacích zoznamov.

Zdroje údajov     

Služby vyhľadávania údajov pre Microsoft Business Solutions, zoznamy aplikácie Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, Externé rozsahy údajov (nazývané aj ako tabuľky dotazov) a tabuľky prepojené so zoznamami aplikácie Windows SharePoint Services.

Dotazy    

Webové dotazy a textové dotazy.

Externé odkazy na prepojené zošity    

Vytváranie externých odkazov (nazývajú sa tiež prepojenia) na špecifický rozsah buniek, na definovaný názov pre špecifický rozsah buniek alebo ako súčasti definície názvu.

Komentáre    

Zobrazenie a úprava komentárov.

Zlučovanie    

Konsolidované údaje v zostavách kontingenčnej tabuľky.

Zdieľané zošity    

Zdieľanie zošitov a riešenie konfliktných zmien.

Digitálne podpisy    

Viditeľné a neviditeľné digitálne podpisy v zošite.

Pripojené panely s nástrojmi    

Vlastné panely s nástrojmi pripojené k zošitu pomocou programu Office Excel 2003 pred skonvertovaním zošita na formát programu Excel 2007.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pracovného hárka

Všetky funkcie sú plne podporované, keď zošit načítate a prepočítate, s nasledujúcimi výnimkami: HYPERLINK, RTD a SQL.Request, pričom každá z funkcií má obmedzenú podporu.

Ak je funkcia:

Program Excel vráti:

A aplikácia Excel Services vráti:

HYPERLINK    

Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a otvoriť.

Jedno z nasledujúcich:

 • Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a tým ho otvoriť, ak sú nastavené vlastnosti Používať celý zošit a Navigácia v zošite aplikácie Excel ServicesOffice Excel Web Access.

 • Aktívne hypertextové prepojenie na ďalšiu webovú stránku alebo dokument, na ktoré môžete kliknúť a tým ho otvoriť, nie však umiestnenie v rámci zošita, ak je v aplikácii Excel ServicesOffice Excel Web Access nastavená vlastnosť Používať celý zošit a nie je nastavená vlastnosť Navigácia v zošite.

 • Textový reťazec neaktívneho hypertextového prepojenia, ktoré nie je možné otvoriť, ak nie sú nastavené vlastnosti Používať celý zošit a Navigácia v zošite aplikácie Excel ServicesOffice Excel Web Access.

RTD    

Údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM.

Nasledujúce:

 • Zobrazia sa akékoľvek hodnoty vrátené funkciou RTD, ktoré sú momentálne uložené v zošite.

 • Ak momentálne nie sú vrátené žiadne hodnoty, vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak aplikácia Excel Services prepočíta zošit a pokúsi sa spustiť funkciu RTD alebo SQL.Request, vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

Podľa potreby môžete na otestovanie vrátenej hodnoty použiť funkcie ISERROR alebo IFERROR.

SQL.Request    

Výsledok dotazu, ktorý je pripojený k externému zdroju údajov.

Nasledujúce:

 • Zobrazia sa akékoľvek hodnoty vrátené funkciou SQL.Request, ktoré sú momentálne uložené v zošite.

 • Ak momentálne nie sú vrátené žiadne hodnoty, vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak aplikácia Excel Services prepočíta zošit a pokúsi sa spustiť funkciu RTD alebo SQL.Request, vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

Podľa potreby môžete na otestovanie vrátenej hodnoty použiť funkcie ISERROR alebo IFERROR.

CHAR    

Znak špecifikovaný číslom a blokový znak pre netlačiteľné znaky.

Znak špecifikovaný číslom a prázdna hodnota pre netlačiteľné znaky.

CELL    

Informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu ľavej hornej bunky v odkaze.

Chyba #HODNOTA!.

INFO    

Cesta aktuálneho adresára alebo priečinka na vašom klientskom počítači.

Chyba #HODNOTA!.

Nasledujúce prechodné funkcie môžu vrátiť rôzne hodnoty, ak sa vypočítajú v aplikácii Excel Services na serverovom počítači a keď sa vypočítajú v programe Excel na klientskom počítači.

Ak je funkcia:

Program Excel vráti:

A aplikácia Excel Services vráti:

NOW    

Dátum a čas na klientskom počítači.

Dátum a čas na serverovom počítači.

TODAY    

Dátum na klientskom počítači.

Dátum na serverom počítači.

RAND, RANDBETWEEN    

Náhodné, a preto rozdielne číslo po každom spustení.

Náhodné, a preto rozdielne číslo po každom spustení.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pri zobrazovaní zošita

Zobrazovanie zošita v aplikácii Excel Services na serverovom počítači je veľmi podobné ako zobrazovanie zošita v programe Excel na klientskom počítači, ale existujú rozdiely. To, či sú alebo nie sú tieto funkcie podporované, nezabráni tomu, aby sa zošit načítal, pričom tieto funkcie zostanú v zošite zachované, aby fungovali tak, ako sa očakáva v programe Excel.

Podporované funkcie

Nasledujúce funkcie sú podporované, ale na serveri sa môžu zobraziť iným spôsobom:

Funkcia

Komentáre

Hypertextové prepojenia    

Funkcia je podporovaná, ale riadená vlastnosťami aplikácie Excel ServicesOffice Excel Web Access nasledovným spôsobom:

 • Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a tým ho otvoriť, ak sú nastavené vlastnosti Používať celý zošit a Navigácia v zošite aplikácie Excel ServicesOffice Excel Web Access.

 • Aktívne hypertextové prepojenie na ďalšiu webovú stránku alebo dokument, na ktoré môžete kliknúť a tým ho otvoriť, nie však na umiestnenie v rámci zošita, ak je v aplikácii Excel ServicesOffice Excel Web Access nastavená vlastnosť Používať celý zošit a nie je nastavená vlastnosť Navigácia v zošite.

 • Textový reťazec neaktívneho hypertextového prepojenia, ktoré nie je možné otvoriť, ak nie sú nastavené vlastnosti Používať celý zošit a Navigácia v zošite aplikácie Excel ServicesOffice Excel Web Access.

Písma    

Písmo je obvykle na serveri v rovnakom štýle a veľkosti ako na strane klienta, ale ak niektoré písmo nie je na serveri k dispozícii, môže sa použiť náhradné písmo. Používateľ môže tiež ignorovať štýly písma a veľkosti v prehľadávači, ako je napríklad Internet Explorer.

Grafy a zostavy kontingenčného grafu     

Grafy a zostavy kontingenčných grafov sú statické obrázky a obnovia sa a znovu zobrazia, ak pracujete (filtrovanie, zoraďovanie a pod.) s údajmi, na ktorých je graf založený alebo s údajmi v pripojenej zostave kontingenčnej tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Orámovanie     

Nasledujúce orámovania sú plne podporované: všetky farby čiar, štýly spojitých a dvojitých čiar, pevné, kosoštvorcové a prerušované čiary a tenké, stredne hrubé a hrubé čiary.

Poznámka : Nasledujúce orámovania sú čiastočne podporované: štýly trojitých a dvojitých čiar a čiary pevné, kosoštvorcové, čiary s hranatými bodkami, pomlčka-krátka-pomlčka, dlhá-krátka-pomlčka a pomlčka-krátka-pomlčka-krátka-pomlčka.

Smery farebného prechodu    

Vodorovné a zvislé smery farebného prechodu.

Farba výplne bunky     

Všetky farby výplne.

Zarovnanie bunky    

Podporované sú všetky zarovnania bunky s nasledujúcimi výnimkami: zvislé zarovnanie a zvislé rozmiestnenie, ktoré sú nahradené zvislým centrovaním.

Otočenie textu    

Otočenie textu je podporované spolu s pretekaním obsahu bunky a hlavičky stĺpca, vodorovným a zvislým zarovnaním vľavo pre kladné otočenie (+) a vodorovným a zvislým zarovnaním vpravo pre záporné otočenie (-).

Obojsmerný text    

Plne podporovaný, keď je zobrazená množina znakov z jedného jazyka.

Podmienené formátovanie AS     

Podmienené formátovanie Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) je obmedzené na nasledovné: farba písma, farba výplne, príznaky písma, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva, podčiarknuté a prečiarknuté a reťazce s formátom, ako napríklad formáty čísiel.

Posúvanie pracovného hárka    

Počet riadkov a stĺpcov, ktoré je možné v pracovnom hárku posúvať je obmedzený na maximálnu veľkosť 500. Navigačné tlačidlá sa používajú na zobrazenie nasledujúcej množiny riadkov a stĺpcov mimo rámec aktuálneho limitu. Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v zošite v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Nepodporované funkcie

Nasledujúce funkcie nie sú podporované:

Funkcia

Komentáre

Hypertextové prepojenia v grafe    

Kliknutie a otvorenie hypertextového prepojenia v grafoch.

Tabuľky    

Nahradenie hlavičiek stĺpcov pracovného hárka hlavičkami tabuľky programu Excel, keď sa hlavičky posunú mimo zobrazenia v oblasti posúvania.

Vzorky výplne bunky    

Všetky vzorky výplne.

Smery farebného prechodu    

Šikmo nahor, šikmo nadol a smer farebného prechodu z rohu do stredu.

Otočenie textu    

Výplň bunky alebo vzorka sa s textom neotočí, diagonálne hranice sa zobrazia ako keby text nebol otočený a vodorovné a zvislé zarovnanie bolo iné ako zarovnanie vľavo pre kladné otočenie (+) a zarovnanie vpravo pre záporné otočenie (-).

Obojsmerný text    

Zmiešanie obojsmerných textových znakov sprava doľava a zľava doprava, ktoré majú rôzne orientácie formy (alebo tvary znakov), ako napríklad ( (ľavé zátvorky) a ) (pravé zátvorky), nie sú vo zvislom texte podporované.

Orámovanie     

Nasledujúce čiary orámovania sú čiastočne nepodporované: štýly trojitých a dvojitých čiar a čiary pevné, kosoštvorcové, čiary s hranatými bodkami, pomlčka-krátka-pomlčka, dlhá-krátka-pomlčka a pomlčka-krátka-pomlčka-krátka-pomlčka.

Grafy    

Priestorové grafické efekty balíka Office, verzia 2007 ako napríklad tieň, žiara, zakrivenie, skosenie, mäkké okraje, prefarbenie a odraz. Tieto efekty sa buď odstránia alebo sa skonvertujú na náhradný efekt.

Nasledujúce priestorové grafy nie sú podporované:

 • priestorový povrchový

 • priestorový drôtený povrchový

 • obrysový povrchový graf,

 • drôtený obrysový povrchový graf.

Text vo formáte RTF v objekte, ako napríklad odrážky a rôzne písma a veľkosti písma, ktoré sa skonvertujú na obyčajný text.

Zvislé zarovnanie textu.

Poznámka : Napriek tomu, že aplikácia Excel Services podporuje zobrazovanie vložených grafov na pracovných hárkoch a pôvodných grafov na hárkoch s grafom, nepodporuje zobrazenie vloženého grafu, ktorý autor zošita skopíroval alebo presunul z pracovného hárka na hárok s grafom.

Hlavičky riadkov a stĺpcov    

Nasledujúce formátovanie v hlavičkách riadkov a stĺpcov: dvojité účtovnícke, dvojité podčiarknutie, horný index a dolný index.

Netlačiteľné znaky    

Text v 7-bitovom kódovaní ASCII (podmnožina tabuľky znakov ANSI) s hodnotou 0 až 32 a ľubovoľné znaky nepodporované jazykom XML (Extensible Markup Language) verzia 1.0.

Tlačiť    

Rozloženie strany a hlavičky a päty strany.

Popisy    

Popisy členských vlastností služieb Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML    

Rozširujúce balíky XML.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pri interakcii so zošitom

Po načítaní zošita do aplikácie Excel Services s ním môžete pracovať mnohými spôsobmi, existuje však niekoľko činností, ktoré nie sú podporované.

Poznámka : Iný spôsob práce jedinečný pre aplikáciu Excel Services spočíva v tvorbe a zmene parametrov, ktoré dočasne menia hodnotu buniek v zošite, a to buď použitím pracovnej tably parametrov v aplikácii Excel Services, alebo odovzdaním údajov do webovej časti Excel Web Access z pripojenej webovej časti, ako je napríklad webová časť filtrov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena parametrov zošita v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Podporované funkcie

Nasledujúce funkcie sú podporované, ale môžu sa správať rôzne.

Funkcia

Komentáre

Zostavy kontingenčnej tabuľky     

Filtrovanie zostáv, výber členov, rozbaľovanie (zvyšovanie počtu položiek) a zbaľovanie (znižovanie počtu položiek) úrovní údajov, triedenie, filtrovanie a zobrazovanie a skrývanie medzisúčtov.

Hľadať     Obrázok tlačidla

Vyhľadanie textu, čísiel a dátumov s rozlišovaním malých a veľkých znakov a vyhľadanie podľa čiastkového obsahu bunky.

Jednoduchý výber    

Výber jednej bunky riadka alebo stĺpca.

Filtrovanie a zoraďovanie    

Používanie ponuky Filter, filtrovanie podľa textu, čísel, dátumov a času, určenie viacnásobných kritérií a zoraďovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Filtrovanie údajov v službách Excel Services a Zoraďovanie údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Tvorba prehľadu    

Tvorba prehľadu, vrátane zobrazenia a skrytia podrobností. Ďalšie informácie nájdete v téme Tvorba prehľadu v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Scenáre    

Vykonanie preddefinovaného scenára.

Obnovenie    

Obnovenie externých zdrojov údajov, vrátane všetkých zdrojov údajov v aktuálnom zošite, špecifický zdroj údajov, periodické obnovenie, manuálne obnovenie a obnovenie po zavedení zošita. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Výpočet    

Automatický a manuálny výpočet. Ďalšie informácie nájdete v téme Výpočet a prepočet údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Poznámka : Hoci aplikácia Excel Services podporuje načítanie zošita, ktorý obsahuje zacyklený odkaz, detekcia odkazov pri načítavaní alebo prepočítavaní zošita sa správa odlišne. Ak aplikácia Excel Services nevie vyriešiť zacyklený odkaz, za určitých okolností sa zobrazí výstražné hlásenie, že sa vyskytuje zacyklený odkaz. Vypočítané hodnoty sú rovnaké ako hodnoty, ktoré by ste dostali, ak by sa zrušila operácia v klientovi programu Excel. Aplikácia Excel Services automaticky zruší zacyklené odkazy, aby výpočet neznižoval výkon servera.

Nepodporované funkcie

Nasledujúce funkcie nie sú podporované.

Funkcia

Komentáre

Zostavy kontingenčnej tabuľky     

Možnosti Skupina s podrobnosťami a Zobraziť podrobnosti (nazývajú sa tiež prierezové) pre údaje typu OLAP, vyhľadávanie členov, akcie služby Microsoft SQL Server Analysis Services alebo používanie zoznamu polí na pridávanie, nové usporiadanie alebo odstránenie polí.

Zostavy kontingenčných grafov     

Priama interakcia s kontingenčným grafom (pretože je to statický obrázok).

Asynchrónne vyhodnotenie funkcií kocky    

Asynchrónne vyhľadávanie údajov, keď sa vyhodnotí funkcia kocky a zobrazenie hlásenia #GETTINGDATA pred načítaním všetkých údajov. Všetky údaje sa načítajú synchrónne, skôr ako je zobrazenie zobrazené alebo obnovené.

Hľadať     Obrázok tlačidla

Vyhľadávanie podľa základných údajov (na rozdiel od formátovaných údajov a podľa zhody s rozlišovaným malých a veľkých znakov).

Nahradiť    

Nahradenie textu a hodnôt po použití príkazu Vyhľadať Obrázok tlačidla .

Zmena veľkosti riadka a stĺpca    

Úpravy šírky a výšky riadka a stĺpca.

Rozšírený výber    

Výber susedných a nespojitých rozsahov buniek alebo celého pracovného hárka.

Výpočet    

Zmena nastavení výpočtu v zošite po jeho načítaní. Ďalšie informácie nájdete v téme Výpočet a prepočet údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Filtrovanie a zoraďovanie    

Zoraďovanie a filtrovanie podľa farby a uloženie filtra alebo zoradenia do zošita v aplikácii Excel Services. Ďalšie informácie nájdete v téme Filtrovanie údajov v službách Excel Services a Zoraďovanie údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Prejsť na     

Všetky operácie typu Prejsť na.

Spravovanie tabiel    

Rozdelenie a zmrazenie tabiel.

Lupa    

Úprava zobrazenia pracovného hárka o percento aktuálnej veľkosti.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×