Project management porovnania: Project Professional 2010 a aplikácie Project Web App

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Microsoft Project Server 2010 má Microsoft Project Web App (PWA) nové funkcie, ktoré boli predtým k dispozícii len v Projecte Professional. Táto tabuľka porovnáva webové funkcie riadenia projektov v Project Web App v Project Server 2010 s tými istými možnosťami v Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Priradenia viacerých zdrojov:    PriRaďte k určitej úlohe viac ako jeden zdroj.

K dispozícii

K dispozícii

Aktualizácie zmeny stavu:    DoStávajte aktualizácie o zmenách stavu, ktoré preplánujú plán projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Klávesové skratky:    Použite klávesové skratky na bežné operácie, ako je napríklad zarážka alebo vložiť.

K dispozícii

K dispozícii

Hierarchia úloh:    Zobraziť a vykresliť úlohy pomocou hierarchických informácií.

K dispozícii

K dispozícii

Zarážka alebo zmenšenie:    Použitie úplného zarážky/zmenšenia úloh v pláne projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Zvýraznenie zmien:    Jednoducho zobrazte zmeny projektu a všetky časti plánu ovplyvnené zmenou (nadväzujúce úlohy, súhrnné náklady atď.) so zvýraznením zmien.

K dispozícii

K dispozícii

Viacero úrovní späť:    Vykonajte analýzu hypotéz a plne chápete vplyv zmien tým, že premeníte a znova použijete celú množinu operácií vrátane zmien v zobrazeniach, údajoch a možnostiach.

K dispozícii

K dispozícii

Vystrihnutie/kopírovanie/prilepenie:    SpoluPracujte na plánovaní vývoja skopírovaním a prilepením podrobností plánu medzi aplikáciami.

K dispozícii

K dispozícii

Flexibilné zobrazenia:    Ak chcete definovať konkrétne zobrazenie, preMiestnite stĺpce.

K dispozícii

K dispozícii

Ganttov graf s vysokou presnosťou:    Vytvorenie živých, farebných Ganttových grafov, prispôsobiteľné štýly Ganttovho grafu.

K dispozícii

K dispozícii

Zoskupenia    Použitie viacerých riadkov zoskupenia na plán projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Zoradenie    ZoRaďte údaje plánu projektu koncovými používateľmi.

K dispozícii

K dispozícii

Filtrovanie    Možnosť filtrovať plány projektu podľa ľubovoľnej hodnoty v pláne.

K dispozícii

K dispozícii

Automaticky naplánované úlohy:    Označenie úloh (režim), ktoré sa majú naplánovať automaticky pomocou nástroja na plánovanie projektov.

K dispozícii

K dispozícii

Manuálne naplánované úlohy:    Označenie úloh (režim), ktoré sa majú naplánovať manuálne.

K dispozícii

K dispozícii

Prepojenie    Vytvorenie, úprava a odstránenie vzťahov závislostí úloh.

K dispozícii

K dispozícii

Priblíženie a vzdialenie:    Pomocou ovládacích prvkov priblíženia v stavovom riadku môžete rýchlo zmeniť perspektívu časovej osi projektových plánov.

K dispozícii

K dispozícii

PoSunúť sa na úlohu:    Vyberte úlohu a potom premiestnite úlohu do zobrazenia v Ganttovom grafe.

K dispozícii

K dispozícii

Zobrazenie a úprava vlastných polí:    Zobrazenie a úprava metaúdajov projektu pomocou vlastných polí.

K dispozícii

K dispozícii

Informácie o projekte:    Upravte polia a vlastnosti na úrovni projektu.

K dispozícii

K dispozícii

Úprava veľkých projektov:    Bez obmedzenia na veľkosť plánov, ktoré sú upraviteľné.

Väčšie projekty môžu mať obmedzenia výkonu, ale nie sú zabudované žiadne obmedzenia.

K dispozícii

K dispozícii

Importovať zo zoznamu úloh SharePointu:    Importovanie údajov zo zoznamu projektových úloh SharePointu do projektového plánu.

K dispozícii

K dispozícii

Pripojenie k Project serveru 2010:    Pripojte sa k Project serveru 2010.

K dispozícii

K dispozícii

Používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent™:    Zvýšte produktivitu pomocou pása s nástrojmi, rozhrania kariet na rýchle vyhľadanie a používanie funkcií a ovládacích prvkov Projectu.

K dispozícii

K dispozícii

Overenie v reálnom čase:    Označenie údajov bunky ako neplatných počas úprav namiesto toho, aby ste po uložení a overení.

K dispozícii

K dispozícii

Spracovanie chýb:    Spracovať neplatné údaje a prezentovať údaje v jednoducho použiteľné rozhranie, ktoré pomáha riešiť problémy.

K dispozícii

K dispozícii

Vyplniť nadol:    Ak chcete zopakovať údaje v bunkách nižšie, presuňte ho do pravého dolného rohu bunky.

K dispozícii

K dispozícii

Percento dokončenia:    Označiť priebeh úlohy ako percentuálnu hodnotu priradenej dokončenej práce.

K dispozícii

K dispozícii

Priradenia nákladov a materiálových zdrojov:    Priradenie nákladových zdrojov alebo materiálnych zdrojov k úlohám.

Úlohy nie je možné vykonávať prostredníctvom služby PWA, ale predchádzajúce úlohy z Project Professional 2010 sú k dispozícii iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

NeAktívne úlohy:    Označenie úlohy ako neaktívneho.

Úlohy, ktoré sú v službe PWA označené ako neaktívne v Project Professional 2010, sú iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Úprava nadradených projektov:    Úprava nadradených projektov.

V službe PWA sú hlavné projekty iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Prepojenia medzi projektmi:    Vytvárajte, upravujte a odstraňujte vzťah závislosti s úlohou v inom projekte.

V službe PWA sa úpravy prepojení medzi projektmi nepodporujú. prepojenia medzi projektmi vytvorené v Project Professional 2010 sú iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Súhrnná priradená úloha:    Vytvorenie priradenia zdroja na súhrnnú úlohu.

Vytvorenie súhrnných úloh v službe PWA nie je podporované. Súhrnné priradenia úloh vytvorené v programe Project Professional 2010 sú v službe PWA iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Kalendáre úloh:    Definovanie vlastného kalendára priradeného k úlohe.

V službe PWA nie je možné použiť kalendáre úloh a plány projektu vytvorené v Project Professional 2010, ktoré obsahujú kalendáre úloh, sú k dispozícii iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Zoznamy projektových úloh SharePointu 2010:    Prijmite aktualizácie stavu pre zoznamy projektových úloh Microsoft SharePoint Server 2010.

V programe Project Professional 2010 sú aktualizácie stavu zoznamu projektových úloh synchronizované/obojsmerné s SharePoint Server 2010 po publikovaní plánu. V službe PWA sú aktualizácie stavu zoznamu projektových úloh jednosmerné a vyskytujú sa len v zozname úloh projektu SharePointu na lokalitu PWA.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Úprava čiastkových projektov:    Úprava čiastkových projektov v rámci nadradeného projektu.

V službe PWA sa čiastkové projekty nedajú pridať do projektu a hlavné projekty sú iba na čítanie. Čiastkové projekty je možné upravovať oddelene od nadradeného projektu.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Termíny úloh:    Vytvorenie termínov pre úlohu.

V službe PWA sú zobrazené termíny, ale nie je možné ich vytvoriť.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Upraviť typ úlohy:    Upravte typ úlohy.

Typ úlohy v službe PWA nie je upraviteľné pole.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Kódy WBS:    Definujte vlastné kódy štruktúry rozdelenia práce.

V službe PWA je podporované zobrazovanie vlastných kódov, ale zmena definície kódu nie je.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Vytvorenie pôvodných plánov:    Vytvorenie snímky podľa pôvodného plánu projektu.

Základné čiary vytvorené v Projecte Professional 2010 je možné zobraziť v službe PWA iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

K dispozícii

Časovo usporiadaná úprava:    Upravujte plány a pracujte na každodennej báze.

Údaje s časovým usporiadaním v manuálne naplánovaných úlohách je možné zobraziť v službe PWA iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

Project Server 2010 Balík Service Pack 1 vám umožňuje upravovať časovo rozložené hodnoty manuálne naplánovaných úloh v službe PWA.

K dispozícii

Úlohy s naStaviteľnou prácou:    Definujte typ úlohy ako fixnú prácu.

V službe PWA sa úlohy nedajú vytvoriť ako fixná práca a plány projektu vytvorené v Project Professional 2010, ktoré obsahujú úlohy s fixnou prácou, sú v službe PWA iba na čítanie.

Obmedzené alebo iba na čítanie

Project Server 2010 Balík Service Pack 1 vám umožňuje upraviť plán projektu s použitím pevných pracovných úloh v službe PWA.

K dispozícii

Úlohy riadené úsilím:    Upravte projekty, ktoré obsahujú úlohy riadené úsilím.

V službe PWA nie je možné upraviť pole riadené úsilím. Úloha, ktorej pole riadené úsilím bolo nastavené v Project Professional 2010, sa však pri úprave v službe PWA bude vypočítavať správne.

Obmedzené alebo iba na čítanie

Project Server 2010 Balík Service Pack 1 vám umožňuje upravovať úlohy riadené úsilím v službe PWA.

K dispozícii

Timeline    ZoStavte a prispôsobte zobrazenie časovej osi na vizualizáciu podrobností plánu a komunikáciu so zainteresovanými stranami.

K dispozícii

Plánovač tímov:    PreSunutím zdrojov v interaktívnom zobrazení zdrojov môžete zjednodušiť scenáre zložitých zdrojov.

K dispozícii

Vyvažovanie zdrojov:    Rozoznávajte a opravte scenáre prerozdeľovania zdrojov pomocou rôznych techník na automatické vyrovnávanie zdrojov.

K dispozícii

Upraviť polia priradenia:    Úprava zobrazení priradení.

K dispozícii

Prilepiť s hierarchiou úloh:    Prilepenie hierarchických informácií, ktoré sú zahrnuté, ako sú napríklad zarážky.

K dispozícii

Zobrazenie sieťového diagramu:    Zobrazenie, úprava, vytváranie a odstraňovanie úloh v zobrazení na vytváranie diagramov siete.

K dispozícii

Zobrazenie formulára úlohy:    Zobrazenie, úprava, vytváranie a odstraňovanie úloh v zobrazení formulára.

K dispozícii

Dialógové okno informácie o úlohe:    Zobrazenie podrobností o úlohe pomocou dialógového okna rozhrania.

K dispozícii

Prázdne úlohy (null):    Vytvorte prázdne riadky (prázdne alebo null, úlohy) v projektovom pláne.

K dispozícii

Automatický výpočet:    Namiesto iba aktuálnej úlohy naPlánujte celý projektový plán bez stlačenia tlačidla vypočítať alebo F9.

K dispozícii

Formátovanie textu:    Upravte formátovanie textu pomocou farieb a štýlov.

K dispozícii

Úprava kalendárov:    Úprava kalendárov pre projekty.

K dispozícii

Definovanie miestnych vlastných polí:    Definujte lokálne vlastné polia používateľmi.

Poznámka:  V službe PWA môžu definovať lokálne vlastné polia len používatelia, ktorí majú povolenia správcu.

K dispozícii

Rozdelenie úloh:    RozDeľte úlohy a zobrazte ich ako rozdelené v Ganttovom grafe.

K dispozícii

Zobrazenie Backstage:    Získajte rýchly prístup k projektovým nástrojom, šablónam a možnostiam programov pomocou nového zobrazenia Microsoft Office Backstage.

K dispozícii

Jednotky priRadenia:    Zmeňte percentuálne jednotky pre každý zdroj.

K dispozícii

Kontrola úloh:    Získajte analýzu a intuitívne usmernenie na riešenie konfliktov pri plánovaní, ktoré si môžete vybrať, či sa majú konať.

K dispozícii

Offline úpravy:    Upravte plány projektu, keď nie ste pripojení k Project Server 2010.

K dispozícii

Ďalšie informácie o vylepšeniach funkcií služby PWA v balíku Project Server 2010 Service Pack 1 nájdete v blogovom príspevku programu microsoft Project 2010, v ktorom sa oznamuje balík Service Pack 1 pre Microsoft Project a Project Server 2010.

Informácie o tom, ako použiť Project Server 2010 Service Pack 1, nájdete v téme Nasadenie balíka Service Pack 1 pre Project Server 2010.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×