Prispôsobenie stránky webových častí

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak ste vlastníkom alebo správcom lokality, stránku webových častí môžete prispôsobiť mnohými spôsobmi. Môžete napríklad upraviť záhlavie stránky webových častí, pridať webové časti, prispôsobiť zobrazenia webových častí zobrazenia zoznamu alebo zmeniť rozloženie stránky webových častí. Po pridaní webových častí na stránku webových častí môžete webové časti pripojiť a vytvoriť tak riešenia, ktoré ešte viac vyhovujú vašim potrebám. Ďalšie informácie o pripojení webových častí nájdete v prepojeniach uvedených v časti Pozrite tiež. Ak máte program na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, ako je napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, môžete ďalej prispôsobovať rozloženie stránky webových častí. Ďalšie informácie o používaní programu Office SharePoint Designer 2007 na úpravu stránky webových častí nájdete v Pomocníkovi programu Office SharePoint Designer 2007.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie osobného zobrazenia alebo obnovenie zdieľaného zobrazenia stránky webových častí

Úprava záhlavia stránky webových častí

Pridanie webovej časti

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Zmena rozloženia stránky webových častí

Vytvorenie osobného zobrazenia alebo obnovenie zdieľaného zobrazenia stránky webových častí

Predvoleným zobrazením lokality alebo stránky je zdieľané zobrazenie. Všetky zmeny, ktoré vykonáte na stránke v zdieľanom zobrazení, sa zobrazia všetkým používateľom, ktorí stránku navštívia. Ak vytvoríte osobné zobrazenie stránky, zmeny vykonané na tejto stránke sa zobrazia iba vám.

Vytvorenie osobného zobrazenia

 1. V hornej časti stránky kliknite na položku Vitajte, vaše meno a potom kliknite na položku Prispôsobiť túto stránku.

 2. Pri prispôsobovaní stránky môžete vykonať ľubovoľné zmeny. Môžete pridať alebo odstrániť webové časti, zmeniť vlastnosti ďalších webových častí na stránke, prispôsobiť zobrazenia ľubovoľných webových častí zobrazenia zoznamu, či prispôsobiť vlastnosti iných webových častí na stránke.

  Poznámka : V osobnom zobrazení môžete zatvoriť webové časti, nemôžete ich však odstrániť zo stránky.

 3. Po dokončení kliknite na položku Skončiť režim úprav.

Obnovenie zdieľaného zobrazenia

Prispôsobené zmeny, ktoré ste vykonali na stránke webových častí, môžete odstrániť a vrátiť sa späť k aktuálnym hodnotám zdieľaných vlastností pre webové časti na stránke.

Príkaz Obnoviť obsah stránky natrvalo odstráni prispôsobené hodnoty vlastností webových častí, ako aj všetky prispôsobené webové časti. Ak chcete vytvoriť ďalšie osobné zobrazenie, musíte opäť vykonať potrebné prispôsobenia.

 1. V hornej časti stránky kliknite na položku Vitajte, vaše meno a potom kliknite na položku Obnoviť obsah stránky.

 2. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie obnovenia obsahu stránky, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Príkaz Obnoviť obsah stránky sa zobrazuje len v osobnom zobrazení a za predpokladu, že ste predtým prispôsobili stránku webových častí.

Na začiatok stránky

Úprava záhlavia stránky webových častí

Záhlavie stránky webových častí obsahuje názov, titulok, popis a obrázok. Správca alebo používateľ s dostatočnými povoleniami na vykonávanie zmien na stránke webových častí pre všetkých používateľov môže pridať, zmeniť alebo odstrániť tieto položky. Názov, titulok, popis a obrázok sú voliteľné, pričom je možné ich zmeniť pre všetkých používateľov, ktorí zdieľajú stránku webových častí. Nie je ich však možné prispôsobiť pre jednotlivých používateľov.

Správca môže tiež umožniť anonymný prístup k serveru, na ktorom je spustená služba Windows SharePoint Services. Keď používateľ navštívi stránku webových častí, automaticky sa zobrazí overovacie tlačidlo a používateľ sa musí prihlásiť, ak chce zobraziť stránku webových častí alebo vykonať na nej zmeny.

Poznámka : Ak sa stránka webovej časti uloží do knižnice dokumentov, môžete vziať k sebe dokument stránky webovej časti pred uskutočnením akýchkoľvek zmien, ako je napríklad pridanie webových častí. Po dokončení zabezpečte, aby bol dokument vrátený späť do knižnice, aby zmeny mohli vidieť všetci používatelia.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na položku Upraviť vlastnosti záhlavia.

 3. Na table s nástrojmi môžete upraviť ľubovoľný z nasledujúcich atribútov záhlavia: Názov, Popis, Popis a Prepojenie na obrázok.

  Vlastnosti záhlavia stránky webových častí

  Poznámka : V osobnom zobrazení nemôžete zobraziť alebo upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

  Vlastnosť

  Popis

  Funkcia

  Hlavné záhlavie textu v záhlaví okna stránky webovej časti. Na začiatku je to množina hodnôt založená na názve súboru stránky. Keďže nadpis je voliteľný, je možné ho zmeniť alebo odstrániť. Dĺžka nadpisu nie je obmedzená.

  Keďže dlhý nadpis zaberá dôležité miesto na stránke webovej časti, môžete vyvážiť dĺžku záhlavia okna so zvyškom webových častí na stránke.

  Titulok

  Doplňujúci popis stránky webovej časti. Titulok je voliteľný. Ak existuje, zobrazí sa nad nadpisom v záhlaví okna stránky webovej časti. Maximálna dĺžka titulku je 100 znakov.

  Popis

  Doplňujúca informácia pre nadpis alebo popis časti webovej stránky. Popis je voliteľný a ak existuje, zobrazí sa, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise alebo titulku stránky webovej časti. Maximálna dĺžka popisu je 255 znakov.

  Prepojenie na obrázok

  Obrázok, ako je napríklad logo spoločnosti, sa zobrazí vľavo od nadpisu stránky webovej časti. Obrázok je voliteľný. Predvolene je nastavený ako logo, ktoré je možné odstrániť alebo nahradiť. Obrázok sa zobrazí v uvedenej veľkosti. Umiestnenie súboru obrázka sa môže určiť ako webová adresa alebo cesta k súboru. Podporujú sa prípony súborov obrázkov .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, and .pict.

  Overovacie tlačidlo

  Server so spustenými službami Windows SharePoint Services má predvolene zakázaný anonymný prístup a automaticky upozorní používateľov aby sa prihlásili pred prístupom na server. Správca môže prípadne aktivovať anonymný prístup a umožniť používateľom prihlásiť sa len v prípade, keď chcú na serveri zobraziť alebo zadať vlastné nastavenie pre stránku webovej časti.

 4. Ak chcete uložiť zmeny a zavrieť tablu s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK. Kliknutím na príkaz Použiť sa zmeny zobrazia bez toho, že by ste tablu s nástrojmi zavreli.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti

Najrýchlejším spôsobom pridania webovej časti na stránku webových častí je použitie dialógového okna Pridať webové časti. Toto dialógové okno môžete použiť na rýchle pridávanie zoznamov, knižníc a ostatných webových častí na stránku webových častí. Ak ste správcom lokality, môžete pridávať nové webové časti do zoznamu, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Pridať webové časti, a môžete vytvárať vlastné skupiny, v ktorých je možné niektoré webové časti zobraziť spoločne v zozname.

Poznámka : Ak sa stránka webovej časti uloží do knižnice dokumentov, môžete vziať k sebe dokument stránky webovej časti pred uskutočnením akýchkoľvek zmien, ako je napríklad pridanie webových častí. Po dokončení zabezpečte, aby bol dokument vrátený späť do knižnice, aby zmeny mohli vidieť všetci používatelia.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 3. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite políčko webovej časti, ktorú chcete pridať na stránku.

  Typy webových častí

  Služby Windows SharePoint Services poskytujú niektoré webové časti, ktoré sú pripravené na použitie na stránke. Tieto zabudované webové časti je možné použiť, prispôsobiť, aby vyhovovali požiadavkám alebo vytvoriť nové webové časti a odovzdať ich na použitie prostredníctvom vašej lokality.

  Predvolené webové časti

  Nasledujúce webové časti sú predvolene zahrnuté do každej lokality a môžu sa prispôsobiť, aby vyhovovali potrebám vášho tímu. Niektoré z týchto webových častí sa môžu pripojiť medzi sebou a vytvoriť tak množstvo jednoznačných riešení:

  • Webová časť Editor obsahu     Webovú časť Editor obsahu môžete použiť na pridanie formátovaného textu, tabuliek, hypertextových prepojení a obrázkov na stránku webových častí.

  • Webová časť formulár     Webovú časť Formulár je možné použiť na pripojenie k stĺpcu s údajmi a jeho filtrovanie v inej webovej časti. Obidve webové časti musíte spustiť na tom istom serveri.

  • Webová časť Obrázok     Webová časť Obrázok slúži na pridanie obrázka alebo grafického prvku na stránku webových častí. Ak chcete jednoduchšie koordinovať obrázok s ostatnými webovými časťami na stránke, môžete v zdieľanom zobrazení pomocou úprav vlastností ovládať zvislé zarovnanie, vodorovné zarovnanie a farbu pozadia obrázka vo vnútri webovej časti Obrázok.

  • Webová časť zobrazenia zoznamu    Webovú časť zobrazenia zoznamu môžete použiť na zobrazenie a úpravu údajov zoznamu alebo knižnice na vašej lokalite a na pripojenie k iným webovým častiam vrátane iných webových častí zobrazenia zoznamu. Zoznamy sú informácie, ktoré zdieľate s členmi tímu a ktoré sa často zobrazujú v tabuľkovom formáte. Zobrazenia zoznamov zobrazujú tieto informácie rôznymi spôsobmi na rôzne účely, napríklad filtrovanie, zoraďovanie alebo výber konkrétnych stĺpcov.

   Poznámka : Neexistuje webová časť s názvom Zoznam. Keď na lokalite vytvoríte zoznam, automaticky sa vytvorí webová časť zobrazenia zoznamu a pomenuje sa podľa zoznamu. Ak vytvoríte zoznam nazvaný napríklad Člny, webová časť Člny bude k dispozícii v galérii Názov lokality. Webová časť automaticky zobrazí údaje obsiahnuté vo vytvorenom zozname.

  • Webová časť Zobrazovač stránok     Webová časť Zobrazovač stránok sa môže použiť na zobrazenie webovej stránky, súboru alebo priečinka na stránke webových častí. Ak sa chcete pripojiť k obsahu, zadajte hypertextové prepojenie, cestu k súboru alebo názov priečinka.

  • Webová časť Používatelia lokality     Webová časť Používatelia lokality slúži na zobrazenie zoznamu používateľov a skupín, ktoré majú povolenie používať lokalitu. Webová časť Používatelia lokality sa automaticky zobrazí na domovskej stránke lokality pracovného priestoru dokumentov. Webovú časť Používatelia lokality je možné pridať na každú stránku webových častí.

   Poznámka : Na lokalitách s nainštalovanými službami Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a staršími verziami sa webová časť Používatelia lokality nazýva webová časť Členovia.

  • Webová časť XML     Webová časť XML sa môže použiť na zobrazenie jazyka Extensible Markup Language (XML) a použitie jazyka Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) v jazyku XML pred zobrazením obsahu. Môžete mať napríklad súbor XML, ktorý obsahuje zoznam člnov, cien a prepojení na obrázky člnov. Jazyk XSLT môžete použiť na transformáciu údajov, aby sa zobrazil zoznam člnov a cien, pričom názov lode by bol hypertextovým odkazom, ktorý by otváral obrázok v samostatnom okne.

   Webové časti vopred nakonfigurovaného zoznamu

   Nasledujúce webové časti sú zabudované do šablóny tímovej lokality služby Windows SharePoint Services. Konfigurujú sa automaticky a sú pripravené na použitie na stránke webových častí pri vytváraní novej tímovej lokality. Pri vytváraní tímovej lokality alebo lokality pracovného priestoru sa použijú rôzne kombinácie týchto webových častí v závislosti od toho, ktorú šablónu lokality vyberiete.

   Poznámka : Tieto webové časti sú odvodené od webovej časti zobrazenia zoznamu a používajú vopred nakonfigurované šablóny webových častí na vytvorenie ich jedinečného rozloženia a návrhu. Ak chcete do týchto zoznamov pridať údaje, na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Zoznamy. Na stránke celého obsahu lokality kliknite na názov zoznamu, do ktorého chcete pridať údaje.

  • Oznámenia     Webovú časť Oznámenia používajte na zverejnenie správ, stavu a iných čiastkových informácií, ktoré chcete zdieľať s členmi tímu.

  • Kalendár     Webová časť Kalendár sa používa na zobrazenie blížiacich sa udalostí alebo plánov tímu.

  • Prepojenia     Webová časť Prepojenia slúži na zverejnenie hypertextových prepojení na webové stránky, ktoré sú pre tím zaujímavé.

  • Zdieľané dokumenty     Webová časť Zdieľané dokumenty sa používa na zdieľanie súborov z predvolenej knižnice dokumentov s používateľmi lokality.

  • Úlohy     Webová časť Úlohy sa používa na priradenie úlohy členovi tímu, zadanie dátumu jej splnenia a priority a zobrazuje stav a priebeh úlohy.

  • Tímová diskusia     Webová časť Tímová diskusia poskytuje fórum na rozhovory o témach, ktoré sú pre tím zaujímavé.

   Vlastné webové časti

   Použitím programovacieho prostredia, ktoré je kompatibilné so službou Windows SharePoint Services, ako je napríklad Microsoft Visual Studio, môžu vývojári využívať celú množinu funkcií súčasti Microsoft ASP.NET na vytvorenie vlastných webových častí. Stránka webových častí je súbor ASP.NET (.aspx), pričom webové časti sú odvodné od ovládacích prvkov webového formulára. Na rozšírenie stránok webových častí môžu vývojári vytvoriť vlastné webové časti, ktoré poskytujú nové funkcie. Vývojári môžu do webových častí pridať aj vlastné vlastnosti, na tablu s nástrojmi môžu pridať vlastné zostavovače pre špecializované používateľské rozhrania a pripájať sa do iných webových častí pomocou pripojení webových častí. Ďalšie informácie o vytváraní a nasadzovaní webových častí nájdete v súprave Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ktorá je k dispozícii v téme Oboznámenie so súpravou SDK pre službu Windows SharePoint Services 3.0.

   Webové časti, ktoré vytvorili iné osoby alebo spoločnosti, je tiež možné použiť. Ak chcete na svoju stránku webových častí alebo lokalitu pridať webovú časť tretej strany, musíte mať príslušné povolenie. Niektoré webové časti sa musia nasadiť priamo na server. Ak na svoju stránku webových častí alebo lokalitu nedokážete pridať webovú časť tretej strany, obráťte sa na svojho správcu.

  Môžete pridať aj viacero typov webovej časti. Stačí, ak začiarknete políčka webových častí, ktoré chcete pridať.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Po pridaní webovej časti Zoznam na stránku webovej časti, zobrazenie sa môže prispôsobiť, aby poskytovalo len tie informácie, ktoré chcete na stránke zobraziť. Aktuálne zobrazenie upravujete zo stránky webovej časti.

Vlastné zobrazenia môžete vytvoriť aj pre zoznam alebo knižnicu. Slúžia na zobrazenie rôznych množín informácií v rozličných inštanciách webovej časti pre daný zoznam alebo knižnicu. Vlastné zobrazenia zoznamu alebo knižnice sa vytvárajú pomocou ponuky Zobrazenie Obrázok tlačidla v zozname alebo knižnici, ktorú chcete prispôsobiť. Ďalšie prepojenia s informáciami o vytváraní vlastných zobrazení zoznamu alebo knižnice nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webovej časti Ponuka webovej časti tej webovej časti, ktorú chcete prispôsobiť, a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 3. Na table s nástrojmi kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

 4. V sekcii Stĺpce môžete začiarknutím príslušných políčok zobraziť alebo skryť jednotlivé stĺpce. Vedľa názvu stĺpca zadajte poradové číslo stĺpca v zobrazení.

 5. V sekcii Zoradiť vyberte, či sa informácie budú zoraďovať, a ako sa budú zoraďovať. Pri zoraďovaní je možné použiť dva stĺpce, prvý stĺpec bude údaje zoraďovať napríklad podľa autora a druhý podľa názvu súboru pre každého autora.

 6. V sekcii Filter určite, či sa budú informácie filtrovať a akým spôsobom. Filtrované zobrazenie ukazuje menší výber, ako sú napríklad položky vytvorené určitým oddelením alebo so stavom Schválené.

 7. V sekcii Zoskupiť podľa môžete zoskupiť položky s rovnakou hodnotou do vlastnej sekcie, akou je napríklad rozbaľovacia sekcia pre dokumenty od určitého autora.

 8. V sekcii Súčty môžete spočítať počet položiek v stĺpci, napríklad celkový počet problémov. V niektorých prípadoch môžete zhrnúť alebo získať aj ďalšie informácie, ako sú napríklad priemery.

 9. V sekcii Štýl zadajte požadovaný štýl pre zobrazenie, ako je napríklad podfarbený zoznam, v ktorom je každý druhý riadok podfarbený.

 10. Ak zoznam alebo knižnica obsahujú priečinky, môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré nezahŕňa tieto priečinky. To sa niekedy nazýva ploché zobrazenie. Ak chcete zobraziť všetky položky zoznamov na rovnakej úrovni, kliknite na položku Zobraziť všetky položky bez priečinkov.

 11. Ak zoznam alebo knižnica sú veľké, môžete obmedziť počet súborov, ktoré sa môžu zobraziť v zozname alebo knižnici, alebo počet súborov, ktoré je možné zobraziť na jednej stránke. V sekcii Obmedzenie počtu položiek vyberte požadované možnosti.

 12. Ak plánujte zobraziť zoznam alebo knižnicu na mobilnom zariadení, vyberte požadované možnosti v sekcii Mobil.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena rozloženia stránky webových častí

Webové časti je možné presúvať v rámci stránky webových častí a podľa potreby ich umiestniť v ľubovoľnom poradí do ľubovoľnej zóny webových častí. Pri zobrazení lokality vo webovom prehľadávači nie je možné zmeniť šablónu, ktorú ste vybrali pri vytvorení stránky webových častí. Ak máte program na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, napríklad program Office SharePoint Designer 2007, môžete ďalej meniť štruktúru stránky webových častí.

Poznámka : Ak sa stránka webovej časti uloží do knižnice dokumentov, môžete vziať k sebe dokument stránky webovej časti pred uskutočnením akýchkoľvek zmien, ako je napríklad pridanie webových častí. Po dokončení zabezpečte, aby bol dokument vrátený späť do knižnice, aby zmeny mohli vidieť všetci používatelia.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Presuňte webové časti na nové miesta alebo do zón webových častí na stránke.

 3. Po dokončení kliknite na položku Skončiť režim úprav.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×