Rozšírené možnosti

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Možnosti úprav

Po stlačení klávesu Enter presunúť výber     Aktívnou bunkou sa stane bunka susediaca s aktívnou bunkou. V zozname Smer určite, ktorá susediaca bunka bude aktívna.

Smer     Po stlačení klávesu ENTER sa aktívnou bunkou stane bunka susediaca s momentálne aktívnou bunkou. V zozname Smer určite, ktorá susediaca bunka bude aktívna.

Automaticky vložiť desatinnú čiarku     Začiarknite toto políčko, ak chcete predvolene zobraziť číslo s desatinnými čiarkami.

 • Počet     Zadaním počtu desatinných miest do poľa Počet určíte, kam program Microsoft Office Excel automaticky vloží desatinnú čiarku v číslach, ktoré do hárka zadáte ako konštanty. Kladné číslo posúva desatinnú čiarku doľava, záporné číslo posúva desatinnú čiarku doprava. Ak pole Počet ponecháte prázdne alebo ak je nastavené na hodnotu 0 (nula), desatinnú čiarku je potrebné zadať manuálne. Túto možnosť môžete prepísať zadaním desatinnej čiarky do bunky pri zadávaní čísla.

Povoliť spracovanie výplne a presúvanie buniek     Ak je toto políčko začiarknuté, môžete bunky a údaje premiestňovať a kopírovať ich presunutím, alebo môžete údaje kopírovať aj pomocou rukoväti výplne, ktorá vám umožňuje vyplniť susedné bunky radom údajov.

 • Upozornenie pred prepísaním buniek      Zobrazí hlásenie, ak presuniete bunku na inú bunku, ktorá obsahuje údaje.

Povoliť úpravy priamo v bunkách     Začiarknutie tohto políčka umožní úpravu bunky dvojitým kliknutím na bunku, namiesto upravovania obsahu bunky vo vzorcovom paneli.

Rozšíriť formáty a vzorce v rozsahu údajov      Políčko začiarknite, ak chcete automaticky formátovať nové položky pridané na koniec zoznamu tak, aby ich formát zodpovedal formátu zoznamu. Skopírujú sa aj vzorce, ktoré sa opakujú v každom riadku. Formáty a vzorce možno rozšíriť len vtedy, ak sa vyskytujú najmenej v troch z posledných piatich riadkov predchádzajúcich novému riadku.

Umožniť automatické zadávanie percent      Toto políčko začiarknite, ak chcete všetky čísla menšie ako 1 zadávané do buniek, ktoré sú formátované ako percentá, vynásobiť hodnotou 100. Ak začiarknutie tohto políčka zrušíte, hodnotou 100 sa vydelia všetky čísla zadané do buniek, ktoré sú formátované ako percentá, vrátane čísel rovných alebo väčších ako 1.

Umožniť Automatické dokončovanie pre hodnoty buniek      Doplní zadanie textu, ktorý začínate zadávať do stĺpca údajov. Ak sa prvé zadané písmená zhodujú s existujúcim zadaním v tomto stĺpci, program Excel automaticky doplní zvyšnú časť textu.

Ovládanie lupy pomocou myši IntelliMouse      Ak používate myš Microsoft IntelliMouse, tlačidlo kolieska nastavte na ovládanie lupy, namiesto posúvania v hárku alebo v hárku s grafom.

Upozorniť používateľa pri spustení časovo náročnej operácie     Túto možnosť vyberte, ak chcete byť upozornení, že spracovanie operácie zahŕňajúcej veľké množstvo buniek môže zabrať viac času.

 • Ak je ovplyvnený tento počet buniek (v tisícoch)     Umožňuje určiť maximálny počet buniek ovplyvnených operáciou, kedy sa upozornenie nezobrazí. Ak bude ovplyvnených buniek viac ako je maximálny určený počet, zobrazí sa upozornenie.

 • Použiť systémové oddeľovače      Začiarknite toto políčko, ak chcete používať predvolené oddeľovače desatinných miest a tisícov. Ak chcete zadať iné oddeľovače, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  • Oddeľovač desatinných miest     Ak chcete zmeniť predvolený oddeľovač desatinných miest, zrušte začiarknutie Použiť systémové oddeľovače, vyberte predvolený oddeľovač v poli Oddeľovač desatinných miest a potom zadajte požadovaný oddeľovač, ktorý chcete použiť.

  • Oddeľovač tisícov     Ak chcete zmeniť predvolený oddeľovač tisícov, zrušte začiarknutie Oddeľovač tisícov, vyberte predvolený oddeľovač v poli Oddeľovač tisícov a potom zadajte požadovaný oddeľovač, ktorý chcete použiť.

Vystrihovanie, kopírovanie a prilepovanie

Zobraziť tlačidlá pre možnosti prilepenia      Toto políčko začiarknite ak chcete, aby sa v programe Excel automaticky zobrazovalo dialógové pole so špeciálnymi možnosťami prilepenia, ako sú napríklad možnosti Iba formátovaniePrepojiť bunky.

Zobraziť tlačidlá pre možnosti vloženia      Toto políčko začiarknite ak chcete, aby program Excel automaticky zobrazoval dialógové pole so špeciálnymi možnosťami pri vkladaní buniek, riadkov alebo stĺpcov, ako sú napríklad možnosti Rovnaký formát ako horeVymazať formátovanie.

Vystrihnúť, kopírovať a zoraďovať vložené objekty s nadradenými bunkami      Ponechá grafické objekty, tlačidlá, bloky textu, nakreslené objekty a obrázky umiestnené pri ich priradených bunkách pri každom vystrihnutí, kopírovaní, filtrovaní alebo zoraďovaní na pracovnom hárka.

Zobraziť

Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov     Zobrazí sa zoznam naposledy používaných zošitov v časti Naposledy použité dokumenty po kliknutí na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , tak, aby ste mohli rýchlo otvoriť tieto zošity. Zadajte počet zošitov, ktoré chcete zobraziť v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov. Zadajte alebo vyberte kladné číslo v rozsahu 0 až 50.

Jednotky pravítka     Umožní vybrať jednotky, ktoré chcete zobraziť v zobrazení rozloženia pravítka.

Zobraziť všetky okná na paneli úloh      Po začiarknutí tohto políčka sa všetky otvorené zošity zobrazia na paneli úloh systému Windows.

Zobraziť vzorcový panel      Zobrazuje vzorcový panel. Tento panel sa zobrazuje vo vrchnej časti pracovného hárka.

Zobraziť obrazovkové komentáre funkcie     Zobrazí krátke popisy funkcií, ktoré ste vybrali v zozname funkcií, ktoré sú zobrazené pri zapnutej možnosti Automatické dokončovanie vzorca.

Po ukázaní zobraziť názvy prvkov grafu      Pri podržaní ukazovateľa myši nad prvkom grafu zobrazí jeho názov.

Zobrazovať hodnoty údajov bodu po ukázaní     Keď umiestnite ukazovateľ nad ním sa zobrazuje hodnota údajový bod.

V prípade buniek s komentármi zobraziť     Vyberte jednu z nasledovných možností na určenie spôsobu zobrazenia komentárov v zošite.

 • Bez komentárov a indikátorov      Skryje komentáre a ich indikátory v bunkách, ku ktorým sú komentáre priradené.

 • Iba indikátory a komentáre po zobrazení      Zobrazí malý trojuholník v pravom hornom rohu bunky, ak je k danej bunke priradený komentár. Komentáre sa zobrazujú len pri podržaní ukazovateľa myši nad bunkou s komentárom.

 • Komentár a indikátor      Zobrazí komentár a jeho indikátor, malý trojuholník v pravom hornom rohu bunky, ak je k danej bunke priradený komentár.

Zobraziť možnosti pre tento zošit

Zobraziť možnosti pre tento zošit     Vyberie zošit v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Zobraziť vodorovný posúvač      Zobrazí vodorovný posúvač v spodnej časti hárka.

Zobraziť zvislý posúvač     Zobrazí zvislý posúvač na pravej strane pracovného hárka (ak používate režim jazyka so zápisom zľava doprava) alebo na ľavej strane hárka (ak používate režim jazyka so zápisom sprava doľava).

Zobraziť ušká hárka      Zobrazí ušká hárkov, ktoré umožňujú prechádzať z jedného hárka určitého zošita na druhý a vyberať hárky. Ušká hárkov sa zobrazujú v spodnej časti okna hárka.

Zoskupiť dátumy v ponuke automatického filtra     Zmení hierarchické zoskupenie dátumov na nehierarchický zoznam v zozname dátumov v spodnej časti ponuky automatického filtra vo filtri dátumov. Môžete napríklad filtrovať len dvojciferné roky, keď ich manuálne vyberiete z nehierarchického zoznamu.

V prípade objektov zobraziť:     Vyberie jeden z nasledujúcich možností zobrazenia alebo skrytia grafických objektov v zošite.

 • Všetko      Zobrazí všetky grafické objekty, tlačidlá, bloky textu, nakreslené objekty a obrázky.

 • Žiadne (skryť objekty)      Skryje všetky grafické objekty, tlačidlá, bloky textu, nakreslené objekty a obrázky. Skryté objekty nebudú vytlačené.

Zobraziť možnosti pre tento hárok

Zobraziť možnosti pre tento hárok    Vyberie hárok v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Zobraziť hlavičky riadkov a stĺpcov     Zobrazí čísla riadkov na ľavej strane hárka (ak používate režim jazyka so zápisom zľava doprava) alebo na pravej strane (ak používate režim jazyka so zápisom sprava doľava) a písmená stĺpcov vo vrchnej časti hárka.

Namiesto vypočítaných výsledkov zobraziť v bunkách vzorce     Namiesto výsledných hodnôt zobrazí v bunkách vzorce.

Zobraziť zlomy strán      Zobrazí konce strán automaticky nastavené programom Excel.

V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu     Zobrazí 0 (nulu) v bunkách, ktoré obsahujú nulové hodnoty.

Ak sa používa prehľad, zobraziť symboly prehľadu     Zobrazí symboly prehľadu. Symboly prehľadu sa nezobrazia, pokiaľ hárok neobsahuje prehľad.

Zobraziť mriežku      Zobrazí mriežky buniek. Ak chcete tlačiť strany skontrolujte, či je začiarknuté políčko Tlačiť v časti Mriežka v skupine Možnosti hárka na karte Rozloženie strany.

 • Farba mriežky     Umožňuje nastaviť farbu mriežky. Ak kliknete na položku Automaticky, farba sa nastaví podľa farby mriežky definovanej v okne Ovládací panel systému Windows.

Vzorce

Povoliť výpočet s viacnásobnou postupnosťou     Táto predvolene vybratá možnosť umožňuje rýchle výpočty s použitím všetkých procesorov v počítači alebo s použitím takého počtu manuálne zadaných procesorov.

Počet výpočtových postupností     Umožňuje určiť počet procesorov, ktoré budú použité na výpočet.

 • Použiť všetky procesory tohto počítača     Táto predvolene vybratá možnosť použije všetky procesory počítača, ktoré sú k dispozícii.

 • Manuálne     Umožňuje určiť počet procesorov, ktoré chcete použiť. V poli Manuálne vložte plusové číslo medzi 1 a 1024.

Pri výpočte tohto zošita

Pri výpočte tohto zošita    Vyberie zošit v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Aktualizovať prepojenia na iné dokumenty      Vypočíta a aktualizuje vzorce, ktoré obsahujú odkazy na iné aplikácie.

Nastaviť presnosť podľa zobrazenia      Natrvalo zmení uložené hodnoty v bunkách z úplnej presnosti (15 číslic) na akýkoľvek zobrazený formát, vrátane desatinných miest.

použiť kalendárny systém 1904      Zmení počiatočný dátum, od ktorého sa vypočítavajú všetky dátumy, z 1. januára 1900 na 2. január 1904.

Uložiť hodnoty z externých prepojení     Uloží kópie hodnôt obsiahnutých v externom dokumente prepojenom na pracovný hárok programu Excel. Ak pracovný hárok s prepojeniami na rozsiahle oblasti v externom dokumente vyžaduje neobyčajne veľký priestor na disku alebo ak jeho otvorenie trvá príliš dlho, zrušením začiarknutia políčka Uložiť hodnoty z externých prepojení môžete znížiť potrebné miesto na disku a čas potrebný na otvorenie pracovného hárka.

Všeobecné

Sprevádzať udalosti zvukom     Prehrá dostupné zvuky spojené s udalosťami programov balíka Microsoft Office, ako je napríklad otváranie, ukladanie a tlač súborov alebo zobrazenie chybových hlásení. Zvuky priradené k rôznym udalostiam možno zmeniť v dialógovom okne Ovládací panel. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. V systéme Windows Vista kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Zvuk. Kliknite na kartu Zvuky. Ak chcete zmeniť zvuk priradený k udalosti, kliknite na udalosť programu v zozname a vyberte zvuk, ktorý sa má použiť. V systéme Windows XP kliknite na položku Zvuky, reč a zvukové zariadenia. Kliknite na príkaz Zmeniť zvukovú schému a potom kliknite na kartu Zvuky. Ak začiarknete alebo zrušíte začiarknutie políčka Sprevádzať udalosti zvukom v jednom programe balíka Office, bude táto funkcia zapnutá alebo vypnutá vo všetkých ostatných programoch balíka Office. Na prehrávanie väčšiny zvukov je potrebná zvuková karta.

Sprevádzať udalosti animáciou      Zobrazí pohyb a zmeny hárka pri vkladaní alebo odstraňovaní buniek, riadkov alebo stĺpcov. Animácia môže v niektorých systémoch spomaliť priebeh videozáznamu.

Ignorovať iné aplikácie, ktoré využívajú dynamickú výmenu údajov (DDE)      Zabráni výmene údajov s inými aplikáciami, ktoré používajú dynamickú výmenu údajov (DDE).

Potvrdiť aktualizáciu automatických prepojení      Zobrazí hlásenie umožňujúce potvrdiť aktualizáciu prepojených položiek.

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnkov     Zobrazí chyby v používateľskom rozhraní nainštalovaných a používaných doplnkov.

Prispôsobiť obsah pre veľkosť papiera A4 alebo 8,5 x 11"      V niektorých krajinách alebo oblastiach je štandardná veľkosť papiera Letter, v iných A4. Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby program Excel automaticky prispôsobil dokumenty formátované na štandardnú veľkosť papiera z inej krajiny (napr. A4) tak, aby sa správne vytlačili na štandardnej veľkosti papiera používanej vo vašej krajine (napr. Letter). Táto možnosť ovplyvňuje len výtlačok, nie formátovanie dokumentu.

Umiestnenie súborov otvorených pri spustení      Zadaním priečinka do tohto poľa určíte súbory, ktoré program Excel automaticky otvorí pri spustení. Do textového poľa zadajte úplnú cestu priečinka, ktorý obsahuje požadované súbory.

Web – možnosti      Nastaví možnosti vzhľadu a správania údajov programu Excel pri ich zobrazení vo webovom prehľadávači.

Možnosti služby     Umožňuje určenie možností pripomienok zákazníkov a spravovania dokumentu.

Kompatibilita s programom Lotus

Prístupový kláves v programe Microsoft Office Excel     Nastaví kláves, ktorý môžete použiť na prístup k príkazom na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Prevod navigačných klávesov      Aktivuje alternatívnu skupinu klávesov pre navigáciu v pracovnom hárku, zadanie vzorca, zadanie menovky a ďalšie akcie.

Nastavenie kompatibility s programom Lotus pre

Nastavenie kompatibility s programom Lotus pre     Vyberie hárok v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Prevod výpočtu vzorcov      Otvorí a vyhodnotí súbory programu Lotus 1-2-3 bez straty alebo zmeny informácií. Ak začiarknete toto políčko, program Excel vyhodnotí textové reťazce ako 0 (nula), logické výrazy ako 0 alebo 1 a databázové kritériá podľa pravidiel používaných v programe Lotus 1-2-3.

Prevod zadania vzorcov      Konvertuje vzorce zadané v syntaxi programu Lotus 1-2-3 verzie 2.2 do syntaxe programu Excel. Názvy definované v programe Excel sa budú správať ako názvy definované v programe Lotus 1-2-3.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×