Office
Prihlásenie

Prispôsobenie webových častí

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste vlastníkom webovej stránky, webové časti môžete prispôsobiť viacerými spôsobmi. Vo webovom prehľadávači môžete zmeniť vlastnosti webovej časti, a to prostredníctvom stránky údržby webových častí. Webové časti môžete ďalej prispôsobovať pomocou programu na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Prepojenia na ďalšie informácie o prispôsobovaní webových častí a stránok webových častí nájdete v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Zmena vlastností webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Otvorenie a použitie stránky údržby webových častí

Spoločné vlastnosti webových častí

Zmena vlastností webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Atribúty webovej časti môžete zmeniť priradením hodnôt k vlastnostiam webovej časti. Všetky webové časti majú spoločný súbor bežných vlastností, ktoré umožňujú špecifikovať atribúty pre vzhľad, rozloženie a ďalšie informácie. Webová časť môže mať aj prispôsobené vlastnosti, ktoré sú použiteľné len pre danú webovú časť.

Poznámka: Ak sa stránka webovej časti uloží do knižnice dokumentov, môžete vziať k sebe dokument stránky webovej časti pred uskutočnením akýchkoľvek zmien, ako je napríklad pridanie webových častí. Po dokončení zabezpečte, aby bol dokument vrátený späť do knižnice, aby zmeny mohli vidieť všetci používatelia.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti, pre ktorú chcete zmeniť vlastnosti, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa nachádzate v zdieľanom zobrazení, kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

  • Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení, kliknite na položku Upraviť osobnú webovú časť.

 3. Zmeňte požadované vlastnosti.

 4. Ak chcete uložiť zmeny a zavrieť tablu s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK. Kliknutím na príkaz Použiť sa zmeny zobrazia bez toho, že by ste tablu s nástrojmi zavreli.

Na table s nástrojmi sa zobrazí zoznam vlastností, ktoré sú použiteľné pre vybratú webovú časť. Medzi týmito vlastnosťami sú všetky bežné vlastnosti, ako aj prispôsobené vlastnosti, ktoré vývojár webovej časti definoval pre príslušnú webovú časť. Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení, vývojár webovej časti mohol obmedziť prispôsobené vlastnosti, ktoré je možné pre danú webovú časť meniť.

Prepojenia na ďalšie informácie o prispôsobení rôznych typov webových častí nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Otvorenie a použitie stránky údržby webových častí

Ak sa vyskytnú problémy s webovou časťou alebo s pripojením webovej časti na stránke webových častí, môžete použiť stránku údržby webových častí, ktorá vám pomôže určiť a odstrániť daný problém. Na používanie stránky údržby webových častí potrebujete príslušné povolenie pre webovú časť, stránku webových častí alebo zónu webových častí.

Tip: Ak si nie ste istí, ktorá webová časť alebo pripojenie webovej časti spôsobuje problém na stránke webových častí, je vhodné pracovať postupne tak, že naraz zavriete len jednu webovú časť a potom prehľadáte stránku webových častí (kliknite na položku Prejsť späť na stránku webových častí), aby ste videli, či došlo k odstráneniu problému. Po identifikácii problémovej webovej časti môžete zvážiť, či danú webovú časť obnovíte alebo odstránite.

 1. Otvorte knižnicu dokumentov, ktorá obsahuje stránku webových častí.

 2. Kurzorom ukážte na názov stránky webových častí, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na položku Upraviť vlastnosti.

 3. Kliknutím na položku Otvoriť stránku webových častí v zobrazení pre údržbu sa zobrazí stránka údržby webových častí.

 4. Skontrolujte, či sa nachádzate v požadovanom zobrazení - osobnom alebo zdieľanom. Ak potrebujete prepnúť zobrazenie, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení a potrebujete prepnúť na zdieľané zobrazenie, kliknite na položku Prepnúť na zdieľané zobrazenie.

  • Ak sa nachádzate v zdieľanom zobrazení a potrebujete prepnúť na osobné zobrazenie, kliknite na položku Prepnúť na osobné zobrazenie.

 5. Vyberte jednu alebo viacero webových častí a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete presunúť webovú časť do galérie stránok webových častí, kliknite na položku Zavrieť.

  • Ak chcete odstrániť osobné hodnoty vlastností a vrátiť ich späť na zdieľané hodnoty vlastností webovej časti, kliknite na položku Obnoviť. Pred obnovením webovej časti sa zobrazí výzva na potvrdenie tejto akcie.

  • Ak chcete natrvalo odstrániť webovú časť zo stránky webových častí, kliknite na položku Odstrániť. Pred odstránením webovej časti sa zobrazí výzva na potvrdenie tejto akcie.

   Povolenie na odstránenie webovej časti sa vzťahuje na zdieľané zobrazenie, ale nie na osobné zobrazenie.

 6. Po dokončení kliknite na položku Prejsť späť na stránku webových častí.

  Tip: Na prístup k stránky údržby webových častí na stránku webových častí, ktoré nie sú uložené v knižnici dokumentov, napríklad domovskú stránku lokality pripojiť ?content = 1 na koniec URL adresy pre stránku.

Poznámka: Stránku údržby webových častí nie je možné použiť na zatvorenie, obnovenie alebo odstránenie statickej webovej časti (t. j. webovej časti mimo zóny webových častí). Ak chcete spravovať statickú webovú časť, musíte použiť program na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Na začiatok stránky

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka: Bežné vlastnosti webových častí, ktoré sú zobrazené na table s nástrojmi, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto sekcii, v dôsledku niekoľkých príčin:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • Pri niektorých webových častiach sa vývojár webovej časti môže rozhodnúť nezobraziť jednu alebo viacero bežných vlastností alebo na table s nástrojmi v sekciách Vzhľad, Rozloženie a Spresnenie vytvorí a zobrazí ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú nižšie uvedené.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu zakázať alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Názov

Určuje názov webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav chrome nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámca webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkovacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť je možné skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov na inú webovú časť cez pripojenie webovej časti, pričom webovú časť nechcete zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Arabčina je napríklad jazyk smerujúci sprava doľava. Angličtina a väčšina ostatných európskych jazykov smeruje zľava doprava. Tieto nastavenia nemusia byť dostupné pre všetky typy webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak webové časti v zóne sú zoradené zhora nadol, hodnota 1 znamená, že webová časť sa zobrazí v hornej časti zóny. Ak webové časti v zóne sú zoradené zľava doprava, hodnota 1 znamená, že webová časť za zobrazí v ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka: Každá webová časť v zóne musí mať jednoznačnú hodnotu indexu zóny. Preto zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť môže tiež zmeniť hodnotu indexu zóny pre iné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje možnosť premiestnenia webovej časti do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje možnosť úprav vlastností webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť. V závislosti od vašej konfigurácie, toto nastavenie nemusí byť dostupné.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL súboru s ďalšími informáciami o webovej časti. Po kliknutí na nadpis webovej časti sa súbor zobrazí v samostatnom okne prehľadávača.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

Adresa URL Pomocníka

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehľadávača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Modálne Otvorí samostatné okno prehľadávača, ak takáto možnosť existuje.

 • Nemodálne Otvorí oddelené okno prehľadávača, ak táto možnosť existuje. Používateľ nemusí zatvoriť okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Importovať chybové hlásenie

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×